Iмпорт електроніки

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2013 в 13:12, курсовая работа

Краткое описание

Дана тема є дуже актуальною. Обсяги міжнародної торгівлі в світі зростають. Україна стала членом СОТ. Все більше фірм виходять на міжнародні ринки та займаються зовнішньоекономічною діяльності.
Метою курсової роботи є опис зовнішньоекономічної операції

Содержание

Вступ 3
1. Характеристика товару 4
2. Оцінка іноземного партнера 7
3. Базисні умови поставки товару 9
4. Обґрунтування та розрахунок контрактної ціни 10
5. Обґрунтування платіжних умов 11
6. Складання оферти 13
7. Складання зовнішньоторговельного контракту 15
8. Оцінка економічної ефективності угоди 24
Висновки 27
Список використаних джерел 29

Прикрепленные файлы: 1 файл

0003016 Міжнарод.економіка (курсова) (1).doc

— 346.00 Кб (Скачать документ)

14.3. Сторони виключають застосування  до цього Договору Конвенції  Організації Об'єднаних Націй  про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року у повному обсязі.

14.4. Після підписання цього Договору  всі попередні переговори за  ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які  інші усні або письмові домовленості  Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

14.5. Сторона несе повну відповідальність  за правильність вказаних нею  у цьому Договорів реквізитів  та зобов‘язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

14.6. Відступлення права вимоги  та (або) переведення боргу за  цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

14.7. Додаткові угоди та додатки  до цього Договору є його  невід'ємною частиною і мають  юридичну силу у разі, якщо  вони викладені у письмовій  формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

14.8. Всі виправлення за текстом  цього Договору мають силу  та можуть братися до уваги  виключно за умови, що вони  у кожному окремому випадку  датовані, засвідчені підписами  Сторін та скріплені їх печатками.

14.9. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

14.10. Цей Договір має переклад  англійською мовою у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін. У разі розбіжностей між українським та англійським текстами цього Договору, перевага надається україномовному варіантові.

8. Оцінка економічної ефективності угоди

Проаналізуємо ефективність купівлі 5 телевізорів KDL-40CX521. Закупівельна вартість 1 телевізора – 20000 грн. Тобто сума договору:

Д = 5 * 20000 = 100000 грн.

Товар поставляється на умовах DAT, при цьому витрати по прийманню та отриманню товару сплачує покупець.

У даному випадку ставка імпортного мита дорівнює 20%. Розрахунок суми імпортного мита проводиться на основі митної вартості, яка при поставці на умовах СІР Київ буде дорівнювати фактурній вартості:

Мі = МВхСМ/100,     де                                                             (4.1)

Мі - сума імпортного мита;

МВ — митна вартість;

СМ - ставка адвалерного мита, у %.

Мі = 100000* 0,2 = 20000 грн.

Акцизний збір на даний товар  на справляється.

Акцизний збір становить 0 євро.

Податок на додану вартість сплачується  за ставкою 20%.

Сума податку на додану вартість розраховується за наступною формулою:

ПДВ = (МВ + Мі + Аз)*20/100 , де                                    (4.2)

ПДВ - сума податку на додану вартість;

МВ - митна вартість;

Мі - сума імпортного мита;

Аз - сума акцизного збору.

ПДВ = (100000 + 20000 + 0) * 0,2 = 24000 грн.

Загальна вартість  товару  на  цьому  етапі  (первинна  вартість)  становитиме:

Вт = 100000 + 20000 + 24000 = 144000 грн.

Загальний розмір витрат за наведеним  контрактом становить 7000 грн.

Надбавка до ціни товару «Укрелектроторг» дорівнює 20%.

Таким чином, надбавка становитиме:

Н = (144000 + 7000) * 0,2 = 30200 грн.

«Укрелектроторг» реалізуватиме телевізори за цим контрактом на загальну суму: 181200 (144000 + 7000 + 30200) грн.

Рентабельність витрат обігу є  основним показником оцінки ефективності комерційної угоди по закупівлі товарів у іноземної фірми-виробника і розраховується за такою формулою:

Рво = ЧП/ВО х 100    де                                                         (4.3)

Рво – рентабельність витрат обігу;

ЧП – сума чистого прибутку за угодою;

ВО – сума витрат обігу, що відносяться  до даної угоди.

Звідси, рентабельність витрат обігу  на підприємстві складає:

Рво = 30200 * 100 / 7000 = 431,4%.

Рентабельність обороту із закупівлі  товарів та рентабельність обороту  по реалізації товарів використовуються у якості допоміжних показників оцінки ефективності комерційної угоди. Рентабельність обороту із закупівлі товарів розраховується за формулою:

Рз  = ЧП х 100 ,      де                                                            (4.4)

          Цз х  К

Рз - рентабельність обороту із закупівлі  товарів;

Цз - ціна закупівлі товару; К - кількість  товару.

Рентабельність обороту по реалізації товарів (Рр) визначається за формулою:

Рз  = ЧП х 100 ,      де                                                            (4.5)

          Цр х  К

Цр - ціна реалізації товару.

