Пароніми

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Ноября 2014 в 20:55, курсовая работа

Краткое описание

Пізнання іноземної і навіть рідної мови – складна наука. Культура мовлення охоплює надзвичайно широке коло проблем, однією з яких є активне оволодіння словниковим багатством. Унаслідок взаємодії між різними мовами, так і під дією внутрішньомовних чинників з’являються слова, що мають однакове написання й звучання, але зовсім різне значення. Терміном паронімія зазвичай називають таке мовне явище, коли два слова, схожі за звучанням, але різні за значенням, помилково вживають одне замість іншого (боцман – лоцман; кремній – кремінь). Саме незнання чи нерозуміння лексичного значення слова стає причиною численних помилок в усній та писемній мові.

Содержание

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЯВИЩЕ ПАРОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ 6
1.1. Визначення паронімів як лінгвістичного явища 6
1.2. Класифікація паронімів 7
1.3. Думки українських вчених щодо паронімів 10
1.4. Погляди англійських вчених на явище паронімії 11
Висновок до Розділу 1 13
РОЗДІЛ 2. ПАРОНОМАЗІЯ 14
2.1. Парономазія в українській мовній традиції 14
2.2 . Парономазія в англійській мовній традиції 15
2.3. Стилістичні функції використання параномазії 17
Висновок до Розділу 2 19
РОЗДІЛ 3. МІЖМОВНА ПАРОНІМІЯ 20

Прикрепленные файлы: 1 файл

Ministerstvo_agrarnoyi_politiki_Ukrayini.doc

— 182.50 Кб (Скачать документ)

 

Гуманітарний, -а, -е; прикм.

 1. Відноситься до людської особистості, до прав і інтересів людини: гуманітарні проблеми
 2. відноситься до вивчення суспільства, культури і т.д: гуманітарні науки

humane [hju:ˈmeɪn] adj.

 1. гуманний
 2. цивілізований

Гуманний, -а, -у; прикм.:

Направлений на благо інших; людинолюбний та чуйний; гуманна поведінка, гуманні цілі.

humanist [ˈhju:mənɪst] adj. гуманітарний

Гуманістичний, -а, -е; прикм.:

по значенню відповідаю значенню іменника гуманізм: гуманістичні погляди

humanitarian [hju:ˌmænɪˈtɛərɪən], adj. гуманітарний

 

humanistic [ˈhju:mənɪstIc] adj. гуманістичний


 

При зустрічі зі словами-паронімами варто приділяти їм особливу увагу. Є доцільним вводити пароніми, семантизуючи їх через синоніми й антоніми, у міру можливості постачаючи кожну пару (ряд) прикладами сполучуваності. У випадку, коли пароніми англійської мови мають своїх "паронімічних братів" в українській мові (economic/economical – економічний/економний; immigrant/emigrant – іммігрант/емігрант, evolution/revolution – еволюція/еволюція, adaptation/adoption – адаптація/адоптація братство/brotherhood – братерство/brethren), представляються можливим ці конкретні пари вводити й перекладним способом, що сприяє підвищенню культури мовлення рідної мови.

 

Висновок до Розділу 3

Англійська і українська мови багаті на слова, схожі за формою, та відмінні за значенням. Здебільшого це слова інтернаціональні, запозичені ці мови переважно з грецької та латинської мови, але вони мають різне значення, що й викликає труднощі у розумінні.

Порівнюючи пароніми у двух мовах, можна помітити, що там, де в одній мові є два подібних слова з різними суфіксам, у другій мові існує тільки одне з обома значеннями, причому в українській мові таких паронімів більше, що призводить до більшої плутанини.

До міжмовних паронімів зараховуємо лише такі лексичні одиниці, які мінімум у двох зіставлюваних мовах викликають хибні асоціації, ототожнюються одна з одною за фактичного розходження їх значень. Цікаво, що порівнюватися можуть не лиш пари паронімів, але й більш складні структури, що складаються з більш ніж двох слів.

Паронімія також відноситься до феномена «фальшивих друзів перекладача». Тому при зустрічі зі словами-паронімами варто приділяти їм особливу увагу. Є доцільним вводити пароніми семантизуючи їх через синоніми й антоніми, у міру можливості постачаючи кожну пару (ряд) прикладами сполучуваності. У випадку, коли пароніми англійської мови мають своїх "паронімічних братів" в українській мові стає можливим ці конкретні пари вводити й перекладним способом, що сприяє підвищенню культури мовлення рідної мови.

 

 

Висновки

Пароніми – це слова, а також фразеологічні одиниці й синтаксичні конструкції, що за умови повної чи часткової семантичної відмінності є дуже подібними за формою, унаслідок чого можуть сплутуватися в мовленні чи спеціально обіграватися зі стилістичною настановою, напр.: здравиця – здравниця, прихований – скритий, представився – преставився, hare – hair, judicial – judicious, policy – polity. Одні лінгвісти до паронімів відносять лише однокореневі слова, що мають звукову подобу, а інші дослідники до паронімів відносять як однокореневі, так і різнокореневі співзвучні слова, визнаючи єдиним критерієм їхнього об'єднання можливість випадкового змішання в мовленні.

Між паронімами наявні відношення семантичної близькості (привозити – провозити, обмотати – обметати, principal – principle,opacity  – opaqueness), синонімічні (повінь – повідь, привабливий – принадливий, shade – shadow, ensure/insure – assure), антонімічні (регресивний – прогресивний, immigrant – emigrant), виділяють пароніми однієї тематичної групи (м’язи – в’язи, ніготь – кіготь, phantasm – phantom).

