Експериментальна перевірка використання виховних технологій на уроках музичного мистецтва

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Августа 2013 в 19:17, курсовая работа

Краткое описание

Розвиток нашого суспільства вимагає формування покоління людей, які мислять і діють по-інноваційному. Звідси – значна увага до загального розвитку особистості, її комунікативних здібностей: засвоєння знань, самостійності у прийнятті рішень, критичності та культури мислення, розвитку інформаційних і соціальних навичок. Новітні технології допомагають вчителю і учню вирішувати завдання: як творити нові ідеї в школі і житті, як виявити свій власний стиль навчання, мислення і праці, як заповнити прогалини у знаннях за короткий термін, як змінити навчання так, щоб воно приносило радість.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………..с.3
Розділ 1. Педагогічна освіта і потреби сучасної української школи:
роль педагогічної освіти у поширенні педагогічних інновацій
1.1. Особливості використання новітніх технологій у навчальних
закладах…………………………………………………………………….с.6
1.2. Новизна підходів до відбору змісту початкової освіти і методичні
аспекти діяльності вчителя. Особливості викладання предмета
«Музика»………………………………………………………………..….с.7
Розділ 2. Методичні рекомендації по застосуванню новітніх
виховних технологій на уроках музики
2.1. Впровадження інтерактивних педагогічних технологій та методів
навчання в системі художньо-естетичної навчально-виховної
роботи ………………………………………………………………………с.12
2.2. Використання інформаційних технологій на уроках музики………с.16
2.3. Інноваційні виховні технології, які найчастіше використовуються
на уроках музичного мистецтва…………………………………………...с.18
Розділ 3. Дослідно-експериментальна частина
3.1. Експериментальна перевірка використання виховних технологій
на уроках музичного мистецтва…………………………………………..с.22
Висновки…………………………………………………………………...с.32
Список використаної літератури……………………………………….

Прикрепленные файлы: 1 файл

курсова технології в музиці.doc

— 204.50 Кб (Скачать документ)


Зміст

Вступ………………………………………………………………………..с.3

 

Розділ 1. Педагогічна освіта і потреби сучасної української школи:

роль педагогічної освіти у поширенні педагогічних інновацій

1.1. Особливості використання  новітніх технологій у навчальних 

закладах…………………………………………………………………….с.6

1.2. Новизна підходів  до відбору змісту початкової  освіти і методичні 

аспекти діяльності вчителя. Особливості викладання предмета

«Музика»………………………………………………………………..….с.7

 

Розділ 2. Методичні рекомендації по застосуванню новітніх

виховних технологій на уроках музики

2.1. Впровадження інтерактивних педагогічних технологій та методів

навчання в системі  художньо-естетичної навчально-виховної

роботи ………………………………………………………………………с.12

2.2. Використання інформаційних технологій на уроках музики………с.16

2.3. Інноваційні виховні  технології, які найчастіше використовуються 

на уроках музичного  мистецтва…………………………………………...с.18

 

Розділ 3. Дослідно-експериментальна частина

3.1. Експериментальна перевірка використання виховних технологій

на уроках музичного мистецтва…………………………………………..с.22

 

Висновки…………………………………………………………………...с.32

 

Список використаної літератури……………………………………….с.34

 

Додатки

Вступ

 

Головною метою освіти у XXI столітті є всебічний, гармонійний  розвиток людської особистості. Демократичне спрямування навчання має дати людині можливість підготуватися  до  існування  в  швидкоплинно  змінюваних  умовах соціокультурного життя і професійної діяльності. 

Розвиток  нашого  суспільства  вимагає  формування  покоління  людей,  які мислять і діють по-інноваційному. Звідси – значна увага до загального розвитку особистості,  її  комунікативних  здібностей:  засвоєння  знань, самостійності у прийнятті рішень, критичності та культури мислення, розвитку інформаційних і соціальних навичок.  Новітні технології допомагають вчителю і учню вирішувати завдання: як творити нові ідеї в школі і житті, як  виявити  свій  власний  стиль  навчання,  мислення  і  праці,  як  заповнити прогалини  у  знаннях  за  короткий  термін,  як  змінити  навчання  так,  щоб  воно приносило радість.

Музичне мистецтво стає одним із найважливіших інструментів визначення художньо-творчої і духовно-ціннісної  спрямованості особистості.

Музика є універсальною  динамічною моделлю життя і загальнолюдського  духовного досвіду. В музичній діяльності – композиторській, виконавській, слухацькій – ми знаходимо своєрідні канали залучення до духовного над особистісним буттям через розчинення індивідуального у всезагальному.

Це дозволяє реалізувати  сучасні принципи навчання: «від знань – до творчості й від творчості – до знань».

Музика - це мова почуттів. Мелодія передає найтонші відтінки почуттів, недоступні слову. Музика починається  там, де закінчується слово. І якщо словом обмежується проникнення вихователя в потаємні куточки юного серця, якщо після слова не починається тонше й глибше проникнення - музика, виховання не може бути повноцінним.

