Delphi программалау жүйесі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Сентября 2014 в 15:45, курсовая работа

Краткое описание

Менің курстық жұмысымда Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктер жалпы толығымен қарастырылғалы отыр. Delphi ортасында мультимедиалық құралдарды пайдалануды жеңілдететін арнайы кластар қарастырылған . Delphi программистке экранға графикалық бейнелерді шығаратын программаларды жасауға мүмкіндік береді.Осы крустық жұмысымды бойынша програмамды қиындатып анимациялап қозғалыстарға келтіріуге, мультимедия көмегімен іске асыруға тырысамын.
Әлемдегі миллиондаған программистер Delphi-де жұмыс жасайды және олардың көбісі Delphi-де мәліметтерді өңдеуге және сақтауға арналған программалар құрады. Күнбе-күн коммерциялық және жеке мәліметтерді санамағанда (адам аттары, мекен-жайлар, есепшоттар) визуальды интерфейс көмегімен жұмыс істеу керек болатын көптеген ақпараттар бар: дыбыс файлдары, видео көріністер, WEB –парақшалары және т.б. Осындай көп ақпарат арасында өзімізге керекті мәліметтерді алу үшін, оларды өңдейтін программалар қажет.

Содержание

КІPІСПЕ
3
II.
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
Delphi программалау ортасы

Delphi программалау жүйесі………. 6
Delphi–дің артықшылықтары……….. 7
Өнімнің негізгі сипаттамалары………… 7
Ұйымдастырушының ортасын икемдеу … 13
Компоненттер………. 16
Delphi программалау ортасының графикалық мүмкіндіктері
Мәті шығару
Canvas объектінің қасиеттері
2. Delphi ортасынның графикалық мүмкіндіктерін сипаттайтын программа 21
2.1
Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктері
5
2.2
Мультимедия және анимация
6
2.3.
Animate компоненті
7
2.4.
III.
Media Player кoмпоненті
Программалық бөлім
8 9
3.1
3.2
Есептің берілгені
Есептің алгоритимі
10
11
3.3
Порограмма листигі
12
IV.
ҚОРЫТЫНДЫ
13V. Қолданылған әдебиеттер

Прикрепленные файлы: 1 файл

Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктері 24.doc

— 715.50 Кб (Скачать документ)

                        

                                           Media  Player батырмасы

Компонентті екі режимде қолдануға болады.Біріншіден, кнопкалы интерфейс көмегімен информацияны шығаруды басқару мүмкіндігін берсе, екіншіден компонентті көрінбейтін етіп, информацияны шығарып, басқаруды оның әдісі көмегімен орындуға мүмкіндік береді.

   Медиа- плеердің қолдану  интерфейсі тышқан тетігімен, пернетақтамен  басқарылатын батырмалар қатарынан  тұрады.

                                

                                        Media Player компоненті

 Батырма

Белгілеуі

Жұмысы

Шығару

    BtPlay

Видео немесе дыбысты шығару

Пауза

 BtPause

Тоқтату

Стоп

 BtStop

Тоқтату

Келесі

 BtNext

Келесі кадрға көшу

Алдыңғы

 BtPrev

Алдыңғы кадрға көшу

Қадам

 BtStep

Келесі дыбыстық файлға көшу

Артқа

 BtBack

Өткен дыбыстық файлға көшу

Жазу

 BtRecord

Жазу

Ашу\жабу

 BtEject

Компьютер дисководын ашу немесе жабу


 

 Барлық компоненттерді Visiable қасиетіне False мәнін беру арқылы көрінбейтін  етуге болады.Ол Фондық музыканы  шығарғанда немесе шағын анимациялық  клиптерді айналдырғанда қажет.Сонымен  қатар, EnabledButtons қасиетінің көмегімен кейбір батырмаларды көрнекті етуге болады, бір мезгілде колданылуына тыйым саламыз.

   Мультимедиялық файлдың  типі екі мүмкін тәсілмен беріледі:   DeviceType қасиетінде немесе жобалау  сатысында файлды жүктегенде  құрылғының типі ретінде dtAutoSelect мәні көрсетіледі (файл кеңейтіліміне қатысты автоматты түрде типтің анықталынуы).

   Медиа- плеердің әрбір батырмаларына  үнсіздік қалпында талап ететін  операцияларды жүзеге асыратын  әдістер сәйкестендіріледі:  Play, Pause, Stop, Next, Previous, Step, Back, StartRecording, Eject.

   Мультимедиа құрылымының  типі (медиа-плеер жұмыс істейтін) DeviceType қасиетімен анықталады. Егер  мультимедиа құрылымы шығару  объектісін файлда сақтаса, онда  файл аты FileName  қасиетінде көрсетіледі. DeviceType  қасиеті үнсіз күйінде dtAutoSelect мәніне ие. Тағы бір  медиа- плеердің қасиетінің бірі – AutoOpen. Егер ол True мәніне ие болса, онда медиа- плеер DeviceType қасиетінде көрсетілген құрылымды ашуға тырысады.

