Розробка тлумачного словника

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Мая 2012 в 02:36, курсовая работа

Краткое описание

Необхідно розробити програмний продукт, що виконує функції тлумачного словника, який може здійснювати швидкий пошук слів та їх значень, аналізуючи базу даних та, за наявності, враховувати синоніми. Крім того, даний програмний продукт має надавати можливість користувачу розширювати базу даних слів, додаючи їх та їх значення до словника швидко та ефективно.

Содержание

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 1
1.1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА СУТЬ ЗАВДАННЯ. 1
1.2. ВХІДНІ ДАННІ. 1
1.3. ВИХІДНІ ДАННІ. 1
2. ОПИС ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 2
2.1. СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 2
2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬО - МАШИННОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ. 2
2.2.1. ФІЗИЧНА СТРУКТУРА. 2
2.2.2. ЛОГІЧНА СТРУКТУРА. 2
3. ОПИС АЛГОРИТМУ 3
3.1.1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА АЛГОРИТМУ. 3
3.1.2. ЛОГІКА АЛГОРИТМУ. 3
4. ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНИЯ. 6
4.1. СТРУКТУРА ПРОЕКТУ. 6
4.2. ПЕРЕЛІК ФАЙЛІВ ПРОЕКТУ И ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ (*.H, *.CPP, *.RC). 6
4.3. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 7
4.3.1. ОБ’ЄКТНО- ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ (ООА) ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 7
4.3.2. ОБ'ЄКТНО - ОРІЄНТОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ (OOD) 7
4.3.3. ОБ'ЄКТНО - ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ OOP (ОСНОВНІ ІДЕЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ООП). 8
4.3.4. СПЕЦИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ ПРОГРАМИ. 10
4.3.5. ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМІ І МЕТОДИ ЇЇ СТВОРЕННЯ. 10
4.3.6. СЦЕНАРІЙ РОБОТИ ПРОГРАМИ. 10
5. КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА 11
5.1.1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ, РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ КОРИСТУВАЧА. 11
5.1.2. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ФУНКЦІЙ. 11
5.1.3. ВИКЛЮЧНІ СИТУАЦІЇ. 11
6. ВИСНОВКИ 12
7. ЛІТЕРАТУРА 12

Прикрепленные файлы: 4 файла

01 Титул_лист_КП.doc

— 31.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)

03 Курсачок в рамке.docx

— 110.32 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)

04 Додатки.docx

— 334.24 Кб (Скачать документ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ДОДАТКИ

 

Додаток А 
 

   

   
   
   
   
   
   

 

     ДОДАТОК В 

     Код програми: 

#pragma once

#include "VocData.h"

#include "Words.h"

namespace Vocabulary {

      using namespace System;

      using namespace System::ComponentModel;

      using namespace System::Collections;

      using namespace System::Windows::Forms;

      using namespace System::Data;

      using namespace System::Drawing;

      using namespace Microsoft::Office::Interop;

      /// <summary>

      /// Summary for Form1

      /// </summary>

      public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form

      {

      public:

            Form1(void)

            {

                  InitializeComponent();

                  //

                  //TODO: Add the constructor code here

                  //

            } 

      protected:

            /// <summary>

            /// Clean up any resources being used.

            /// </summary>

            ~Form1()

            {

                  if (components)

                  {

                        delete components;

