Інвестиційний ринок та стадії його кон’юнктури. Інновації, як окремий об’єкт інвестиційної діяльності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Января 2013 в 17:01, контрольная работа

Краткое описание

В системі відтворення, безвідносно до його суспільної форми, інвестиціям належить найважливіша роль в справі відновлення і збільшення виробничих ресурсів, а, відповідно, і забезпечення відповідних темпів економічного росту. Якщо уявити суспільне відтворення як систему виробництва, розподілу, обміну та споживання, то інвестиції, головним чином, стосуються першої ланки – виробництва, і, можна сказати, складають матеріальну основу його розвитку.

Содержание

Вступ 2
1. Інвестиційний ринок та стадії його кон’юктури 3
2. Сутність інновацій, як об’єкт інвестиційної діяльності 15
3. Аналітичні завдання з урахуванням коригуючого коефіцієнту 19
Література 34

Прикрепленные файлы: 1 файл

Контрольная работа.doc

— 466.50 Кб (Скачать документ)

За умов реформування економіки України перехід на інноваційну модель розвитку означає, насамперед, пошук нових джерел фінансування для активізації інноваційної діяльності. 

Не будь-яка  інвестиційна діяльність забезпечує впровадження інновацій, тобто не всі інвестиції є інноваційно орієнтованими, в той час як Україна потребує інвестицій з високим інноваційним потенціалом і результатом. Виходячи з цього, завдання пропонованого ринку має бути організація ефективної взаємодії між учасниками інвестиційної та інноваційної діяльності.

Формування  ринку інноваційного інвестування сьогодні слід вважати ключовою узагальнюючою  вимогою до інвестиційних пріоритетів  економічної системи, що обумовлено змістом сучасного процесу економічного розвитку, оскільки інновації стали явищем, що постійно його супроводжує з фактора зовнішнього (екзогенного) перетворилися у фактор ендогенний.

Отже, ринку  інноваційного інвестування належать виключно важлива роль у формування, мобілізації, використанні та відтворенні інвестиційного потенціалу як сукупності наявних коштів та можливостей їх використання в інноваційній сфері.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Аналітичні завдання з урахуванням коригуючого коефіцієнту

 

Завдання 1

Підприємство  «Рубін» планує укласти депозитну  угоду з одним із комерційних банків на суму 427 тис. грн. терміном на 4 роки. Аналіз депозитного ринку показав, що існує 6 можливих варіантів нарахування відсотків за депозитними угодами.

1-ий варіант: за простою схемою нарахування відсотків;

2-ий варіант:  за складною схемою нарахування  відсотків;

3-ій варіант:  з нарахуванням відсотків щомісяця;

4-ий варіант:  з нарахуванням відсотків щокварталу;

5-ий варіант:  з нарахуванням відсотків що  півріччя;

6-ий варіант: з безперервним нарахуванням відсотків.

Проаналізувати  наявні варіанти нарахування відсотків. Визначити майбутню вартість інвестованого  капіталу та ефективну процентну  ставку для кожного з запропонованих варіантів, за умови, що річна ставка за депозитною угодою складає 19%.

Обрати варіант  нарахування відсотків який є  найбільш доцільним для підприємства. Свій вибір прокоментувати.

 

Виконання

Використовуючи схему простих відсотків, отримуємо:

1) тис. грн.

%

 

Використовуючи  схему складних відсотків, отримуємо:

2) тис. грн.

%

При нарахуванні  декілька разів на рік:

3) тис. грн.

%

При щоквартальному нарахуванні:

4) тис. грн.

%

При нарахуванні відсотків що півріччя ми отримуємо такі результати:

5) тис. грн.

%

 

За безперервним нарахуванням відсотків:

6) тис. грн.

 

 

З отриманих  результатів можна зробити висновки, що найбільш вигідним для підприємства є безперервне нарахування відсотків за депозитними угодами. За цим варіантом нарахування підприємство отримає найбільший дохід від вкладання коштів на депозит.

 

Завдання 2

 

Визначити найвигідніший  для інвестора варіант розміщення грошових коштів на депозитний рахунок в комерційний банк за критеріями номінальна та реальна прибутковість інвестиційної діяльності (табл. 2).

