Delphi программалау тілінде есепті реализациялау

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Января 2015 в 18:46, курсовая работа

Краткое описание

Есептеуіш техниканың қарқынмен дамуы тиімді программалық құралдарды жасау – объектілі бағдарланған программалау жүйелерінің жасалуына әкелді. Жылдам құру жүйесінің негізіне (RAD-Rapid Application Development –қосымшаларды жылдам құру ортасы)визуалды жобалау мен оқиғалы объектілі бағдарланған программалау технологиясы алынған.

Содержание

Кіріспе
1 Теориялық негізі және ақпаратпен жабдықталуы
1.1. Объектілі бағыттылған программалау ортасының мүмкіндіктері
1.2. Delphi тілінде айнымалыларды түрлендіру функциялары
1.3 Матрицаларды өңдеуде қолданылатын компоненттер
2 Массив элементтерін ЕНГІЗУ ЖӘНЕ ШЫҒАРУ
2.1 Массивтерді сипаттау
2.2 Массив элементтерін өңдеу
2.3 Екі өлшемді массивтерді өңдеу алгоритмі
3 dELLLPHI ОРТАСЫНДА есептерді шешу және талдау
3.1 Delphi программалау тілінде есепті реализациялау
3.2 Есептің нәтижесін талдау
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

Прикрепленные файлы: 1 файл

ТП массивтер.doc

— 1.16 Мб (Скачать документ)

 

procedure TForm1.Button8Click(Sender: TObject);  //Вычитание

var i,j:integer;

begin

Full_0(StringGrid1);

Full_0(StringGrid2);

if  (StringGrid1.ColCount=StringGrid2.ColCount) and

(StringGrid1.RowCount=StringGrid2.RowCount)  then

  begin

    StringGrid3.RowCount:=StringGrid1.RowCount;

   StringGrid3.ColCount:= StringGrid1.ColCount;

    for j:=0 to StringGrid1.ColCount-1 do

        for i:=0 to StringGrid1.RowCount-1 do

           begin

               StringGrid3.Cells[i,j]:=IntToStr(StrToInt(StringGrid1.Cells[i,j])-StrToInt(StringGrid2.Cells[i,j]));

           end;

  end else ShowMessage('Размерности не совпадают!!!');

end;

 

Сурет 6. Матрицаларды азайту терезесі

 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);    

var i,j,k,Sum:integer;

begin

Full_0(StringGrid1);

Full_0(StringGrid2);

if (StringGrid1.ColCount=StringGrid2.RowCount) then

  begin

    StringGrid3.RowCount:=StringGrid1.RowCount;

    StringGrid3.ColCount:= StringGrid2.ColCount;

    for i:=0 to StringGrid3.RowCount-1 do

        for j:=0 to StringGrid3.ColCount-1 do

           begin

              Sum:=0;

              for k:=0 to StringGrid1.ColCount-1 do

           Sum:=Sum+StrToInt(StringGrid1.Cells[k,i])*StrToInt(StringGrid2.Cells[j,k]);

               StringGrid3.Cells[j,i]:=IntToStr(Sum);

           end;

  end else ShowMessage(' бестапқы массивтегі баған тен болу керек 2- массивтегі бағанға');

 

end;

 

Сурет 7. Матрицаларды көбейту терезесі

 

Келесі есептерді матрицаның берілген баған нөмірі бойынша сол баған элементтерін реттеу есебі көрсетілген.

 

Сурет 8. Матрицаларды енгізу терезесі

 

for j:=1 to n do

       begin

        a[2,j]:=sr1[j];

        a[3,j]:=min1[j];

        a[1,j]:=max1[j];

       end;

       pagecontrol1.ActivePageindex:=1;

     for i:=1 to n do

     for j:=1to n do

    stringgrid2.Cells[j,i]:= floattostr(a[i,j] );

 

Сурет 8. Матрицаның нәтиже терезесі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ

 

Соңғы жылдары біздің мемлекетімізде орта білім беру жүйесінде информатика пәнің оқытуға аса көңіл бөліп отыр. Сол себепті информатика пәні мұғалімдерінің алдында қыруар жұмыстар тұр. Олар информатиканы оқытуда оқушылардан математика, физика және т. б. мектеп пәндері бойынша біліктілігін талап етуі тиіс.

