Мейозис. Спроба класифікації

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2014 в 01:53, реферат

Краткое описание

Тропи посідають значне місце в художньому тексті. Ми користуємося ними, створюємо їх не помітно для себе. Вже в часи Цицерона та Квінтіліана тривали нескінченні суперечки між граматистами і філософами про різновиди, ґатунки, кількість і взаємну залежність тропів. Суперечки продовжуються й понині, зумовлені багатоаспектністю такого феномену, як тропи. Тропи кількості (мейозис, гіпербола, літота) безперечно, відіграють важливу роль у художній літературі, збагачуючи і урізноманітнюючи її. Розглянемо більш дослідно, що таке мейозис
Вивченням тропів кількості, а саме гіперболи та мейозису, займалися такі вчені як Ю. М. Скрєбньов, О. М. Мороховський.
Першим мейозис в своїй класифікації згадує Квінтіліан, за ним прийнято визнавати такі тропи (за грецькими назвами): метафора, гіпербола, мейозис, літота та інші [6, 318 с.]

Прикрепленные файлы: 1 файл

типи мейозису.docx

— 36.71 Кб (Скачать документ)

УДК 82.09

Бачигіна М. М.

Мейозис. Спроба класифікації.

Тропи посідають значне місце в художньому тексті. Ми користуємося ними, створюємо їх не помітно для себе. Вже в часи Цицерона та Квінтіліана тривали нескінченні суперечки між граматистами і філософами про різновиди, ґатунки, кількість і взаємну залежність тропів. Суперечки продовжуються й понині, зумовлені багатоаспектністю такого феномену, як тропи. Тропи кількості (мейозис, гіпербола, літота)  безперечно, відіграють важливу роль у художній літературі, збагачуючи і урізноманітнюючи її. Розглянемо більш дослідно, що таке мейозис

Вивченням тропів кількості, а саме гіперболи та мейозису, займалися такі вчені як Ю. М. Скрєбньов, О. М. Мороховський.

Першим мейозис в своїй класифікації згадує Квінтіліан, за ним прийнято визнавати такі тропи (за грецькими назвами): метафора, гіпербола, мейозис, літота та інші [6, 318 с.]

У роботах вітчизняних і зарубіжних літературознавців мейозис вивчається значно менше, ніж гіпербола. У відомому дослідженні стилістики англійської мови І.В. Арнольд мейозис взагалі не згадується [ 1, 230 с.]. Тоді як в роботах британських і американських учених використовується синонімічний термін “understatement” [ 8, 263 с.].

 Мейозис це не новий, але мало вживаний троп для позначення применшення будь якої фізичної або  духовної ознаки. ‘‘Різновидом мейозису є літота, хоча ці тропи часто ототожнюються і найчастіше в підручниках і словниках про мейозис зовсім не згадується, проте значна увага надається літоті. Насправді, літота в одному із своїх значень синонімічна до мейозис[ 2, 90 с. ]’’. Це визначає актуальність цієї статті. Новизна статті полягає в розробці класифікації мейозису.

С. В. Ільїнський в своїй енциклопедії: ‘‘ Нейролінгвістичне програмування ’’ пояснив термін мейозис так ‘‘ Мейозис – троп, применшення властивостей предмета, процесу, явища, напр.,                ‘‘ Терпимий рівень ’’  (замість ‘‘ задовільний рівень ’’), ‘‘ це вам влетить у копієчку ’’, ‘‘ залишає бажати кращого ’’  (замість                ‘‘ поганий ’’), ‘‘ пристойна гра футболістів ’’ (замість ‘‘ гарна ’’) і т. д. У М. присутній іронія, завідомо неточне відображення дійсного стану речей [ 11 ]’’.

Ю. І. Ковалів визначає цей термін так: ‘‘ Мейозис – троп, який полягає у применшенні важливості прояву  певної ознаки, явища, перебігу подій, кількості предметів. Вживається з метою уникнення завищених оцінок (нічого собі, гріх скаржитися замість добре), акцентування скромності мовця при вживанні демінутивів, характерного для фольклору, прози М. Вовчка, А. Тесленка, виразного самоприниження, поширеного в середньовічній літературі ( ‘‘Я негідний звести очі на вас’’ тощо), як пом’якшення категоричної оцінки за допомогою евфемізму або прихованої іронії [ 5, 23 с. ] ’’.