                  }

            }

      private: VocData^ vocabulary;

      private: System::Windows::Forms::TabControl^  tabControl1;

      protected:

      private: System::Windows::Forms::TabPage^  tabPage1;

      private: System::Windows::Forms::GroupBox^  groupBox2;

      private: System::Windows::Forms::TextBox^  Search_Field;

      private: System::Windows::Forms::TabPage^  tabPage2;

      private: System::Windows::Forms::GroupBox^  groupBox3;

      private: System::Windows::Forms::TextBox^  textBox1;

      private: System::Windows::Forms::ToolStrip^  toolStrip1;

      private: System::Windows::Forms::ToolStripLabel^  toolStripLabel1;

      private: System::Windows::Forms::ToolStripProgressBar^  toolStripProgressBar1;

      private: System::Windows::Forms::GroupBox^  groupBox1;

      private: System::Windows::Forms::RichTextBox^  Description;

      private: System::Windows::Forms::DataGridView^  dataGridView1;

      private: System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn^  Words;

      private: System::Windows::Forms::ToolStripButton^  toolStripButton3;

      private: System::Windows::Forms::Button^  Search;

      private: System::Windows::Forms::GroupBox^  groupBox4;

      private: System::Windows::Forms::RichTextBox^  richTextBox1;

      private: System::Windows::Forms::ToolStrip^  toolStrip2;

      private: System::Windows::Forms::ToolStripButton^  toolStripButton1;

      private: System::Windows::Forms::ToolStripButton^  toolStripButton2;

      private: System::Windows::Forms::ToolStripLabel^  toolStripLabel2;

      private: System::Windows::Forms::ToolStripProgressBar^  toolStripProgressBar2; 
 
 
 
 

      private:

            /// <summary>

            /// Required designer variable.

            /// </summary>

            System::ComponentModel::Container ^components; 

#pragma region Windows Form Designer generated code

      /// <summary>

      /// Required method for Designer support - do not modify

      /// the contents of this method with the code editor.

      /// </summary>

      void InitializeComponent(void)

      {

            System::ComponentModel::ComponentResourceManager^  resources = (gcnew System::ComponentModel::ComponentResourceManager(Form1::typeid));

            this->tabControl1 = (gcnew System::Windows::Forms::TabControl());

            this->tabPage1 = (gcnew System::Windows::Forms::TabPage());

            this->groupBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::GroupBox());

            this->Description = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());

            this->dataGridView1 = (gcnew System::Windows::Forms::DataGridView());

            this->Words = (gcnew System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn());

            this->toolStrip1 = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStrip());

            this->toolStripButton3 = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStripButton());

            this->toolStripLabel1 = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStripLabel());

            this->toolStripProgressBar1 = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStripProgressBar());

            this->groupBox2 = (gcnew System::Windows::Forms::GroupBox());

            this->Search = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

            this->Search_Field = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());

            this->tabPage2 = (gcnew System::Windows::Forms::TabPage());

            this->groupBox4 = (gcnew System::Windows::Forms::GroupBox());

            this->richTextBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::RichTextBox());

            this->toolStrip2 = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStrip());

            this->toolStripButton1 = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStripButton());

            this->toolStripButton2 = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStripButton());

            this->toolStripLabel2 = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStripLabel());

            this->toolStripProgressBar2 = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStripProgressBar());

            this->groupBox3 = (gcnew System::Windows::Forms::GroupBox());

            this->textBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());

            this->tabControl1->SuspendLayout();

            this->tabPage1->SuspendLayout();

            this->groupBox1->SuspendLayout();

            (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^  >(this->dataGridView1))->BeginInit();

            this->toolStrip1->SuspendLayout();

            this->groupBox2->SuspendLayout();

            this->tabPage2->SuspendLayout();

            this->groupBox4->SuspendLayout();

            this->toolStrip2->SuspendLayout();

            this->groupBox3->SuspendLayout();

            this->SuspendLayout();

            //

            // tabControl1

            //

            this->tabControl1->Controls->Add(this->tabPage1);

            this->tabControl1->Controls->Add(this->tabPage2);

            this->tabControl1->Dock = System::Windows::Forms::DockStyle::Fill;

            this->tabControl1->Location = System::Drawing::Point(0, 0);

            this->tabControl1->Name = L"tabControl1";

            this->tabControl1->SelectedIndex = 0;

            this->tabControl1->Size = System::Drawing::Size(509, 356);

            this->tabControl1->TabIndex = 0;

