Рефераты по гражданскому праву

Цивільне право України

15 Ноября 2013, контрольная работа

Цивільне право — одна з провідних галузей національного права України, яка регулює певну групу правових відносин за участю фізичних і юридичних осіб та держави в цілому. Цивільне право України, як і будь-яка інша галузь права, характеризується предметом і методом правового регулювання. Предмет правового регулювання цивільного права складають правові відносини, що регулюються цивільно-правовими нормами. Це, зокрема, такі групи відносин: майнові відносини та особисті немайнові відносини.

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

02 Ноября 2014, лекция

В умовах демократизації суспільства в Україні особливо гостро поставлене питання забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Найголовнішою сферою, де ця проблема знаходить своє відображення, є медична діяльність. Сьогодні актуальною є проблема лікарської таємниці. Цей термін є суміжним, бо він має відношення до медицини, філософії, соціології та права. Протягом багатьох років лікарська таємниця була лише частиною медичної етики, а зовсім не юридичним обов’язком, саме тому відповідальність за її розголошення не наступала.

Цивільне право України

01 Февраля 2014, реферат

Сучасна правова система України перебуває в стані реформування, зумовленому побудовою в нашому суспільстві демократичної, соціальної, правової держави, яка б існувала і творила право для людини, для захисту її загальновизнаних прав і свобод. Встановлення європейського типу публічного правопорядку і законності в країні — його має забезпечити і гарантувати на своїй території молода незалежна держава — є метою такого реформування правової системи.

Цивільний кодекс 1963 року

12 Февраля 2014, курсовая работа

В даній роботі дається характеристика загальних положень ЦК УРСР 1963 р. щодо суб'єктів, об'єктів цивільного права, угод , спадкування, тобто тих правових категорій, які були закріплені у Загальній частині ЦК. А також розглядаються підгалузі цивільного права, а саме: містить загальні положення про підстави виникнення цивільних прав і обов'язків, здійснення цивільних прав і їх захист, про суб'єктів права, представництво, довіреність, позовну давність. Акцент робиться на особливостях радянського цивільного права того часу.

Цивільно – правові засоби захисту права власності

26 Июня 2014, контрольная работа

Захист права власності має велике значення вже тому, що власність в її різних формах є основою економічного розвитку суспільства. Дане право – одне з найважливіших невід’ємних прав людини, і його забезпечення – важливе завдання всіх органів правової держави.
На захист права власності спрямовані норми не тільки цивільного, а й інших галузей права, зокрема кримінального, адміністративного, трудового тощо. Кримінальне право встановлює відповідальність за злочинні посягання на майно держави, юридичних осіб і громадян, адміністративне передбачає покарання за дрібні вчинки, що порушують чиєсь право власності, а трудове регламентує матеріальну відповідальність працівників за шкоду, завдану ними работодавцеві. Крім того, захисту права власності певною мірою приділено увагу в земельному та сімейному законодавствах.

Цивільно-правові зобов`язання

31 Октября 2014, реферат

Суб´єктами в зобов´язанні виступають його учасники, яких законодавець називає кредитором і боржником. Це можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. До того ж, у зобов´язанні можуть брати участь і ті особи, які не є сторонами. їх називають треті особи. За загальним правилом, зобов´язання не створює обов´язків для третіх осіб, за винятком випадків, коли це передбачено домовленістю сторін.
Кредитор - це особа, яка має право вимагати або виконання певної дії, або утримання від вчинення певних дій. Ця особа довіряє своєму контрагенту, кредитує його довірою, тому і називається «кредитором».

Цивільно-правовий договір

16 Ноября 2014, реферат

Договір має місце там, де рівні, вільні та майново відокремлені суб'єкти досягають між собою домовленості з приводу чогось важливого для них. Тому договір можливий лише у сфері приватного права, побудованого саме на таких принципах (статті 1 і З ЦК України) і являє собою правову конструкцію суто приватного характеру. Однак у зв'язку з тим, що приватне право становить не тільки цивільне, але й почасти земельне, екологічне, господарське, сімейне, аграрне право, крім цивільно-правових договорів мають місце також ті, які регулюються нормами зазначених галузей права.

