Аналіз діяльності підприємства та оцінка ефективності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Января 2014 в 16:06, курсовая работа

Краткое описание

Метою курсової роботи є з’ясування сутності та основних типів ефективності виробництва, визначення факторів її зростання, а також характеристика економічних і соціальних показників вимірювання ефективності виробництва.
Об’єктом дослідження курсової роботи є процес виробництва.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………………1-2
Розділ 1. Теоретичні аспекти ефективності виробництва………………………….
1.1.Економічна сутність та роль ефективності виробництва…………………….....3-5
1.2.Система показників та їх класифікація…………………………………………...…
Система показників ефективності виробництва……………………..6-9
Характеристика основних типів ефективності виробництва……..10-13
1.3.Зарубіжний досвід досліджуваної проблеми……………………………….....14-17
Висновки до розділу........................................................................................................18
Розділ 2. Аналіз діяльності підприємства та оцінка ефективності………………...
2.1.Організаційно-правова характеритстика підприємства ПАТ «Київхліб», як субєкта господарювання………………….......………………………………..........19-21
2.2. Діагностика фінансово-економічної діяльності підприємсвта ПАТ «Київхліб»
2.2.1.Аналіз основних засобів підприємства………………………………....22-27
2.2.2.Аналіз трудових ресурсів та оплати праці……………………………...28-32
2.2.3.Аналіз фінансових результатів та фінансового стану
підприємства…………………………………………………………...…33-43
2.3. Оцінка рівня системи управління.......................................................................44-51
Висновки до розділу ........................................................................................................52
Розділ3. Шляхи удосконалення ефективності виробництва......................................
3.1. Основні напрями удосконалення за об’єктами дослідження...........................53-56
3.2. Забезпечення ефективного механізму ефективності виробництва...........................
3.2.1.Зарубіжний досвід управління ефективністю діяльності підприємства 57-63
3.2.2. Напрямки підвищення ефективності функціонування підприємства....64-66
3.3. Економічне обґрунтування, вдосконалення ефективності виробництва........00-00

Прикрепленные файлы: 1 файл

Документ Microsoft Word.doc

— 907.00 Кб (Скачать документ)


Зміст

Вступ……………………………………………………………………………………1-2

Розділ 1. Теоретичні аспекти  ефективності виробництва………………………….

1.1.Економічна сутність та роль ефективності виробництва…………………….....3-5

1.2.Система показників та їх класифікація…………………………………………...…

   1. Система показників ефективності виробництва……………………..6-9
   2. Характеристика основних типів ефективності виробництва……..10-13

1.3.Зарубіжний досвід досліджуваної проблеми……………………………….....14-17

Висновки до розділу........................................................................................................18

Розділ 2. Аналіз діяльності підприємства та оцінка ефективності………………...

2.1.Організаційно-правова характеритстика  підприємства ПАТ «Київхліб», як субєкта господарювання………………….......………………………………..........19-21

2.2. Діагностика фінансово-економічної  діяльності підприємсвта ПАТ «Київхліб»

        2.2.1.Аналіз основних засобів підприємства………………………………....22-27

        2.2.2.Аналіз трудових ресурсів та оплати праці……………………………...28-32

        2.2.3.Аналіз фінансових результатів та фінансового стану

                 підприємства…………………………………………………………...…33-43

2.3. Оцінка рівня системи  управління.......................................................................44-51

Висновки до розділу ........................................................................................................52

Розділ3. Шляхи удосконалення ефективності виробництва......................................

3.1. Основні напрями удосконалення за об’єктами дослідження...........................53-56

3.2. Забезпечення ефективного механізму ефективності виробництва...........................

      3.2.1.Зарубіжний досвід управління ефективністю діяльності підприємства 57-63

      3.2.2. Напрямки підвищення ефективності функціонування підприємства....64-66

3.3. Економічне обґрунтування, вдосконалення ефективності виробництва........00-00

Висновки до розділу ...................................................................................................00-00

Висновок.......................................................................................................................00-00

Список використаної літератури................................................................................00-00

Додатки..................................................................................................................................

 

Вступ

Процес виробництва  на будь-якому підприємстві здійснюється за належної взаємодії трьох визначальних його факторів: персоналу (робочої сили), засобів праці та предметів праці. Використовуючи наявні засоби виробництва, персонал підприємства продукує суспільно корисну продукцію або надає виробничі й побутові послуги. Це означає, що, з одного боку, мають місце затрати живої та уречевленої праці, а з іншого – такі чи такі результати виробництва (діяльності). Останні залежать від масштабів застосовуваних засобів виробництва, кадрового потенціалу та рівня його використання.

Ефективність виробництва  – це комплексне відбиття кінцевих результатів використання засобів виробництва й робочої сили (працівників) за певний проміжок часу.

Дослідження ефективності виробництва дозволяє визначити  шляхи зростання продуктивності праці і зниження зарплатомісткості  продукції (економія затрат живої праці), зниження фондомісткості та матеріаломісткості виробництва (економія затрат уречевленої праці), а також раціонального використання природних ресурсів (економія затрат суспільної праці).