            //

            // tabPage1

            //

            this->tabPage1->Controls->Add(this->groupBox1);

            this->tabPage1->Controls->Add(this->toolStrip1);

            this->tabPage1->Controls->Add(this->groupBox2);

            this->tabPage1->Location = System::Drawing::Point(4, 22);

            this->tabPage1->Name = L"tabPage1";

            this->tabPage1->Padding = System::Windows::Forms::Padding(3);

            this->tabPage1->Size = System::Drawing::Size(501, 330);

            this->tabPage1->TabIndex = 0;

            this->tabPage1->Text = L"Шукати  слово";

            this->tabPage1->UseVisualStyleBackColor = true;

            //

            // groupBox1

            //

            this->groupBox1->Controls->Add(this->Description);

            this->groupBox1->Controls->Add(this->dataGridView1);

            this->groupBox1->Dock = System::Windows::Forms::DockStyle::Fill;

            this->groupBox1->Location = System::Drawing::Point(3, 53);

            this->groupBox1->Name = L"groupBox1";

            this->groupBox1->Size = System::Drawing::Size(495, 249);

            this->groupBox1->TabIndex = 6;

            this->groupBox1->TabStop = false;

            this->groupBox1->Text = L"Знайдене";

            //

            // Description

            //

            this->Description->Dock = System::Windows::Forms::DockStyle::Fill;

            this->Description->Location = System::Drawing::Point(197, 16);

            this->Description->Name = L"Description";

            this->Description->ReadOnly = true;

            this->Description->Size = System::Drawing::Size(295, 230);

            this->Description->TabIndex = 1;

            this->Description->Text = L"";

            //

            // dataGridView1

            //

            this->dataGridView1->AutoSizeColumnsMode =

System::Windows::Forms::DataGridViewAutoSizeColumnsMode::Fill;

            this->dataGridView1->ColumnHeadersHeightSizeMode =

System::Windows::Forms::DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode::AutoSize;

            this->dataGridView1->Columns->AddRange(gcnew cli::array<

System::Windows::Forms::DataGridViewColumn^  >(1) {this->Words});

            this->dataGridView1->Dock = System::Windows::Forms::DockStyle::Left;

            this->dataGridView1->Location = System::Drawing::Point(3, 16);

            this->dataGridView1->Name = L"dataGridView1";

            this->dataGridView1->Size = System::Drawing::Size(194, 230);

            this->dataGridView1->TabIndex = 0;

            this->dataGridView1->SelectionChanged +=

gcnew System::EventHandler(this, &Form1::OnSelectionChanged);

            //

            // Words

            //

            this->Words->HeaderText = L"Знайдені  слова";

            this->Words->Name = L"Words";

            this->Words->ReadOnly = true;

            //

            // toolStrip1

            //

            this->toolStrip1->Dock = System::Windows::Forms::DockStyle::Bottom;

            this->toolStrip1->Items->AddRange(gcnew cli::array<

System::Windows::Forms::ToolStripItem^  >(3) {this->toolStripButton3,

                  this->toolStripLabel1, this->toolStripProgressBar1});

            this->toolStrip1->Location = System::Drawing::Point(3, 302);

            this->toolStrip1->Name = L"toolStrip1";

            this->toolStrip1->Size = System::Drawing::Size(495, 25);

            this->toolStrip1->TabIndex = 5;

            this->toolStrip1->Text = L"toolStrip1";

            //

            // toolStripButton3

            //

            this->toolStripButton3->DisplayStyle =

System::Windows::Forms::ToolStripItemDisplayStyle::Image;

            this->toolStripButton3->Image = (cli::safe_cast<System::Drawing::Image^ 

>(resources->GetObject(L"toolStripButton3.Image")));

            this->toolStripButton3->ImageTransparentColor = System::Drawing::Color::Magenta;

Информация о работе Розробка тлумачного словника