Експериментальна перевірка використання виховних технологій на уроках музичного мистецтва

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Августа 2013 в 19:17, курсовая работа

Краткое описание

Розвиток нашого суспільства вимагає формування покоління людей, які мислять і діють по-інноваційному. Звідси – значна увага до загального розвитку особистості, її комунікативних здібностей: засвоєння знань, самостійності у прийнятті рішень, критичності та культури мислення, розвитку інформаційних і соціальних навичок. Новітні технології допомагають вчителю і учню вирішувати завдання: як творити нові ідеї в школі і житті, як виявити свій власний стиль навчання, мислення і праці, як заповнити прогалини у знаннях за короткий термін, як змінити навчання так, щоб воно приносило радість.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………..с.3
Розділ 1. Педагогічна освіта і потреби сучасної української школи:
роль педагогічної освіти у поширенні педагогічних інновацій
1.1. Особливості використання новітніх технологій у навчальних
закладах…………………………………………………………………….с.6
1.2. Новизна підходів до відбору змісту початкової освіти і методичні
аспекти діяльності вчителя. Особливості викладання предмета
«Музика»………………………………………………………………..….с.7
Розділ 2. Методичні рекомендації по застосуванню новітніх
виховних технологій на уроках музики
2.1. Впровадження інтерактивних педагогічних технологій та методів
навчання в системі художньо-естетичної навчально-виховної
роботи ………………………………………………………………………с.12
2.2. Використання інформаційних технологій на уроках музики………с.16
2.3. Інноваційні виховні технології, які найчастіше використовуються
на уроках музичного мистецтва…………………………………………...с.18
Розділ 3. Дослідно-експериментальна частина
3.1. Експериментальна перевірка використання виховних технологій
на уроках музичного мистецтва…………………………………………..с.22
Висновки…………………………………………………………………...с.32
Список використаної літератури……………………………………….

Прикрепленные файлы: 1 файл

курсова технології в музиці.doc

— 204.50 Кб (Скачать документ)

Підготовка  учнями доповідей і рефератів у вигляді презентацій. Для підготовки презентації учень повинен провести науково-дослідну роботу, використати велику кількість джерел інформації, що дозволяє уникнути шаблонів і перетворити кожну роботу на продукт індивідуальної творчості. Учень при створенні кожного слайду в презентації перетворюється на комп'ютерного художника (слайд має бути красивим і відбивати внутрішнє відношення автора до питання, що викладається). Цей вид учбової діяльності дозволяє розвивати у учня логічне мислення, формує навички. Виступи перетворюються на яскраві і такі, що запам'ятовуються. В процесі демонстрації презентації учні набувають досвіду публічних виступів, який, безумовно, згодиться в їх подальшому житті. Включається елемент змагання, що дозволяє підвищити самооцінку учня, оскільки уміння працювати з комп'ютером є одним з елементів сучасної культури. Застосування цієї технології відрізняється високою результативністю.

Можливості  застосування електронних інструментів в музично-освітньому процесі. Освітній стандарт визначає складні завдання, виконати які традиційними методами і формами організації не вдається. Розробка і освоєння цифрових освітніх ресурсів складає один з основних напрямів інформатизації усіх форм і рівнів освіти в країні. Під цифровим освітнім ресурсом розуміється інформаційне джерело, що містить графічну, цифрову, мовну, музичну, відео-, фото- і іншу інформацію, спрямовану на реалізацію цілей і завдань сучасної освіти. Розглянемо можливість застосування цифрових освітніх ресурсів в сучасній музичній освіті на прикладі музичного синтезатора.

Так, вокально-хорова діяльність школярів на уроці отримує новий імпульс  завдяки використанню синтезатора  як акомпанементу. Цьому сприяють багаті темброві і ритмічні можливості інструменту, простота і доступність у використанні. Синтезатор може замінити традиційні фортепіано, акордеон і баян під час концертного виконання пісні, на узагальнюючих уроках чверті, на уроках-концертах, позакласних заходах.

 При організації слухацької  діяльності на уроці музики  синтезатор може використовуватися під час проведення інтонаційно-образного аналізу музичних творів. Учні можуть виконати ритмічний малюнк на синтезаторі. При знайомстві школярів з поняттям «Музичний пейзаж» так само може застосовуватися синтезатор. Використання тембрових можливостей синтезатора при інтонаційно-образному аналізі музики сприятиме розвитку тембрового слуху школярів.

 

2.3. Інноваційні виховні технології, які найчастіше використовуються на уроках музичного мистецтва

Важливу роль у формуванні особистості та творчої пізнавальної активності учня відіграє предмет «музичне мистецтво» в загальноосвітніх навчальних закладах, під час вивчення якого розвивається особистісно-ціннісне ставлення до мистецтва, здатність до сприймання та розуміння художніх образів, забезпечуються умови для творчої самореалізації та духовно-естетичного самовдосконалення. Особистісно орієнтований підхід передбачає посилення ролі учня в навчанні, активізацію його діяльнісно-творчої спрямованості. Учень стає активним учасником навчального процесу, у нього розвиваються особистісні якості, підвищується відповідальність за хід навчання.

