Демократія

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Ноября 2013 в 16:21, курсовая работа

Краткое описание

Що таке демократія? Більшість наших співвітчизників і сучасників над цим, мабуть, не замислюються, вважаючи, що "і так все зрозуміло". Проте, згідно з результатами численних опитувань, багато хто не в змозі дати досить ясну і осмислену відповідь на це питання. Думки висловлюються наївні, химерні і дивні.

Содержание

Вступ……………………………………………….…………………….3
Розділ 1. З історії демократії……………………………………………5
Розділ 2. Загальне уявлення про демократію. Аспекти демократії…..9
Розділ 3. Демократія як державно-правовий режим…………………19
3.1. Структура демократії……………………………………………...21
3.2. Система «Стримування і противаги»…………………………….22
3.3. Права людини……………………...……………………………....24
3.4. Обов’язки громадян……………………………………………….28
Розділ 4. Сучасне розуміння демократії……………………………...29
4.1. Еволюційні процеси. Глобальна демократизація………………..29
4.2. Хвилі демократизації……………………………………………...31
4.3. Причини застою демократизації…………………………………38
4.4. Перспективи розвитку глобальної демократизації………….…..39
Висновки……………………………………………………………..…43
Список використаної літератури……………………………….……..44

Прикрепленные файлы: 1 файл

Демократія.doc

— 210.50 Кб (Скачать документ)

2. Демократія є сукупністю принципів і практичних заходів, що захищають свободу людини. Демократія – це інституціоналізація (введення в законні межі) свободи.

Протягом кількох років Генеральна Асамблея ООН і раніше існуюча Комісія з прав людини намагалися за допомогою Міжнародних інструментів захисту прав людини добитися загального розуміння принципів, норм, стандартів і цінностей, що є основою демократії, щоб допомогти державам-членам в розвитку власних демократичних традицій і інститутів, а також в дотриманні їх зобов'язань з прав людини, демократії і розвитку. В результаті цих зусиль колишня Комісія з прав людини прийняла принципово важливі резолюції. У 2000 році Комісія рекомендували ряд важливих законодавчих, інституційних і практичних заходів з консолідації демократії (резолюція 2000/47), а в 2002 році Комісія виступила із заявою про наступні важливі елементи демократії: свобода слова і самовираження; свобода релігії і віросповідання; наявність належної правової процедури і рівного захисту з боку закону, а також свобода створення організацій, вираження своїх поглядів, вираження незгоди з будь-якого питання і повноправної участі в суспільному житті своєї країни.

Питання прав і свобод людини і  громадянина на сьогодні є найважливішою  проблемою внутрішньої і зовнішньої політики всіх держав світової співдружності. Саме стан справ у сфері забезпечення прав і свобод людини, їх практичній реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому.

Свобода людини – це висхідне поняття проблеми прав людини і громадянина. Розрізняють права людини природні, тобто пов'язаний з самим існуванням і розвитком, і придбані, які в основному характеризують соціально-політичний статус людини і громадянина (інститут громадянства, право на участь в дозволі державних справ і тому подібне). Саме свобода створює умови для реального придбання прав і їх реалізації. З іншого боку, права людини закріплюють і конкретизують можливість діяти в межах, встановлених правовим статусом. Слід зазначити, що люди є вільними від народження, ніхто не має права порушувати їх природні права. До того ж, в демократичному суспільстві саме держава є головним гарантом свободи людини.

3. Демократія заснована на принципах  волевиявлення більшості у поєднанні з правами особи і меншин. Всі держави з демократичною формою правління, поважаючи волю більшості, ревно захищають основні права окремих людей і груп, що складають меншість.

Волевиявленням більшості є  засіб організації державної  влади і вирішення суспільних питань; цей принцип підпорядкування меншості більшості не є дорогою до пригноблення. Жодна більшість навіть в демократичному суспільстві не повинна віднімати основні права і свободи в будь-якої групи меншин або в окремої особи. Меншини – групи населення, визначені етнічним походженням, релігійною приналежністю, географічним положенням, рівнем доходу або поразки, що сталася в результаті виборів чи в політичній суперечці – користуються гарантованими основними правами, які не повинен відбирати у них жоден уряд і будь-яка більшість. Демократія част сприймається як одна із форм правової держави. З цієї точки зору демократія означає повну свободу особи, свободу змагання думок і систем. Якщо Платон існування демократії вбачав у тому, що кожна людина дістає можливість жити відповідно до своїх бажань, то це визначення якнайкраще підходить до сучасного розуміння демократії. І зараз ідеям демократії відповідає повний і вільний прояв людської індивідуальності, відвертість для будь-яких напрямів і проявів творчості і тому подібне. І хоча практично демократія є управлінням більшості, але, як влучно сказав Рузвельт, «кращим свідоцтвом любові до свободи є те положення, в яке ставиться меншість. Кожна людина повинна мати однакову з іншими можливість проявити свою суть».

