Аналіз фінансової стійкості підприємства фермерського господарства “Арабелла”

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2014 в 21:16, курсовая работа

Краткое описание

У країні, через різні причини і, зокрема, із-за слабкої адаптації галузі до ринкових умов, продовжується спад сільськогосподарського виробництва. Негативний вплив на фінансовий стан сільськогосподарських підприємств надає неадекватне зростання цін на сільськогосподарську продукцію і матеріально-технічні ресурси, споживані сільськими виробниками, недостатнє фінансування галузі. Раніше діяла в країні централізована система закупівель. В даний час сільськогосподарські підприємства позбавлені гарантованого ринку збуту. Господарствам доводиться укладати договори з переробними підприємствами. Їх мета тепер полягає в тому, як найвигідніше продати проведену продукцію. Від ефективності збуту значною мірою залежить фінансовий стан господарства.

Содержание

Вступ ___
1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ___
1.1 Місце розташування, природні і економічні умови ___
1.2 Розмір підприємства, його спеціалізація і організаційна
структура ___
1.3 Основні економічні показники господарської діяльності ___
2 Аналіз фінансової стійкості підприємства ___
2.1 Значення і задачі аналізу ___
2.2 Аналіз складу, структури основних засобів та джерел їх
утворення ___
2.3 Аналіз наявності і забеспеченості джерелами власних і
прирівняних до них оборотних засобів ___
2.4 Аналіз ліквідності балансу ___
2.5 Аналіз і оцінка фінансової стійкості підприємства ___
2.6 Визначення резервів, спрямованих на покращення фінансової
стійкості ___
Висновки і пропозиції ___
Список використаних джерел ___
Додатки

Прикрепленные файлы: 1 файл

Зм_ст.doc

— 803.50 Кб (Скачать документ)

 

Дані таблиці 1.13. свідчать, що протягом періоду, який аналізується на фоні загальної прибутковості діяльності відзначається також покращення ефективності використання фермерським господарством “Арабелла”майна і джерел його формування. Із 100 грн., які вкладені в активи,  ФГ “Арабелла” отримало прибутку більше на 16,0 грн. ніж у 2005 році. Більш значним було зростання ефективності використання власного капіталу. Замість 18,4 грн. прибутку, який був одержаний з 100 грн. власного капіталу у 2004 році та 13,3 грн. – у 2005 році, віддача зі 100 грн. коштів, які вкладені у власний капітал у 2006 році, склала 31,9 грн. Прибутковість матеріальних оборотних активів порівняно з 2005 роком також підвищилася на 52,6 грн. і становить у 2006 році 90,5 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  РОЗДІЛ 2

 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1. Значення і задачі аналізу

 

Фінансова стійкість – характеристка стабільності фінансового стану підприємства, яка забеспечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі використвуваних фінансових засобів.  [23, с. 189]

Фінансовий стан підприємства, його стійкість багато в чому залежать від оптимальності структури джерел капіталу (співвідношення власних та запозичених засобів), оптимальності структури активів підприємства та в першу чергу від співвідношення основних та оборотних засобів, а також від  врівноваженості активів та пасивів підприємства. [24, с. 459]

Фінансова стійкість підприємства характеризується:

- достатньою фінансовою забеспеченістю  безперервності основних видів діяльності підприємства;

- фінансовою незалежністю від  зовнішніх джерел фінансування;

- здатність маневрувати власними  коштами;

- достатнім забеспеченням матеріальних  оборотних засобів власними джерелами  покриття; 

- станом виробничого потенціалу.

Основним завданням аналізу фінансової стійкості є цінка величини і структури активів та пасивів.

Фінансову стійкість оцінюють за двома ознаками:

  • з урахуванням ступеню покриття запасів джерелами фінансування;
  • з урахуванням рівню ліквідності оборотних активів.

За результатами розрахунків фінансової стійкості можна зробити висновки:

  • про інтенсивнісь використання позикових заобів;
  • про ступінь залежності від короткострокових зобов¢язань;
  • про рівень довгострокової стійкості компанії без позикових засобів.

[23, с. 189]

Тому можна сформулювати загальне правило для будь-якого підприємства – майбутні ділові партнери, у першу чергу, віддають перевагу підприємствам з високою часткою власного капіталу, з більшою фінансовою незалежністю, оскільки таке підприємство з більшою ймовірністю може погасити борги за рахунок власного капіталу. Власники ж підприємства віддають перевагу розумному зростанню в динаміці частки позикових коштів.

 

2.2. Аналіз складу, структури основних  засобів та джерел їх утворення

 

Основні засоби є матеріальними активами, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк експлуатації яких більше одного року.