Отже, вищенаведене розкриває актуальність обраної теми курсової роботи, яка має назву “Ефективність виробництва: вимірювання і чинники підвищення”.

Метою курсової роботи є з’ясування сутності та основних типів ефективності виробництва, визначення факторів її зростання, а також характеристика економічних і соціальних показників вимірювання ефективності виробництва.

Об’єктом дослідження курсової роботи є процес виробництва.

Предметом дослідження курсової роботи є сукупність теоретичних і методичних проблем, пов’язаних з ефективністю виробництва.

Завданнями курсової роботи є:

1. З’ясувати сутність  ефективності виробництва.

2. Визначити та дати  характеристику типам і факторам  зростання ефективності виробництва.

3. Висвітлити економічні  і соціальні показники ефективності  виробництва.

Таким чином, з’ясувавши актуальність теми курсової роботи, визначивши її мету та об’єкт дослідження, охарактеризувавши завдання курсової роботи, її структуру, перейдемо до розгляду основних частин курсової роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І. Теоретичні аспекти підвищення ефективності виробництва

  1. Економічна сутність та роль ефективності виробництва.

Ефективність  виробництва – це комплексне відбиття кінцевих результатів використання засобів виробництва й робочої сили (працівників) за певний проміжок часу.

У зарубіжній практиці як синонім терміна “результативність  господарювання” зазвичай застосовується термін “продуктивність системи виробництва та обслуговування”, коли під продуктивністю розуміють ефективне використання ресурсів (праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії, інформації) за виробництва різноманітних товарів і послуг.

Не варто забувати також, що загальна продуктивність системи  є поняттям набагато ширшим, ніж  продуктивність праці та прибутковість  виробництва.

Родовою ознакою ефективності (продуктивності) може бути необхідність досягнення мети виробничо-господарської діяльності підприємства (організації) з найменшими витратами суспільної праці або часу.

У кінцевому підсумку змістове тлумачення ефективності (продуктивності) як економічної категорії визначається об’єктивно діючим законом економії робочого часу, що є основоположною субстанцією багатства й мірою витрат, необхідних для його нагромадження та використання суспільством. Саме тому підвищення ефективності виробництва треба вважати конкретною формою вияву цього закону.

Математично (у формалізованому  виразі) закон економії робочого часу, який відображає механізм зниження сукупних витрат на виробництво продукції або надання послуг, має такий вигляд:

ВС = (ВУП + ВЖП + ВМП) / ЕСК ® min (1)

де ВС – сукупні витрати на виробництво продукції (надання послуг) протягом життєвого циклу товару;

ВУП – затрати минулої (уречевленої) праці на виробництво і споживання товару;

ВЖП – затрати живої праці, тобто заробітна плата всіх працівників, що припадає на даний товар на тій чи тій стадії його життєвого циклу, плюс прибуток на цій стадії (необхідна й додаткова праця);

ВМП – затрати майбутньої праці в процесі споживання (експлуатації) товару;

ЕСК – сумарний корисний ефект (віддача) товару для споживача за нормативний строк служби.

Процес формування результатів  та ефективності виробництва (продуктивності системи) показано на рис. 1.

Рисунок 1

. Принципова схема формування результатів та ефективності виробництва (продуктивності виробничо-економічної системи)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сутнісна характеристика ефективності виробництва (продуктивності системи) знаходить відображення в загальній методології її визначення, формалізована форма якої має вигляд:

 

Ефективність (продуктивність) = Результати / Ресурси (витрати)


 

Результативність  виробництва як найважливіший компонент для визначення його ефективності не варто тлумачити однозначно.

 

Необхідно розрізняти:

1) кінцевий результат  процесу виробництва;

2) кінцевий народногосподарський  результат роботи підприємства  або іншої інтеграційної структури  як первинної автономної ланки  економіки.

Перший відбиває матеріалізований результат процесу виробництва, що вимірюється обсягом продукції в натуральній і вартісній формах; другий включає не тільки кількість виготовленої продукції, а також її споживну вартість. Кінцевим результатом процесу виробництва (виробничо-господарської діяльності підприємства) за певний період часу є чиста продукція, тобто новостворена вартість, а фінансовим результатом комерційної діяльності – прибуток (прибутковість).

Суть проблеми підвищення ефективності виробництва (діяльності) полягає в тім, щоб на кожну одиницю ресурсів (витрат) – трудових, матеріальних і фінансових – досягати максимально можливого збільшення обсягу виробництва (доходу, прибутку). Виходячи з цього, єдиним макроекономічним критерієм ефективності виробництва (діяльності) стає зростання продуктивності суспільної (живої та уречевленої) праці. Кількісна визначеність і зміст критерію відображаються в конкретних показниках ефективності виробничо-господарської та іншої діяльності суб’єктів господарювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Система  показників економічної ефективності  та їх класифікація.

1.2.1.Система  показників економічної ефективності.

