Прийменники англійської мови, їх групи та функції

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Мая 2013 в 17:31, курсовая работа

Краткое описание

Для англійської мови характерні такі два випадки вживання прийменників: 1) прийменник і наступне за ним слово утворюють прийменниковий зворот, який виконує функцію означення або обставини. Вибір прийменника в таких зворотах залежить від змісту. Прийменник і наступне за ним слово утворюють прийменниковий додаток. Вживання прийменників залежить від дієслова або прикметника.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Курсова.doc

— 205.50 Кб (Скачать документ)


Назва предмету: англійська мова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Прийменниками називаються службові слова, що слугують для зв’язку іменника, займенника, числівника, або герундія з іншими словами у реченні. В англійському реченні, так само, як і в українському, прийменники відіграють виняткову роль, допомагаючи словам позначати відповідний зв’язок у взаємодії між собою.

В англійській мові існує понад 100 прийменників. Проте це мала кількість, якщо порівняти з тисячами слів інших частин мови (іменниками, дієсловами). Прийменники – важливі слова. Використовуються вони частіше, ніж інші слова. Найбільш уживаними в англійській мові є прийменники of, to, та in.

У сучасній англійській мові закінчення відмінків майже відсутні. Тому прийменники тут є одним із головних засобів вираження зв’язку іменника (або займенника) з іншими словами в реченні.

Прийменники відіграють велику роль у словотворенні і входять  до складу

великої кількості різних словосполучень і виразів: at last, at first, at home, at night, in vain, on foot, forever, by the way.

Прийменники виражають  різноманітні значення – просторові, часові, причинні та ін. В українській мові вони виражаються не тільки прийменниками, а й відмінковими закінченнями, в англійській мові ці значення виражаються тільки прийменниками, оскільки іменники в загальному відмінку, з якими вони сполучаються, не мають спеціальних закінчень: Не lives in London; The ball is lying under the table; He went to the sea-side last week; I do not agree with that.

Деякі англійські прийменники виконують чисто граматичну функцію, передаючи в сполученні з іменниками (або займенниками) такі ж відносини, котрі і в українській мові передаються непрямими відмінками без прийменників. У цьому випадку вони втрачають своє лексичне значення і на українську мову окремими словами не перекладаються. До таких прийменників належать:

1. Прийменник of, який у сполученні з іменником (або займенником) відповідає українському родовому відмінку: The number of students has enlarged this year. I will see him at the end of the month.

2. Прийменник to, який у сполученні з іменником (або займенником) відповідає українському давальному відмінку, позначаючи особу, на яку спрямована дія: I gave an advise to him. He showed his collection of stamps to his friend.

3. Прийменник by, який у сполученні з іменником (або займенником) відповідає українському орудному відмінку, позначаючи діючу особу або діючу силу після дієслів у пасивному стані: The article was translated by my colleaque.

4. Прийменник with, який у сполученні з іменником (або займенником) також відповідає українському орудному відмінку і позначає предмет, за допомогою якого виконується дія: Не opend the door with the key.

Кожен прийменник вживається із самостійним лексичним значенням (включаючи прийменники of, to, by, with, коли вони не вжиті в чисто граматичній функції). Тому дана тема не втрачає своєї актуальності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І. ФОРМИ ПРИЙМЕННИКІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

1.1. Прості, складні та  групові прийменники

 

За своєю формою прийменники  в англійській мові поділяються на такі групи: а) прості (in, to, at і т.д.), б) складні (into, upon, throughout і т.д.) і в) групові, тобто словосполучення, що грають роль прийменників (according to, by meansof, instead of, in front of).

Багато речень мають не одне, а  кілька значень. Так, наприклад, прийменник in вживається:

1. Для позначення місця зі  значенням в/у (на питання “де?”): Не lives in Kiev.

2. Для позначення часу: а) зі  значенням в/у (для позначення місяця або року): She will come back in February. б) зі значенням за/через: Не will return in an hour. в) зі значенням за, протягом: I have prepared for my exam in three days.

У багатьох випадках вживання того чи іншого прийменника залежить винятково  від попереднього слова – дієслова, прикметника або іменника. Так, наприклад, дієслово to depend – залежати вимагає після себе прийменника on: It didn't depend on him. Дієслово to laugh – сміятися з, глузувати з вимагає після себе прийменника at: He laughed at her joke.

Прикметник sure – впевнений вимагає після себе прийменника of: He was sure of his success.

Іменник objection – заперечення (як і дієслово to object – заперечувати) вимагає після себе прийменника to): I have no objections to that.

Іменник, як правило, вимагає того самого прийменника, який вживається після  дієслова або прикметника, який має загальний корінь з даним іменником. Якщо ж дієслово вимагає прямого додатку, то вживається прийменник of: I do not object to that. I have no objection to that. Не was surprised at it. Не showed much surprise at hearing it. I don't fear that. There is no fear of his being late.