Звідси, рентабельність обороту із закупівлі товарів на підприємстві складає:

Рз = 30200 * 100 / 100000 = 30,2%

Рентабельність обороту по реалізації товарів:

Рз = 30200 * 100 / 181200 = 16,67%

Рентабельність витрат за контрактом становить 431,4%, рентабельність обороту  із закупівлі товарів – 30,2%, рентабельність обороту по реалізації товарів – 16,67%.

Отже, як показують розрахунки, „Укрелектроторг” за даним контрактом отримає значну суму чистого прибутку.

 

 

 

Висновки

Імпорт телевізорів вигідний для  фірми імпортера. Імпорт телевізорів вигідний для України, адже в Україні не виробляється телевізорів з такими параметрами, а витрати на виробництво таких телевізорів будуть набагато вище, ніж ії імпортна ціна. Для Німеччини експорт телевізорів вигідний, бо роширюються ринки збуту фірм, що торгують електронікою, і в країну йде приток іноземної валюти.

Увесь комплекс заходів, які проводяться  підприємствами, щодо зовнішньоекономічної діяльності на ринку телевізорів, має завершитися укладенням контракту зі споживачем на певних, визначених на переговорах умовах.

Як і будь-яка цивільно-правова  угода зовнішньоекономічний контракт має відповідати ряду загальних  вимог (умов), дотримання яких є необхідним для чинності угоди.

Необхідною умовою чинності зовнішньоекономічного  контракту є додержання письмової  форми, якщо інше не встановлено законом  або міжнародним договором України. У разі, якщо зовнішньоекономічний договір підписується фізичною особою, потрібен тільки підпис цієї особи. Від імені інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності зовнішньоекономічний договір підписують дві особи: особа, яка має таке право згідно з посадою відповідно до установчих документів, та особа, яку уповноважено довіреністю, виданою за підписом керівника суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, одноособове, якщо установчі документи не передбачають іншого.

Форма зовнішньоекономічної угоди  визначається правом місця її укладання. Угода, яку укладено за кордоном, не може бути визнана недійсною внаслідок недодержання форми, якщо додержано вимоги законів України.

За результатами проведених розрахунків, при купівлі 5 імпортних телевізорів „Укрелектроторг” отримає значну суму чистого прибутку.

 

Список використаних джерел

 1. Бігун В. Мовно-практичні аспекти зовнішньоекономічних договорів (контрактів) // Юридичний журнал.- 2004.- № 2.- C.29-46
 2. Зовнішньоекономічний договір (контракт) // Дебет-Кредит.- 2004.- № 52.- C.12-19.
 3. Іванов С. Зовнішньоекономічний контракт: складаємо правильно // Все про бухгалтерський облік.- 2005.- № 90.- C.59-62.
 4. Кириченко О.М. Валютно-фінансові умови зовнішньоторгових контрактів як метод страхування валютних ризиків // Формування ринкових відносин в Україні.- 2005.- № 8.- C.13-16
 5. Козик В. В., Панкова Л. А., Карп'як Я. С., Григор'єва О. Ю., Босак А. О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 608 с.
 6. Корнийчук Г. А. Особенности экспортных контрактов. — М. : Альфа-Пресс, 2005. — 79 с.
 7. Лазарева Т. . Международное торговое право. Расчеты по контрактам. — М.: Юридический Дом "Юстицинформ", 2003. — 288 с.
 8. Лукашук И. И. Современное право международных договоров: В 2 т. / РАН; Институт государства и права — М.: Волтерс Клувер, 2004. – Т. 2: Действие международных договоров. — XII, 483 с.
 9. Лядецький М. М., Хавронюк М. І. Типові договори, контракти, статути. — К.: Атіка, 2003. — 656 с.
 10. Мазаракі А. А., Юхименко В. В., Сєрова Л. П. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. — К.: КНИГА, 2003. — 272 с.
 11. Мезенцев К. В., Мезенцева Н. І. Основи зовнішньоекономічної діяльності. — К., 2003. — 160 с.
 12. Мілаш В. С. Захисні застереження в зовнішньоекономічному договорі. — Полтава : АСМІ, 2004. — 180 с.
 13. Мілаш В. С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов. — Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. — 440 с.
 14. Морозов В. В. Основи закупівель товарів, робіт та послуг в проектах. — К.: Таксон, 2003. — 744 с.
 15. Плотников А. Ю. Внешнеторговый контракт от "А" до "Я": Практика подготовки и заключения. — М.: Приор-издат, 2003. — 191 с.
 16. Розенберг М. Г. Контракт международной купли-продажи: Современная практика заключения. Разрешение споров. — М.: Книжный мир, 2003. — 1071 с.
 17. Терещенко С. Контракт як джерело ризиків зовнішньоекономічної діяльності // Вісник податкової служби України.- 2002.- № 42.- C.32-40.
 18. Функ Я. И. Право международной торговли: договоры международной купли-продажи товаров и международного торгового посредничества: В 3 кн. — Минск: ООО "Дикта", 2005. – Кн. 1: Универсальная международно-правовая унификация купли-продажи товаров. — 282 с.
 19. www.marketing.vc

Информация о работе Iмпорт електроніки