Редагування науково-популярних видань

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Июня 2012 в 19:34, курсовая работа

Краткое описание

Мета зробити редакторський аналіз довідкового апарату перекладних словників, виявити помилки, дефекти, неточності, зробити редакторський висновок.

Прикрепленные файлы: 1 файл

ВСТУП.doc

— 116.00 Кб (Скачать документ)

     ВСТУП 

     За  винятком суто спеціалізованого газетно-журнального  та етикетково-пакувального виробництва, у всіх інших випадках головним предметом  діяльності і видавця, і поліграфіста стає підготовка та випуск у світ книжкової  продукції. Осягнути всю повноту  цього складного, відповідального і тривалого в часі процесу не можна без з'ясування сутності, форм, функцій та інших особливостей книги як основного предмета видавничої діяльності. Точне і повне визначення поняття "книга" й досі залишається проблемою для дискусій у світовому книгознавстві. Існуючі десятки тлумачень "книги" як терміна не є досі  загальноприйнятими, бо не змогли в короткій, б місткій і переконливій формі окреслити ні глибинної її сутності, ні меж, які відрізняють її від інших засобів збереження і передачі інформації. Пояснюється це, з одного боку, еволюцією матеріальної форми книги в історичному розрізі, а з іншого — її універсальними особливостями та багатофункціональним призначенням.

     Мета зробити редакторський аналіз довідкового апарату перекладних словників, виявити помилки, дефекти, неточності, зробити редакторський висновок.

     Завдання:

  1. Дати загальне поняття про редагування
  2. Розкрити особливості редагування довідкового апарату
  3. Зробити редакторський аналіз довідкового апарату перекладних словників
  4. Зробити висновки

     Предмет - редакторський аналіз перекладних словників.

     Об'єктом дослідження виступає перекладні словники.

     Новизна роботи полягає у новому сучасному погляді на проблеми помилок, дефектів та неточностей у перекладних словниках.

     Методи  дослідження: пошуковий, аналітичний, емпіричний, науковий, синтетичний.

     Робота  складається зі вступу, двох розділів (1 – теоретичний, 2 – практичний), висновку, списку використаної літератури, додатків. Перший розділ присвячений визначенню поняття редагування, особливостям редагування довідкового апарату. У другому поданий редакторський аналіз перекладних словників Загальний обсяг роботи 31 сторінок, 8 додатків. 
 
 
 
 
 

 

      РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ  РЕДАКТОРСЬКОГО АНАЛІЗУ 
 

     1.1 Загальне поняття редагування 

     Редагування — це перевірка (перегляд, іншими словами аналіз, контроль) і виправлення повідомлень під час їх готування до публікування.

     Якщо  розглядати редагування в едитології слід виділити теорію редагування. Теорія редагування — це складова частина едитології, що досліджує  методологічні засади безпосереднього готування повідомлень до публікування  (редагування). Тобто, це система логічно опрацьованих знань про практику редагування — правила внесення змін безпосередньо в саме повідомлення.

     Методологічна база редагування

     Редагування — аж ніяк не наукотворча примха людей. Воно існує тому, що автор  і реципієнт об'єктивно через  відсутність зворотного зв'язку не можуть спілкуватися з потрібною  ефективністю. Для її підвищення потрібні редактори, а редакторам для того, щоб забезпечити цю ефективність, необхідна наукова теорія, яка давала б змогу досягти цієї ефективності.

     Методи  й методики редагування

     Методи  редагування. У редагуванні для опрацювання повідомлень використовують відповідні загальнонаукові методи.

     Методики  редагування. Для різних видів літератури часто розробляють детальні інструкції, в яких описують, як на практиці слід застосовувати методи контролю, виправлення, пошуку, експертних оцінок, моделювання і т.п. Такі інструкції, адаптовані до конкретного виду літератури, називають методиками редагування.

     Виділяють окремі галузі редагування, а саме, редагування художньої, публіцистичної, ділової, наукової, популярної, інформаційної, виробничої, навчальної, довідкової, рекламної та дитячої літератури.

     Аспекти редагування

     Аспект  редагування — це редагування повідомлення на основі якогось одного чи одночасно кількох видів норм. Кожен такий аспект, як правило, має окрему назву.

     Процес  виділення аспектів редагування  не скінчився до цього часу, а  тому вже наявний перелік не може претендувати на завершеність. Найімовірніше, в майбутньому кожен вид норм редагування буде утворювати свій окремий аспект . 

 

      1.2 Редагування довідкового апарату 

     Службова  частина (апарат видання)

     Ця  частина складає передусім напрацьований  історичним досвідом і регламентований певними нормами, стандартами тієї чи іншої країни мінімум уніфікованих інформаційних даних, які вміщуються на початкових і прикінцевих сторінках книжкового видання з метою його ідентифікації як усередині країни, так і за кордоном.

     Таким чином, за нашою концепцією змістової  конструкції книжкового видання, елементи цього апарату логічно переходять у повноправні структурні одиниці:

     •   службові (вихідні відомості);

     •   вступні (передмова, історико-біографічний нарис);

     • заключні (післямова, коментарі, додатки,  покажчики, списки скорочень і умовних позначень, бібліографія тощо).

     Елементами  вихідних відомостей видання, згідно із  Законом України "Про видавничу  справу" та проектом нового українського стандарту "Видання. Вихідні відомості", є:

     • відомості про авторів (або тих  осіб, хто брав участь у створенні  конкретного видання);

     • назва видання;

     • надзаголовкові, підзаголовкові, вихідні  дані;

     • класифікаційні індекси;

     • макет анотованої каталожної картки;

     • анотація;

     • міжнародні стандартні номери;

     • знак охорони авторського права;

     • випускні дані.