Частная собственность

31 Октября 2013, курсовая работа

Вопрос о частной собственности наиболее остро стоит в настоящий момент в Узбекистане. Так нам нужна ли частная собственность или нет? На этот вопрос нельзя ответить сходу, надо разобраться поподробнее в преимуществах и недостатках частной собственности. В своей работе я хотел бы отразить вопросы частной собственности как экономической категории, рассмотреть её сущность, виды, функции, место и роль в экономике государства, преимущества и недостатки, общие перспективы развития в Узбекистане.

Частноправовой метод регулирования общественных отношений

17 Октября 2014, контрольная работа

Человеческое общество характеризуется той или иной степенью организованности, упорядоченности. Это вызвано потребностью и необходимостью согласования потребностей, интересов отдельного человека и сообществ людей (больших или малых социальных групп). Достижение такого согласия осуществляется социальным, в том числе правовым, регулированием.

Честь, достоинство и деловая репутация как правовые категории

15 Октября 2013, курсовая работа

Применение норм Гражданского кодекса РФ, устанавливающих правила защиты личных неимущественных благ, вряд ли возможно без раскрытия содержания защищаемого блага. Ведь для того чтобы оценить, подверглось ли благо противоправному умалению, необходимо иметь достаточно четкое представление об объекте, которому причинен вред. В связи с тем, что судебные споры, связанные с защитой неимущественных благ, занимают не последнее место в гражданском судопроизводстве, правильное решение поставленного вопроса имеет важное значение для обеспечения единства подходов в судебной практике при разрешении дел, касающихся таких благ как честь, достоинство и деловая репутация.

Что выгодней: брак по расчёту или по любви

08 Декабря 2013, реферат

Западные психологи утверждают, что браки по расчету прочнее браков по любви. Но, во-первых, у иностранцев несколько иной менталитет, а во-вторых, к чему, собственно, стоит стремиться? К прочному браку, где супругов связывают некие имущественные отношения, или все же к счастливому браку, в котором царит любовь?

Что же такое государство и что значит: быть гражданином своей страны

19 Января 2014, творческая работа

Гражданство – это устойчивая политическая правовая связь человека с государством. Быть гражданином – значит пользоваться определенными правами и нести необходимые обязанности по отношению к своему государству. Эти права и обязанности определяются в первую очередь в основном законе страны – Конституции. Среди важнейших прав – право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, на свободный труд, отдых, на образование, свободное участие в культурной жизни общества, право на свободу мысли, совести и религии.
Конституция РФ наделяет граждан широкими правами и свободами. Граждане нашей страны равны перед законом независимо от происхождения, социального или имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии.

Шарттың ұғымы және түрлері

07 Октября 2015, курсовая работа

Жұмыстың өзектілігі. 2008 жылғы ақпан Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру-мемлекеттік саясаттың басты мақсаты атты жолдауында «Дамыған кәсіпкерлік сектор – кез келген ел экономикасының негізі» деп нық басып айтты бұл біздің қарастырып отырған тақырыбымыздың негізіне келіп тіреледі, себебі әрбір азамат немесе кәсіпкер азаматтық құқықтың кез-келген субъектісімен шартқа отырғанда оның тиісті дәрежеде орындалуын алдын алуға және оны орындауға өз үлестерін қосуға міндетті.

Шаруашылық серіктестік

11 Июня 2013, реферат

Шаруашылық серiктестiктерi толық серiктестiк, сенiм серiктестiгi, жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк, қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiк нысанында құрылуы мүмкiн. Шаруашылық серіктестіктігі дегеніміз - ол жарғылық капиталы құрылтайшылардың (қатысушылардың) салымдарына (үлесiне) бөлiнген, өз қызметiнiң негiзгi мақсаты пайда түсiру деп есептелетiн және заңды тұлға болып табылатын коммерциялық ұйым шаруашылық серiктестiгi болып танылады.

