Экономический отчет по практике на предприятии питания МП ООО «Фірма «Лія»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Февраля 2013 в 19:36, отчет по практике

Краткое описание

Цей магазин знаходиться у Київському районі Донецьку,біля бізнес-центру «Європейський» .

Прикрепленные файлы: 1 файл

єкон.отч..docx

— 189.04 Кб (Скачать документ)

                      1.Загальна характеристика підприємства

Підприємство , яке було обрано для проходження практики - кулінарний цех  при супермаркеті «Лія».

 Супермаркет – великий універсальний магазин самообслуговування з продажу повного асортименту харчових продуктів і напоїв, а також виробів для господарства, засобів побутової хімії, посуду, предметів санітарії і гігієни, книг, предметів догляду за рослинами і тваринами, іграшок, косметики, та багато іншого.

 Супермаркет являє собою стаціонарне роздрібне підприємство торгівлі і є структурним підрозділом мережі супермаркетів .

Цей магазин знаходиться  у Київському районі Донецьку,біля  бізнес-центру «Європейський» .

 Кулінарія будь-якого  продуктового супермаркету –  це не тільки можливість додаткового прибутку. Расширення  асортименту в магазині сприяє придбанню нових клієнтів. Наявність у супермаркеті відділу кулінарії  вже давно є його невід’ємною частиною , й розглядається  в якості атрибута, який дає можливість  достигнути  максимальної ефективності в діяльності торгової мережі.

Основний асортимент власної  продукції супермаркету – салати, м’яснi та рибнi страви, свіжа випічка, напівфабрикати легкого приготування, а також готові другі страви. Спроси на цю продукцію залишаються на стабільно високому рівні, а основними її споживачами є як  холостяки, котрі не вміють  та не люблять готувати, так и зайняті люди, які постійно мають дефіцит вільного часу.

Масштаби  власного виробництва, вибір асортименту продукції  – все це розраховується індивідуально, в залежності від наявних у  распорядженні пiдприємства ресурсів та потужностей, а також від кінцевої мети цього проекту.

 Для заохотчення покупців  у супермаркеті  влаштовуються маркетингові акції – дегустації  продукції власного  виробництва, знижки в передбачуваний час суток и т.д.

  Структура управління супермаркетом є лінійною.

 

Лінійна структура управління характеризується тим, що всі функції управління зосереджені у одного керівника, йому підлеглі всі нижче стоячі керівники виробничих підрозділів. Для лінійної структури управління характерний наявність тільки вертикальних лінійних зв'язків, які полягають в передачі керівного впливу від керівника до підлеглих з усіх питань діяльності підприємства.

 

 

 

                                                 СТАТУТ

                                         МП ООО «Фірма «Лія»

          1. Загальні положення

1.1. МП ООО  « Фірма  «Лія» (надалі "Підприємство"),

  здійснює свою діяльність згідно з Конституцією і законами України "Про власність", "Про підприємства", "Про систему оподаткування", постановою Ради Міністрів України від 22 вересня 1990 р. М 278 "Про заходи щодо створення і розвитку малих підприємств", діючих нормативних актів і цього Статуту.       

  1.2. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки в установі банків, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, бланки, товарний знак і інші реквізити.

1.3. Підприємство працює  на принципах повного господарського  розрахунку, самофінансування і  самоврядування.

1.4. Держава, її органи, засновники (засновник) не несуть  відповідальності за зобов'язаннями  підприємства. Підприємство не відповідає  за зобов'язаннями держави, її  органів, засновників (засновника), а також інших підприємств,  організацій, установ.

1.5. Юридична адреса підприємства:

_Місто   Донецьк_, 83001, вул . Горького, 14

                         2. Завдання і функції підприємства

2.1. Головним завданням  підприємства є (одним реченням  викласти ГОЛОВНЕ завдання підприємства, яке визначається при створенні  підприємства)

2.2. Для виконання свого  головного завдання підприємство забезпечує:

2.3. Підприємство має право  створювати (засновувати) у своєму  складі філії, цехи, майстерні  і інші структурні одиниці  і підрозділи, у тому числі  ті, що мають статус юридичної  особи.

