Автоматтандыру жане баскару

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Января 2014 в 12:44, доклад

Краткое описание

Подсистема ақпараттық жүйесіне сырттай ақпараттармен қамтамасыз ету кіреді. Оринтирование на организации базы данных. Базалық система әдетте белгілі бір класқа ғана берілген. Автоматтандырумен қамтамасыздандырыл-ған көптеген әдіспен , яғни есептеу техникасымен , сол белгілі бір ақпаратты шығарып , өңдеу және сонымен қоса экранға шығару. Мұның жұмыс істеу қабілеті жоғары сапалы системамен жұмыс істейді. Жалпы , автоматтандыру қазіргі кезде дамып келе жатқан жоғарғы техника. Бүгінгі кезде бүкіл өнер-кәсіп орындарында қойылып жатыр.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Документ Microsoft Office Word.docx

— 37.65 Кб (Скачать документ)

 

                                  Автоматтандыру дегеніміз не?

Автоматтандыру ,  технологиялық  қолдану  әдісі ,  экономика  –  матема-тикалық  метод  және  басқару  системасы , адамды  алу   нәтижесінен   толық босатады. Беру  және  қолдану  энергиясын , материалдар  немесе  көп көлем-дегі өңделген ақпараттар.

Автоматтандырылады :

1)  технологиялық , энергетикалық , транспорттық және тағы басқа өндірістік прцестер ;

2)  өнеркәсіп , жоспарлау және басқару цехы , кәсіпорын , құрылыс , әскери обьекті , қосу және т.б. ;

3)  ғылыми іздеулер , медициналық және техникалық диагностика , програмирование , инженерлік есептеулер , және т.б. Автоматтандырудың мақсаты – жұмыс уақытын үнемдеу , оптимизациялық басқару , адамның денсаулығына зиянды жұмыс уақытынан босату. Автоматтандыру – ғылыми техрикалық процестің бірі ;

Автоматтандыру – ғылыми  функциялық  басқару  элементінің кең тарал-ған түрі. Автоматтандыру  өз  кезегінде техникалық кибернетиканың бір түрі. Техникалық  кибернетика  өте  қиын  автоматтандыруды  басқару системасын компьютерлік әдіспен оқытады.

Автоматикалық  басқару  ХIХ  ғасырдың  соңында  кең  қолданыла баста-ды. Негізгі  қолдану әдісі есептеу техникасы және ақпараттық жүйе барысын-да жүзеге асады. Автоматтандырудың  өзі  екі  бөлімнен  тұрады : ақпараттық және есептеу.

Подсистема техникалық есептеуі  комплекстік  компьютерлік  әдісін ұсы-нады. Оған бағдарламалық  есептеу  және  локальдық желіге арналған арнайы техника , дүние жүзілік желілерге  қосылу , регистрация бөлімі , жиналу және көсету ақпараттары.

Подсистема ақпараттық жүйесіне сырттай ақпараттармен қамтамасыз ету кіреді. Оринтирование на организации базы данных. Базалық система әдетте белгілі бір класқа  ғана берілген. Автоматтандырумен қамтамасыздандырыл-ған көптеген әдіспен , яғни есептеу техникасымен , сол белгілі  бір ақпаратты шығарып , өңдеу  және  сонымен  қоса экранға шығару. Мұның  жұмыс  істеу қабілеті жоғары сапалы  системамен жұмыс істейді. Жалпы , автоматтандыру қазіргі  кезде дамып  келе  жатқан жоғарғы  техника. Бүгінгі кезде бүкіл өнер-кәсіп  орындарында қойылып жатыр. Өйткені шығаратын өндіріс затын сапа-ға сәйкес шығару керек. Ол бір ғана компьютермен бақыланады. Және де бұл өте қолайлы да , әрі тиімді. Демек , ол бүгінгі заманның талабы.

  1. Негізгі бөлім

Кітапхананы басқару жұмысын автоматтандыру туралы.