О. А. Галич визначає мейозис як протилежність гіперболи,         ‘‘ сутність якого полягає в навмисному применшенні розміру, кількості предметів, перебігу дії [ 2, 90 с.]’’.

Отже, мейозис являє собою логічну та психологічну протилежність гіперболі, його сутність полягає у применшенні справжніх властивостей об’єкта, що підвищує експресивність висловлювання [ 7, 63 с.]. Зазвичай применшується розмір або об’єм предмету, голос, відстань та час.

Поряд з різними класифікаціями треба визначити класифікацію мейозису за способом його творенням, перш за все, це – два типи мейозису: мовний та художній (індивідуально-авторський) мейозис. Мовний мейозис – самостійна лексична одиниця, досить вільно вступає в семантичні зв'язки, художній мейозис не має такої лексичної самостійності, він завжди пов'язан з контекстом. При розгортанні, мейозис взаємодіє з іншими тропами, такими як метафора, гіпербола або епітет.

Мовний мейозис відображає досвід мовця та його індивідуальне світобачення, ми сприймаємо і відтворюємо в мові цей троп, часто навіть не віддаючи собі звіту в тому, що звичні слова мають фігуральний сенс, зустрічається в фольклорі: тоненька як соломика; дівчина з маковку. Образ головного героя народної казки    ‘‘ Котигорошко ’’ побудований на мейозисі. Частіше зустрічається в живому мовленні: маленька, як мишка; виникла маленька проблемка; мені щось не дуже (коли людина дуже хвора).

Художній мейозис (індивідуально-авторський), створений поетом чи письменником і використаним у художньому тексті для виразності та образності. Часто художній мейозис це – применшення якоїсь ознаки за допомогою порівняння: ‘‘ Цей всесвіт – озеро, а світ у ньому острів [4, 67 с.] ’’, або за допомогою зменшувальних суфіксів: ‘‘…русява у білому плащику, светрик під горло застебнеш на защіпку [4, 42 с.] ’’; ‘‘ Розтоптану стеблинку молочаю, я вам прощаю                 [4, 76 с.]’’.

Відображення ракурсу бачення світогляду автора або ставлення оповідача чи персонажа до природи, міста, людей: ‘‘ А в мене світ вміщається в палітру, в одну палітру. В кільканадцять фарб [4, 3 с.]’’; ‘‘ Маленька кімнатка, в якій вони сидять, наскрізь прокурена і пропахла кавою, горнят на всіх не вистачає вони пускають по колу першу каву, потім другу, передають горнята з рук в руки…                    [ 3, 27 с.] ’’.

          В оповіданні валлійського письменника Томаса Ділана “ The Orchards” місце спостерігача – це дах будинку. Головний персонаж, письменник, дивиться на місто згори, з даху будинку, і місто бачиться йому крихітним, іграшковим: ‘‘ Сміливий у своєму відчаї, він підійнявся до краю сланцю, і стояв на свій страх і ризик над дорогою, по якій рухалися крихітні автомобілі. Іграшкове місто знаходилося прямо під його ногами. Їхали автомобілі, розміром з тістечка, змінювали швидкість, гальмували по дитячим килимам прямо в дитячі руки. Це була картина  дитячого містечка, яка бентежила його пульс [9, 75 с.]’’.

      Один з мейотичних тропів  використаних автором у творі в перекладу фрагменту з оповідання це мейотичний епітет: nursery carpets – дитячі килими; infant city – дитяче містечко; tiny traffic – крихітні автомобілі, з конкритезацією суб’єкта тропа traffic – автомобілі. Інший використаний троп – мейотична метафора з додаванням: marzipan cars – автомобілі, розміром з тістечки. Ще один прийом в перекладу – заміна тропа і збереження образу (мейотичний епітет / мейотична метафора / мейотичний епітет / метафора): the toy of the town was at his feet – іграшкове місто знаходилося прямо під його ногами.

Відповідно до перекладу ми використали повний переклад мейотичного епітета, повний переклад мейотичного епітета з метафорою з конкретизацією суб’єкта тропа, повний переклад мейотичної метафори з додаванням, заміна тропа і збереження образу.