Сучасна демократія – це представництво інтересів. Як учасники політичного життя, всі громадяни в демократичній державі рівні. Мається на увазі рівність перед законом і рівність політичних прав. Рівність політичних прав передбачає, що кожен громадянин має право вибору і бути вибраним. На всіх в рівній мірі поширюються свобода слова, друку, зборів, мітингів і інші права, закріплені законом.

4. Демократичні держави  оберігають членів суспільства  від всевладдя центральних урядів  і здійснюють процес децентралізації державної влади, делегуючи частину повноважень на регіональний і місцевий рівень. При цьому держави з демократичною формою правління усвідомлюють, що місцеві органи влади мають в максимальнsq мірі бути доступними народові і відгукуватися на його потреби.

З місцевим самоврядуванням пов'язана реалізація демократичного принципу в управлінні суспільством – принципу розділення влади. Поряд із законодавчими, виконавчими і судовими владами розділення відбувається на місцевому рівні, де поряд з державними управлінськими структурами утворюються органи місцевого самоврядування, які, як відомо, не входять в систему органів державної влади і управління. Організаційне відособлення місцевого самоврядування покликане забезпечити конституційне право населення щодо рішення питань місцевого значення з урахуванням місцевих особливостей і традицій. Демократизм місцевого самоврядування полягає в тому, що воно повинне забезпечити самостійність населення у вирішенні питань місцевого значення.

5. Демократичні держави  розуміють, що однією з їх головних функцій є захист таких основних прав людини, як свобода слова і віросповідання; право на рівний захист з боку закону; право на створення організацій і повномасштабної участі в політичному, економічному і культурному житті суспільства.

Але які б права  і свободи не гарантувалися, вони не можуть бути безмежні. У загальній  декларації прав людини (прийнятою  Генеральною Асамблеєю ООН в 1948 році) сказано: «при здійсненні своїх  прав і свобод, кожна людина повинна  піддаватися лише таким обмеженням, які встановлені законом, виключно з метою забезпечення визнання і пошани прав і свобод інших громадян і задоволення справедливих вимог моралі громадського порядку і демократичного суспільства». Також там стверджується, що «кожна людина повинна володіти всіма правами і свободами без будь-якої відмінності відносно кольору шкіри, раси, мови, релігії, політичних або інших тверджень, майнового положення, національного і соціального походження». Демократизація процесу, пов'язаного з проголошенням і захистом прав людини, в значній мірі сприяло прийняттю ряду міжнародних документів відносно закріплення правової регламентації і розробки механізму міжнародного захисту прав людини в державах, які підписали відповідні міжнародні документи.

6. Держави з демократичною формою правління регулярно проводять вільні і справедливі вибори, право участі в яких надається всім громадянам. Вибори в демократичному суспільстві не можуть бути лише ширмою, за якою ховаються диктатори або одна єдина партія, а є справжніми суперництвами за завоювання підтримки народу.

Демократичні вибори – це змагальні вибори. Опозиційні партії і кандидати можуть користуватися  свободою слова, зібрань і пересування, необхідних для того, щоб відкрито критикувати уряд і пропонувати виборцям альтернативні політичні рішення і своїх кандидатів.

Демократичні вибори є періодичними. Демократії не обирають диктаторів або довічних президентів. Виборні посадові особи підзвітні  народові і повинні з наказаними інтервалами знов звертатися до виборців за мандатом на подальше перебування на посаді і піддаватися ризику не бути вибраними.

Сучасна демократія – це представництво інтересів. Як учасники політичного життя, всі громадяни в демократичній державі рівні. З точки зору договірної теорії походження держави рівність політичних і цивільних прав пояснюється тим, що кожен з індивідів, що вступив у договір, вважав друге его учасників рівними собі, і лише на таких умовах міг бути заключений договір, що визнається всіма. Рівність це двоякого роду рівність перед законом і рівність політичних прав. Рівність політичних прав передбачає, що кожен громадянин має право обирати і бути вибраним. На всіх в рівній мірі поширюються свобода слова, друку, зборів, мітингів і інші права, закріплювані законом.

Державні органи не повинні  володіти надзвичайно широкими повноваженнями, що дозволяло б їм втручатися в діяльність людей. 

Ще один найважливіший принцип демократії – визнання невід'ємного права народу на вибір своєї долі і форми держави, на народовладдя. При цьому в правовій державі права людини не можуть ігноруватися «в ім'я» інтересів тієї або іншої нації, класу або якої-небудь ідеї. Без свободи кожного немає свободи суспільства, немає свободи народу і держави.

Органічне поєднання  прав людини і прав народу, суверенітету особи і держави забезпечується формуванням цивілізованого цивільного суспільства.

7. Демократія вимагає  від державних органів виконання  законів і забезпечує таке  положення, при якому всі громадяни  отримують однаковий захист в  рамках закону і всі їх права  захищаються правовою системою.

Характер взаємин держави  і особи є найважливішим показником стану суспільства в цілому, цілей  і перспектив його розвитку.