Пароніми об’єднують у паронімічні ряди з різною кількістю слів.           А. Грищенко зазначив, що виділяють словникові, контекстуальні, чи поетичні, пароніми. Саме свідоме контекстуальне зближення слів за ознакою звукової подібності називається парономазією.

Пароніми є активно вживаними словами в різних мовних стилях. Якщо в художньому чи розмовному стилях пароніми можуть використовуватися як ефективний засіб посилення виразності, виступають засобом створення музичності фрази і каламбурів, антитез та інших стилістичних фігур, то в офіційно-діловому та науковому стилях паронімія охоплює нейтральну лексику і нерідко термінологію, неправильне оперування якими може суттєво змінити зміст документа, публічного виступу чи наукового тексту, тому це явище потребує особливої уваги, постійного звіряння зі словником і поновлення в пам’яті значень слів.

На думку О.В.Вишнякової міжмовні пароніми – такі лексичні одиниці мов, що співставляються, які в обох даних мовах можуть спричинити помилкові асоціації, ототожнюватися одна з іншою при фактичній розбіжності їх значень, наприклад, такі «патронімічні брати» українські пароніми емігрант – іммігрант  і англійські emigrant – immigrant».

Опрацювавши цю тему, можна дійти висновку, що літературна мова багата різноманітністю стилістичних засобів, які надають їй виразності, гнучкості і соковитості. Чільне місце серед стилістичних засобів посідають пароніми, слова, що призводять до плутанини та непорозумінь. Тому для передачі влучної та коректної думки необхідним є постійне вивчення мови, а при цьому в нагоді стають роботи видатних вчених, укладені «словники труднощів», «словники паронімів», різні дидактичні посібники та підручники.

 

Список використаних джерел

Книги:

 1. Бех П. Гармонія змісту й форми в поетичному перекладі // "Хай слово мовлене інакше...". Проблеми художнього перекладу. - К.:"Дніпро", 1982.
 2. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. Посібник для перекладацьких відділень вузів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 160 с.
 3. Гуревич Т. Межъязыковая омонимия, паронимия (на пимере английского язика).“Ложные друзья переводчика”. //Знания. Понимание. Умение. – 2008. - №2.
 4. Дубічинський В.В. Лінгвістичний апарат на опис лексичних та термінологічних паралелей// Збірник харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. – Харків,1993.
 5. Медведєва, Людмила Михайлівна. Англійська мова: фонетика, граматика, лексика, тематичні тексти, вправи, тести, ключі / Л. М. Медведєва, Н. Ю. Холден. - К. : Дніпро, 2003. - 352 с.
 6. Федунович-Швед, О. Синоніми і пароніми як композиційний засіб тексту: (на матеріалі Лукашевих перекладів "Декамерона" і "Дон Кіхота") / О. Федунович-Швед // Урок української. - 2007. - № 6. - С. 25-29. – Библиогр. в конце ст.: 11 назв.

Автореферати дисертацій:

 1. Воронюк О.В. Паронімічна атракція в заголовках текстів англомовної масової комунікації: Автореф. дис. канд. – Одеса,1998.
 2. Дащенко Н.Л. Паронімічна атракція української поезії 60-80 р.р. 20ст.: Автореф. дис. канд. – К.,1996.
 3. Иванов С.С. Проблемы, связанные с употреблением паронимов в учебном процессе: Автореф. дис. канд. филолог. наук. – М.,2000.
 4. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Навчальне вид.: 2-га част. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2001. – 302 с.
 5. Марченко А. С., Марченко О. Д., Попко О. Г., Співак Т. К., Черсунова Н. І., Якименко О. О. Українська мова та література. Комплексний довідник: 3-є вид., доп. та перероб. – Харків: ФОП Співак В. Л., 2011. – 704 с.
 6. Розенталь Д.Э., Мамонов В.А. Практическая стилистика современного русского язика. – М.,1957.
 7. Щерба Л.В. Избранные издания по языкознанию и фонетике. – Л.,1958.
 8. Nikolenko A.G. English lexicology. Theory and practice. – Vinnytsya, Nova Knyha, 2007.

Словники:

 1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Советская энциклопедия,1969.
 2. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов современного русского языка. – М.,1994.
 3. Гринчишин Д. Г., Сербенская А. А., Словарь паронимов Украинского языка. – К.: Рад. Шк., 1986, - 222 с.
 4. Колесников Н.П. Словарь паронимов и антонимов. – Ростов-на-Дону: Феникс,1995.
 5. Красных В.И. Толковый словарь паронимов. – М.,1999.
 6. Літературознавчий словник-довідник / Гром'як Р.Т., Ковалів Ю.І. та ін. - К.: ВІД "Академія", 1997.
 7. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. – М.,1960.
 8. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов/Пособие для учителя. – 3-е издание, исправленное и дополненное. – М: Просвещение, 1985 – 399 с.
 9. Шкільний мегасловник з української мови/Уклад.:Т. М. Вакуленко, Н. Я. Косенко. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2008. – 560 с.

Електронні ресурси:

 1. Пароніми в українській мові. Режим доступу: http://allref.com.ua/skachaty/PARONiMI_V_UKRAyiNS-KiIy_MOVi/2
 2. Тараненко О. О. Народна етимологія [Електронний ресурс] Режим доступу: Тараненко О. О. – http://litopys.org.ua/ukrmova/um53.htm
 3. http://www.br.com.ua/referats/Movovedennya/7779.htm
 4. http://znaimo.com.ua/Паронімія

 


 


Информация о работе Пароніми