 

Таблиця 2

Вихідні дані для розрахунку номінальної та реальної прибутковості інвестиційної діяльності

 

Показник

АКБ «Аваль»

АКБ «Базис»

АКБ «Київ»

АКБ «Україна»

Теперішня вартість капіталу, тис. грн.

61

61

61

61

Тривалість  інвестування, років

3

3

3

3

Схема нарахування  відсотків

складна

складна

складна

складна

Індекс інфляції за три роки

1,5

1,5

1,5

1,5

Відсоткова  ставка, %

21

19

17

15

Кількість нарахувань у році, разів

1

2

4

12


 

 

Рішення

 

1. Розраховуємо  номінальну майбутню вартість  інвестованого капіталу:

 

- за схемою складних відсотків: 

 

1)АКБ «Аваль» тис. грн.,

 

Для інших банків використовуємо формулу нарахування декілька разів на рік: 

 

2)АКБ «Базис» - тис. грн.

 

3)АКБ «Київ» - тис. грн.

 

4)АКБ «Україна» - тис. грн.

 

2. Реальна майбутня  вартість інвестованого капіталу  для кожного з банків розраховується  шляхом коригування номінального  доходу на індекс інфляції  за формулою:

,

де   – реальна майбутня вартість інвестованого капіталу, грн.;

– номінальна майбутня вартість інвестованого  капіталу, грн.;

I – індекс інфляції.

1) АКБ «Аваль» тис. грн.

2) АКБ «Базис» тис. грн.

3) АКБ «Київ» тис. грн.

4) АКБ «Україна» тис. грн.

 

Висновок: Найвигідніший для інвестора перший варіант розміщення грошових коштів на депозитний рахунок в АКБ «Аваль».

 

 

Завдання 3

 

ВАТ «Кратос» розглядає  доцільність придбання нової  технологічної лінії по виробництву  фенів, вартість якої складає 12,2 млн. грн.

Бізнес-аналітики  підприємства за результатами проведеного  маркетингового дослідження вважають за необхідне рекомендувати керівництву ВАТ «Кратос» задекларувати таку політику виробництва та реалізації фенів:

1-й рік – 164,70 тис. штук за ціною 100 грн/шт.;

2-й рік – 164,09 тис. штук за ціною 110 грн/шт.;

3-й рік – 196,18 тис. штук за ціною 102 грн/шт.;

4-й рік – 195,2 тис. штук за ціною 100 грн/шт.;

5-й рік – 146,4 тис. штук за ціною 100 грн/шт.

Разом з цим, прогнозується, що у 1-ому році поточні  витрати підприємства складуть 6600 тис  грн., а кожний наступний рік вони зростатимуть на 3%.

Відповідно  до амортизаційної політики підприємства знос технологічної лінії має бути обчислений за методом рівномірного списання за нормою 20% на рік.

Надайте обґрунтованих  висновків щодо доцільності придбання  нової технологічної лінії по виробництву фенів, якщо середньозважена вартість капіталу підприємства складає 20%.

 

Рішення

 

1. Розраховуємо  чисті грошові надходження для  всього періоду експлуатації  технологічної лінії. Визначаємо  ряд проміжних показників для  кожного року:

а)виручка від  реалізації

,

б)сума амортизаційних відрахувань

,

в) прибуток до оподаткування

,

г) податок на прибуток (ПП)

е) чистий прибуток (ЧП)

д) чисті грошові  надходження (ЧГН)

Для кожних п’яти  років розраховуємо виручка від  реалізації продукції:

1. тис. грн.

2. тис. грн.

3. тис. грн.

4. тис. грн.

5. тис. грн.

 

2440тис. грн.

 

Результати  розрахунків приведені у таблиці

 

2. Розраховуємо  показники ефективності інвестиційних  проектів:

- чистий приведений  ефект

 

,

 

тис. грн.

 

NPV > 0, проект прибутковий, його варто прийняти.

