Аналіз ефективності виробництва

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2013 в 22:41, курсовая работа

Краткое описание

Мета даної роботи полягає у проведенні якісного аналізу та дати оцінку фінансовому стану підприємства, надати оцінку його фінансового стану, використовуючи загальноприйняті підходи та сформувати пропозиції, щодо покращення фінансового стану підприємства.
Виконання наступних завдань забезпечує досягнення поставленої мети:
аналіз фінансового стану підприємства на основі даних балансу;
оцінка фінансового стану та прибутковості на основі коефіцієнтного аналізу;
аналіз витрато ємності та складу собівартості продукції;
аналіз політики товарного кредиту;

Содержание

ВСТУП 3
ВИХІДНІ ДАНІ 5
РОЗДІЛ 1. Горизонтальний та вертикальний аналіз 6
1.1. Аналіз структури та динаміки балансу 6
1.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз собівартості 9
РОЗДІЛ 2. Оцінка фінансового стану підприємства 10
2.1. Аналіз рентабельності власного капіталу 10
2.2. Аналіз рентабельності продукції 13
2.3. Аналіз оборотності активів 14
2.4. Аналіз заборгованості 16
2.5. Аналіз платоспроможності 18
РОЗДІЛ 3. Аналіз ефективності виробництва. 20
Таблиця 3.1. Вихідні дані для аналізу 20
3.1. Якісний аналіз 21
3.2. Факторний аналіз 22
3.3. Кількісний аналіз 26
РОЗДІЛ 4. CVP-аналіз. 28
4.1. Аналіз крапки беззбитковості 28
4.2. аналіз ефекту операційного важеля. 30
Зведена таблиця показників 31
ВИСНОВОК 32

Прикрепленные файлы: 1 файл

Курсач 11.docx

— 1.25 Мб (Скачать документ)

 

Для більшої наочності  аналізу будуємо структурні діаграми, які відобразять зміни статей елементів операційних витрат звітного періоду відносно базового.

Рис.1.3. Діаграма динаміки складових собівартості

 

Висновок: зробивши вертикальний та горизонтальний аналіз собівартості я можу зробити такі висновки: за результатами горизонтального аналізу видно, що у 2012 збільшились 2 статті у складі собівартості: витрати на оплату праці – на 33%, інші операційні вітрати – на 41% порівняно з попереднім періодом (2011). Вертикальний аналіз наочно показує структуру собівартості у відсотках(див діаграму 1.3). Найзначнішу частку у 2011 році грають матеріальні витрати (36%), а у 2012 році – матеріальні та витрати на оплату праці (по 32%).

 

РОЗДІЛ 2. Оцінка фінансового  стану підприємства

 

2.1. Аналіз рентабельності  власного капіталу

 

Велике значення для самостійності  і незалежності підприємства має власний капітал. Чим більша частка власного капіталу і менша – позикового, тим менший фінансовий ризик.

Рентабельність власного капіталу є універсальним показником, який дозволяє порівнювати доходність капіталу, та розраховується за формулою:

,

де ЧП – чистий прибуток, а ВК – величина власного капіталу.

Здійснив розрахунки за необхідних даних, отримуємо такі результати:

Рвк2011= 24515/35000=0,7

Рвк2012=25809/30000=0,86

ΔРвк=0,86-0,7=0,16

= 0,86/0,7=1,23

Т=(IРвк-1)*100%=23%

Очевидно, що у звітному періоді  рентабельність власного капіталу зросла на 23% , що є позитивним для підприємства.

Проведемо розкладання за Дюпонівською системою. Загальна формула  Дюпонівського розкладання має  такий вигляд:

Для цього проведемо розрахунки:

  1. Коефіціент рентабельності продукції Рп, який визначається за формулою:

,

де ЧП – чистий прибуток, В – виручка

Рп2011=24515/86544=0,28

Рп2012=25809/93665=0,276

ΔРп=0,276-0,28=-0,004

= 0,276/0,28=0,98

Т=(IРп-1)*100%= -2%

Таким чином, ми бачимо, що значення коефіцієнта рентабельності продукції зменшився на 2%. Такі зміни є негативними, але не значними.

  1. Коефіцієнт оборотності активів Оа за формулою:

,

де А – активи.

Оа2011= 86544/87036=0,99

Оа2012=93665/59827=1,56

ΔОа=1,56-0,99=0,57

= 1,56/0,99=1,57

Т=(IОа-1)*100%=57,6%

Опираючись на розрахунки, ми бачимо значне зростання коефіцієнту  оборотності активів, а саме на 57,6%.

  1. Коефіціент заборгованості Кз:

,

де А – активи.

