Iмпорт електроніки

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2013 в 13:12, курсовая работа

Краткое описание

Дана тема є дуже актуальною. Обсяги міжнародної торгівлі в світі зростають. Україна стала членом СОТ. Все більше фірм виходять на міжнародні ринки та займаються зовнішньоекономічною діяльності.
Метою курсової роботи є опис зовнішньоекономічної операції

Содержание

Вступ 3
1. Характеристика товару 4
2. Оцінка іноземного партнера 7
3. Базисні умови поставки товару 9
4. Обґрунтування та розрахунок контрактної ціни 10
5. Обґрунтування платіжних умов 11
6. Складання оферти 13
7. Складання зовнішньоторговельного контракту 15
8. Оцінка економічної ефективності угоди 24
Висновки 27
Список використаних джерел 29

Прикрепленные файлы: 1 файл

0003016 Міжнарод.економіка (курсова) (1).doc

— 346.00 Кб (Скачать документ)

Своїм підписом підтверджую достовірність  інформації, наданої в нашій пропозиції та погоджуюсь виконати всі умови, викладені в документації.

 

 

 

7. Складання зовнішньоторговельного  контракту

 

ДОГОВІР  
МІЖНАРОДНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

   

м. __Київ___

"_20" _вересня_ 2012 р.


 

 

_______________ LOEWE, plc._______________,

що є  юридичною особою за законодавством ____Німеччина__________

(надалі  іменується "Продавець"), в особі  директора Ганца Мюллера, що діє на підставі ______статуту_______, з одного боку,  та ТОВ «Укрелектроторг», що є юридичною особою за законодавством України (надалі іменується "Покупець"), в особі Івана Івановича Іванова, що діє на підставі статуту, з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір міжнародної купівлі-продажу товарів (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець  зобов'язується передати у власність  Покупцеві, а Покупець зобов'язується  прийняти у власність від Продавця  на умовах CIP _________ (згідно з Правилами ІНКОТЕРМС в редакції 2000 р.) товари (надалі іменуються "товари") відповідно до специфікацій (надалі іменуються "специфікації"), які є додатками до цього Договору.

1.2. Кожна із Сторін гарантує, що на момент укладання цього Договору вона не є жодним чином обмеженою законом, іншим нормативним чи правозастосовчим актом, судовим рішенням або іншим, передбаченим відповідним чинним законодавством, способом в своєму праві укладати цей Договір та виконувати усі умови, визначені у ньому.

1.3. Продавець  та Покупець відповідно підтверджують, що укладання цього Договору та виконання передбачених ним умов для Продавця і Покупця не суперечить нормам чинного в Україні законодавства, а для Продавця також – нормам законодавства країни місця знаходження останнього, у відповідності до яких здійснюється господарська або інша діяльність Сторін, а також відповідно підтверджують те, що укладання цього Договору та виконання передбачених ним умов не суперечить цілям діяльності Сторін, положенням їх установчих документів чи інших локальних актів Сторін.

1.4. Страхування  товарів здійснюється Продавцем  в порядку, строки та на умовах, передбачених додатком N ____ до цього  Договору.

1.5. Місцем  передання товарів Продавцем  відповідному перевізнику є: ________аеропорт «Бориспіль», м. Київ_____.

1.6. Місцем  отримання товарів Покупцем від  перевізника є: ____ аеропорт «Бориспіль», м. Київ ___.

1.7. Строки  вчинення передбачених пп. 1.5 та 1.6 цього Договору дій передбачені  у відповідних специфікаціях.

1.8. Вид транспорту, що застосовується для перевезення товарів від Продавця Покупцеві: ____вантажний літак__.

1.9. Сторонами  погоджено наступний порядок  митного оформлення товарів, розподіл  взаємних обов'язків щодо забезпечення  такого оформлення: ____базисні умови поставки DAT___.

1.10. Про  виконання передбаченої п. 1.5 дії Продавець має повідомити Покупця в строк ___5 днів____ шляхом___поштового листа чи факсу__.

1.11. Перелік  товаросупровідних документів, порядок  та строки їх передання однією  Стороною іншій визначені в  додатку N ___ до цього Договору.

2. ЦІНА ТОВАРІВ ТА  ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ

2.1. Ціни на товари визначаються  у доларах США ( USD ) із урахуванням умов DAT __ аеропорт «Бориспіль», м. Київ _.

2.2. Загальна  сума Договору встановлюється  відповідно до специфікацій і  становить __79000__ (___10000___) доларів США. 

3. СТРОКИ І ДАТА ПОСТАВКИ

3.1. Товари повинні передаватися  Покупцеві у строки, вказані у  специфікаціях. Датою відвантаження  вважається дата штемпеля у  _товарно-транспортній_ накладній. Датою поставки товару є дата прибуття товару на адресу Покупця. Товари поставляються завчасно погодженими партіями.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

4.1. Якість товарів повинна відповідати  вимогам, зазначеним у специфікаціях,  та узгодженим Покупцем і Продавцем  стандартам і технічним умовам  та підтверджуватися сертифікатами якості, виданими компетентними органами і заводом-виготовлювачем.

5. УПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ

5.1. Упакування, в якому відвантажуються  товари, повинно забезпечувати, за  умови належного поводження, цілісність  товарів при транспортуванні.  На кожне місце Продавцем наноситься таке маркування: найменування Продавця, номер Договору, номер місця, вага брутто та нетто, номер серії та інші реквізити, завчасно повідомлені Покупцем Продавцеві.