Коли говорять про  демократичну державу, то в першу  чергу мають мають на увазі його соціальність: які права і свободи проголошені в цій державі і як громадяни можуть користуватися цими правами, як держава піклується про своїх громадян.

Ідея про природжені права людини на життя, свободу і приватну власність виступає центральною в ліберальних концепціях. Приватна власність розглядається як основа індивідуальної свободи, а свобода – як необхідна умова самореалізації особи. Звідси витікає демократичне трактування суспільства, як сукупності рівноцінних незалежних осіб. Так виникає ідея держави, як освіти, основна функція якої зводиться до захисту приватної власності, свободи і недоторканості особи.

8. Демократичні держави відрізняються різноманітністю, відображаючи унікальне політичне, суспільне і культурне життя кожної країни.       

Для розвитку демократії необхідна сукупність передумов: об'єктивних і суб'єктивних, економічних, соціальних і культурних. Найважливішими з них є: наявність приватної власності на засоби виробництва і ринкових економічних відносин; розвиненість громадянського суспільства – системи автономних соціальних інститутів, за допомогою яких громадяни задовольняють власні потреби і захищають свої інтереси, соціальний капітал і громадянська політична культура; наявність відносно усталених норм моралі та законності; певний тип національного характеру і менталітету .

Порівняльний аналіз процесів демократії в сучасному світі свідчить, що набагато легше стати на шлях демократичного розвитку, ніж досягти успіху в ньому. Але поки не виявлено якиїсь «формули демократії», за допомогою якої можна було б визначити «ступінь готовності» тієї чи іншої країни до укорінення демократичного ладу. Більшість країн і народів світу не готові до моделі демократії, яку можна було б вважати ідеальною. Тому ні в одному куточку світу ми її не спостерігаємо. Країни не однаково володіють факторами і спонуканнями, які сприяють розвитку демократичних засад суспільства, але зачатки демократичного устрою можна знайти в історичних формах життя практично кожного народу.         

Визнаючи культурне  розмаїття та значення традиційних цінностей, які можуть відрізнятися від цінностей західного світу, слід закликати і заохочувати уряди всіх країн виконувати стандарти прав людини.

9. Держави з демократичною формою правління ґрунтуються на основоположних принципах, а не на єдинообразній практиці. В умовах демократії громадяни не тільки мають права, але і беруть на себе зобов'язання участі в політичній системі , яка в свою чергу захищає права і свободи цих громадян .

10. Демократичні суспільства прихильнітримаються таких принципів, як прояв терплячості, налагодження співпраці та досягнення компромісу. Демократичні держави визнають, що досягнення консенсусу вимагає компромісу, який не завжди може бути досягнутий. Говорячи словами Махатми Ганді, «нетерпимість сама по собі є однією з форм насильства і перешкодою на шляху зростання істинного демократичного духу».        

Цінність демократії – це універсальна цінність будь-якого суспільства. Мається на увазі, що більшість людей хотіли б жити в умовах стабільності, впорядкованості й безпеки. Але специфіка соціального порядку в умовах демократії полягає в тому, він досягається не за рахунок ліквідації розбіжностей і різноманіття, властивого живому соціальному організму. Демократія – це постійно діючий, але впорядкований (законами, процедурами, громадською виваженістю, обізнаністю і досвідом) конфлікт. Це один з парадоксів, яким живиться демократія. У ній постійно тліє конфлікт, іноді він набуває значних масштабів (зокрема, під час виборів), але від цього суспільство в підсумку тільки виграє. Принаймні проблеми не заганяються всередину і не набувають злоякісного прихованого характеру. Отже, культура конфлікту є важливим досягненням демократії. Тільки за допомогою процесу прояви терпимості, обговорення і готовності йти на компроміси вільні країни можуть досягти угод, які включають в себе волевиявлення більшості і прав меншості.

Таким чином, демократія може розглядатися в різних аспектах:

- У інституційному аспекті для характеристики політичного режиму, який відрізняється певною сукупністю політичних і правових ознак: зокрема - наявністю громадянського суспільства, принципом поділу влади, виборністю представницьких органів влади на альтернативній основі і т.д.;

- У процесуально-процедурному аспекті термін «демократія» використовується для характеристики життєдіяльності будь-якої спільноти (як на загальнодержавному, так і на локальному рівнях), включаючи і політичні партії та організації, де панує принцип підпорядкування меншості волі більшості, її члени наділені рівними правами і обов'язками і для них декларується рівний доступ до обговорення та прийняття рішень;

- У культурологічному аспекті демократія пов'язана з певною культурою суспільства (в тому числі і політичною культурою), заснованою на принципах автономії індивіда, терпимості і цивільної відповідальності;

- У ціннісному аспекті поряд з політик- інституціональним, процедурно-процесуальним та культурологічним аспектами поняття «демократія» вказує також на певну політичну і соціальну цінність, нерозривно пов'язану з принципами свободи, прав людини і створенням максимальних умов для саморозвитку особистості.

Информация о работе Демократія