Кз2011=87036/35000=2,49

Кз2012=59827/30000=2

ΔКз=2-2,49=-0,49

= 2/2,49=0,8

Т=(IКз-1)*100%=-20%

Коефіцієнт заборгованості активів не повинен бути більшим  за 2, бо більше значення свідчить про  перевищення величини позикового капіталу над власним. За розрахунками виходить, що зміни коефіцієнта є позитивними: значення показника зменшилось на 20%. 

Тепер здійснимо перевірку:

Рвк2011= 0,28*0,99*2,49=0,7

Рвк2012=0,275*1,56*2=0,86

Відображення на графіку індекси Дюпонівського розкладання дає змогу проаналізувати у комплексі динаміку і структуру рентабельності власного капіталу.

Рис.2.1. Графік індексів Дюпонівського  розкладання

 

Порівняння індексів Дюпонівського  розкладання дозволяє визначити, який саме із показників найбільше впливає  на рентабельність власного капіталу. Таким показником за розрахунками є  коефіцієнт оборотності активів, який найбільш позитивно вплинув на динаміку рентабельності власного капіталу.

 

2.2. Аналіз рентабельності  продукції

 

Рентабельність – один із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва.

Коефіціент рентабельності продукції Рп відображає питому вагу чистого прибутку в ціні продукції та визначається за формулою:

,

де ЧП – чистий прибуток, В – виручка.

Підставляючи дані у формули, отримуємо:

Рп2011=24515/86544=0,28

Рп2012=25809/93665=0,276

ΔРп=0,276-0,28=-0,004

= 0,276/0,28=0,98

Т=(IРп-1)*100%= -2%

Отже, ми бачимо, що значення коефіцієнта рентабельності продукції зменшився на 2%, тобто прибуток на 1 гривню виручки від реалізації зменшився менш ніж на копійку (-0,004 грн). Такі зміни є негативними, але не значними.

 

2.3. Аналіз оборотності  активів

Важливе місце в майні  підприємства займає оборотний капітал - частина капіталу, вкладена в оборотні активи. Аналіз оборотності активів включає в себе розрахування коефіцієнту оборотності активів, періоду оборотності запасів, аналіз ефективності кредитної політики, тобто оцінка термінів отриманих та наданих кредитів.

Коефіцієнт оборотності  активів Оа розраховуємо за формулою:

,

де А – активи.

Отже:

Оа2011= 86544/87036=0,99

Оа2012=93665/59827=1,56

ΔОа=1,56-0,99=0,57

= 1,56/0,99=1,57

Т=(IОа-1)*100%=57,6%

Коефіцієнт оборотності  активів характеризує інтенсивність  господарської діяльності та відображає кількість обертів, які здійснюють активи за період виробництва. Так, опираючись на розрахунки, можна побачити значне зростання коефіцієнту оборотності активів, а саме на 57,6%, що є позитивним для підприємства і свідчить про більш ефективне використання активів.

Для аналізу ефективності політики товарного кредиту необхідно  розрахувати і порівняти між  собою термін отриманого кредиту і термін наданого кредиту. Ці показники виявляють наявність або нестачу вільних коштів підприємства у період часу між отриманням та наданням кредитів у процесі виробництва товарної продукції.

де: ДЗ – дебіторська заборгованість, СПрК – сума продажу кредиту.

ТНК2011= 360*10000/86544=42

ТНК2012= 360*9000/93665= 35

де: КЗ – кредиторська заборгованість, СПоК – сума покупок у кредит(70% від собівартості).

ТОК2011= (360*7036)/24500=103

ТОК2012= (360*4827)/28000=62

Δ2011=103-42=61

Δ2012=62-35=27

Таким чином, бачимо, що різниця  між наданим та отриманим кредитом зменшилася, отже зменшився час, коли підприємство утримує у себе тимчасово вільні кошти, які використовує у своїх цілях, тобто ця зміна є негативною.

 

ПОЗ2011=(15000/86544)*360=61

ПОЗ2012=(7000/93665)*360=27

Період оборотності запасів  зменшується, тобто є ризик, що в  певний момент часу підприємство може залишитися без запасів виробництва. Тобто, ймовірно у підприємства існують  проблеми з постачальниками.

Норма прибутковості вкладеного інвестованого капіталу розраховується таким чином:

Підставляємо дані:

НПік2011=24515+5400/35000+30000=0,46

НПік2012=25809+2700/30000+15000=0,63

Зростання норми прибутковості  інвестованого капіталу є позитивним явищем, та повинно бути меншим за прибутковість  власного, як і є в випадку розрахованих коефіцієнтів, тобто підприємство підвищує рентабельність інвестованого капіталу, що підтверджує загальне покращення фінансового стану підприємства.  