Теоретичні і прикладні  проблеми інноваційних процесів в освіті розробляли О.Козлова, І.Дичківська, Л.Даниленко, Н.Клокар та інші. Педагогічні технології  в різних аспектах розглядають сучасні представники педагогічної науки І.Бех, О.Пометун, Л.Пироженко, О.Савченко, С.Подмазін, І.Прокопенко. До складових педагогічної технології як системного інтегрованого способу організації навчально-виховного процесу дослідники відносять: планування цілей і завдань, прогнозування результатів педагогічної взаємодії; реалізація цілей через систему засобів, інструментальних дій і операцій в процесі організації педагогічної взаємодії; оцінювання і корекція результатів педагогічної взаємодії.

У процесі викладання музичного мистецтва в школі  доцільним є впровадження художньо-педагогічних технологій, тобто предметно адаптованих  до мистецьких дисциплін. Розрізняють наступні види педагогічних технологій: інтегративні; проблемно-евристичні; ігрові; інтерактивні – діалогічні і проектні; комп’ютерні або масмедійні; модульні; сугестивні; технології педагогічної підтримки і супроводу.

Ефективність впровадження інтерактивного навчання, на думку  І.Я.Жорової, забезпечується спеціальною організацією навчального процесу, яка складається з кількох етапів: підготовчого та презентативного [12,250].

Не менш важливим є  висновок дослідників О.Пометун  та Л.Пироженко про те, що інтерактивне навчання є сукупністю технологій [15,192]. Автори розподіляють інтерактивні технології на чотири групи, залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів:

- інтерактивні технології кооперативного навчання (організація навчання у малих групах учнів, об’єднаних спільною навчальною метою: робота в парах, один-два-чотири - усі разом, змінні трійки, карусель, робота в малих групах, акваріум тощо);

- інтерактивні технології  колективно-групового навчання - технології, що передбачають одночасну спільну  (фронтальну) роботу всього класу;

- технології ситуативного  моделювання - побудова навчального  процесу за допомогою залучення  учня до гри, передусім, ігрове моделювання явищ, що вивчаються;

- технології опрацювання дискусійних питань — широке публічне обговорення якогось суперечливого питання.

Ці інтерактивні технології можна успішно застосовувати  в початкових класах — спершу це можуть бути інтерактивні вправи на окремих  етапах уроку. Варто починати з найдоступніших і зрозуміліших для дітей.

На дошці записано тему уроку. Учитель пропонує прочитати її і сказати, використовуючи мікрофон, чим важливий цей матеріал; що вони знають з цієї теми. Не слід думати, що інтерактивна вправа одразу вийде. Не всі учні з першого разу братимуть “мікрофон”. Тому можна дозволити повторити вже сказане або сказати щось від себе, адже відповіді не коментуються і не оцінюються.

Мозковий  штурм — ефективний метод колективного обговорення проблеми чи завдання, пошук рішень який спонукає учасників виявляти свою уяву та творчість. Він передбачає вільне висловлення думок усіх учасників і допомагає знаходити багато ідей та рішень. Учитель на уроці називає тему “мозкового штурму “Що ви знаєте про кобзарів?”

Робота  в групах дає можливість учням висловлюватись, обмінюватися ідеями з партнерами в групі і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вчитель об’єднує учнів у групи, пропонує завдання, дає декілька хвилин для спільного обговорення. Наступним етапом є представлення результатів роботи кожної групи, обмін своїми ідеями та аргументами з усім класом.

Отже, використання інтерактивних  методів та форм надає можливості для організації ділової співпраці  з метою вирішення поставленої  в класі навчальної проблеми. Вільне спілкування на уроці, висловлювання власної думки, повага до думки оточуючих — необхідні умови, що забезпечують ефективність нових технологій.

Оптимізація підбору  учбово-демонстраційного матеріалу  до уроків, на яких застосовується комплекс інтерактивних і аудіовізуальних  засобів, може бути здійснена за допомогою  учбово-методичного посібника для вчителя, що містить:

- зразкове поурочне планування по темах, у якому дані поурочні організаційні і методичні рекомендації з підбору і використання інтерактивних мультимедійних комп’ютерних програм і відеопрограм на уроках;

- методичні рекомендації з комплексного використання інтерактивних і аудіовізуальних засобів на різних типах уроків музики;

- варіанти класифікації, у цілому, нових для вчителя  інтерактивних засобів навчання;

- докладні анотації  широко розповсюджених відеоматеріалів,  по яких учитель може самостійно підібрати відеофрагменти до уроку, якщо його не влаштовують запропоновані рекомендації в тексті планування.