У таблиці 2.1. наведені дані, що характеризують склад основних засобів  фермерського господарства “Арабелла”.

Таблиця 2.1.

Склад основних засобів фермерського господарства “ Арабелла”

(станом на кінець року)

 

Показники

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Відхилення (+,-) 2006 року від:

2006 рік у % до:

2004 року

2005 року

2004 року

2005 року

Основні засоби – усього, тис. грн.

156,0

201,0

283,0

+127,0

+82,0

в 1,8 р

140,8

у т.ч.:

             

Будівлі, споруди та передавальні  пристрої

– вартість, тис. грн.

25,0

30,0

41,0

+16,0

+11,0

164,0

136,7

– питома вага, %

16,0

14,9

14,5

-1,5

-0,4

90,6

97,3

Виробничі машини та обладнання

– вартість, тис. грн.

126,0

162,0

232,0

+106,0

+70,0

в 1,8 р

143,2

– питома вага, %

80,7

80,6

82,0

+1,3

+1,4

101,6

101,7

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

– вартість, тис. грн.

5,0

9,0

10,0

+5,0

+1,0

в 2,0 р

111,1

– питома вага, %

3,3

4,5

3,5

+0,2

-1,0

106,1

77,8


На підставі даних таблиці можемо зробити висновок, що переважна частка основних засобів припадає на виробничі машини та обладнання, будівлі, споруди і передавальні пристрої.

 Проте, якщо питома вага будівель  та споруд поступово зменшується  протягом періоду, який аналізується , то стосовно частки  виробничих машин спостерігається тенденція до її зростання у загальній вартості основних засобів фермерського господарства. За даних обставин така тенденція може стати безпосередньою передумовою збільшення виробничих потужностей господарства у цьому проглядається позитивна динаміка.

Алгоритм розрахунку показників, що характеризують стан та рух основних засобів за фінансовою звітністю підприємства наведено в таблиці 2.2.

 

Таблиця 2.2.

Показники стану та руху основних засобів підприємства

(станом на кінець року)

 

Показники

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Відхилення (+,-) 2006 року від:

2006 рік у % до:

2004 року

2005 року

2004 року

2005 року

1. Вартість введених в дію нових  основних засобів, тис. грн.

-

45,0

82,0

+82,0

+37,0

-

в 1,8 р

2. Первісна вартість основних  засобів на кінець року, тис. грн.

128,0

162,0

232,0

+104,0

+70,0

в 1,8 р

143,2

3. Коефіцієнт оновлення основних  засобів

-

0,278

0,353

+0,353

+0,075

-

127,0

4. Первісна вартість основних  засобів на початок року, тис. грн.

105,0

128,0

162,0

+57,0

+34,0

154,3

126,6

5. Сума нарахованого зносу на початок року, тис. грн.

11,0

11,0

12,0

+1,0

+1,0

109,1

109,1

6. Сума нарахованого зносу на  кінець року, тис. грн.

28,0

39,0

51,0

+23,0

+12,0

в 1,8 р

130,8

7. Коефіцієнт зносу основних засобів  на початок року 

0,105

0,09

0,07

-0,035

-0,02

66,7

77,8

8. Коефіцієнт зносу основних засобів на кінець року

0,219

0,305

0,220

+0,001

-0,085

100,5

72,1

9. Коефіцієнт придатності основних  засобів на початок року

0,895

0,910

0,930

+0,055

+0,02

103,9

102,2

10. Коефіцієнт придатності основних  засобів на кінець року

0,781

0,695

0,780

-0,001

+0,085

99,9

112,2


 

Так, протягом періоду, що аналізується, знос основних засобів в цілому по ФГ “ Арабелла” становив приблизно 22 % від їх первинної вартості, що також свідчить про збільшення виробничих потужностей підприємства.

Для оцінки ефективності використання основних засобів використовують:

- фондовіддачу – це відношення  вартості валової продукції до  середньорічної вартості основних  засобів основного виду діяльності;

   - рентабельність основних засобів – визначають шляхом ділення прибутку на середньорічну вартість основних засобів основного виду діяльності.

Показники фондовіддачі і рентабельності основних засобів дозволяють оцінити дві сторони економічної ефективності їх використання – кількісну і якісну.

Однак кожен з них може підвищуватися або знижуватися на підприємстві за один і той же проміжок часу. Тому в процесі порівняльної оцінки використовують коефіцієнти зносу, придатності основних засобів, а також фондомісткість, фондозброєність та фондозабеспеченість основних засобів.

За рахунок цих показників керівництво може об¢єктивно оцінити реальну вартість основних засобів та ефективність їх використання. [15, с. 422]

Дані для аналізу ефективності використання основних засобів вивчаємого господарства наведені в 2.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.3.