2.4. Аналіз заборгованості

 

Аналіз заборгованості вказує на значимість в складі джерел коштів підприємства позичкових коштів, у тому числі й кредиторській заборгованості та включає в себе такі складові: коефіцієнт заборгованості, рентабельність вкладеного капіталу та ефект фінансового важеля.

Коефіціент заборгованості Кз характеризує структуру капіталу та показує перевищення активів над власним капіталом:

,

де А – активи.

Кз2011=87036/35000=2,49

Кз2012=59827/30000=2

ΔКз=2-2,49=-0,49

= 2/2,49=0,8

Т=(IКз-1)*100%=-20%

Коефіцієнт заборгованості активів не має перевищувати 2, якщо значення є більшим, то це свідчить про перевищення величини позикового капіталу над власним. Така ситуація є негативною, бо підприємство стає нездатним виконати кредитні зобов’язання. За розрахунками виходить, що зміни коефіцієнта є позитивними: значення показника зменшилось на 20%, та увійшло в прийнятний інтервал значень, тому підприємство не потребує додаткових кредитів.

Коефіцієнт рентабельності вкладеного інвестованого капіталу розраховується таким чином:

,

де ФВ – фінансові витрати, ДК – довгострокові кредити.

Рік2011=(24515+5400)/(35000+30000)=0,46

Рік2012=(25809+2700)/(30000+15000)=0,63

ΔРік=0,63-0,46=0,17

= 0,63/0,46=1,37

Т=(IКз-1)*100%=37%

Таким чином, коефіцієнт вкладеного інвестованого капіталу значно зріс, а саме на 37%.

Ефект фінансового важеля показує зміну прибутковості  власного капіталу в порівнянні з  прибутковістю всього капіталу та може бути вирахуваний двома способами:

  1. За першим способом маємо таку формулу:

EFL2011= 0,7-0,46=0,24

EFL2012= 0,86-0,63=0,23

  1. За другим способом:

,

де: 

EFL2011= (0,46-0,18)*30000/35000=0,24

EFL2012=(0,63-0,18)*15000/30000=0,23

Ми можемо перевірити правильність розрахунків порівнявши значення показників, обчислені двома способами, відповідно по роках. Як бачимо, значення рівні, тобто  розрахунки проведені вірно.

За обчислених значень  можемо зробити висновок, що ефект фінансового важелю незначним чином зменшився, що загалом є негативним явищем, тобто при залученні позикових коштів рентабельність зменшується.

 

2.5. Аналіз платоспроможності

 

Аналіз платоспроможності  підприємства являє собою аналіз його здатності своєчасно покривати  поточну заборгованість та складається  з обчислення таких показників як коефіцієнт поточної, швидкої та абсолютної ліквідності, покриття основних засобів  і показника робочого капіталу

Коефіцієнти ліквідності  розраховуємо за такими формулами:

,

де: ОА – оборотні активи, ПЗ – поточні зобов’язання.

КЛп2011=37036/22036=1,68

КЛп2012=29827/14827=2,01

Отже, поточний коефіцієнт ліквідності  зріс та вийшов за межі раціональності, але незначним чином. Таким чином  підприємству треба взяти під  контроль зміни цього показника, а саме рівень поточних зобов’язань.

,

де: Запаси – величина запасів у складі оборотних активів.

КЛш2011=(37036-15000)/22036=1

КЛш2012=(29827-7000)/14827=1,54

Таким чином, швидкий коефіцієнт ліквідності зріс значним чином  і тепер вказує на нераціональність використання ресурсів.

,

де: ГК – грошові кошти, ПФІ – поточні фінансові інвестиції.

КЛабс2011=(5036+7000)/22036=0,55

КЛабс2012=(6827+7000)/14827=0,93

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  згідно моїх даних вказує на нераціональне  використання грошових коштів та поточних інвестицій. У 2011 році цей показник складав 0,55 та був вищий за норму, за звітний 2012 рік показник зріс до 0,93, що є дуже негативним для підприємства. Керівництву необхідно розробити стратегію покращення ситуації з використанням вищеназваних ресурсів.

Величина  робочого капіталу розраховується таким чином:

,

Так,

РК2011=37036-22036=15000

РК2012=29827-14827=15000

Показник  робочого капіталу не змінився, тобто динамика ситуації є нейтральною. Його значення є більшим  за 0, що є позитивним.

Коефіцієнт  покриття основних засобів  має таку формулу:

Информация о работе Аналіз ефективності виробництва