2.4. Підприємство має право  здійснювати зовнішньоекономічну  діяльність згідно з діючим  законодавством у обсязі своїх  завдань і функцій, за винятком

 

 

 

деяких видів, перелік  яких визначений Кабінетом Міністрів  України, брати участь у створенні  спільних підприємств і об'єднань із закордонними організаціями і  фірмами.

                                           3. Майно підприємства

3.1. Майно підприємства  складають його основні фонди  і обігові кошти, а також  інші матеріальні цінності, вартість  яких відображається у його  незалежному балансі і належить  йому за правом власності або  повного господарського володіння,  користування і розпорядження.

3.2. Джерелами формування  майна підприємства є:

- статутний фонд, що його  передають підприємству засновники (засновник), у порядку і обсязі, визначених установчим договором;

- доходи, отримані підприємством  від господарської діяльності;

- кредити банків і  інших кредиторів;

- пайові внески і вклади;

- доходи від реалізації  акцій і інших цінних паперів;

- безвідплатні внески  і пожертви організацій, установ,  закордонних фірм, громадян;

- інші джерела, не заборонені  діючим законодавством.

 Підприємство може  повністю або частково викупити  орендоване майно. Умови, порядок  і термін викупу визначаються  відповідним договором. Викуп  орендованого майна може бути  здійснено або у формі одноразової  сплати, або у формі кількох  внесків.

3.3. Кошти підприємства  використовуються для:

- організації, розвитку  і розширення виробничої діяльності;

- оплати труда працівників  підприємства;

- передання постійним  членам трудового колективу частини  чистого прибутку підприємства  для створення їх особистих  вкладів;

- участі у роботі сумісних  підприємств; 

- придбання акцій і  інших цінних паперів;

- розв'язання питань соціального  розвитку, а також поліпшення  умов праці, життя і здоров'я  працівників.

 

3.4. Підприємство має право  на забезпечення матеріально-технічними  ресурсами, у тому числі за  рахунок частини лімітів на  матеріально-технічні ресурси, що  розподіляються централізовано, порядком, визначеним установчим договором.

3.5. Підприємство як самостійний  товаровиробник може виступати  на ринку цінних паперів і  випускати для мобілізації додаткових  фінансових ресурсів акції, здійснювати  цільові позики.

3.6. Норматив відрахувань  підприємства до місцевого бюджету  встановлюється у відповідності  до діючого законодавства виконкомом  районної Ради народних депутатів,  яка зареєструвала підприємство.                                                             3.7. Фонди підприємства створюються згідно з діючим законодавством і     використовуються ним незалежно. Кошти, не використані цього року, переносяться на наступний рік і вилученню не підлягають.

 За необхідності підприємство  самостійно утворює свій резервний  фонд за рахунок госпрозрахункового  прибутку.

3.8. Порядок оподаткування  підприємства визначено законом  України "Про систему оподаткування".

 

                                     4. Управління підприємством

4.1. Управління підприємством  здійснюється на принципах широкої  демократії і активної участі  його працівників у розв'язанні  питань діяльності підприємства, а також поєднанням прав трудового  колективу і власника майна  підприємства для господарського  використання.

4.2. Основною формою здійснення  повноважень трудового колективу  підприємства є його загальні  збори, які скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу  на рік.

4.3. Загальні збори трудового  колективу:

- розв'язують питання  відносно викупу майна;

- розв'язують за необхідністю  питання, пов'язані з укладанням  колективного договору з адміністрацією  підприємства;

 

 

- обирають (відкликають)  своїх представників до ради (правління)  підприємства, заслуховують звіти  з їх діяльності.

4.4. Права з розв'язання  завдань управління підприємством  засновниками делегуються раді (правлінню)  підприємства, яка складається з  однакового числа представників  власників майна - засновників  підприємства, що ними призначаються,  і тих, що їх обирає його  трудовий колектив. Термін повноважень  ради (правління) підприємства - п'ять  років.

 Рада (правління) підприємства  розв'язує віднесеш до її компетенції  питання на своїх засіданнях. Втручання ради (правління) до  оперативно-розпорядчої діяльності  адміністрації не допускається.