Деякі дієслова можуть вживатися з  різними прийменниками, змінюючи своє значення в залежності від речення: He is looking at the child. He is looking for the child. He is looking after the child.

Розглянемо приклад з “professor’s desk” (стіл професора) і всі прийменникові вирази, які можемо використати, говорячи про нього. You can sit before the desk (or in front of the desk). The professor can sit on the desk (when he's being informal) or behind the desk, and then his feet are under the desk or beneath the desk. He can stand beside the desk (meaning next to the desk), before the desk, between the desk and you, or even on the desk (if he's really strange). If he's clumsy, he can bump into the desk or try to walk through the desk (and stuff would fall off the desk). Passing his hands over the desk or resting his elbows upon the  desk, he often looks across the desk and speaks of the desk or concerning the desk as if there were nothing else like the desk. Because he thinks of nothing except the desk, sometimes you wonder about the desk, what's in the desk, what he paid for the desk, and if he could live without the desk. You can walk toward the desk, to the desk, around the desk, by the desk, and even past the desk while he sits at the desk or leans against the desk.

All of this happens, of course, in time: during the class, before the class, until the class, throughout the class, after the class, etc.

Прийменники також входять  до складу великого числа сполучень  і виразів – in vain, at last, for ever, on the one (other) hand.

Між англійськими і українськими прийменниками немає постійної  відповідності. Той самий англійський  прийменник може перекладатися різними українськими прийменниками: He is standing at the door. I get up at eight o'clock. They work at a factory. I laughed at him.

Одному і тому самому українському прийменнику можуть відповідати  різні англійські прийменники: The book is on the table. He looked at me. I am angry with him. I shall go to the south. He lived in the south. I shall go there for three days.

З іншого боку, в англійській мові є ряд дієслів, які не вимагають  після себе прийменника, тоді як відповідні їм українські дієслова потребують службове слово: He entered the university. He followed us. Answer my question.

До таких дієслів належать: to address, to affect, to answer, to approach, to attend, to enjoy, to enter, to follow, to hit, to join, to learn, to marry, to meet, to mention, to need, to pass, to treat, to watch.

Деякі прийменники мають  форму дієприкметників, від яких вони утворились: concerning, regarding, respecting.

Деякі прийменники збігаються за формою з прислівниками. Відрізнити такі прийменники від прислівників можна тільки по ролі, яку вони відіграють у реченні. Варто пам'ятати, що прийменники виражають з’вязок між іменниками (або займенниками) та іншими словами в реченні. Вони є службовими, а не самостійними словами і не несуть на собі наголосу. Прислівники визначають дієслово. Вони є самостійними словами і несуть на собі наголос: He went up the stairs. Before 1998 he lived in France. We shall go there after dinner. I looked up and saw an eagle high in the sky. I never saw him after 1988.

Прислівники, що збігаються за формою з прийменниками (in, on, up, down, by та ін.), вживаються в сполученні з деякими дієсловами, утворюючи разом з ними одне поняття. Такі сполучення дієслів із прислівниками утворюють складені дієслова. Хоча прислівник у цьому випадку не є самостійним словом, однак на нього падає наголос: Put on your coat. He gets up very early. Come in, please. Go on reading. Turn off the light.

Вживання окремих прийменників і співпадаючих з ними за формою прислівників. Основні випадки вживання прийменника about: I will speak to him about your proposal tomorrow. He told us about his trip to France. What do you know about him?

Після деяких дієслів (to think, to hear, to speak, to tell та ін.) замість прийменника about може вживатися у тому ж значенні прийменник of: What are you thinking about (of)? We spoke about (of) it yesterday.

Однак після дієслів to think – думати в значенні триматися думки, піклуватися, цікавитися, to hear – чути в значенні знати, мати інформацію вживається тільки прийменник of: What do yon think of him? He only thinks of himself. I have never heard of this writer. I haven't heard of him since he left London.

Зі значенням приблизно, біля: It is about five o'clock now. There were about five hundred people In the square. She's about twenty years old.

Зі значенням навколо, навкруги, по: Не looked about him. Не walked about the garden.

About є також прислівником і вживається зі значенням навкруги, навколо

також у сполученні з  дієсловами руху, виражаючи рух у  ту чи іншу сторону, часто без визначеної мети: Не walked about in excitement. I watched the children running about.

Вирази з прийменником about: to agree about; to argue about smth; to be about; to be angry about smth; to be excited about; to be furious about; to be sorry about; to be upset about; to be worried about; to boast about to dream about; to hear about / of; to speak / talk about; to think about.

Основні випадки вживання прийменника above:

1. Зі значенням над, вище (протилежний за значенням прийменнику below): We flew above the clouds. The temperature was above zero.

