Экспертная диагностика финансово-хозяйственного состояния предприятия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Января 2014 в 17:27, курсовая работа

Краткое описание

Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства проводиться з метою оцінки різних сторін діяльності підприємства, визначення «вузьких місць», можливостей і небезпеки для прийняття оптимальних оперативних і стратегічних рішень.

Содержание

1. Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства. 3
2. Методика стратегічної діагностикифінансово-господарського стану підприємства 3
2.2. Стратегічна діагностика на основі “5 сил” Майкла Портера 10
3. Методика оперативної діагностикифінансово-господарського стану підприємства. 14
3.2. Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості підприємства 21
3.3. Оцінка ділової активності підприємства 23
3.4.Оцінка майнового стану підприємства та динаміка його змін 24
3.5.Оцінка рентабельності підприємства 25
4. Аналіз загрози банкрутства. 28
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 30

Прикрепленные файлы: 1 файл

Курсовая работа Контроллинг.doc

— 581.50 Кб (Скачать документ)

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Контролінг»

на тему: «Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства.

Експертна діагностика  фінансово-господарського стану підприємства проводиться з метою оцінки різних сторін діяльності підприємства, визначення «вузьких місць», можливостей і небезпеки для прийняття оптимальних оперативних і стратегічних  рішень.

Основні цілі діагностики фінансово-господарського стану підприємства:

  • об`єктивна оцінка результатів комерційної діяльності, виявлення невикористаних резервів. Їх мобілізація для підвищення економічної ефективності виробництва в майбутніх планових періодах, а також виявлення недоліків в роботі і винуватців;
  • постійний контроль раціональності функціонування господарських систем, контроль за виконанням планів та бюджетів, контроль за процесами виробництва і реалізації продукції, а також своєчасне виявлення і використання поточних внутрішньовиробничих резервів з метою забезпечення виконання і перевиконання плану;
  • прогнозування господарської діяльності, наукове обґрунтування перспективних планів, оцінка очікуваного виконання плану.

Виходячи з цього можна сказати, що головною метою аналізу фінансово-господарського стану підприємства є підготовка інформації для ухвалення управлінських  рішень на всіх сходинках ієрархічних  сходів.

  1. Методика стратегічної діагностикифінансово-господарського стану підприємства

Для проведення стратегічної діагностики  в даному ДЗ рекомендовано проведення SWOT-аналізу, методику проведення якого  наведено нижче.

2.1. SWOT-аналіз як основний  інструмент стратегічного управління, його переваги і недоліки.

У сучасних умовах розвитку ринку, компаніям, що укоренилися в ньому, і тим, що тільки виходять на ринок, доводиться усе складніше. Їх проблеми  пов’язані  з високим рівнем жорсткої конкуренції, надлишком подібних товарів і послуг, перенасиченням рекламних і інформаційних потоків, зростаючими вимогами споживачів до якості продукції, з постійними змінами кон’юнктури й місткості ринку, а також інноваціями, що прагнуть завоювати все більші частки. Тому, для успішного виживання і функціонування компанії, підвищення якості і конкурентоспроможності її продукції, треба вміти передбачати труднощі, з якими вона може зіткнутися у майбутньому, і нові можливості, які можуть відкритися для неї. Тобто компаніям необхідно визначати пріоритетні напрямки розвитку, розробляти бізнес-плани, пристосовуватися до змін зовнішнього середовища, використовувати нові технології організації управлінських процесів, змінювати стратегії діяльності, а отже, - здійснювати стратегічне управління. Одним з основних інструментів стратегічного управління, що оцінюють в комплексі внутрішні і зовнішні чинники, які впливають на розвиток компанії є SWOT-аналіз.

Головною метою проведення SWOT-аналізу  є отримання достовірних даних  про можливості компанії і загрози  просування її на ринку товарів і послуг. Тому, для досягнення цієї мети перед SWOT-аналізом ставляться наступні завдання: виявлення маркетингових можливостей, які відповідають ресурсам фірми; визначення маркетингових загроз і розробка заходів щодо знешкодження їхнього впливу; виявлення сильних сторін фірми й зіставлення їх з ринковими можливостями; визначення слабостей фірми та розроблення стратегічних напрямів їх подолання; виявлення конкурентних переваг фірми та формування її стратегічних пріоритетів.

SWOT-аналіз складається з:

- Сильні сторони (Strengths) - переваги організації;

- Слабкості (Weaknesses) - недоліки організації;

- Можливості (Opportunities) - фактори зовнішнього середовища, використання яких створить переваги організації на ринку;

- Загрози (Threats) - фактори, які можуть потенційно погіршити положення організації на ринку.

Сильні сторони підприємства - те, у чому воно досягло успіхів або  якась особливість, що надає додаткові  можливості. Сила може полягати в наявному у компанії досвіді, доступі до унікальних ресурсів, наявності передової технології й сучасного устаткування, високій кваліфікації персоналу, високій якості продукції, що випускається, популярності торгової марки і т.п.