Басқаруды  автоматтандыру теориясығылыми дисциплина, сабақты   оқу,  яғни ол  ақпараттық  процесс  болып  табылады  және ол басқаруды  автомат-тандыруды  системасында өтеді. Басқаруды автоматтандыру теориясы жалпы функциялаудың   құқықтарын  шығарады ,  автоматтандыру  системасына қа-тысты әр түрлі  физикалық  табиғи   құбылыстарды  және   осының   негізінде  осы   құқықтық   өңделген   принциптер   құру — жоғары   сапалы   системалық басқару болып табылады. Осы  процестерді  басқаруды  автоматтандыру  тео-риясы   физикалық  және конструктивті  жекешеленген  система   және   бірге реальды   система оның адекваттық  математикалық  моделімен  сабақтасады, сондықтан   негізгі  зерттеу  методы  Басқаруды   Автоматтандыру   Теориясы

математикалық модельдеу болып  табылады.  Бұдан басқа,  басқаруды  авто-маттандыру  теориясының  методтық негізі — осы теория,  кәдімгі  дифферен-циалды  басқару, операциялық  шығару, ( Лапластың қайта құруы ),  гармон-дық анализ ( Фурьенің қайта құруы  ).

Басқаруды автоматтандыру теориясымен бірге қосылған функционалдық   элемент системалық  басқару теориясы  (  датчик,  басқаруыш,   қойылымдық механизм ),   кең көлемді   ғылым  тармағын  құрады ,   ол –  автоматтандыру. Автоматтандыру  өз    кезегінде   техникалық    кибернетиканың   бір   бөлімі. Техникалық   кибернетика   күрделі   автоматты  басқару   системасымен  тех-никалық процестерді және акционерлік қоғамды зерттейді, ол басқару маши-наларын  қолданумен  жүріп отырады. Бірінші теориялық жұмыс басқаруды автомттандыру саласында ХIX ғасырдың  аяғына таман пайда болды, сол уа-қытта өнеркәсіптердің кең көлемде регуляторлы бу машинасын пайдалануы-нан және инженер- практиктердің көптеген қиыншылықтармен соқтығысуы

және оны  шеше білуімен байланысты. Дәл осы  уақытта бүкіл  әлемге әйгілі орыс инженер- ғалымы  И.А.Вышнеградский ғылыми зерттеулерді жүргізіп, бірінші  бу машинасын,  оның регуляторын  математикалық  методпен  және жалғыз бір динамикалық системамен анализдеді. Кейіннен әйгілі орыс ғалы-мы  А.М.Ляпунов және Н.Е.Жуковский математикалық теория процесінің не-гізін салды, ол автоматты басқару машиналары мен көптеген механизмдерде өтті.

Шамамен   ХХ   ғасырдың  ортасына таман регуляторлық  бу машинасы-ның  қолданбалы  механикалық   теория бөлімі белгілі болды. Сонымен  қоса анализ  методы  және  электроникада  автоматты шығару болды .  Басқаруды автоматтандырудың   енгізілуі  өзіндік   ғылыми  және  оқу дисциплинасында жүретін еді.

Қазіргі  уақытта  басқаруды автоматтандыру теориясы жаңа бөлімдермен  жалпы  теориялық  басқару  ( операцияның  өту   барысын  зерттеу, система-миханика,  ойын  теориялары,  баршаға  қызмет  көрсету )  автоматты басқару тоериялы    жүйесін   құрайды  ,  маңызды  рөл   атқарады .    Автоматтандыру

ғылыми  техникалық  прогрестің  бір маңызды  бағыты.  Ол  осы  заманға  сай өнеркәсіп өндірісінің  сапасы, персоналды  қауіпсіздендіру, қоршаған ортаны қорғау, экономикалық, сенімді  және қауіпсіз  күрделі өнеркәсіп функциясы -мен қамтамасыз ету, техникалық басқару, тәуелсіз принциптер көмегімен жү-зеге асады.

Осы   заманға   сай   өнеркәсіпті   автоматтандыру   үшін   кең   көлемде  басқару  жүйесінде ЭВМ- ді  қолдану,  машина, техника,  микроЭВМ –ге адам- машина системасын енгізу, жоғары  дәрежелі, сапалы, жаңа техника-ны  қолдану, басқару системасының  проектін  нағыз автоматтандыруға жата-ды емес пе ?!!