Шпаргалка по "Праву интеллектуальной собственности"

20 Марта 2013, лекция

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Право интеллектуальной собственности"

Шпаргалка по "Гражданскому праву"

21 Ноября 2013, шпаргалка

Гражданское право как отрасль права - это система правовых норм, регулирующих имущественные, а также связанные и некоторые не связанные с ними личные неимущественные от
ношения, основанные на независимости, имущественной самостоятельности и юридическом равенстве сторон в целях создания наиболее благоприятных условий для удовлетворения частных потребностей и интересов, а также нормального развития экономических отношений в обществе.

Шпаргалка по "Авторское право"

30 Ноября 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Авторское право".

Шпаргалка по "Гражданское право"

26 Ноября 2012, шпаргалка

1.Правоохранительная деятельность, ее основные признаки и понятие, задачи, цели и функции.
Существуют органы, к-рые призваны заниматься исключительно деятельностью в сфере охраны права. Эти, в основном только гос-ные органы, называются

Шпаргалка по "Гражданское право"

23 Января 2013, шпаргалка

Гражданское правоотношение,и его элементы.Гражданское правоотношение — юридическая связь между участниками урегулированного

Шпаргалка по "Гражданское право"

18 Февраля 2013, шпаргалка

1. Становление различий частного и публичного права
ЧАСТНОЕ ПРАВО (лат. jus privatum) - часть системы действующего права, которая обеспечивает интерес отдельной личности, коллективов людей, регулирует

Шпаргалка по "Гражданское право"

20 Мая 2014, шпаргалка

1) Понятие гражданского права. Методы регелирования в Г.П.
Гражданское право - отрасль правапредставляющая собой системуправовых норм регулирующих имущественные, а так же связаные с ними имущественнын и не имущественные отношения.
Методы:
Гражданско-правовой метод ругулирования - это способ взаимодействия правовых норм, на общественные отношения.

Шпаргалка по "Гражданское право"

26 Мая 2014, шпаргалка

Вопрос 1. Понятие гражданского права.
Гражданское право – самостоятельная отрасль единого российского права.
Это совокупность правовых норм, регулирующих товарно-денежные и иные основанные на равенстве участников имущественные отношения, а в случаях, предусмотренных законодательством, также личные неимущественные отношения, как связанные, так и не связанные с имущественными.

Шпаргалка по "Гражданскому праву

01 Апреля 2015, шпаргалка

В работе даны ответы на вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине "Гражданское право"

Шпаргалка по "Гражданскому праву"

24 Апреля 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на 30 билетов, в каждом билете по три вопроса с решением задач по дисциплине "Гражданское право".

Шпаргалка по "Гражданскому праву"

26 Апреля 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по "Гражданскому праву"

Шпаргалка по "Гражданскому праву"

02 Декабря 2012, шпаргалка

Работа содержит 42 ответа на вопросы по дисциплине "Гражданское право"

Шпаргалка по "Гражданскому праву"

05 Декабря 2012, шпаргалка

Даны ответы на вопросы к зачету

Шпаргалка по "Гражданскому праву"

18 Декабря 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена (зачета) по "Гражданскому праву" (Дееспособность)

Шпаргалка по "Гражданскому праву"

20 Декабря 2012, шпаргалка

Имущественные отношения неразрывно связаны с
понятием имущества – совокупность веще и материальных ценностей, состоящих в
собственности лица или в отношении которых у него есть иное вещное право, 2 –
совокупность вещей или имущественных прав наполучение вещей или иного имущ
удовлетворения 3 – совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей,
которые характеризуют имущественное положение их носителя (актив и пассив)
личные неимущ отоншения – отсутствие экономического содержания, независимо от
их связи с имущ отношениями, нематериальные блага в кач-ве их предмета (имя,
честь достоинство), возникновение поповоду нематериальных благ, неотделимых
от личности.

Шпаргалка по "Гражданскому праву"

02 Января 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по "Гражданскому праву".