 Засідання ради (правління)  підприємства скликається за  необхідністю, але не рідше, ніж  двічі на рік.

4.5. Рада (правління) підприємства  вважається правосильною для  розгляду винесених на її засідання  питань, якщо в засіданні беруть  участь не менше двох третин  її складу, а ухвали з розглянутих  питань вважаються прийнятими, якщо  за них проголосувало не менше  двох третин членів ради (правління) , що присутні на засіданні.

4.6. Рада (правління) підприємства:

- визначає загальні напрями  економічного і соціального розвитку  підприємства;

- визначає порядок розподілу  прибутку, обсяги відрахувань до  фондів підприємства і засновникам;

- розв'язує питання про  зміни порядку внесення і обсягів  статутного фонду;

- приймає ухвали про  випуск або придбання цінних  паперів;

- розв'язує питання про  створення або припинення діяльності  філій і інших відокремлених  підрозділів підприємства;

- розглядає конфліктні  ситуації, що виникають між адміністрацією  підприємства і його трудовим  колективом, вживає заходів до  їх розв'язання;

- призначає директора  підприємства;

- розв'язує питання про  нових засновників підприємства;

- обирає голову ради (правління)  і затверджує ревізійну комісію.

 

4.7. Директор підприємства  призначається радою (правлінням) підприємства на термін своїх  повноважень і затверджується  засновниками (засновником).

4.8. Директор підприємства:

- самостійно розв'язує  усі питання діяльності підприємства, за винятком тих, що віднесені  цим Статутом до компетенції  загальних зборів і ради (правління)  підприємства;

- без доручення діє  від імені підприємства, є представником  його інтересів в усіх підприємствах,  організаціях і органах;

- розпоряджується майном  підприємства, укладає договори, видає  доручення;

- відкриває в установах  банків розрахунковий і інші  рахунки підприємства;

- затверджує штат підприємства, видає накази, у тому числі  про прийняття на роботу і  звільнення з роботи, дає вказівки, що є обов'язковими для всіх  працівників підприємства.

4.9. Ревізійна комісія  є підзвітною раді (правлінню)  підприємства і контролює дотримання  Статуту підприємства, відповідність  його діяльності законодавству.  Ревізійна комісія виконує ревізії  фінансово-господарської діяльності  підприємства.

 Результати ревізій  підлягають поданню засновникові  у вигляді копій.

4.10. Підрозділи підприємства  очолюються їх керівниками, призначеними  директором підприємства. Головний  бухгалтер підприємства призначається  на посаду і звільняється від  неї відповідно до встановленого  порядку.

4.11. функціональні обов'язки  і компетенції заступників директора,  керівників служб визначаються  відповідними положеннями, а також  службовими інструкціями, затвердженими  директором підприємства.

 

                          5. Організація і оплата праці                                             

  5.1. Підприємство здійснює організацію праці, заходи із забезпечення трудової і виробничої дисципліни, охорони праці, дотримання правил санітарії і техніки безпеки згідно з діючим законодавством. 5.2. Підприємство самостійно визначає загальну кількість працівників, їх професійний і кваліфікаційний склад, необхідність залучення тимчасових працівників і сумісників.

5.3. Трудові доходи працівників  підприємства визначаються відповідно  до особистого трудового внеску  кожного до кінцевого результату  роботи підприємства, визначеними  їм на підставі діючого законодавства  формами оплати праці, регулюються  податками і не обмежуються  максимальними обсягами.

5.4. Частина чистого прибутку  підприємства у розмірах і  порядку, визначених його радою  (правлінням), передається у власність  членів трудового колективу, яка  створює його внесок. На суму  внеску членові трудового колективу  можуть бути видані акції і  інші цінні папери. Частина внеску (вартість акції), а також проценти (дивіденди) за акціями, облігаціями  і іншими цінними паперами  може виплачуватися членові трудового  колективу щорічно після підведення  підсумків фінансового року в  обсязі, визначеному радою (правлінням) підприємства.

Информация о работе Экономический отчет по практике на предприятии питания МП ООО «Фірма «Лія»