 

 

 


 

 

 

                          Дыбыс шығару программасының формсы

III. ПРАГРАММАЛЫҚ БӨЛІМ

3.1. Есептің берілгені

Delphi  ортасында  мультимедиялық  мүмкіндіктерін пайдаланып, Media Player  компаненті арқылы қажет дыбысты, компьютер жадысында орналасқан стандартты дыбыстарды ойнату немесе видео клиптердің бейнесін шығару.

3.2. Есептің алгоритімі

Программа листингінде көрсетілген текст, Media Player компанентін қолдануға арналған дыбыс шығарудың программалық терезесінің көрінісі.Дыдыстық  фрагменттер көбінесе WAV файлында  орналасқан. Дыбыс шығару программасын құру  үшін форма бетіне Media Player, List Box, 2 Label компоненттерін  орналастырамыз.Біз Media Player компонентіне мына қасиеттерді  орналастырамыз:

КОМПОНЕНТ

ҚАСИЕТТЕРІ

DeviceType

DtAutoSelect

 

FileName

C:\Winnt\Media\3вук Microsoft.wav

 

AutoOpen

True

 

VisibleButtons . btNext

False

 

VisibleButtons .btPrev

False

 

VisibleButtons . btStep

False

 

VisibleButtons . btBack

False

 

VisibleButtons . btRecord

False

 

VisibleButtons .btEject

False

 
     

File Name қасиетіне дыбыс немесе  видео клип орналасқан жерін, орнын көрсетеді. Дыбыс шығару программасында ол мына суреттегідей орындалады:

 

                              Дыбыс  орналасқан файлды таңдау.

Form Activate  терезесінде таңдалған  файл туралы мәліметтер программасы  орындалады. List Box1 компоненті WAV файлдары бар тізімді көрсетеді, ал Label2 компоненті тізімнен таңдалған файлды көрсетеді. Media Player  компонентінде ‘c:\winnt\media\’ деп береміз, бұл бізге қажет дыбыстық файл орналасқан орнын көрсетеді:    SOUNDPATCH='c:\winnt\media\'.

Media Player  компонентіндегі  батырмалар  түрін өзгерту,мысалы: тоқтату,ойнау, келесі, алдындағы деген батырмаларды  енгізу үшін Visible Buttons қасиетіндегі қосу, яғни   “+”  шертіп керек батырмаға ақиқат қасиетін  тағайындаймыз.

Берілген компоненттерді  орналстыру нәтижесінде біз осындай форма бетін құрамыз:

 

             

 

                         Дыбыс шығару формасының жобасы.

 Егер біз таңдаған дыбыстық файл, бейне клипымыз Media Player компонентінің кеңейтілуіне сәйкес келмсе немсе дұрыс таңдалмаса, онда бізде мына түрдегі хабарлама шығады:

 

 

           Дыбыс  шығару файл кеңейтілімінің сәйкес  келмеуі.

Дыбыс шығару программасын жазып, орындау батырмасын, яғни F9 басқаннан кейін форма бетінде өзіміз таңдаған файл ашылады, ол:

 

 

 

                         


 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Дыбысы бар видео бейненің  форма бетіне шығуы

                                  ПРОГРАММА   ЛИСТИНГІ

Листинг: Media Player  компоненті.

    unit WinSound_; interface

uses

Windows, Messages, SysUtils,

Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, MPlayer;

type

TForm1 = class(TForm)

MediaPlayerl: TMediaPlayer; // медиаплеер

Label1: TLabel; // информационное сообщение

ListBox1: TListBox; // список WAV-файлов

Label2: TLabel; // выбранный из списка файл

procedure FormActivate(Sender: TObject);

procedure ListBoxlClick(Sender: TObject);

procedure MediaPlayerlClick(Sender: TObject; Button: TMPBtnType;

var DoDefault: Boolean); private

{ Private declarations } public

{ Public declarations } end;

const

SOUNDPATCH='с:\winnt\media\'; // положение звуковых файлов

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);

var

SearchRec: TSearchRec; // структура, содержащая информацию о файле,

// удовлетворяющем условию  поиска

begin

Form1.MediaPlayer1.Play ;

// сформируем список WAV-файлов, находящихся

// в каталоге c:\winnt\media

if FindFirst(SOUNDPATCH+'*.wav', faAnyFile, SearchRec) =0 then

begin

// в каталоге есть файл с расширением WAV

// добавим имя этого  файла в список

Form1.ListBox1.Items.Add(SearchRec.Name) ;

// пока в каталоге есть другие файлы с расширением WAV

while (FindNext(SearchRec) = 0) do

Form1.ListBox1.Items.Add(SearchRec.Name);

end;

end;

