Физичне виховання ВНЗ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Сентября 2012 в 19:46, реферат

Краткое описание

Головною метою й результатом навчання студентів у вищих навчальних закладах є формування їхньої готовності до професійної діяльності. Високий рівень сучасної техніки й технологій, постійне підвищення інтенсивності людської діяльності потребує відповідної підготовленості самої людини.

Прикрепленные файлы: 1 файл

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.doc

— 160.50 Кб (Скачать документ)


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Головною метою й результатом навчання студентів у вищих навчальних закладах є формування їхньої готовності до професійної діяльності. Високий рівень сучасної техніки й технологій, постійне підвищення інтенсивності людської діяльності потребує відповідної підготовленості самої людини. Багатьма вітчизняними вченими й фахівцями (М.Я. Віленський, 1982, 1987; Т.Ю. Круцевич, 2003; А.О. Єгоричев, 2003; О.О. Яременко, О.Д. Дубогай, 2005) піднімається питання про необхідність застосування заходів для зростання не тільки професійних знань, але й комплексної психофізіологічної готовності до майбутньої трудової діяльності.

З огляду на це, завчасна підготовка молоді до обраної професійної діяльності, до окремих видів професійних робіт стала предметом пильної уваги як фахівців фізичного виховання, так і організаторів виробництва, працівників народної освіти (М.Я. Віленський, 1987; М.В. Акімов, 1993; Г.Е. Іванова, 2000; О.І. Камаєв, 2007). Визнання важливості й необхідності професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП) у системі фахової освіти надає ще більшої відповідальності теоретикам і практикам фізичного виховання за якість досліджень, що проводяться у цьому напрямку (Р.Т.Раєвський, 1985; В.І.Ільїніч, 1990; В.А. Антікова, 1996; Ж.В. Петрочко, 2001).

Впровадження ППФП у практику фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) технічного профілю, робітників та інженерів промислових підприємств створює передумови для скорочення строків професійної адаптації, підвищення професійної майстерності, досягнення високої професійної працездатності й продуктивності праці. ППФП ефективно сприяє зміцненню здоров'я, підвищенню стійкості до захворювань, зниженню травматизму (С.А. Полієвський, 1989; С.А.Савчук, 2002). На думку вчених (О.В.Петуніна, 1996; Ю.М. Шкребтія, 2000; В.С.Ашаніна, Ж.Л. Козіної, 2007) професійна готовність майбутніх фахівців характеризується інтегративним  станом особистості, що поєднує оптимальну систему потреб, мотивів і здатностей, знань, умінь, навичок, тобто того, що становить професійні якості фахівця і його відношення до професійної діяльності.

Науково-технічний прогрес та широке впровадження комп’ютерних інформаційних технологій   призводить до подальшої інтенсифікації й ускладнення процесу навчання у ВНЗ. Обсяг засвоєння інформації, який щорічно збільшується, потребує від студентів великої психічної напруги й фізичних зусиль. Така трансформація характеру діяльності не може не відобразитися на особливостях адаптаційних процесів і, відповідно, стані здоров'я людей, що займаються переважно розумовою працею й проводять багато часу за комп'ютером.

Тому вивчення проблеми організації фізичного виховання у ВНЗ технічного профілю, яка забезпечує необхідний рівень адаптації, зміцнення здоров'я й розвиток професійних фізичних і психофізіологічних здатностей студентів, є своєчасним й актуальним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи Державного комітету України з питань фізичної культури й спорту на 2001 – 2005 рр. за темою 2.1.15. “Розробка єдиного інформаційного середовища навчання у вищих фізкультурних навчальних закладах як спосіб підвищення навчально-тренувального й навчально-оздоровчого процесу” (№ державної реєстрації 0101U006467). Роль автора у виконанні теми полягає в науковому визначенні проблеми дослідження, отриманні й проведенні педагогічного експерименту, аналізі, інтерпретації та впровадженні одержаних результатів у практику фізичного виховання студентів ВНЗ технічних профілю.

Мета дослідження: розробити й експериментально обґрунтувати засоби та методи побудови професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів технічного профілю на основі рухової та психофізіологічної підготовленості.

Завдання роботи:

1. Вивчити фактори середовища навчання, що впливають на стан здоров'я студентів у  сучасному технічному ВНЗ.

2. Виявити особливості стану здоров'я, фізичного розвитку й фізичної підготовленості студентів у процесі навчання в вищому навчальному закладі технічного профілю.

