Експериментальна перевірка використання виховних технологій на уроках музичного мистецтва

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Августа 2013 в 19:17, курсовая работа

Краткое описание

Розвиток нашого суспільства вимагає формування покоління людей, які мислять і діють по-інноваційному. Звідси – значна увага до загального розвитку особистості, її комунікативних здібностей: засвоєння знань, самостійності у прийнятті рішень, критичності та культури мислення, розвитку інформаційних і соціальних навичок. Новітні технології допомагають вчителю і учню вирішувати завдання: як творити нові ідеї в школі і житті, як виявити свій власний стиль навчання, мислення і праці, як заповнити прогалини у знаннях за короткий термін, як змінити навчання так, щоб воно приносило радість.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………..с.3
Розділ 1. Педагогічна освіта і потреби сучасної української школи:
роль педагогічної освіти у поширенні педагогічних інновацій
1.1. Особливості використання новітніх технологій у навчальних
закладах…………………………………………………………………….с.6
1.2. Новизна підходів до відбору змісту початкової освіти і методичні
аспекти діяльності вчителя. Особливості викладання предмета
«Музика»………………………………………………………………..….с.7
Розділ 2. Методичні рекомендації по застосуванню новітніх
виховних технологій на уроках музики
2.1. Впровадження інтерактивних педагогічних технологій та методів
навчання в системі художньо-естетичної навчально-виховної
роботи ………………………………………………………………………с.12
2.2. Використання інформаційних технологій на уроках музики………с.16
2.3. Інноваційні виховні технології, які найчастіше використовуються
на уроках музичного мистецтва…………………………………………...с.18
Розділ 3. Дослідно-експериментальна частина
3.1. Експериментальна перевірка використання виховних технологій
на уроках музичного мистецтва…………………………………………..с.22
Висновки…………………………………………………………………...с.32
Список використаної літератури……………………………………….

Прикрепленные файлы: 1 файл

курсова технології в музиці.doc

— 204.50 Кб (Скачать документ)

Творчо підійти до уроку - означає виявити і до кінця  розкрити своє власне відношення до музики так же яскраво і переконливо, як це робить композитор, виконавець. Учитель організовує відповідну діяльність дітей, сприяє тому, щоб музика дійшла до свідомості кожної дитини.

Знання кожного учня класу, уміння піднести музичний твір так, щоб діти були гранично захоплені музикою, пробудження в них емоційної чуйності, активності в процесі виконання, слухання музики, роздумів про неї - в цьому полягає майстерність учителя. Б.М.Теплов стверджував наступне: «Ми не маємо таких знань, які дозволили б давати негативний діагноз про музичність дитини до початку систематичного і кваліфікованого музичного виховання і навчання»[17,32].

В процесі використання інноваційних технологій на уроці музиці діти дізнаються, осягають, засвоюють закономірності мови, вчаться усвідомлювати і відтворювати музику. Підсумком розвиваючої музичної освіти повинно стати уявлення учнів про діяльність музиканта - композитора, виконавця, слухача в їх триєдності - як про високий прояв людського творчого потенціалу, як про велику інтелектуальну і емоційну працю душі, як про вищу потребу в перетворенні людини.

З виховних технологій може вибудовуватись індивідуальна траєкторія діяльності та спілкування. Вони утворюють підсистему виховання, у площині якої самі учні вибудовують індивідуальні траєкторії свого власного розвитку. Це у свою чергу означає, що масоване застосування у шкільній практиці інноваційних технологій не створює нову систему виховання, а вибудовує в ній підсистему з найважливішими специфічними властивостями. Така підсистема дозволяє педагогам запропонувати, а учням використовувати можливості вибору варіантів і способів особистісного розвитку.

Отже, педагогічні технології лише потенційно орієнтовані на особистість, а стають такими вони тільки за умови, що їх «націлює» учень, викликаючи їхній потенціал «на себе».

Спільна діяльність учнів у процесі засвоєння навчального матеріалу означає, що кожний вносить свій внесок, йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. В умовах доброзичливості, взаємної підтримки учні одержують не тільки знання, але йде і розвиток пізнавальної діяльності, що переводить її на більш високі форми кооперації і співробітництва.

У ході діалогового навчання учні вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, брати участь у дискусіях , спілкуватися з іншими людьми.

З метою підтримки  інтересу до предмета рекомендується впроваджувати науково-пошукові дослідницькі уроки.

Серед форм і методів, які включає у себе інтерактивне навчання на уроках музики мають переважати наступні:

 • форми: традиційні і нетрадиційні творчі, самостійні роботи, уроки-концерти, подорожі і т.д.
 • методи: інтерактивні, метод дискусій, метод проблемного викладення матеріалу.

 

Список використаної літератури

  1. Апраксина О. Методика музыкального воспитания в школе.- М.,1983
  2. Баханов К.О. Що ж таке технологія навчання /К. О. Баханов //Шлях освіти.— 1999. — № 3. - 24 с.
  3. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в школі: Монографія./К.О.Баханов. - Запоріжжя: Просвіта, 2000. — 160 с.
  4. ГумінськаО.О. Уроки музики в загальноосвітній школі. Методичний посібник./О.О. Гумінська. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 104 с.
  5. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атака, 2005. – С. 76 – 95.
  6. Кадцын Л.М. Музыкальное искусство и творчество слушателя. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 11-31.
  7. Клокар Н.І., Концепція діяльності наукової лабораторії інформаційних технологій навчання КОІПОПК // Організація діяльності наукових лабораторій інституту: Науково-методичний посібник / За ред. Н.І. Клокар, О.В. Чубарук. – Біла Церква, 2005 – С.51-55.
  8. Котляр В.П. До питання про кваліфікаційну характеристику сучасного вчителя // Сучасні технології підготовки майбутнього педагога до професійної діяльності в системі освіти. – Запоріжжя: Канон, 2000. – С.48-49
  9. Крижко В.В., Павлютенков Є.М. Менеджмент в освіті: Навчально-методичний посібник. – К.: 1998. – 192 с.
  10. Макрідіна Л.О. Використання сучасних технологій у педагогічній діяльності /Л.О.Макрідіна// Початкова школа. – 1995. – № 7. – С. 26-30.
  11. Обрізан К.М. Програмні засоби навчального призначення / /Інформатизації середньої освіти. Програмні засоби, технології, досвід перспективи/За ред. М.В.Мадзігона, Ю.О.Дорошенка. – К.: Педагогічна думка, 2003. – С. 156-165
  12. Освітні технологи: Навч.-метод, посіб. / О. М. Пехота, А. 3. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. —К: А.С.К., 2001.— 256 с.
  13. Основи нових інформаційних технологій навчання: посібник для вчителя /Авт.кол. за ред.. Ю.І.Машбиця. – К.: ІЗМН, 1997.
  14. Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах./ Е.П.Печерська. – Київ: Либідь, 2001. – 270 с.
  15. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання Науково-методичний посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. — К.: Видавництво А. С. К. , 2004. — 192 с.
  16. Сучасні шкільні технології. Ч.1 / Упоряд.: І. Рожнятовська, В. Зоц. - К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. - 112 с. - (Б-ка «Шкільного світу»).       
  17. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Проблема индивидуальных различий. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. – С. 14-22.
  18. Чебмбержі М. Концептуальні напрямки і динаміка розвитку Київської дитячої Академії мистецтв // Українська культура і мистецтво в сучасному державному процесі: стан, проблеми, перспективи: 3б. наук. праць. – К., 2000.-С.22-28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Експериментальна перевірка використання виховних технологій на уроках музичного мистецтва