Delphi программалау жүйесі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Сентября 2014 в 15:45, курсовая работа

Краткое описание

Менің курстық жұмысымда Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктер жалпы толығымен қарастырылғалы отыр. Delphi ортасында мультимедиалық құралдарды пайдалануды жеңілдететін арнайы кластар қарастырылған . Delphi программистке экранға графикалық бейнелерді шығаратын программаларды жасауға мүмкіндік береді.Осы крустық жұмысымды бойынша програмамды қиындатып анимациялап қозғалыстарға келтіріуге, мультимедия көмегімен іске асыруға тырысамын.
Әлемдегі миллиондаған программистер Delphi-де жұмыс жасайды және олардың көбісі Delphi-де мәліметтерді өңдеуге және сақтауға арналған программалар құрады. Күнбе-күн коммерциялық және жеке мәліметтерді санамағанда (адам аттары, мекен-жайлар, есепшоттар) визуальды интерфейс көмегімен жұмыс істеу керек болатын көптеген ақпараттар бар: дыбыс файлдары, видео көріністер, WEB –парақшалары және т.б. Осындай көп ақпарат арасында өзімізге керекті мәліметтерді алу үшін, оларды өңдейтін программалар қажет.

Содержание

КІPІСПЕ
3
II.
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
Delphi программалау ортасы

Delphi программалау жүйесі………. 6
Delphi–дің артықшылықтары……….. 7
Өнімнің негізгі сипаттамалары………… 7
Ұйымдастырушының ортасын икемдеу … 13
Компоненттер………. 16
Delphi программалау ортасының графикалық мүмкіндіктері
Мәті шығару
Canvas объектінің қасиеттері
2. Delphi ортасынның графикалық мүмкіндіктерін сипаттайтын программа 21
2.1
Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктері
5
2.2
Мультимедия және анимация
6
2.3.
Animate компоненті
7
2.4.
III.
Media Player кoмпоненті
Программалық бөлім
8 9
3.1
3.2
Есептің берілгені
Есептің алгоритимі
10
11
3.3
Порограмма листигі
12
IV.
ҚОРЫТЫНДЫ
13V. Қолданылған әдебиеттер

Прикрепленные файлы: 1 файл

Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктері 24.doc

— 715.50 Кб (Скачать документ)

Precedent: TToolButton;

lbInfo: TLabel;

ToolList: TImageList;

Timer1: TTimer;

Label1: TLabel;

Bevel1: TBevel;

ToolButton1: TToolButton;

ToolButton2: TToolButton;

procedure imgPic5MouseLeave(Sender: TObject);

procedure imgPic5MouseEnter(Sender: TObject);

procedure imgPic4MouseLeave(Sender: TObject);

procedure imgPic4MouseEnter(Sender: TObject);

procedure imgPic3MouseLeave(Sender: TObject);

procedure imgPic3MouseEnter(Sender: TObject);

procedure imgPic2MouseLeave(Sender: TObject);

procedure imgPic2MouseEnter(Sender: TObject);

procedure imgPic1MouseLeave(Sender: TObject);

procedure imgPic1MouseEnter(Sender: TObject);

procedure SmallPicsClick(Sender: TObject);

procedure tmrViewInfoTimer(Sender: TObject);

procedure tmrRollTimer(Sender: TObject);

procedure FormDestroy(Sender: TObject);

procedure FormCreate(Sender: TObject);

procedure QuitBtnClick(Sender: TObject);

procedure SuivantClick(Sender: TObject);

procedure PrecedentClick(Sender: TObject);

procedure Timer1Timer(Sender: TObject);

procedure FormCenter;

procedure SaveBtnClick(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end; 

 

const

Info: Array[0..3] of String = (‘Қ. Жұбанов атындағы АМУ’,

‘Физико-математикалық факультет’,

‘Информатика кафедрасы’,

‘Дельфидің графикалық мүмкіндіктері’); 

 

var

Form1: TForm1;

BigStream: TBitmap;

DestR: TRect;

SmallW, SmallH: Integer;

W,

H,

NewX,

dX1,

dX2,

X1,

X2: Integer; 

 

MaskBevelW,

CurrFrame,

LastPicId,

PicId: Byte; 

 

InfoId, Count: Byte; 

 

AFormat: Word;

AData: THandle;

APalette: HPalette;

flag1:Integer;

BlendFunc: TBlendFunction; 

 

implementation

uses about;

{$R *.dfm} 

 

procedure Tform1.FormCenter;

begin

with form1 do begin

Left := Screen.Width  div 2 — Width  div 2;

Top  := Screen.Height div 2 — Height div 2;

end;

end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var

i: Byte;

begin

flag1:=0;

Left := (Screen.Width — Width) div 2;

Top := (Screen.Height — Height) div 2 — 16;

with BlendFunc do

begin

BlendOp := AC_SRC_OVER;

BlendFlags := 0;

SourceConstantAlpha := 127;

AlphaFormat := 0;

end;

end.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан  Республикасы  білім  және  ғылым министрлігі

Алматы   индустриалды  колледжі

 

 

 

 

 

Курстық  жоба

 

Пәні « Алгоритмдеу  және  бағдарламалау   негіздері»

Мамандығы «1304000. Есептеу  техникасы және  бағдарламамен  қамтамасыз  ету»

Тақырыбы: « Delphi  ортасында анимация  құру.»

Білім  алушы:  Рахматулла Айгерім Қ.

Тобы: КЕТжБҚ 3-2

 

 

 

Жетекшісі:                                Анисова  М.  

«КЕТжБҚ»  циклінің  төрайымы                                   Қайырбекова С.

Норма бақылаушысы:                                             Утегенова А.

Бағасы                     «       »          2013ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2013ж

 


 Информация о работе Delphi программалау жүйесі