3. Визначити  факторну структуру комплексної підготовленості студентів ВНЗ технічного профілю.

4. Розробити та практично обґрунтувати комплексну методику професійно- прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів технічного профілю на основі факторної структури їх підготовленості.

Об'єкт дослідження: фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів технічного профілю.

Предмет дослідження: методика професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ технічного профілю на основі аналізу комплексної структури їх рухової й психофізіологічної підготовленості.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення наукової літератури, педагогічне тестування, анкетування, фізіологічні й психофізіологічні методи дослідження, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:

- вперше виявлено фактори середовища навчання у ВНЗ технічного профілю, що безпосередньо впливають на здоров'я студентів;

- визначено динаміку стану здоров'я студентів ВНЗ технічного профілю у процесі навчання;

- виявлено факторну структуру комплексної підготовленості студентів ВНЗ технічного профілю на основі педагогічних, фізіологічних, психофізіологічних показників;

- науково обґрунтовано й удосконалено методику фізичного виховання студентів ВНЗ технічного профілю на основі особливостей їхнього стану здоров'я, способу життя, рівня фізичного розвитку й факторної структури підготовленості;

- розширено й доповнено дані щодо впливу роботи за комп'ютером на організм людини розробкою методів профілактики негативних наслідків роботи за комп'ютером.

Практичне значення дослідження полягає в розробці і впровадженні в навчальний процес професійно-прикладної методики фізичного виховання студентів ВНЗ технічного профілю на основі урахування особливостей їхнього стану здоров'я, часу, проведеного за комп'ютером, успішності, фізичного й психофізіологічного розвитку, факторної структури підготовленості.

За результатами дослідження видано методичний посібник, у якому характеризується негативний вплив роботи за персональним комп’ютером (ПК) на здоров'я користувача, а також запропоновано відповідні засоби профілактики професійних захворювань; розроблено комп'ютеризовані тести,   що дозволяють досліджувати психофізіологічний стан студентів; розроблено комп'ютеризований комплекс оздоровчо-профілактичних заходів, що передбачає застосування засобів первинної профілактики і реабілітації професійних захворювань користувачів ПК, спрямований на зниження рівня нервово-емоційної напруги.

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес з фізичного виховання студентів Харківського національного університету радіоелектроніки, Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Харківського державного медичного університету, Харківської державної академії фізичної культури, про що свідчать відповідні акти впровадження (від 15.01.06, 10.04.06, 20.05.2006, 15.10.2006).

Результати досліджень можуть бути використані в процесі фізичного виховання студентів ВНЗ технічного профілю, для складання навчальних програм з фізичного виховання для учнів фізико-математичних шкіл і ліцеїв, для підвищення кваліфікації фахівців, які використовують у своїй професійній діяльності комп'ютерні технології, у процесі вивчення теорії й методики фізичного виховання у ВНЗ фізкультурного профілю.

Особистий внесок здобувача полягає в науковому визначенні проблеми дослідження, обґрунтуванні мети та завдань дослідження, організації й проведенні педагогічного експерименту, аналізі, інтерпретації та впровадженні отриманих результатів у практику, вивченні особливостей стану здоров'я, способу життя, фізичного й психофізіологічного розвитку й фізичної підготовленості студентів технічних вузів, статистичному аналізі медичних карт студентів різних ВНЗ, виборі методик комплексного фізичного й психофізіологічного тестування, розробці анкет і проведенні анкетування, розробці методики фізичного виховання студентів ВНЗ технічного профілю.

У спільних публікаціях авторові належать результати експериментальних досліджень комплексного тестування, їх інтерпретація та висновки.

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та експериментальні результати дисертаційної роботи доповідалися на Міжнародній конференції Научно-методические и практические аспекты подготовки специалистов в современном техническом вузе” (Белгород, 2003); Науково-методичній конференції Наука й освіта 2004” (Дніпропетровськ, 2004), Міжнародній науково-практичній конференції "Фізична культура, спорт і здоров'я”(Харків, 2005, 2006); Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми керування фізичною культурою й спортом у навчальних закладах”(Харків, 2005, 2006), Всеукраїнській науковій конференції Молода спортивна наука України (Львів, 2005, 2006), а також на щорічних науково-методичних конференціях професорсько-викладацького складу Харківського національного університету радіоелектроніки (1999 – 2006 рр.).