6. УМОВИ ОПЛАТИ

6.1. Платежі за товари, мають бути  здійснені у доларах США з безвідкличного документарного акредитива, відкритого за дорученням Покупця на користь Продавця банком - кореспондентом Уповноваженого банку і авізованого через Уповноважений банк.

6.1.1. Уповноваженим банком є ___Банк «Укрекономпромбанк»_.

6.2. Якщо акредитив буде відкритий  банком, який не є кореспондентом  Уповноваженого банку, Покупець  зобов'язується забезпечити підтвердження  акредитива банком-кореспондентом  Уповноваженого банку.

6.3. Акредитив, що відкривається  відповідно до цього Договору, підпорядковується Уніфікованим правилам і звичаям для документарних акредитивів у редакції 1993 року, опублікованим Міжнародною торговельною палатою за N 500.

6.4. Акредитив має бути відкритий  протягом/не пізніше _10_ днів від дати повідомлення Продавцем про те, що товар підготовлено до відвантаження, строком дії до __10.12.12_, на загальну суму Договору.

7. ПЕРЕДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ  ТОВАРІВ

7.1. Порядок, строки та умови  приймання та передання товарів  за цим Договором передбачені  в додатку N _1_ до цього Договору.

8. ПРЕТЕНЗІЇ

8.1. Претензії можуть бути заявлені  щодо якості - у разі невідповідності  якості товарів передбаченим  цим Договором вимогам, щодо  кількості - у випадку невідповідності  кількості товарів транспортним  документам за вагою та кількістю  місць. Покупець має право заявити Продавцеві претензію протягом 60 днів від __дати отримання товару_, яку Продавець розглядає протягом 30 днів та дає відповідь по шляхом __поштового листа чи факсу_ в строк __10 днів_. Документом, який підтверджує невідповідність якості товару передбаченим цим Договором вимогам або кількості товару документам про відвантаження, Сторони визнають акт, складений за участю __представника_ торгово-промислової палати.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

9.1.1. Порушенням Договору є його  невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9.1.2. Сторона не несе відповідальності  за порушення Договору, якщо воно  сталося не з її вини (умислу  чи необережності).

9.1.3. Сторона вважається невинуватою  і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

10. АРБІТРАЖ

10.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в Арбітражному суді міста Києва. При цьому матеріальним правом для вирішення спорів за цим Договором є матеріальне право України.

12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

12.1. Сторона звільняється від  визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

12.1.1. Під форс-мажорними обставинами  у цьому Договорі розуміються  випадок, непереборна сила, а також  усі інші обставини, які визначені  у пп. 12.1.5 цього Договору як  підстава для звільнення від  відповідальності за порушення Договору.

12.1.2. Під непереборною силою  у цьому Договорі розуміються  будь-які надзвичайні події зовнішнього  щодо Сторін характеру, які  виникають без вини Сторін, поза  їх волею або всупереч волі  чи бажанню Сторін, і які не  можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

12.1.3. Під випадком у цьому  Договорі розуміються будь-які  обставини, які не вважаються  непереборною силою за цим  Договором і які безпосередньо  не обумовлені діями Сторін  та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

12.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

12.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

12.5. Якщо форс-мажорні обставини  та (або) їх наслідки тимчасово  перешкоджають виконанню цього  Договору, то виконання цього  Договору зупиняється на строк,  протягом якого воно є неможливим.

12.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними  обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 12.4 цього Договору.

12.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними  обставинами та (або) їх наслідками  виконання цього Договору є  тимчасово неможливим і така  неможливість триває протягом _10 днів_ і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

12.8. Наслідки припинення цього  Договору, в тому числі його  одностороннього розірвання, на  підставі пунктів 12.6 та 12.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного в Україні законодавства.

12.9. Своєю домовленістю Сторони  можуть відступити від положень  пунктів 12.6 та 12.7 цього Договору  та визначити у додатковій  угоді до цього Договору свої  наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

13. ДІЯ ДОГОВОРУ

13.1. Цей Договір вважається укладеним  і набирає чинності з моменту  його підписання Сторонами та  його скріплення печатками Сторін.

13.2. Строк цього Договору починає  свій перебіг у момент, визначений  у п. 13.1 цього Договору та закінчується __через 10 днів після передачі товару Покупцеві____.

13.3. Закінчення строку цього  Договору не звільняє Сторони  від відповідальності за його  порушення, яке мало місце під  час дії цього Договору.

13.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

13.5. Зміни у цей Договір набирають  чинності з моменту належного  оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

13.6. Якщо інше прямо не передбачено  цим Договором або чинним в  Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

13.7. Цей Договір вважається розірваним  з моменту належного оформлення  Сторонами відповідної додаткової  угоди до цього Договору, якщо  інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Усі правовідносини, що пов'язані  із визначенням прав та обов'язків  Сторін за цим Договором, дійсністю,  виконанням та припиненням  цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, відступленням права вимоги та переведенням боргу у зв'язку із цим Договором, регламентуються цим Договором та матеріальним правом, що є чинним в Україні, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14.2. Усі інші правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, але не визначені у п. 14.1 цього Договору, регулюються у відповідності до п. 14.1 цього Договору, якщо інше прямо не передбачене застосовними до цього Договору імперативними правовими нормами.

Информация о работе Iмпорт електроніки