Аналіз ефективності виробництва

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2013 в 22:41, курсовая работа

Краткое описание

Мета даної роботи полягає у проведенні якісного аналізу та дати оцінку фінансовому стану підприємства, надати оцінку його фінансового стану, використовуючи загальноприйняті підходи та сформувати пропозиції, щодо покращення фінансового стану підприємства.
Виконання наступних завдань забезпечує досягнення поставленої мети:
аналіз фінансового стану підприємства на основі даних балансу;
оцінка фінансового стану та прибутковості на основі коефіцієнтного аналізу;
аналіз витрато ємності та складу собівартості продукції;
аналіз політики товарного кредиту;

Содержание

ВСТУП 3
ВИХІДНІ ДАНІ 5
РОЗДІЛ 1. Горизонтальний та вертикальний аналіз 6
1.1. Аналіз структури та динаміки балансу 6
1.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз собівартості 9
РОЗДІЛ 2. Оцінка фінансового стану підприємства 10
2.1. Аналіз рентабельності власного капіталу 10
2.2. Аналіз рентабельності продукції 13
2.3. Аналіз оборотності активів 14
2.4. Аналіз заборгованості 16
2.5. Аналіз платоспроможності 18
РОЗДІЛ 3. Аналіз ефективності виробництва. 20
Таблиця 3.1. Вихідні дані для аналізу 20
3.1. Якісний аналіз 21
3.2. Факторний аналіз 22
3.3. Кількісний аналіз 26
РОЗДІЛ 4. CVP-аналіз. 28
4.1. Аналіз крапки беззбитковості 28
4.2. аналіз ефекту операційного важеля. 30
Зведена таблиця показників 31
ВИСНОВОК 32

Прикрепленные файлы: 1 файл

Курсач 11.docx

— 1.25 Мб (Скачать документ)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра обліку та аудиту

 

 

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни «Фінансовий  аналіз»

Варіант 44

Складова

Бали

Підпис

Виконання графіку

(max 20 балів)

   

Якість розрахунків, висновків

(max 40 балів)

   

Якість захисту 

(max 40 балів)

   

Всього

(max 100 балів)

   

Оцінка

    

 

Виконав:

Курсант групи ЕФ10-1

Шурпан Марія

Перевірив:

Доц.. Горянська О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ

2013

ЗМІСТ

ВСТУП 3

ВИХІДНІ ДАНІ 5

РОЗДІЛ 1. Горизонтальний та вертикальний аналіз 6

1.1. Аналіз структури та динаміки балансу 6

1.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз собівартості 9

РОЗДІЛ 2. Оцінка фінансового стану підприємства 10

2.1. Аналіз  рентабельності власного капіталу 10

2.2. Аналіз  рентабельності продукції 13

2.3. Аналіз  оборотності активів 14

2.4. Аналіз  заборгованості 16

2.5. Аналіз  платоспроможності 18

РОЗДІЛ 3. Аналіз ефективності виробництва. 20

Таблиця 3.1. Вихідні  дані для аналізу 20

3.1. Якісний  аналіз 21

3.2. Факторний  аналіз 22

3.3. Кількісний  аналіз 26

РОЗДІЛ 4. CVP-аналіз. 28

4.1. Аналіз  крапки беззбитковості 28

4.2. аналіз  ефекту операційного важеля. 30

Зведена таблиця  показників 31

ВИСНОВОК 32

ДОДАТКИ 34

 

 

ВСТУП

 

Складання фінансової (бухгалтерської) звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності і рух коштів підприємства за звітний та попередній період, результати діяльності і рух коштів підприємства за звітний період та є інформаційною базою фінансового аналізу є дуже важливим етапом бухгалтерського обліку.

Дослідження стану підприємства дає можливість чітко усвідомити ситуацію в певний момент часу, прогнозувати події майбутніх періодів, а також дати чітке уявлення про наступні поняття:

– виявлення збалансованості руху матеріальних і фінансових ресурсів, оцінка потоків власного і позичкового капіталу в процесі економічного кругообігу, який має на меті одержання прибутку та підвищення фінансової стійкості підприємства;

– оцінка правильності використання коштів та ефективної структури капіталу;

Мета даної роботи полягає у проведенні якісного аналізу та дати оцінку фінансовому стану підприємства, надати оцінку його фінансового стану, використовуючи загальноприйняті підходи та сформувати пропозиції, щодо покращення фінансового стану підприємства.

Виконання наступних завдань  забезпечує досягнення поставленої  мети:

 • аналіз фінансового стану підприємства на основі даних балансу;
 • оцінка фінансового стану та прибутковості на основі коефіцієнтного аналізу;
 • аналіз витрато ємності та складу собівартості продукції;
 • аналіз політики товарного кредиту;
 • аналіз використання оборотних коштів та джерел їх формування;
 • аналіз платоспроможності підприємства;
 • аналіз впливу операційного важеля на прибутковість підприємства;
 • оцінка фінансової безпеки підприємства та визначення крапки беззбитковості;

Об'єктом дослідження  в даній роботі виступає фінансова  звітність підприємства, а предметом  — досліджувані властивості діяльності підприємства.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що реальні показників фінансового стану підприємства дають підстави зробити кваліфіковані судження і прийняти відповідні рішення, спрямовані на поліпшення фінансового стану підприємства.