Слабкі сторони підприємства - це відсутність чогось важливого для  функціонування підприємства або те, що компанії поки не вдається в порівнянні з іншими і ставить підприємство в несприятливе становище. Як приклад слабких сторін можна привести занадто вузький асортимент товарів, що випускаються, погану репутацію компанії на ринку, недолік фінансування, низький рівень сервісу й т.п. 
Можливості - це сприятливі обставини, які підприємство може використовувати для отримання переваги. Як приклад ринкових можливостей можна привести погіршення позицій конкурентів, різке зростання попиту, поява нових технологій виробництва продукції, зростання рівня доходів населення і т.п.

Загрози - події, настання яких може несприятливо вплинути на підприємство. Приклади ринкових загроз: вихід на ринок нових конкурентів, зростання податків, зміна смаків покупців, зниження народжуваності і т.п.

Застосування SWOT-аналізу дозволяє систематизувати всю наявну інформацію і, бачачи ясну картину, приймати зважені  рішення, що стосуються розвитку підприємства. Таблиця SWOT-аналізу та виявлені альтернативні  стратегічні завдання необхідні для подальшого аналізу, вибору стратегії розвитку підприємства і вибору кращої маркетингової стратегії. SWOT - аналіз підкреслює, що стратегія повинна якнайкраще поєднувати внутрішні можливості підприємства і зовнішню ситуацію.

Правила проведення SWOT-аналізу

Для проведення SWOT-аналізу не потрібні ні великі бази даних, ні формальна  підготовка. Будь-хто, хто хоч трохи  знайомий з компанією і має  уявлення про ринок, може скласти  простий SWOT. З іншого боку, притаманна аналізу простота може призвести до поспішних і безглуздим висновків, повним таких невизначених і двозначних понять, як "експлуатаційна характеристика продукту», «сучасне обладнання», «ціни». До того ж, користувачі іноді забувають про об'єктивність і покладаються на застарілу або ненадійну інформацію. Щоб уникнути зазначених помилок і дістати максимум користі з SWOT-аналізу, дотримуйтесь наступних нескладних правил.

Правило 1. Ретельно визначите сферу  кожного SWOT-аналізу. Компанії часто  проводять загальний аналіз, який охоплює весь їхній бізнес. Швидше за все, він буде занадто узагальненим і марним для менеджерів, яких цікавлять можливості на конкретних ринках або сегментах. Фокусування SWOT-аналізу, наприклад на конкретному сегменті, забезпечує виявлення найбільш важливих для нього сильних і слабких сторін, можливостей та загроз.

Правило 2. Зрозумійте розходження  між елементами SWOT: силами, слабостями, можливостями та загрозами. Сильні і  слабкі сторони - це внутрішні риси компанії, отже, їй підконтрольні. Можливості та загрози пов'язані з характеристиками ринкового середовища і непідвладні впливу організації.

Правило 3. Сильні і слабкі сторони  можуть вважатися такими лише в тому випадку, якщо так їх сприймають покупці. Потрібно включати в аналіз тільки найбільш стосовні до справи переваги та слабкості. Пам'ятайте, що вони повинні визначатися у світлі пропозицій конкурентів. Сильна сторона буде сильною тільки тоді, коли такою її бачить ринок. Наприклад, якість продукту буде силою, тільки якщо він працює краще, ніж продукти конкурентів. І, нарешті, таких сильних і слабких сторін може набратися дуже багато, так що й не зрозумієш, які з них головні. Щоб уникнути цього переваги й недоліки повинні бути ранжирувані відповідно до їх важливості в очах покупців.

Правило 4. Будьте об'єктивні і використовуйте різнобічну вхідну інформацію. Звичайно, не завжди вдається проводити аналіз за результатами великих маркетингових досліджень, але, з іншого боку, не можна доручати його одній людині, оскільки він не буде настільки точним і глибоким, як аналіз, проведений у вигляді групової дискусії й обміну ідеями. Важливо розуміти, що SWOT-аналіз - це не просто перерахування підозр менеджерів. Він повинен в якомога більшій мірі грунтуватися на об'єктивних фактах і даних досліджень.

Правило 5. Уникайте великих і двозначних заяв. Занадто часто SWOT-аналіз послаблюється саме через те, що в нього включають подібні твердження, які, швидше за все, нічого не значать для більшості покупців. Чим точніше формулювання, тим кориснішим буде аналіз

Компанія “Автолюкс”

У 1997 році підприємством «ААЗ Трейдінг Ко» було зареєстровано торговельну марку «Автолюкс». Під цією маркою компанія протягом 14 років надає послуги на ринку вантажних і пасажирських перевезень по всій території України.