Знаходимо індекс рентабельності інвестицій:

РІ - індекс рентабельності інвестицій

 

,

 

PI > 1, проект прибутковий, його варто прийняти

 

РР - термін окупності інвестицій

 

,     

Проект окупиться  майже через півтора року.

 

- внутрішня  ставка рентабельності інвестицій

 

,   

 

Для проекту можемо розрахувати внутрішню норму прибутковості. При нормі прибутку 20 % (r = 0,2) NPV ≈ 13924,73 тис. грн

Отже, NPV > 0, тому IRR > 20 %.

- При r = 0,4 маємо

І в цьому випадку, NPV > 0, тому IRR > 40 %.

- При r = 0,6 маємо

 

І в цьому випадку, NPV > 0, тому IRR > 40 %.

- При r = 0,8 отримуємо

 

Це означає що IRRзнаходиться в межах 60% та 80%.

За допомогою  методу послідовних наближень звузимо  інтервал допустимих значень показника IRR. 

- При r = 0,65 маємо

 

 

- При r = 0,66 маємо

Тобто 65 % < IRR < 66 %

При ставках  дисконту 0,655;

0,656; 0,657; 0,658; отримаємо відповідно такі значення NPV, тис. грн: 28,4; 12,7; -2,93; -18,5. Звідси доходимо висновку, що 65,6 % < IRR < 65,7 %. 

 

Отже, внутрішня норма прибутковості розглянутого інвестиційного проекту полягає в інтервалі 65,6% <IRR < 65,7%. Значення кордонів цього інтервалу можна використовувати як орієнтовні величини для розрахунку IRR за формулою: 
 
Для цього в якості першого кроку знайдемо 
 
На другому кроці розрахуємо 
 
 
 
Остаточно розрахуємо внутрішню ставку рентабельності інвестицій IRR: 
 
 

Реалізація  інвестиційного проекту є доцільною, якщо внутрішня ставка рентабельності перевищує значення середньозваженої вартості капіталу. Це і спостерігається в даному випадку (66%>20%).

 

Завдання 4

 

Інвестиційна  компанія "Марс-М" має намір  реструктуризувати свій інвестиційний  портфель. При цьому розглядається  шість інвестиційних проектів, що є незалежними один від одного. Обсяг інвестиційних ресурсів компанії обмежений сумою 109,8 тис. грн.

Використовуючи  дані табл. 3, Вам, як фінансовому аналітику, необхідно сформувати оптимальний інвестиційний портфель за такими критеріями:

1) чистий приведений ефект;

2) внутрішня  ставка рентабельності інвестицій;

3) індекс рентабельності  інвестицій;

4) за всіма  відзначеними вище критеріями.

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Вихідні дані для  визначення оптимального інвестиційного портфеля

Проект

Чистий приведений ефект, тис. грн.

Сума інвестицій,

тис. грн.

Внутрішня ставка рентабельності інвестицій, %

А

2822

30 000

13,6

Б

2562

20 000

19,4

В

3214

50 000

12,5

Г

2679

10 000

21,9

Д

909

20 000

15,0

Е

4509

40 000

15,6


примітка: середньозважена  вартість капіталу становить 10%.

 

 

Виконання

 

Запропоновані проекти цікавлять підприємство, але, маючи обмежений бюджет для фінансування, воно може реалізувати тільки той портфель інвестиційних проектів, при якому сумарні інвестиції не  перевищують  обмеження по фінансуванню (109,8 тис. грн.)

1) Виходячи з отриманих даних, можна зробити висновок, що найбільший чистий приведений ефект для проектів Е та В, як і суми інвестицій в ці проекти (відповідно 40000 грн та 50000 грн). Правильну відповідь, здебільшого, дає NPV. Це зумовлено тим, що проект Е коштує менше, але його цінність порівняно з проектом В більша. Так, як середньозважена вартість капіталу однакова та становить 10%, то інвестиційний проект Е вигідніший, ефективніший як за розміром чистого приведеного ефекту та сумі інвестицій. Цей варіант має більший запас щодо норми дохідності.

Информация о работе Інвестиційний ринок та стадії його кон’юнктури. Інновації, як окремий об’єкт інвестиційної діяльності