Курстық жұмыс кіріспеден,  теориялық және практикалық бөлімдерден, қортындыдан, пайдаланған әдебиеттер тізімінен, қосымшадан  тұрады.

Теориялық бөлім өз кезегінде екі пунктті қамтиды. Бірінші бөлімде массивтер туралы, олардың түрлері және олардың жалпы түрде сипатталуы толық қарастырылды.

Екінші пунктте бір өлшемді массивтер мен екі өлшемді массивтер туралы толық ашып айтылды. Сондай –ақ оларға мысалдар да келтірілді.

Тәжірибелік бөлімде Паскаль тілінде екі өлшемді массивтерге арналған есептер шағырылды және жолдық массивтерді қолдану арқылы күрделі есептер шығарылып, сондай –ақ нәтижелері танданды.

Жұмысты орындау барысында жоғарғы және орта оқу орындарына арналған информатикаға, бағдарламалауға арналған оқулықтарды, оқу құралдарын, әдістемелік нұсқауларды, мақалаларды пайдаландым.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пайдаланылған әдебиет тізімі

 

1. Абрамов В.Г., Трифонов Н.П., Трифонова  Г.Н. Введение в язык Паскаль. - М.: Наука, 1988. - 320 б.

2. Абрамов С.А., Зима Е.В. Начала программирования на языке Паскаль. - М.: Наука, 1987. - 112 б.

3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры  данных./ Ағылшан тілінен аударылған. М.: Мир, 1989. - 360 б.

4. Грогоно П. Программирование на  языке Паскаль. - М.: Мир, 1982. - 382 б.

5. Дантеманн Дж., Мишел Дж., Тейлор Д. Программирование в среде Delphi: Ағылшан тілінен аударылған. - Киев: НИПФ “ДиаСофтЛтд.”, 1995. - 608 б.

6. Епанешников А., Епанешников В. Программирование в среде Турбо  Паскаль 7.0. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1993. - 288 б.

7. Йенсен К., Вирт Н. Паскаль. Руководство для пользователя и описание языка: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1982. - 151 б.

8. Матчо Дж., Фолкнер Д.Р. Delphi: Пер.с  англ.- М.: БИНОМ, 1995. - 464 б.

9. Орлик С.В. Секреты Delphi на примерах: - М.: БИНОМ. - 316 б.

10. Перминов О.Н. Программирование  на языке Паскаль. - М.: Радио и  связь, 1988. - 224 б.

11. Пильшиков В.Н. Сборник упражнений  по языку Паскаль: Учеб. пособие  для вузов. - М.: Наука, 1989. - 160 б.

12. Прайс Д. Программирование на  языке Паскаль: Практ. руководство. - М.: Мир, 1987. - 232 б.

13. Рубенкинг Н. Турбо Паскаль  для Windows: В 2 т.; Ағылшан тілінен аударылған - М.: Мир, 1993. - 536 б.

14. Фаронов В.В. Турбо Паскаль. В 3-х книгах. Книга 1. Основы Турбо  Паскаля. - М.: Учеб.-инж.центр МВТУ-ФЕСТО ДИДАКТИК, 1992. - 304 б.

15. Фаронов В.В. Паскаль и Windows. - М.: Учеб.-инж.центр МВТУ-ФЕСТО ДИДАКТИК, 1994. - 539 б.

16. Фаронов В.В. Практика Windows-программирования. М.: Информпечать, 1996. - 247 б.

17. Федоров А., Рогаткин Д. Borland Pascal в среде Windows. - Киев: Диалектика, 1993. - 656 б.

18. Форсайт Р. Паскаль для всех: Ағылшан тілінен аударылған.- М.: Машиностроение, 1986. - 288 б.

 

 

 

 


 Информация о работе Delphi программалау тілінде есепті реализациялау