Завдяки високому рівню сервісу і чітко виробленій схемі роботи нарівні з ліцензією Міністерства транспорту та зв'язку України на здійснення пасажирських та грузових перевезень, компанія також отримала державну поштову ліцензію на право пересилання поштових бандеролей і посилок по всій території України.

Центральний офіс компанії зареєстровано  за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 30. Окрім того, «Автолюкс» налічує 131 регіональних представництв і парків у 94 містах України.

Діяльність компанії «Автолюкс»  забезпечує близько 2 500 працівників. Де б не знаходились наші клієнти, працівники «Автолюкс» завжди раді вітати їх у будь-якому з наших офісів.

Усе обладнання, транспортні засоби і більша частина нерухомого майна   підприємства знаходяться у власності компанії, що робить її роботу більш надійною та стабільною.

Сьогодні більше 180 вантажних автомобілів  компанії здійснюють близько 40 щоденних вантажних рейсів серед міст України, не враховуючи додаткових.

Налічуючи у власному транспортному  парку  50 нових автобусів, «Автолюкс» також виконує 40 щоденних пасажирських рейсів у більшість міст України.

Вся технічна база компанії нова і  знаходиться в гарному стані.

Крок 1. Визначення сильних і слабких  сторін

Перший етап дозволить нам визначити, які сильні сторони і недоліки. Для того щоб визначити сильні і слабкі сторони необхідно:    

Скласти перелік параметрів, за яким буде оцінене підприємство;    

По кожному параметру визначити, що є сильною, а що - слабкою стороною;

Для оцінки підприємства можна скористатися наступним списком параметрів:    

1) Організація (тут може оцінюватися рівень кваліфікації співробітників, їх зацікавленість у розвитку підприємства, наявність взаємодії між відділами підприємства і т.п.)  

2)  Виробництво (можуть оцінюватися виробничі потужності, якість і ступінь зносу устаткування, якість товару, що випускається, наявність патентів і ліцензій (якщо вони необхідні), собівартість продукції, надійність каналів постачання сировини і матеріалів і т.п.)   

3) Фінанси (можуть оцінюватися витрати виробництва, доступність капіталу, швидкість обороту капіталу, фінансова стійкість фермерського господарства, прибутковість бізнесу і т.п.)  

4)  Інновації (тут може оцінюватися частота впровадження нових продуктів і послуг у фермерському господарстві, ступінь їхньої новизни (незначні або кардинальні зміни), строки окупності засобів, вкладених у розробку новинок і т.п.)  

5)  Маркетинг (тут можна оцінювати якість товарів / послуг (як цю якість оцінюють споживачі), популярність марки, повноту асортименту, рівень цін, ефективність реклами, репутацію, ефективність застосовуваної моделі збуту, асортимент пропонованих додаткових послуг, кваліфікацію обслуговуючого персоналу).

 

Параметри оцінки

Потенційні внутрішні переваги

Потенційні внутрішні недоліки

Організація

-високий рівень кваліфікації р- налагоджена система зв’язку;

-  точність розподілення повноважень  і функцій в апараті управління;обітників,

- висока плинність управлінських кадрів;

- низька якість інформації, що  використовується в управлінні;

- швидкість реагування управління на зміни, які відбуваються у зовнішньому середовищі;

Надання послуг

- велика кількість робітників;

- висока продуктивність праці (за категоріями працівників);

- наявність потужностей для  розширення діяльності;

- високий рівень експлуатаційних  витрат (експлуатація та обслуговування автомобілів);

- неточність дотримання графіку  відправок;

- простої транспорту з організаційно-технічних причин;

- погано скоординовані складські  процеси;

-обмеженість часу прийняття  замовлень

Фінанси

-  рентабельність послуг, продукції, товарів;

-  рентабельність діяльності;

-  фінансова стійкість.

-залежність обсягів пасажироперевезень від сезону (свята, канікули, відпустки)

Персонал

-високий рівень кваліфікації персоналу;

-  витрати по підготовці та  перепідготовці персоналу;

-висока плинність кадрів;

-складність підбору персоналу.

Маркетинг

- відомий бренд для пасажирських та вантажних перевезень;

-кваліфікований обслуговуючий      штат     (водії, оператори та ін.);

-середні ціни і тарифи на послуги і товари, пропоновані компанією;

-надання додаткових бонусів  та знижок;

-рекламна діяльність.

-обмеженість додаткових послуг;

-неможливість задовольнити всі  побажання споживачів.


Крок 2. Визначення ринкових можливостей  і загроз

Другий крок SWOT-аналізу - це своєрідна "розвідка місцевості" - оцінка ринку. Цей етап дозволить нам оцінити ситуацію поза нашим фермерського господарства і зрозуміти, які є можливості, а також яких загроз варто побоюватися (і, відповідно, заздалегідь до них підготуватися).

Информация о работе Экспертная диагностика финансово-хозяйственного состояния предприятия