Автоматтандыруды ,  яғни   жаңа техника  енгізу- күрделі социал -  эко-номикалық  құбылыс ,  ұйымдастыру   жұмысы  ,  басқару   жүйесінің    қайта  қаралуын, сондай- ақ  практикалық  нормативті талап  етеді .  Сондықтан  да , кітапханашылардың  бүгінгі  таңдағы  міндеті : жаңа , қолайлы  жағдайларға сәйкес келмеген  техникалық  мінездемесі мен  ауқымын анықтау. Кітапхана-дағы  нормативтік базаны  қайта қарастыру  керектігі, ең  әуелде ,  қажетті кі-тапханалық  жұмыс техникасының жұмыс  істеу барысын кітапхана маманда-рымен  байланыстыру . Қазіргі  кезде ,  кітапханашының   жұмысын  автомат-тандыру өте тиімді, әрі пайдалы болып табылады. Егер еңбек және норматив-тік  жұмыстың белгілі бір мінезін анықтайтын өзгерістер, кітапхана – библио-графтық  процестерде  автоматтандырудың  тигізетін  әсерінен болады.  Осы

көзқарастардың  әсерінен , ірі кітапханалық – техникалық  процестер автомат-тандырудың  түрлерінің , яғни  тура  және жанама түрлерінен ұшырауы сөзсіз еді.

Автоматтандырудың  енгізілуі  технологиялық   дәстүрге   жанама әсерін тигізуде ,  жұмыс   жургізу   барысына   өзгерістер   шақырып ,   жаңа   жұмыс түрлерінің   тууына  мүмкіндіктер  туғызады , ол   мүмкіндіктер   машинаның  алдында   және  машинадан   кейінгі өңделген ,  жаңа  ақпарат  алуға    көмек-теседі.

Автоматтандырудың  әсерінен  әрқашан  өзгерістер  болып    отыратыны  сөзсіз , және бұл өзгерістер тек еңбек , структуралық  еңбек    процесінде ғана емес, бірақ  мұнда  квалификациялық деңгей мен білім деңгейіне деген  талап ету өзгереді .  Бұл  себептермен   тығыз  байланысқан   тағы  бір өте  маңызды  сұрақ  туады ,  ол  нормативті  кітапханашының  жұмысын     автоматтандыру технологиясының   енгізілу   жағдайларына     сәйкестеу .      Кітапханалық  – библиографтық  қызмет көрсетуді  автоматтандыруды ,  яғни  жаттанды және анализ  өзгерістерін , кітапханалық  функцияны  оқып  білудің  өте  қатал  да , маңызды  проблемасын  туғызды . Осы тенденцияларды  бақылауға  ала  оты-рып , осы  және басқа да  есептеулерге дұрыс араласуға , әрдайым  дұрыс  ше-шімін табуға мүмкіндік береді…

Қарапайым   мысал ретінде өзіміздің  Тұрар  Рысқұлов атындағы  Қазақ  Экономикалық   Университетінің   ғылыми   кітапханасының    жұмыс    істеу

барысын    автоматтандырылуын    алып ,    қарастыралық .

Т.  Рысқұлов   атындағы    ҚазЭУ- інің   ғылыми   кітапханасының   қоры  1963 жылы  С.М.Киров  атындағы   ҚазМУ-дің   экономикалық факультетінің  негізінде  құрылған. Алғашқыда кітапхананың кітап қоры  47500 дана болған. Қазіргі кезде кітапхана университетінің  ірі оқу – тәрбие және мәдени ағарту бөлімінің   бірі   болып   табылады , ол  6 бөлімнен  тұрады.    Анықтамалық – ақпарат   қорына   келетін   болсақ  ,  қор  600  мың  данадан  астам  өндірістік саладағы және  шетел әдебиетінен тұратын  басылымды  құрайды .  Мазмұны жағынан  жан — жақты  , оған ғылыми , көркем  әдебиет , оқулықтар , мерзімді басылымдар  ,  диссертациялар ,  авторефераттар , сирек   кездесетін  кітаптар  қоры ,  анықтама   қоры , ақпараттық    басылымдар   және   тағы басқа кіреді. Әдебиеттерді  таңдау  үшін , кітапхана қорында    оқырмандарға , қазақ , орыс және шет тілдерінде қызмет көрсететін 12 каталог  , 10 картотека ұсынылған . Картотекалардың ішінде жиі пайдаланы-латындар  “ Нарық  экономикасы ”,  “ Экология ” , “ Қазақстан  тарихы ” ,  “ Ақпараттық жүйелер ”.