2. Зі значенням більше ніж, понад (протилежний за значенням прийменнику under): There were above 500 people in the hall. The applicants must be above 30 years of age.

Above є також прислівником і вживається зі значенням вище: As is stated above.

Деколи прийменник above використовується як синонім прийменнику over, наприклад: Let's hang the painting above / over the fireplace.

Прийменник across вживається зі значенням поперек, через: Can you swim across the river? A new bridge was built across the river. The boy ran across the street.

Прийменник across вживається зі значенням на іншому/протилежному боці: My house is across the street.

Across є також прислівником і вживається зі значенням поперек, на тойбік: Put this log across. We got safely across.

Тo come (run) across означає наштовхуватися, зустрічати (випадково): I came across an old friend when I was walking in the park.

Основні випадки вживання прийменника after:

1. Для позначення часу зі значенням  після (протилежний за значенням прийменник before): They had a serious talk after lunch. He came back home after twelve.

2. Для позначення місця зі  значенням за, слідом за: Не ran after me. They left the room one after the other.

After є також прислівником і вживається зі значенням після, потім, згодом: We can do that after. What happened after?

After виступає також як сполучник зі значенням після того, як: They left after the contract had been signed.

Вирази з прийменником after: after all, after working, day after day (week after week, etc.); the day after tomorrow, long after, not long after, soon after, three months after, to ask after somebody, to name after somebody.

Прийменник against вживається зі значенням проти для вираження протидії: We were against their proposal. The ship sailed against the current. Дієслова і вирази з прийменником against: against security, against order, against the contract, against the current, against the sun, against time, to lean against something, to strike one's foot (head) against something.

Прийменник along вживається зі значенням вздовж, по: She likes to walk along the shore. He ran along the road.

Along є також прислівником і вживається в деяких виразах: Come along. How are you getting along? I knew it all along.

Прийменник among (рідше amongst) вживається зі значенням між, серед і відноситься до трьох або більше осіб чи предметів: The work was divided among four students. I could not find my favourite CD among the ones, which were on the table.

Основні випадки вживання прийменника at:

1. Для позначення місця: а) зі значенням біля: She was standing at the window. He stopped at the door.

б) зі значенням в/у перед назвами невеликих міст, сіл і т.п. (на питання “де?”): He was born at Verbivtsy.

Перед назвами країн і великих  міст вживається прийменник in. в) зі значенням в, на перед назвами установ, організацій, тобто при вказуванні місця, де відбувається якась дія, якийсь процес (на питання “де?”): I'll see him at the theatre tonight. The meeting took place in the theatre. Не works at a factory (at an office, at an institute). I'll see him at the lecture (at the lesson, at the meeting).

2. Для позначення часу зі значенням  в/о при вказуванні моменту часу: Не will return at 7 o'clock. He left the house at noon. She left the room at the end of the lesson.

Дієслова, що вимагають прийменника  at: to aim at - The hunter aimed at the wolf. To arrive at - He arrived at Fastiv (at the station). To be surprised at - We were surprised at his behaviour. To call at - He called at the bar late in the evening. To estimate at - They estimate the losses at 2,000 dollars. To hint at – What are you hinting at? To knock at – He knocked at the door. To laugh at – They laughed at him. To look (glance) at – I looked at him. To rejoice at – They rejoiced at his success. To shout at – Don't shout at him. To throw at – He threw a stone at the dog.

Але: He threw a stone into the river (into the water). To value at – He values the picture at 1,500 dollars. To wonder at – I don't wonder at that. To work at – He is working at a new invention.

At вживається також з іншими дієсловами, дієприкметниками, прикметниками й іменниками, що виражають почуття. Вирази з прийменником at: at 5 o’clock, at the age (of), at the average, at all, at all costs, at all events, at all hazards, at all points, at all times, at any cost / price, at any rate, at any time, at bay.

Прийменник back вживається зі значенням назад. Вирази з прийменником back: to answer back. His mother always taught him not to answer back. To come / go back - Tom is coming back home on Saturday. To draw back – The enemy drew back under the press of the defenders of the city. To drive back – The police drove back the crowd. To get back – They got back Home very late.

Прийменник Before. Основні випадки вживання прийменника before:

1. Для позначення часу зі значенням  до, перед (протилежний за значенням прийменнику after: I shall finish my work before five o'clock. We shall have a walk before dinner. The ship will arrive at the port of loading before the end of December.

2. Для позначення місця  зі значенням перед (протилежний за значенням прийменнику behind: The car stopped before the shop. There are very many important tasks before us.

Для позначення місця (у  прямому значенні) замість before часто вживається прийменник in front of: He stopped in front of the door.

Before є також прислівником і вживається зі значенням раніше, колись: I have heard that before. Have you been there before?

Before виступає також як сполучник зі значенням перш ніж: I shall leave my house before he returns.

Информация о работе Прийменники англійської мови, їх групи та функції