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 18 праць, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях ВАК України з даної спеціальності.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 254 сторінках тексту та складається з переліку умовних скорочень, вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Дисертація містить 27 таблиць та 29 рисунків. У дисертації використані 248 літературних джерела, з яких 25 іноземних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі визначено актуальність теми, об'єкт, предмет, мету, завдання дослідження, розкрито наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, показано особистий внесок здобувача та визначено сферу апробації результатів дослідження.

У першому розділі “Аналіз факторів, що впливають на професійну підготовку студентів вищих навчальних закладів технічного профілю” проведено аналіз стану здоров'я студентів у процесі навчання у вищих освітніх закладах. Аналіз наукової літератури свідчить, що рівень здоров'я студентів знижується.

Показано, що студенти ВНЗ технічного профілю все більше часу проводять за комп'ютером, що не може не вплинути на їх здоров'я внаслідок негативного впливу таких факторів як шум, виділення шкідливих речовин, специфічні умови роботи органів зору, гіподинамія, інформаційне навантаження, стрес. Водночас багато авторів вказують на необхідність профілактичних заходів під час роботи за   ПК.

Актуальність роботи пов'язана з необхідністю комплексного дослідження різних сторін розвитку й підготовленості студентів ВНЗ технічного профілю та виявленням найбільш вагомих показників, які впливають на професійне майбутнє фахівців. Аналіз стану питань щодо особливості професійного навчання й фізичного виховання студентів ВНЗ технічного профілю за даними сучасної літератури показали, що така підготовка розроблена недостатньо.

У другому розділі “Методи та організація досліджень” визначено основні методи досліджень, які використовувалися для розв'язання завдань: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, антропометричні, функціональні, педагогічні та соціологічні методики з використанням математичної статистики. Організаційна структура проведення досліджень передбачала визначення контингенту учасників педагогічного експерименту, етапів його проведення та матеріально-методичного забезпечення.

Аналіз літературних джерел і результати анкетування студентів дозволили визначити рівень фізичної підготовленості, стану здоров'я, динаміку зміни здоров'я й зору в процесі навчання, режим рухової активності, кількість часу, проведеного за ПК, симптоми випробовування під час роботи за ПК й оцінити ступінь необхідності одержання інформації про профілактику професійно - обумовлених захворювань студентів ВНЗ технічного профілю.

Для визначення фізичного розвитку студентів використали показники: довжина тіла, маса, індекс Кетле, відсоткове відхилення фактичної життєвої ємності легенів від належного значення ЖЄЛ, життєвий показник ЖЄЛ/Маса.

Фізичну підготовленість оцінювали за результатами контрольних вправ, які передбачені Державними тестами. Функціональний стан студентів оцінювали за результатами виміру ЧСС, систолічного й діастолічного артеріального тиску, ЖЄЛ, проби Штанге, проби Генчи, ортостатичної проби й проби Мартіне.

Для оцінки професійно-важливих якостей використали: тест Шульте, методику Горбова, тест Бурдона, теппінг-тест, пробу Яроцкого, пробу Ромберга, тест на вимір статичної витривалості й кінестетичної чутливості, вимірювання простої реакції на світло й звук, складної реакції, відтворення заданого довгого й короткого інтервалів часу, відтворення заданого довгого й короткого інтервалів часу за звуком, укорочення заданого довгого й короткого інтервалів.

Педагогічний експеримент проводився на базі Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) з метою визначення ефективності впливу експериментальної програми на комплексну підготовленість студентів ВНЗ технічного профілю.

На першому етапі (1998–1999 рр.) визначено актуальність проблеми, мету й завдання дослідження, обрано інструментарій дослідження. Проаналізовано літературні дані, де розглянуто питання теорії й методики професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів, вивчено фактори середовища навчання студентів у ВНЗ технічного профілю.

На другому етапі (2000–2003 рр.) досліджень проведено аналіз і порівняльну характеристику стану здоров'я студентів ВНЗ різного профілю. У цій частині дослідження проаналізовано дані медичного обстеження студентів 24-х ВНЗ м. Харкова за 1998–2003 рр. Для аналізу стану здоров'я й способу життя студентів ХНУРЕ використовувався  метод анкетування. Кількість обстежуваних склала 4800 студентів. Методом тестування визначено особливості фізичного розвитку, а також фізичної та психофізіологічної підготовленості 930 студентів Харківського національного університету радіоелектроніки.

Информация о работе Физичне виховання ВНЗ