1994  жылдан бастап кітапхана   ісі  автоматты жүйеге көшіріле  бастады. Ол    әдебиеттерді    өңдеуде    және    анықтамалық    іздестіру     апараттарды  құруға мүмкіндітер береді . Бұрынғы  каталогтарға бір электронды  қосылды .  Тұрар  Рысқұлов   атындағы   Қазақ   Экономикалық   Университеті   Ғылыми  кітапханасы   жылына   19337   оқырманға   қызмет   көрсетеді . Оларға  жыл  сайын  814946  дана  кітап беріледі. Кітапхана  оқырмандары : ең біріншіден , студенттер ,   профессорлар ,   оқытушылар     құрамы    мен       аспиранттар , магистранттар , зерттеушілер  және университет  қызметкерлері  болып табы-лады. Оқырмандар  үшін  4  абонемент ,  6 оқу  залы қызмет көрсетеді ( ғылы-ми  және оқу әдебиеттерін  беретін қазақ  абонементі , көркем  әдебиет абоне-менті ) .  2001 жылдың  қыркүйегінде  сирек кездесетін  кітаптар мен  диссер-тациялар қоры ашылды ( оған кіретіндер :  диссертациялар , авторефераттар, очерктер , сирек кездесетін кітаптар мен энциклопедиялар , анықтамалықтар мен сөздітер ).

Мерзімді   басылымдарды   өңдеу   негізді  оқу   және  ғылыми процесіне көмек ретінде  жүйелі  және  тақырыпты картотекалар жасалуда .   Ай   сайын  жаңа  кітаптар  бюллетені , әдбиеттердің ұсынылатын  тізімдері шығарылды , кафедра  күндері  өткізіледі . Барлық  мамандықта оқитын   I курс студенттері үшін    “ Кітапханалық –  библиографтық   білім ”   пәні    бойынша   сабақтар  жүргізіледі  . Студенттерді   кітапхана   жұмыстарымен   таныстырады .    Ғы-лыми  кітапхананың  ақпараттық  жүйесі  жаппай , топтасқан және жеке аппа-раттанудан тұрады . Жалпы  ақпараттандыру  жүйесі оқырмандардың кең ау-мағына : профессорлар  мен оқытушылар  құрамы , аспиранттар , магистрант-тар , зерттеушілер  мен  университеттің   барлық  қызметкерлеріне  арналған . Ақпаратпен  қамтамасыз  етудің нәтижелік формасы жаңа түскен әдебиеттер-ді насихаттау , тақырыптық көрмелер , студенттермен әңгіме шолулар өткізу. Оқырмандардың сұранысы бойынша қосымша қызметтер  атқарылады . Әде-биеттердің  тақырыптық  тізімін құрастыру және іріктеу , ксерокөшірме  қыз-меті , сканерлік  қызмет және тағы басқалары. Ғылыми  кітапхана  құрамында тығыз  байланыста  жұмыс істейтін  ерекше  бірнеше  блоктарды  атап  айтуға болады.

Бірінші  блок – қордың  сақталуын қамтамасыз ететін кітап-хана қорын және анықтамалық – іздестіру  апаратын құрастыратын бөлімдер.

Екінші блок – қосымша  және арнаулы  қорлары  бар , оқыр-мандармен жұмыс істейтін бөлімдер.

Үшінші блок –  кітапханалық –  библиографиялық    процес-терді автоматтандыру.

Барлық бөлімдер бірыңғай анықтамалық – ақпарат  қорымен байланысты  және  олардың  міндеті  оқырмандардың  сұраныстарын толығы-мен  және  жедел   түрде  қанағаттандыру  болып  табылады .  Кітапханада