Розглянемо ще один уривок з оповідання Д. Томаса “One Warm Saturday”, який також являє собою результат погляду згори, з кафе, розташованого високо над морем. ‘‘У відкрите еркерне вікно, за непотрібним, занесеним піском полотном, він бачив чорних, як мурашки плавців, обрізані кабінки, карликів, стрибаючих біля Панча і Джуді як крихітний релігійний гурток [10, 221 c.]’’. Один з прийомів використання мейозису в оповіданні це повний його переклад drafts – карлики, й повний переклад мейотичного епітету and tiny religious circle – крихітний релігійний кружок. Також зустрічаємо заміну тропа та образу – dots of bathers – чорних, як мурашки плавців, заміна метафори на мейотичне порівняння.

Отже, треба визначити класифікацію мейозису за способом його творенням, це – два типи мейозису: мовний та художній або індивідуально-авторський мейозис. Він взаємодіє з іншими тропами, такими як метафора, гіпербола та епітет. Слід сказати, що в сучасній літературі, на відміну від казок та фольклору, мейозис використовується менше. Найчастіше мейозис використовується в оповіданнях або віршах, де зменшення розміру об’єкта (людини, природи, речей) залежить від позиції глядача.

Література:

1. Арнольд И. В. Стилистика : учебник для вузов / И. В. Арнольд. — [6-е изд.] — М. : Флинта: Наука, 2004. — 384 с. — (Современный английский язык) 

2. Галич О.А. Вступ до літературознавства. Л.: 2010 – 287с.

           3. Жадан С.В. Капітал. Харків: Фоліо, 2006. – 797с.

          4. Іранець О. В. Мій хрест. Харків: Фоліо, 2010 – 122с.

5. Літературознавча енциклопедія. Т2, автор-укладач Ковалів Ю.І., К.:2007 – 622с.

6. Мацько Л. І. Стилістика української мови: підручник / Л. І., Мацько, Сидоренко О. М., Мацько О. М. ; під. ред. Л. І. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с.

7. Скребнев Ю. М. Основы стилистики английского языка: учеб. [для студ. и фак. иностр. яз] / Ю. М Скребнев. – [2-е изд] испр. – М.: ООО Изд-во Астрель: Изд-во  АСТ, 2003. – 221 с. [3] (на англ. яз.).

8. Gibbs R.W. Products and processes in making sense of tropes / R.W. Gibbs // Metaphor and Thought // Cambridge Univ. Press. – 1993. – р.252-276.

9. Thomas D. Early Prose Writings / D. Thomas. – L.: Dent, 1971. –173 p.

10. Thomas D. Portrait of the Artist. The Young Dog / D. Thomas. Nw.: Dent, 1968. – 254 p.

11. Ильинский С. В. Мейозис // Нейролингвистическое программирование. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vocabulary.ru/dictionary/14/word/meiozis.

 

Анотація

Бачигіна М.М.

Мейозис. Спроба класифікації.

Тропи кількості (мейозис, гіпербола, літота)   відіграють важливу роль у художній літературі, збагачуючи і урізноманітнюючи її. Вивченням тропів кількості, а саме гіперболи та мейозису, займалися такі вчені як Ю. М. Скрєбньов, О. М. Мороховський. Мейозис  троп для позначення применшення будь якої фізичної або  духовної ознаки. У роботах вітчизняних і зарубіжних літературознавців мейозис вивчається значно менше, ніж гіпербола.

У статті ми дослідили природу мейозису і розробили його класифікацію.

Мейозис це не новий, але мало вживаний троп для позначення применшення будь якої фізичної або  духовної ознаки. Цей троп являє собою логічну та психологічну протилежність гіперболі, його сутність полягає у применшенні справжніх властивостей об’єкта, що підвищує експресивність висловлювання. Зазвичай применшується розмір або об’єм предмету, голос, відстань та час. За способом творення троп  представляє два типи: мовний та художній (індивідуально-авторський) мейозис. Мовний мейозис відображає досвід мовця та його індивідуальне світобачення. Художній мейозис (індивідуально-авторський), створений поетом чи письменником і використаним у художньому тексті для виразності та образності.

 Він взаємодіє з іншими тропами, такими як метафора, гіпербола та епітет.

 

Ключові слова: мейозис, гіпербола, літота, мейотичні тропи, мовний мейозис, художній (індивідуально-авторський) мейозис.