Ефективність використання основних засобів ФГ “Арабелла”

 

 

Показники

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Відхилення (+,-) 2006 року від:

2006 рік у % до:

2004 року

2005 року

2004 року

2005 року

1. Вартість валової продукції, тис. грн.

75,2

145,1

225,1

+149,9

+80,0

в 3 р

в 1,6 р

2. Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

35,0

32,0

109,0

+74,0

+77,0

в 3,1 р

в 3,4 р

3. Середньорічна вартість основних  засобів, тис. грн.

116,5

145,0

196,5

+80,0

+51,5

в 1,7 р

135,5

у тому числі

3.1. активної частини, грн.

52,5

64,0

81,0

+28,5

+17,0

в 1,5 р

126,6

4. Частка активної частини основних  засобів у загальній їх вартості, %

37,8

35,9

33,5

-4,3

-2,4

88,6

93,3

5. Середньооблікова чисельність  робітників, чол.

2

3

4

+2

+1

в 2 р

133,3

6. Фондовіддача, грн

0,65

1,0

1,15

+0,5

+0,15

в 1,8 р

115,0

у тому числі

6.1. активної частини, грн.

1,43

2,27

2,78

+1,35

+0,51

в 2 р

122,5

7. Рентабельність (збитковість) основних  засобів, %

25,2

17,9

45,0

+19,8

+27,1

в 1,8 р

в 2,5 р

у тому числі

7.1. активної частини, грн.

66,7

50,0

134,6

+67,9

+84,6

в 2 р

в 2,7 р

8. Продуктивність праці, грн

5450,0

5266,7

7300,0

+1850,0

+2033,3

133,9

138,6

9. Рівень ефективності використання  основних засобів, %

272,5

175,6

182,5

-90,0

+6,9

67,0

103,9


 

За аналізований період ми бачимо значне збільшення вартості валової продукції у 2006 році порівняно з 2004 роком. Також з цієї таблиці ми бачимо, що частина основних засобів, придатна для експлуатації, з кожним роком збільшується. Фондовіддача основних засобів у 2006 році збільшилася на 0,5 грн. або в 1,8 рази, але порівняно з 2005 роком помічено також не значне, але зростання, що складає 0,15 грн., або 15%.  Рентабельність же основних засобів порівняно з 2004 роком зросла в 1,8 рази, однак відносно 2005 року це зростання склало 27,1 % або в 2,5 рази.

 

2.3. Аналіз наявності і забеспеченості  джерелами власних та прирівняних  до них оборотних засобів

 

Відповідно до П(С)БО 2, оборотні активи – це грошові кошти, та еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. [4, с. 5] Проведення оцінки структури та ефективності використання оборотних коштів дозволяє, з одного боку, визначити стабільність окремих джерел формування оборотних коштів з  точки зору можливості їх використання в майбутньому, з другого – виявити, на фінансування яких операцій витрачені кошти, чи є це використання доцільним та чи збережеться  в майбутньому структура використання коштів, що склалася.

Структура оборотних коштів підприємства “Арабелла” представлена в таблиці 2.4.

 

Таблиця 2.4.

Структура оборотних коштів підприємства “Арабелла”

 

Показники

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Відхилення (+,-) 2006 року від

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис. грн.

%

2004 року

2005 року

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Грошові кошти та їх еквіваленти,

у тому числі:

13,0

13,7

6,0

6,3

14,0

5,3

+1,0

-8,4

+8,0

-1,0

– у національній валюті

13,0

13,7

6,0

6,3

14,0

5,3

+1,0

-8,4

+8,0

-1,0

Кошти у розрахунках, у тому числі:

2,0

2,1

0,0

-

100,0

37,6

+98,0

+35,5

+100,0

+37,6

– дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2,0

2,1

0,0

-

70,0

26,3

+68,0

+24,2

+70,0

+26,3

– дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

0,0

-

0,0

-

30,0

11,3

+30,0

+11,3

+30,0

+11,3

Запаси,

у тому числі:

80,0

84,2

89,0

93,7

152,0

57,1

+72,0

-27,1

+63,0

-36,6

– виробничі запаси

0,0

0,0

22,0

23,2

42,0

15,7

+42,0

+15,7

-7,5

+20,0

– незавершене виробництво

41,0

43,2

39,0

41,1

80,0

30,1

+39,0

-13,1

+41,0

-11,0

– готова продукція

39,0

41,0

28,0

29,4

30,0

11,3

-9,0

-29,7

+2,0

-18,1

Усього оборотних коштів

95,0

100

95,0

100

266,0

100

+171,0

-

+171,0

-

Информация о работе Аналіз фінансової стійкості підприємства фермерського господарства “Арабелла”