Музика в школі - не тільки навчальний предмет, а й могутній засіб виховання, який має надати емоційного й естетичного забарвлення всьому духовному життю людини. Пізнання світу почутті неможливе без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й одержувати насолоду від неї. Без музики важко переконати людину, яка вступає у світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, по суті, є основою емоційної, естетичної, моральної культури.

У школі закладаються  основи  музичної культури. Навчаючи дітей співу, виховуючи в них  активний, жвавий інтерес до музики, сповненої глибокого змісту, здатної  пробудити в людині прекрасні  піднесені почуття, школа стає одним з осередків масової музичної культури в нашій країні.

Навчаючи дитину, ми не знаємо, ким вона стане в майбутньому: вченим чи лікарем, інженером чи вчителем. Але кожен з наших учнів обов’язково відвідуватиме картинні галереї і концерти, театральні вистави, слухатиме музику, якщо змалку навчити їх спілкуватися з мистецтвом, розуміти музику. І в цьому - велика роль надається вчителеві. Він покликаний навчити дітей розуміти музику, не тільки слухати її, а й чути, наочно показати своїм вихованцям зв’язок музичного мистецтва з життям, його моральне значення.

Як же проводити уроки музики, щоб вони були різноплановими, цікавими, корисними і цілком демократичними? Таким чином, потреби суспільства до сучасного рівня сприймання музичного мистецтва, як предмету, однобічне розуміння музики при якому вона сприймається лише як розвага, з одного боку, та ставлення до уроку музичного мистецтва як до серйозної наукової дисципліни, де від вчителя музики вимагається точне дотримання навчальної програми, з іншого, зумовили вибір теми  «Використання сучасних виховних технологій на уроках музики як засіб гармонійного розвитку учнів».

 

Предметом дослідження є процес музичного виховання в умовах використання інноваційних технологій.

 

Об’єкт дослідження – сучасні виховні технології на уроках музичного мистецтва.

Метою дослідження є – виявити вплив сучасних виховних технологій на розвиток гармонійно розвиненої особистості.

 

Завдання дослідження:

1. На основі вивчення та узагальнення літературних джерел педагогічної теорії і практики з’ясувати основні теоретичні і практичні підходи до музичного виховання молодших школярів.

2. Проаналізувати рівень, шляхи та умови використання сучасних виховних технологій в навчальному процесі при вивченні музичного мистецтва в загальноосвітній школі.

3. Виявити рівень взаємозв’язку використання інноваційних технологій  при вивченні музичного мистецтва та розвитку пізнавального інтересу до цієї навчальної дисципліни.

4. Розробити методичні рекомендації використання сучасних педагогічних технологій  при вивченні музичного мистецтва.

5. Проаналізувати використання сучасних ігрових технологій на уроках музики в початкових класах.

 

Методи  дослідження: обумовлені об’єктом і предметом курсової роботи. Для розв’язання визначених завдань, досягнення мети застосовано такі методи дослідження: вивчення та аналіз літературних джерел, узагальнення.

 

Практична значимість курсової роботи полягає у можливості використання матеріалу у педагогічній роботі.

 

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатку.

 

Розділ 1. Педагогічна  освіта і потреби сучасної української  школи: роль педагогічної освіти у поширенні  педагогічних інновацій

 

1.1. Особливості використання новітніх технологій у навчальних закладах

Стратегія сучасної школи  в Україні визначається у розвитку і саморозвитку особистості вчителя, здатного не тільки обслуговувати наявні педагогічні і соціальні технології, але й виходити за межі нормативної  діяльності. Ця стратегія втілюється у спрямованості змісту і форм освітнього процесу школи на пріоритет особистісно-зорієнтованих технологій педагогічної освіти.

Перспективним шляхом реформування педагогічної освіти є впровадження інтерактивних, інноваційних, ігрових  сучасних технологій, що обумовлені:

- необхідністю застосування  системно-діяльнісного підходу;

- потребами здійснення  особистісно-зорієнтованого навчання  у всіх ланках освітньої систем, заміни малоефективних вербальних  способів передачі знань розвивальним  навчанням;

- можливістю проектування технологічного ланцюга методів, організаційних форм взаємодії учителя й учня, що забезпечує гарантовані результати навчання.

Ефективність особистісно-зорієнтованих  педагогічних технологій суттєво залежить від того, наскільки повно реалізовані інтереси особистості, як враховані її професійно-психологічні особливості, які перспективи їх розвитку. Звідси пріоритет розвивального навчання на противагу інформаційному, спрямованість на розвиток школярів в сучасній школі множинності суб’єктивних картин світу на відміну від однозначних «програмних» уявлень, діагностика особистісного розвитку, ситуаційне проектування, змістовно-пошуковий діалог, включення навчальних задач у контекст життєвих проблем.