Формуючи систему показників ефективності діяльності суб’єктів  господарювання, доцільно дотримуватися  певних принципів, а саме:

 • забезпечення органічного взаємозв’язку критерію та системи конкретних показників ефективності діяльності;
 • відображення ефективності використання всіх видів застосовуваних ресурсів;
 • можливості застосування показників ефективності до управління різними ланками виробництва на підприємстві (діяльності в організації);
 • виконання провідними показниками стимулюючої функції в процесі використання наявних резервів зростання ефективності виробництва (діяльності).

Система показників ефективності виробництва (діяльності), що її побудовано на підставі зазначених принципів, має включати кілька груп:

1) узагальнюючі показники  ефективності виробництва (діяльності);

2) показники ефективності  використання праці (персоналу);

3) показники ефективності  використання виробничих (основних  та оборотних) фондів;

4) показники ефективності  використання фінансових коштів (оборотних коштів та інвестицій).

Кожна з цих груп включає  певну кількість конкретних абсолютних чи відносних показників, що характеризують загальну ефективність господарювання або ефективність використання окремих видів ресурсів (табл. 1.1).

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.1

Система показників ефективності виробництва (діяльності) первинних  суб’єктів господарювання

Узагальнюючі показники

Показники ефективності використання

праці (персоналу)

виробничих фондів

фінансових коштів

· Рівень задоволення потреб ринку

· Виробництво чистої продукції на одиницю витрат ресурсів

· Прибуток на одиницю загальних витрат

· Рентабельність виробництва

· Витрати на одиницю товарної продукції

· Частка приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва

· Народно-господарський ефект використання одиниці продукції

· Темпи зростання продуктивності праці

· Частка приросту продукції за рахунок зростання продуктивності праці

· Відносне вивільнення працівників

· Коефіцієнт використання корисного фонду робочого часу

· Трудомісткість одиниці продукції

· Зарплатомісткість одиниці продукції

· Загальна фондовіддача (за обсягом продукції)

· Фондовіддача активної частини основних фондів

· Рентабельність основних фондів

· Фондомісткість одиниці продукції

· Матеріаломісткість одиниці продукції

· Коефіцієнт використання найважливіших видів сировини й матеріалів

· Оборотність оборотних коштів

· Рентабельність оборотних коштів

· Відносне вивільнення оборотних коштів

· Питомі капітальні вкладення (на одиницю приросту потужності або продукції)

· Рентабельність інвестицій

· Строк окупності вкладених інвестицій


 

Для всебічної оцінки рівня й динаміки абсолютної економічної  ефективності виробництва, результатів  виробничо-господарської та комерційної діяльності підприємства (організації) поряд із наведеними основними варто використовувати також і специфічні показники, що відбивають ступінь використання кадрового потенціалу, виробничих потужностей, устаткування, окремих видів матеріальних ресурсів тощо.

Конкретні види ефективності можуть виокремлюватися не лише за різноманітністю результатів (ефектів) діяльності підприємства (організації), а й залежно від того, які  ресурси (застосовувані чи споживані) беруться для розрахунків. Застосовувані ресурси – це сукупність живої та уречевленої праці, а споживані – це поточні витрати на виробництво продукції (надання послуг). У зв’язку з цим у практиці господарювання варто виокремлювати також ефективність застосовуваних і споживаних ресурсів як специфічні форми прояву загальної ефективності виробництва (діяльності). У даному разі йдеться про так звані ресурсні та витратні підходи до визначення ефективності із застосуванням відповідних типів показників.

Узагальнюючий показник ефективності застосовуваних ресурсів підприємства (організації) можна розрахувати, користуючись формулою:

ЕЗР = VЧП / (ЧП + (ФОС + ФОБ) / kПВП), (2)

де ЕЗР – ефективність застосовуваних ресурсів, тобто рівень продуктивності суспільної (живої та уречевленої) праці; VЧП – обсяг чистої продукції підприємства; ЧП – чисельність працівників підприємства; ФОС – середньорічний обсяг основних фондів за відновною вартістю; ФОБ – вартість оборотних фондів підприємства; kПВП – коефіцієнт повних витрат праці, що визначається на макрорівні як відношення чисельності працівників у сфері матеріального виробництва до обсягу утвореного за розрахунковий рік національного доходу і застосовується для перерахунку уречевленої у виробничих фондах праці в середньорічну чисельність працівників.

Узагальнюючим показником ефективності споживаних ресурсів може бути показник витрат на одиницю товарної продукції, що характеризує рівень поточних витрат па виробництво і збут виробів (рівень собівартості).

Як відомо, до собівартості продукції споживані ресурси  включаються у вигляді оплати праці (персонал), амортизаційних відрахувань (основні фонди і нематеріальні активи) і матеріальних витрат (оборотні фонди).

З-поміж узагальнюючих  показників ефективності виробництва (діяльності) того чи того первинного суб’єкта господарювання виокремлюють насамперед відносний рівень задоволення потреб ринку. Він визначається як відношення очікуваного або фактичного обсягу продажу товарів (надання послуг) суб’єктом господарювання до виявленого попиту споживачів.

Информация о работе Аналіз діяльності підприємства та оцінка ефективності