“ РАБИС”  кітапханалық – ақпарат  мәліметтер  базасы  қызмет  жасауда . Ол кітапхананың  негізгі  процестерін а втоматтандыруға :  кітапхана  қорын тол-тыру ,  әдебиеттерді  өңдеу , барлық  бөлімдерді  байланыстыратын   локальді байланыс  орнатуға  мүмкіндік береді. Жалпы “РАБИС” , телекоммуникация-ның бағыттары мен элоктрондық  технологияның дамуы мен кітапханаларда-ғы  басылымдарды  каталогтандыру процесі мен , электрондық  каталогтарды қайтадан құруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар , көптеген еңбек шығында-рының қайталануын және қаржы құралдарының ұқыпсыз шығынының , ката-логтардың еңбегін ақылмен бөлуі және нәтижелерін бірігіп қолдануы арқылы  минималдыққа жеткізу. Меншікті  — жергілікті каталогтарды құруын жеңілде-ту үшін , бізге  Республикалық  біріккен  электрондық  каталогтарды құру қа-жет. Қазақстан  Республикасының  Ұлттық  кітапханасы осындай орталық бо-лып саналды. Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы  ( ҚРҰК )  кі-тапханалардың автоматтандыру процессін 1991жылы жүзеге асырды . Қазіргі таңда  қазақ  және  орыс тілінде  жиналған  бір миллионнан астам ақпараттық  мәліметтер  негізгі деректерді  құрастырды. ҚРҰК –да өндірілген  ақпараттық кітапханалардың  автоматтандыру  жүйесі  ( АКАЖ )  арқылы  автоматтанды-ру  процестері енгізілді . Қазіргі уақытта  АКАЖ жүйесі бірнеше Республика-лық  кітапханаларында , көптеген  жоғарғы  оқу орындарындағы кітапханала-рында енгізілген. ҚРҰК –ның АКАЖ – сінің  ең  басты  жетістігі  — кітапхана-шыларды  және пайдаланушыларды қанағаттандыру . Пайдалану ақпарат кө-зін автор арқылы , тақырып арқылы , пән арқылы , негізгі сөз арқылы , жіктеу индексі  және тағы басқа белгілер арқылы таба алады. Бағдарлама автоматты түрде  көмекші  анықтамаларды : атаулы , тақырыптар , деректемелер , пәндік анықтамаларды және тағы басқаларды қамтамасыз етеді. Бүгінгі күнде интер-нетте  электрондық  каталогты  құру жобасы  аса жетілдірілген. Бұл жобаның мақсаты  кітапхананың оқырмандарын  ғана емес , интернет арқылы да  басқа пайдаланушыларға  кітапхананың  қорымен  жұмыс  істеуге  мүмкіндік  беру. Сондай – ақ , болашаұта  бірнеше  кітапханаларда  бір кезекте  біріккен  элек-трондық  каталогтың  қолдану және түзету ғана емес , сонымен  қатар импорт және  экспорт арқылы  нәтижесін алу жоспарланады. ҚРҰҚ – нің келесі авто-маттандыру жолындағы бір этабы – Республикалық автоматтандырылған ақ- параттық — кітапханалық РАБИС бағдарламасын  құруы . Қазіргі уақытта осы

Бағдарламасы мемлекетіміздегі  50-ден астам кітапханаларында өңді-рілген.  бағдарламасы  WINDOWS аймағында  VISUAL FOX PRO  ті-лінде жазылған және автоматтандырылған кітапханалық жүйелерге қойылған талаптарға сай келеді. РАБИС бағдарламасы барлық жергілікті есептеу жүйе-сінде                           ( INTERNET )  және  WINDOWS 1995  – WINDOWS 2000  операциялық жүйенің  басқаруымен  жұмыс  істейді. РАБИС  бағдарламасы Қазақстан Рес-публикасының Президенттік мәдениет орталығының кітапханасында енгізіл-ген. Онда  оқырмандар СD – дискілері  мен басқа  да  аудиовизуальды  құрал-дардың   көмегімен  және  өнердің  бірегей  шығармаларымен  таныстырып  , шетел  тілдерін үйренуге мүмкіндік  туғызады. Жаңа  ақпараттық технология-ны  енгізуге байланысты кітапханада жергілікті жүйе және  өте  күшті  сервер орнатылып  республикалық -  кітапханалық  РАБИС бағдарламасы  құралған. РАБИС  барлық , түгелдей  дерлік  кітапхана  процестерін  автоматтандыруға қолданылады. Кітапханада:катализатор , оқырмандарды тіркеу , іздеу , қарау, тапсырыс беру , кітап  беру модульдары  жұмыс істейді . Кітапхана Қазақстан Республикасындағы  Ұлттық  кітапханадағы  бірлескен каталогтандыру орта-лығына кіреді. Қазақ Экономикалық Университетінде жаңадан түсіп жатқан кітаптардың электронды каталогы қарастырылуда . Сонымен қатар каталог-тарды  электронды  түрге енгізу жүргізіліп жатыр. Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университетінің оқытушы  профессорлар – құрамының  еңбектерінің , тақырыптық  мәліметтер базасын   құрастырып жатыр.

Информация о работе Автоматтандыру жане баскару