Вивчення досвіду загальноосвітніх шкіл в Україні дозволяє виділити ряд тенденцій розвитку педагогічних технологій і зростання діагностичності, соціально-ігрової контексності, моделювання професійних ситуацій, суб’єктності, підвищення ролі творчої індивідуальності педагога. У навчально-виховному процесі повинні ефективно використовуватися:

- технології розвивального  навчання;

- технології, що забезпечують  інтеграцію предметних знань  й умінь з різних видів діяльності;

- ігрові технології, що  формують уміння розв’язувати  творчі завдання на основі  вибору альтернативних варіантів;

- тренінгові технології, спрямовані на розвиток творчого  мислення, комунікативності, психологічної   компетентності;

- інформаційні технології  тощо.

У результаті вивчення особливостей творчого використання технологій у  навчальних закладах викристалізувалися ключові ідеї підготовки учнів:

1. Навчання є ефективним, якщо учні розв’язують реальні  практичні завдання і з цією  метою освоюють нові технології.

2. Підхід до розвивального  навчання сприяє мотивації й  підвищує якість засвоєння нових знань.

3. Розвивальне навчання  – це завжди розвиток учня, зміна його поглядів, установок,  цінностей, норм. У системі сучасного  навчання на перший план виходить  особистісний потенціал учня, його  здатність бути суб’єктом діяльності.

 

1.2. Новизна підходів до відбору змісту початкової освіти і методичні аспекти діяльності вчителя. Особливості викладання предмета «Музика»

Особливості викладання предмета «Музика» визначаються специфікою музичного мистецтва, що звернене до духовного світу дитини. Вплив на морально-естетичні почуття відбувається в процесі активного сприйняття дітьми емоційно-образного змісту музичних творів,  у процесі музично-творчої діяльності школярів.

Підкреслюючи єдність і рівнозначність інтелектуального та емоційного розвитку, вольового і морального, в програмі істотне значення надається емоційному розвитку дитини, зазначаючи, що саме емоції сприяють глибині інтелектуальної діяльності. Ця глибина створюється  музичним  матеріалом,  з яким працюють учні, але головне  – характером самої діяльності  й емоційним настроєм.

В 2012-2013 навчальному  році в початковій школі діють такі державні програми з музичного мистецтва:

  • «Музичне мистецтво» для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (авторів: Хлєбникова Людмила Олександрівна, Дорогань Людмила Олександрівна, Івахно  Ірина Миколаївна, Кондратова Людмила Григорівна, Корнілова Ольга Василівна, Лобова Ольга Володимирівна, Міщенко Наталія Іванівна – 2011 рік) – тільки в 1 класах;
  • «Музика» для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (авторів: Ростовський О., Хлєбнікова Л., Марченко Л. – 2006 р.) у 2-4 класах;

Новим у навчальному  році є викладання музичного мистецтва в 1 класі, тому слід звернути увагу на головні особливості оновленої програми.

Найважливішим завданням  уроків музики в 1 класі є послідовне збагачення музичного досвіду дітей, виховання в них навичок сприймання і виконання музики; від якості цих занять значною мірою залежить музичний розвиток молодших школярів у наступних класах.  Зіставлення музичних, літературних і візуальних образів сприяє поліхудожньому вихованню молодших школярів.

Навчання музиці має бути тісно пов’язане з розвитком музичних здібностей і сприяти активному, зацікавленому й творчому ставленню учнів до музики.

Творча діяльність учнів може виявлятися в розмірковуваннях про музику, в імпровізації пісенних мелодій (мовній, вокальній, ритмічній, пластичній), створенні нескладних мотивів, інсценуванні сюжетів пісень, складенні елементарних танців,  темброво-ритмічних супроводів, у малюнках, доборі музичних колекцій для домашньої фонотеки тощо.

Основним видом  домашніх завдань з  предмета мають бути завдання слухати музику в оточуючому середовищі і розповідати про свої враження на уроках. Доцільно рекомендувати учням слухати і дивитися протягом тижня певні музично-пізнавальні та радіо- і телепередачі.

Реалізації завдань навчальної програми сприятиме  позаурочне спілкування учнів з музикою:  участь  у музично-виховних заходах, роботі  музичних гуртків, відвідування концертів і спектаклів для дітей,  домашнє музикування тощо.

Вчителю слід пам’ятати, що в початковій школі у дітей переважає образне мислення, то основне місце має бути відведено ігровим методам і прийомам роботи з дітьми: ситуаційно-рольовим, сюжетно-рольовим іграм; методам аналізу життєвих ситуацій і привчання; ігровим методикам щодо виявлення самооцінки; іграм-драматизаціям, інсценуванню, іграм-бесідам, іграм-мандрівкам; екскурсіям; ігровим вправам, колективним творчим проектам, практичним музикуванням тощо.

Информация о работе Експериментальна перевірка використання виховних технологій на уроках музичного мистецтва