Інститут громадянства України

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Января 2015 в 14:20, курсовая работа

Краткое описание

Мета даної роботи полягає у дослідженні питань, пов’язаних із поняттям, сутністю, принципами та сучасним станом правового регулювання інституту громадянства України.
Основними завданнями під час роботи над даною курсовою роботою були:
підбір та аналіз нормативних та наукових джерел, які присвячені питанням громадянства, серед них конституція України та законодавство про громадянство України, міжнародно-правові документи з питань громадянства;
узагальнення отриманих даних;

Содержание

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1
Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні
1.1. Історичний аспект виникнення та розвитку громадянства 7
1.2. Поняття, структура та види конституційно-правового статусу
людини і громадянина 12
1.3. Громадянство України як елемент правового статусу 14
РОЗДІЛ 2
Контитуційно-правове визначення інституту громадянства в Україні
2.1. Поняття громадянства та належність до громадянства України 18
2.2. Принципи громадянства України 21
РОЗДІЛ 3
Порядок набуття та припинення громадянства України
3.1. Набуття громадянства України 25
3.2. Припинення громадянства України 28
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Прикрепленные файлы: 1 файл

Курсова робота 1.docx

— 65.41 Кб (Скачать документ)

По-третє, об'єктивною причиною можна назвати міграційну. Україна належить до країн з низьким рівнем життя та слабкою економікою, що вимушує населення їхати на заробіток до розвинених країн, виходити заміж та одружуватися з іноземцями, набувати у різний спосіб громадянство інших країн. Іншими словами статус громадянина України не є високим, що призводить до зменшення української нації, відтоку працездатного населення, осіб з високим інтелектуальним рівнем, розриву родинних зв’язків та врешті решт до припинення громадянства України українцями.

Тому, вважаю, з урахуванням історичного, культурного, економічного та політичного стану та з метою збереження українського народу, в України громадянство повинно бути подвійним, а підведення національного законодавства під міжнародні стандарти завжди повинно відбуватися виважено, свідомо, з урахуванням особливостей індивідуального розвитку країни, нації та етносу.

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. - X.: Право, 2008. - 416 с.
 2. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р., зі змінами і доповненнями // Урядовий кур'єр. – 2001. – 1 березня.
 3. Мелещенко В.Ф. Принципи громадянства // Право України. – 2007. – №7 – с. 34
 4. Тодика Ю.М. Цит. праця. – с. 145
 5. Смородин Н.М., Калинин В.Н. История развития гражданства // Весник Московского университета МВД России. – 2004. – №4. – с. 145
 6. Кудряшов И.В. Римское право: консп. лекций. – М., 2009. – с. 22
 7. Мещеряков А.В. Институт гражданства: возникновение, содержание, типы – http:www.law.edu.ru
 8. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підруч. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – с. 184
 9. Земцов В. Громадянство України // Урядовий кур’єр – 2000. – №11. – с. 12
 10. Конституція України. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 144с.
 11. Закон України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р., зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №41.
 12. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України: Навч. посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2008. – 632 с.
 13. Закон України «Про біженців» від 21.06.2001 р., зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №47.
 14. Віденська конвенція про дипломатичні відносини 1961 р. // Проф. правовая комп. система «Инфодиск: Законодательство Украины».
 15. Віденська конвенція про консульські відносини 1963 р. // Проф. правовая комп. система «Инфодиск: Законодательство Украины».
 16. Декларація про права людини по відношенню до осіб, що не є громадянами країни, в якій вони проживають, 1985 р. // Проф. правовая комп. система «Инфодиск: Законодательство Украины».
 17. Єрмоленко Д.О. Правовий статус людини і громадянина в Україні як соціальній державі: Автореф. дис. канд. юрид. наук / Національний університет внутрішніх справ. – X., 2002.
 18. Добрянський С. ТІ. Актуальні проблеми загальної теорії прав людини: Автореф. дис. канд. юрид. наук / Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2005.
 19. Закон України «Про правонаступництво України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 46, ст.61 ).
 20. Альбертіні Л. Правове регулювання громадянства в європейських державах (порівняльний аналіз): Автореф. дис. канд. юрид. наук / КНУ імені Тараса Шевченка. – К, 2009.
 21. Гаазька конвенція з деяких питань, що стосуються колізій законодавства про громадянство 1930 р. // Проф. правовая комп. система «Инфодиск: Законодательство Украины».
 22. Загальна декларація прав людини 1948 р. // Проф. правовая комп. система «Инфодиск: Законодательство Украины».
 23. Конституція України від 28 червня 1996 р., зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 08.12.2004 р. №2222–1V // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №2
 24. Лотюк О. Принципи громадянства України відповідно до Конституції України // Право України. – 2008. – №7. – с. 9

 


Информация о работе Інститут громадянства України