// щелчок на элементе списка

procedure TForm1.ListBoxlClick(Sender: TObject);

begin

// вывести в поле метки Label2 имя выбранного файла

Label2.Caption:=ListBox1.Items[ListBox1.itemlndex];

end;

// щелчок на кнопке компонента Media Player

procedure TForm1.MediaPlayerlClick(Sender: TObject; Button: TMPBtnType;

var DoDefault: Boolean); begin

if (Button = btPlay) and (Label2.Caption <> '') then

begin

// нажата кнопка Play

with MediaPlayerl do begin

FileName:=SOUNDPATCH+Label2.Caption; // имя выбранного файла

Open; // открыть и проиграть звуковой файл

end;

end;

end;

end

                     

 

V.ҚОРЫТЫНДЫ

Қорыта келгенде, мен осы курстық жұмысымды орындау барысында бағдарламалау әлемінде үздік жетістіктерге қол жеткізіп отырған, қызықты да күрделі программа – Delphi ортасы туралы бірталай мәлімет ала отыра, бұл тілдің басқа программалау тілдерінің ішіндегі ең жүйрігі, озық технологиялар жетістіктерінің талаптарына сай өз ерекшеліктерімен қатар өз мүмкіншіліктері де бар озығы екеніне көз жеткіздім.

Delphi-дің мультимедиалық бейнелеулерді жасуға мүмкіндіктер береді.Біз осы мультимедияның көмегімен өзіміз кез-келген суреттерді Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктерімен түрлендіре аламыз.

Delphi көптеген есептерді шешуге, кестелері, графиктері, анимациялары бар күрделі есеп берулерді құру және баспаға шығаруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар ғаламның түкпір-түкпіріндегі бұрышында болып жатқан барлық жаңалықтарды, білім, мәдениет, саясат салаларында болып жатқан жетістіктерді, яғни барлық мәліметтерді бүкіл дүниежүзілік компьютер желісі – Интернет арқылы білетін болсақ, осы мүмкіндіктерге одан да әрі қарай қол жеткізуге  Delphi программасы да өз үлесін қоса алады.

      Менің курстық  жұмысымда Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктер жалпы толығымен қарастырылған. Delphi ортасында  графикалық  құралдарды пайдалануды жеңілдететін арнайы  кластар қарастырылған . Delphi  программистке экранға графикалық  бейнелерді  шығаратын  программаларды жасауға мүмкіндік береді.Осы крустық  жұмыс  бойынша  програмамды  қиындатып анимациялап қозғалыстарға келтіріп мультимедия көмегімен іске асырдым. рбір программист үшін DELPHI құралын білген өте пайдалы, әрі тиімді екенін айта кеткен жөн. 

        Тоқсан ауыз  сөздің тобықтай түйінін айтатын  болсам, Delphi-дің   мультимедиалық мүмкіндігі өте зор және қазіргі уақытта кең тараған күрделі жүйелік программа болып табылады.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

V.ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

 

  1. С.И.Бобровский. Delphi7) Баженова.И.Ю - Delphi7    самоучитель программиста 
  2. Сухарев.М.В. основы Delphi профессиональный подход
  3. А.Я.Архангельский программирование в Delphi7
  4. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных / Пер. с англ. — М.: Мир, 1989. - 360 с., ил.
  5. Гринзоу Лу. Философия программирования для Windows 95/NT / Пер. с англ. — СПб.: Символ-Плюс, 1997. — 640 с., ил.
  6. Зелковиц М., Шоу А., Гэннон Дж. Принципы разработки программного обеспечения / Пер. с англ. — М.: Мир, 1982. — 386 с., ил.
  7. Практическое руководство по программированию / Пер. с англ. Б. Мик, П. Хит, Н. Рашби и др.; под ред. Б. Мика, П. Хит, Н. Рашби. — М.: Радио и связь, 1986. — 168 с., ил.
  8. Фокс Дж. Программное обеспечение и его разработка / Пер. с англ. — М.: Мир, 1985. - 368 с., ил.
  9. Язык компьютера. Пер. с англ, под ред. и с предисл. В. М. Курочки-на. — М.: Мир, 1989. ~ 240 с., ил.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша

unit Main;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, ExtCtrls, Buttons, StdCtrls, ComCtrls, ToolWin, ImgList;

type

TForm1 = class(TForm)

tmrRoll: TTimer;

imgPic1: TImage;

imgPic2: TImage;

imgPic3: TImage;

imgPic4: TImage;

imgPic5: TImage;

imgPicRollMask: TImage;

tmrViewInfo: TTimer;

ToolBar: TToolBar;

QuitBtn: TToolButton;

Separator1: TToolButton;

Suivant: TToolButton;

Информация о работе Delphi программалау жүйесі