 

 

Summary

Bachigina M. M.

Meiosis. Trying of classification.

Tropez quantity (meyozys, hyperbole, litotes) play an important role in the literature, enriching it. In this article, we discussed the nature of meiosis and tried to develop it classification. Meiosis typically works to diminish the importance of something or someone in order to simultaneously heighten something else in its place. Such a comparative approach is necessary for the effectiveness of the device. Meiosis is the opposite of hyperbole, and also sometimes used as a synonym for litotes. The study of the number of tropes such as hyperbole and meiosis, engaged such scientists as  M. Skryebnov, A. Morohovs'kyy. British scientists have determined meiosis as an ‘‘understatement’’.

We have identified two types of meiosis: Meiosis of speech and Art (author individual) meiosis. Meiosis of speech reflects the experience of the speaker and his individual outlook. We use it in a speech without noticing it. Art meiosis (author individual) created by a poet or a writer and used in fiction for expression and imagery. Often art meiosis is an understatement some features by comparison or reflection angle vision outlook author or narrator or character's attitude to nature, cities and people. Dylan Thomas in his stories used meiosis in conjunction with other tropes. Usually it interacts with epithets hyperbole and metaphor. In modern literature, unlike fairy tales and folklore, meiosis used less.

 

Keywords: мeiosis, hyperbole, litotes, meiotic tropes, мeiosis of speech, аrt (author individual) мeiosis.

 

Анотация

Бачигина М.Н.

Мейозис. Попытка классификации.

Тропы количества (Мейозис, гипербола, литота) играют важную роль в художественной литературе, обогащая ее. В этой статье мы рассмотрели природу мейозиса и  разработали её класификацию. В статье мы исследовали природу мейозиса и разработали его классификацию.

Мейозис это не новый, но мало используемый троп для обозначения уменшения любой физических или духовных качеств . Этот троп представляет собой логическую и психологическую противоположность гиперболе, его сущность заключается в уменьшении подлинных свойств объекта, повышении экспрессивности высказывания. Обычно уменьшается размер или объем предмета, голос, расстояние и время. Троп представляет два типа: языковой и художественной (индивидуально-авторский) мейозис. Языковой мейозис отражает опыт говорящего и его индивидуальное мировоззрение. Художественный мейозис (индивидуально - авторский ), созданный поэтом или писателем , использованным в художественном тексте для выразительности и образности. 

Мейозис взаимодействует с другими тропами, такими как метафора, гипербола, эпитет. В современной литературе, в отличие от сказок и фольклора, мейозис используется меньше. Этот троп чаще используется в рассказах или стихах, где уменьшение размера объекта (человека, природы, вещей) зависит от позиции зрителя.

 

Ключевые слова: мейозис, гипербола, литота, мейотические тропы, языковой мейозис, художественный (индивидуально-авторский) мейозис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachigina M. M.

Meiosis. Trying of classification.

Tropes occupy a significant place in fiction. We use them, create them noticeable for yourself. Already in the time of Cicero and Quintilian continued endless debate between philosophers and grammarians of species, varieties, quantities and mutual dependence tropes. The debate continues to this day due to a multidimensional phenomenon, as the tracks. Tropez quantity (meiosis, hyperbole, litotes)  play an important role in the literature. Consider a trial that is meiosis.

The study of the number of tropes such as hyperbole and meiosis, engaged scholars such as M. Skryebnov, A. Morohovs'kyy.

First meiosis in his classification Quintilian says, taken him to recognize these tracks (with Greek names): metaphor, hyperbole, meiosis, litotes and others [6, p 318.]

In the works of local and foreign literature meiosis studied much less than hyperbole. In a study of English Stylistics I.V. Arnold meyozys is not mentioned [1, 230 p.]. While the works of British and American scientists used synonymous term ‘‘understatement’’ [8, p 263.].

‘‘Litotes is variety of meiosis, although these tracks are often identified. Meiosis isn`t mentioned in textbooks and dictionaries, however, considerable attention is given litotes. In fact, litotes in one of its meanings synonymous to meiosis [2, 90 p.]’’ . It determines the relevance of this article. The novelty of the article is to develop a classification of meiosis.

Информация о работе Мейозис. Спроба класифікації