Фінансове планування

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Июня 2015 в 16:15, реферат

Краткое описание

Фінансове планування — це науково обґрунтований процес визначення джерел створення і напрямків використання фінансових ресурсів в економіці держави з метою забезпечення стабільного економічного й соціального розвитку. За своїм змістом це особлива сфера економічної діяльності держави, господарських суб'єктів і окремих громадян з обґрунтування ефективності управлінського вирішення з питань господарської діяльності в напрямі їх фінансового забезпечення, оптимізації передбачуваних витрат і одержання високих фінансових результатів.
Фінансове планування — суб'єктивна діяльність людей, тому воно тільки тоді дає позитивні результати, коли базується на пізнанні об'єктивних законів розвитку суспільства, тенденцій руху фінансових ресурсів, вивченні наявного економічного становища, результатів заходів, що вживалися раніше, цілей, які поставлені на сьогодні.

Прикрепленные файлы: 1 файл

12.12.12.docx

— 100.01 Кб (Скачать документ)

При визначенні обсягу витрат за кошторисами використовують середньорічні показники. Їх розраховують самі установи, виходячи з даних на початок планового року і середньорічного приросту (зниження). Показники на початок планового року визначають за даними на останню звітну дату з урахуванням їхніх змін у період, що залишився до кінця року. Середньорічний приріст (зниження) розраховують за формулою

Rс = K  + KпМ1 – KкМ2  ,               

12

де КnКk - мережа чи контингент бюджетного закладу на початок і кінець року, чол;

М1 М2 — кількість місяців функціонування цих контингентів.

Для навчальних закладів і установ, у яких господарський рік не збігається з бюджетним, розрахунок середньорічного контингенту здійснюється так:

Rс = KпМ1 – KкМ2  ,          

12

Наприклад, якщо кількість учнів у сільській школі на 1 січня планового року становить 800, а на 1 вересня 840, то середньорічний контингент учнів дорівнює:                                                       

   800х8 + 840х4  = 813 чол.                                                                 

12

Крім планових, установи й організації розраховують ряд показників, не передбачених планом. Це кількість педагогічних ставок, ліжко-днів, дитино-днів тощо.        

 Практика засвідчує, що  кошторисний порядок планування  і фінансування установ та  організацій потребує вдосконалення. Це зумовлено насамперед тим, що розширилися джерела фінансування  і частка бюджету в ньому  знижується.        

 Всі установи соціальної  сфери на всіх рівнях управління  мають складати фінансовий баланс  за формою балансу доходів  і витрат. Основою для його  складання мають бути показники  економічного та соціального  розвитку установ і системи  в цілому. У методичному плані  за основу має бути взято  підхід, за яким усі види діяльності  установ і міністерств слід  розглядати при плануванні в  тісному зв'язку з метою повного  обліку всіх джерел фінансування  та збалансованого забезпечення  фінансовими ресурсами всіх видів  діяльності.

Це сприятиме підвищенню ефективності та якості їхньої роботи, концентрації зусиль на вирішенні ключових проблем розвитку, підвищенні науково-практичного рівня їхньої діяльності. У зв'язку з цим доцільно у складі показників розвитку організацій та установ соціальної сфери розробляти фінансовий план, що складається з п'яти розділів:

1.      Джерела формування та надходження коштів.

2.      Приріст активів установи, організації.

3.      Повернення залучених коштів.

4.      Витрати за категоріями видатків.

5.      Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до

бюджету та державних цільових фондів.

Форма  фінансового плану наведені в табл. 1. 

 

Таблиця 1. - Фінансовий план  бюджетної установи

Показники

Код рядка

Плановий

рік, усього

У тому числі за

кварталами

І

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

І. Джерела формування та надходження коштів

           

Доходи від господарської діяльності

           

Доходи від надання послуг

           

Надходження коштів за виконані науково-дослідні роботи

           

Надходження коштів в порядку благодійної, спонсорської допомоги

           

Довгострокові кредити банків

           

Короткострокові кредити банків

           

Суми авансів, одержаних за виконання робіт, послуг

           

Товари, роботи, послуги, отримані на умовах відстрочки платежу

           

Цільове фінансування і цільові надходження, усього

           

У тому числі:

           

Асигнування з бюджету (розшифрувати)

           

Інші трансферти з бюджету (розшифрувати)

           

Кошти спеціальних цільових фондів (розшифрувати)

           

Інші джерела (розшифрувати)

           

II. Приріст активів  установи, організації

           

Капітальні інвестиції, усього

           

У тому числі:

           

Капітальне будівництво

           

Придбання основних засобів

           

Придбання інших необоротних активів

           

Придбання нематеріальних активів

             

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання,

реконструкція) основних засобів

             

Приріст оборотних активів організації, установи

             

Інші витрати (розшифрувати)

             

III. Повернення залучених  коштів

             

Всього

             

У тому числі:

             

Довгострокові кредити банків

             

Короткострокові кредити банків

             

Повернення позик, кредитів та інших коштів, отриманих на

поворотній основі з бюджету

             

Відшкодування витрат бюджету, пов'язаних з виконанням 

гарантійних зобов'язань

             

IV. Витрати за  категоріями видатків

             

Оплата праці працівників бюджетних установ

             

Нарахування на заробітну плату, придбання предметів

постачання, матеріалів і послуг

             

Видатки на відрядження

             

Оплата послуг з утримання бюджетних установ

             

Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

             

Дослідження і розробки, державні програми

             

V. Витрати, пов'язані  з внесенням обов'язкових платежів  до

бюджету та державних цільових фондів

             

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету

             

Внески до державних цільових фондів

             

Інші обов'язкові платежі (розшифрувати)

             
                       

 

 

Фінансові плани соціальної сфери мають стати важливою ланкою фінансового планування в державі, сприяти повному задоволенню потреб соціального розвитку у фінансових ресурсах. 

 

Запитання і завдання для самостійної роботи:

1. Які особливості організації  фінансової діяльності соціально-культурних  закладів?

2. Дайте характеристику  кошторису  бюджетної установи.

3. Як визначаються обсяги  фінансування бюджетних установ?

Сформулюйте визначення основних понять: бюджетні призначення; бюджетні асигнування; бюджетні зобов'язання; планування обсягів фінансування; кошторис бюджетних установ.

 


Информация о работе Фінансове планування