 

ВИХІДНІ ДАНІ

 

№ варіанта

Підсумок балансу

Виручка від реалізації

Собівартість за період часу

Річна ставка залучення кредитів

2011

2012

2011

2012

2011

2012

44

87036

59827

86544

93655

56278

61802

18


 

 

РОЗДІЛ 1. Горизонтальний та вертикальний аналіз

 

  1. Аналіз структури та динаміки балансу

 

Для визначення змін у господарській  політиці підприємства горизонтальний аналіз, сутність якого у порівнянні показників звітного та базового періодів. Горизонтальний аналіз балансу має на увазі зіставлення відповідних статей активів і пасивів з метою виявлення змін та тенденцій.

Вертикальний аналіз є  засобом аналізу структури балансу  та визначення найбільш вагомих складових, що дозволяє визначити вплив показника цієї статті на діяльність підприємства. Метод його полягає у визначенні питомої ваги складових шляхом ділення значень складових на загальну суму (підсумкові значення балансу).

Структура балансу за два  періоди представлена у додатку  А.

 

Таблиця 1.1. Вертикальний та горизонтальний аналіз активів

 

Актив

Значення, грн

Вертикальний аналіз

Горизонтальний аналіз

2011

2012

2011

2012

абсол відх

віднос.відх

1. Необоротні активи (1095)

50000

30000

57%

50%

-20000

-40%

нематер. активи (1000)

5000

5000

6%

8%

0

0%

основні засоби (1010)

45000

25000

52%

42%

-20000

-44%

2. Оборотні активи (1195)

37036

29827

43%

50%

-7209

-19%

запаси (1100)

15000

7000

17%

12%

-8000

-53%

дебіторська заборгованість (1125)

10000

9000

11%

15%

-1000

-10%

поточні фінансові інвестиції (1160)

7000

7000

8%

12%

0

0%

грошові кошти (1165)

5036

6827

6%

11%

1791

36%

Баланс

87036

59827

100%

100%

-27209

-31%


 

 

 

Таблиця 1.2. Вертикальний та горизонтальний аналіз пасивів

Пасив

Значення, грн

Вертикальний аналіз

Горизонтальний аналіз

2011

2012

2011

2012

абсол відх

віднос.відх

1. Власний капітал (1495)

35000

30000

40%

50%

-5000

-14%

зареєстр.капітал (1400)

27000

27000

31%

45%

0

0%

нерозпод.прибуток (1420)

8000

3000

9%

5%

-5000

-63%

2. Довгостр.зобов. (1595)

30000

15000

34%

25%

-15000

-50%

довгострок.кред.банк. (1510)

30000

15000

34%

25%

-15000

-50%

3. Поточні зобовязання  (1695)

22036

14827

25%

25%

-7209

-33%

кредит.заборгов. (1615)

7036

4827

8%

8%

-2209

-31%

корот.кред.банк (1600)

15000

10000

17%

17%

-5000

-33%

Баланс

87036

59827

100%

100%

-27209

-31%


 

Для більшої наочності  аналізу будуємо структурні діаграми, які відобразять зміни статей балансу звітного періоду відносно базового.

Рис. 1.1. Діаграма динаміки складових активу

Рис. 1.2. Діаграма динаміки складових пасиву

Отже, за розділами активи у 2011 році поділяються у такому процентному відношенні: необоротні активи – 57%, а оборотні – 43%, на 2012 рік ці розділи зрівнялися та обидва складають по 50%. Горизонтальний аналіз виявив такі закономірності: загалом порівняно з базовим періодом майже статті балансу зменшилися у звітному періоді. Найзначніше зменшились основні засоби, на 45%. Пасиви у 2011 році за розділами поділяються так: власний капітал – 40%, довгострокові зобов’язання – 35%,  поточні зобов’язання – 25%. Що є негативним, бо власний капітал не покраває боргових зобов’язань. На 2012 рік відбулися деякі зміни: частка власного капіталу зросла до 50%, а довгострокові та поточні зобовязання стали дорівнювати 25% від загальної суми балансу. Хоча й частка власного капіталу зросла, абсолютне значення зменшилося на 5000 грн, це відбулося за рахунок значного зменшення довгострокових кредитів банку. Горизонтальний аналіз виявив, що порівняно з базовим періодом всі статті балансу зменшилися у звітному періоді.

 

 

 

 

 

 

  1. Горизонтальний і вертикальний аналіз собівартості

 

Горизонтальний і вертикальний  аналіз собівартості проводиться аналогічно  аналізу форми 1 «Балансу», по статтям елементів операційних витрат форми 2.

АКТИВ

Значення

Вертикальний аналіз

Горизонтальний аналіз

2011

2012

2011

2012

абс.

відн.(%)

Матеріальні затрати

20000

20000

36

32

0

0

Витрати на оплату праці

15000

20000

27

32

5000

33

Відрах. На соц. Заходи

10000

10000

18

16

0

0

Амортизація

10000

10000

18

16

0

0

Інші операційнй витрати

1278

1802

2

3

524

41

БАЛАНС

56278

61802

100

100

5524

10

Информация о работе Аналіз ефективності виробництва