Висновки до другого розділу: Використання нових інформаційних технологій змушує переглядати зміст навчального предмету. Від вивчення великого обсягу фактичного матеріалу поступово має сенс переходити до навчання прийомам його самостійного пошуку, узагальнення і систематизації, оскільки сучасні технічні засоби дозволяють з постійно зростаючою швидкістю обробляти і надавати доступ до великого обсягу людських знань. Особливо велику роль тут відіграють телекомунікаційні мережі типу Інтернету, що стирають просторові бар’єри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Дослідно-експериментальна частина

 

3.1. Експериментальна  перевірка використання виховних технологій на уроках музичного мистецтва

ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ: Використання ігрових технологій на уроках музики в початковій школі  сприяє успішному засвоєнню знань  учнів.

Для підтвердження даної  гіпотези нами був проведений цикл занять на базі ЗОШ № 1 в першому класі на уроках музики під час показової практики та в четвертому класі Новобузької Жовтневої ЗОШ під час переддипломної практики.

ОСНОВНІ МЕТОДИ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ - педагогічний експеримент, наукове спостереження.

Дослідницька робота проходила в трьох етапах: констатуючий, формуючий та контрольний.

Мета констатуючого  етапу: Вивчити роботу вчителя, виявити  рівень використання ігрових технологій на уроках музики в початкових класах, виявити рівень засвоєння учнями матеріалу.

МЕТОДИ: педагогічний експеримент, наукове спостереження.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ

Тема чверті: «Чарівний світ звуків»

Тема уроку: «Музична подорож в осінній ліс»

Тип уроку: комбінований

Мета уроку:

Освітня: виявити і  дати знання про музичні та шумові звуки, накопичити в дітей звукові образи.

Виховна: сформувати у  дітей гарний музичний смак в індивідуальному  характері.

Розвиваюча: розвивати  звукову уяву, мобілізувати слухову  увагу, накопичити звукові жести, розвивати  вміння ансамблевого виконання, розвивати  музично-ритмічне почуття, розвивати інтонаційну виразність, розвивати слухові уявлення і чистоту співочого інтонування, розвивати співочий голос і співочі вміння, накопичувати слухові уявлення повтору, контрасту і музичної форми.

Обладнання: підручник, фортепіано.

Хід уроку

1. Організаційний момент:

Учитель: Здрастуйте, діти!

2. Повідомлення цілей  і завдань уроку: Сьогодні на  уроці ми будемо подорожувати  по осінньому лісі. Готові?

3. Пісня: Давайте спочатку  повторимо пісню, вивчену на  попередньому уроці «Дзеркало» і «Відлуння».

4. Пісня: Зараз спробуємо  представити з вами ніби ми  в лісі ... Що ми можемо побачити  у лісі? (Їжачка). У їжачка колючі  голки. Погладимо з вами їжачка (діти уривчасто гладять рукою). Добре, молодці діти, вийшло у  вас познайомитися з їжачком.  А кого ще ми можемо зараз зустріти в казковому лісі? (Зайчика). Давайте простукаєте в долоні: «Зай-чик», «за-інь-ка»; точно так само «ї-жак», «ї-жа-ки». Може ви ще щось помітите в осінньому лісі? (Листя). Давайте простукаємо і проговоримо: «лис-тя», «Лис-точ-ки». У вас виходить, молодці! А зараз час повертатися в клас. Зараз ми вивчимо і заспіваємо ту пісеньку, яку простукали в долоні. «Їжачок, листочки й зайчик». Послухайте, я вам її зараз виконаю. (Розучує з дітьми пісню). Добре, молодці, всі дуже старалися!

5. Підведення підсумків: Ну от і все, наш урок підходить до кінця. Сьогодні ми побували в осінньому казковому лісі, познайомилися з різними видами тривалостей і вивчили красиву пісеньку. До побачення.

АНАЛІЗ УРОКУ:

Проведення цього уроку  допомогло помітити необхідність використання ігрових технологій у початкових класах на уроці музики. Діти були вкрай неуважні, постійно відволікалися; були мало втягнуті в урок, мало брали участь; мало вивчалося різних пісень, слухань; мало використовувалися ігрові методи - в результаті чого не було досягнуто поставлені цілі і завдання уроку.

НАУКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Мета спостереження : Використання ігрових методів на уроці музики в початкових класах.

План спостереження

1.  Види ігрових технологій використовувалися на даному уроці.

2. Емоційна чуйність  дітей на застосування вчителем  ігрових методів на уроці музики.

3. Рівень засвоєння  знань учнями при використанні  ігрових методів на уроці музики.

4. Активізація творчої  діяльності та розвиток творчих  здібностей дітей при використанні вчителем ігрових технологій на уроці музики.

Висновок

Спостереження даного уроку  відзначило нестачу роботи вчителя  при малому використанні ігрових  технологій на уроці музики, що дало наступні результати: були не достатньо досягнуті цілі уроку, поставлені вчителем, а деякі з них взагалі не досягнуті; діти часто відволікалися і мало розуміли про що говорить учитель; рівень засвоєння нового матеріалу, перевірений в кінці уроку, виявився дуже низьким; не вдалося активізувати творчу діяльність, розвинути творчі здібності.

Информация о работе Експериментальна перевірка використання виховних технологій на уроках музичного мистецтва