     Початкових  сторінок, на яких уміщується текстовий  матеріал службової частини видання, може бути дві-чотири.

     Це  залежить від виду і складності видання. Такі сторінки мають свої назви: титульні аркуші.

     Вступна частина

     Вступна частина — це додатковий до основної  частини текст або кілька текстів, підготовлені за ініціативою видавництва чи автора для повнішого і глибшого  сприйняття читачем пропонованого видання.

     Умовно  до цієї частини можна віднести такі складові змістової побудови книги:

     • передмова;

     • вступна стаття;

     • історико-біографічний нарис.

     Передмова — складова вступної частини видання, яка орієнтує читача у змісті, структурі та призначенні видання, звертає увагу на його особливості.

     Вступна стаття — складова вступної частини видання, головне завдання якої — дати читачеві більше доступно написаного нового, аналітичного матеріалу, що допоможе краще, глибше зрозуміти твір, суспільно-політичні умови його створення і житейську долю його творця.

     На  відміну від вступної статті, історико-біографічний нарис є більшим за обсягом і самостійним твором. Його проблематика часто виходить за межі означеної праці, що публікується. Тут менше аналізується сама праця, але значна увага звертається на історичне, суспільно-політичне тло, умови формування світогляду автора, ретроспективу його життя і творчості.

     Заключна  частина

     Заключна  частина — це підготовлений за ініціативою видавництва чи автора додатковий до основної частини текст або кілька текстів, які доповнюють її зміст, тлумачать, узагальнюють окремі положення, допомагають читачеві повніше і глибше зрозуміти текст в усьому його обсязі і в контексті із суспільно-політичним тлом.

     Складовими  заключної частини книги є:

     • післямова;

     • примітки;

     • коментарі;

     • додатки;

     • покажчики різного виду;

     • глосарій (перелік основних термінів);

     • списки використаної літератури, архівних та інших джерел;

     • двомовні словники термінів і понять;

     • список скорочень і умовних позначень;

     • зміст та оглав;

     Кожна з цих складових потребує короткого  коментарю. Значення терміна післямова зрозуміле: це  завершальний, заключний акорд до змісту всієї книги. Отож, і вміщується він наприкінці видання.

     Примітки є стислою, лаконічною довідкою до того чи іншого слова, яке може бути незрозуміле читачеві. На відміну від приміток поява коментарів обумовлюється необхідністю детального й розгорнутого тлумачення окремих фрагментів авторського тексту, певних подій, явищ, персонажів. Розрізняють текстологічні, літературно-історичні, лінгвістичні, видавничі коментарі.

     Наприкінці  багатьох книжкових видань, залежно  від особливостей їх змісту та потреб читача, подаються додатки. У наукових, навчальних виданнях це можуть бути  малодоступні для користувача книги різноманітні документи, нормативні акти, карти чи таблиці; у виданнях художніх творів (переважно багатотомних, академічних) —  варіанти текстів, окремі редакції; додатком до основної частини тексту може бути блок ілюстративного матеріалу. Їхнє  призначення цілком конкретне — доповнити, збагатити книгу такими матеріалами, які не введені до основної частини, але мають до неї безпосереднє відношення за змістом чи проблематикою. Важливою складовою заключної частини книги є  покажчик.

     Покажчик  — це своєрідний путівник для читача, який спрощує пошук наявних у книзі різноманітних даних —  термінів, імен, дат, географічних назв, документів, ілюстрацій тощо із вказівкою конкретних сторінок, на яких вони  зазначені в тому чи іншому контексті по всьому виданню.

     Компонування наприкінці тексту книги окремої  групи малозрозумілих слів з коротким поясненням їхнього значення або перекладом з іншої мови отримало назву глосарія. Здебільшого цей елемент заключної частини книги готується у виданнях текстів античної доби, богослужбових книг або стародавніх писемних пам'яток.

     Не  можна уявити сьогодні переважної більшості професійно зорієнтованих видань без уміщення в окремому блоці бібліографічного опису використаної літератури і джерел.

     Ця  складова заключної частини книги  виконує  важливу довідкову й інформаційну функції і потребує особливо ретельного ставлення видавця до оформлення. 

     Двомовні  словники термінів і  понять, як також і список скорочень і умовних позначень, ретельно і грамотно підготовлені видавництвом, завжди засвідчують культуру видання, прагнення видавця зробити книгу зручною і  корисною для користувача.

     Специфічними покажчиками є зміст або оглав – найперші довідково-пошукові елементи у складі апарату видання. Перше вживається у виданнях, що складаються з кількох творів, що характерно для збірників. Друге використовується в монографічних виданнях, в яких основу складає один твір. Завдання редагування - забезпечити точну відповідність назв структурних частин по тексту з назвами в змісті (оглаві).

     У змісті (оглаві) слід включати всі рубрики, не обмежуючись тільки назвами розділів або глав, а в збірках - заголовками статей. Зважаючи пошукової значущості змісту (оглаву) його доцільно розміщувати на початку видання.

 

 

      РОЗДІЛ 2 РЕДАКТОРСЬКИЙ АНАЛІЗ ВИДАНЬ НАУКОІВО-ПОПУЛЯРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

     2.1 Редакторський аналіз «Современный англо-русский русско-английский словарь. Грамматика» укладач Романов Д.А. 

     Современный англо-русский русско-английский словарь. Грамматика. – Составитель Романов  Д.А../Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2002. – 464с.

     Довідковий  апарат представлений – вихідними  відомостями, додатками, списком скорочень. 

Информация о работе Редагування науково-популярних видань