Рефераты по маркетингу

Тұрғындардың әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсартудағы аймақтық басқарудың тиімділігін жоғарылату

22 Мая 2013, дипломная работа

Қазіргі мыңжылдықтың басынан бастап әлемде орын алған ғаламдық оқиғалар сондай-ақ, қызығушылықты күшейту үшін серпін берді. Өмір деңгейі және сапасы мәселелері кенет қазіргі заманғы мемлекет үшін барынша маңызды мәселелердің бірі болды. Әлемдік дағдарыс нәтижесінде халықтың негізгі көпшілігінің өмір деңгейі мен сапасының төмендеуі жалпы бірқатар араб елдерінің басқарушы режимдері тақтан тайған оқиғаларға алып келді. Өңірдегі жағдайдың одан әрі тұрақсыздануы өмір сапасының одан әрі құлдырауына әкеп соқты.

Тұтынушы қалау теориясы

11 Ноября 2014, курсовая работа

Менің курстық жұмысымның тақырыбы «Тұтынушы қалауы теориясы».
Курстық жұмыстың мақсаты – тұтынушының бюджеттік шектеулік жағдайын ескере отырып, оның тауарлар жиынтығын таңдауда максималды пайдалылыққа жетуін қарастыру. Және де курстық жұмыстың ең түпкі мақсаты – тұтынушылардың қажеттіліктерін толық қанағаттандыру үшін, бюджеттік, талғамсыздық қисықтарының, «алмастыру» және «табыс» әсерлерінің, шекті пайдалылық теориясының алатын орнын көрсету.

Тұтынушыларды. ұялы телефонды тұтынуы

04 Мая 2013, реферат

Аңдатпа. Әлеуметтанушыға бақылау жүргізу арқылы алуға болмайтын немесе құжаттарда жазылмаған құбылыстар мен процестер жөнінде ақпараттар өте жиі қажет болады.Бақылау барысында зерттеуші обьектінің тек қана нақты мінез-құлқын белгілейтін болса, сауалнаманың көмегімен ол қазіргі танда Алматы қаласының тұрғындардың қандай маркалы ұялы телефонды қолданатытын,не болмаса тұтынғысы келетінін білетін боламыз. Сұрақтардың жиынтығы бұл әдістің түп негізін құрайды.

Удовлетворенность клиентов - путь к прибыли

23 Января 2014, реферат

Цель работы: показать то, как важно для предприятия полностью удовлетворить потребителя, чтобы сохранить с ним дальнейшие отношения, тем самым улучшить и свой бизнес.
Чтобы достичь этой цели, нужно решить определенные задачи, такие как:
- определить основные принципы предприятий для улучшения клиентоориентированности;
- рассмотреть методологию и терминологию управления качеством;
- понять какой должна быть активность взаимодействия с потребителем, чтобы улучшить бизнес.

Удовлетворенность потребителей товаром и методы ее исследования

24 Марта 2013, курсовая работа

Целью написания данной курсовой работы является: разработка рекомендаций по повышения удовлетворенности потребителей безалкогольными газированными напитками «Вейнянский родник».
Задачи данного исследования:
- изучить понятие удовлетворенности потребителей;
- изучить основные способы оценки уровня удовлетворенности потребителей;
- провести опрос респондентов, использую метод анкетирования;
- проанализировать данные, полученные в результате анкетирования;
- на основе полученных данных разработать рекомендации по повышению степени удовлетворенности.

Удосконалення інтерактивної дошки по якості та конкурентоспроможності

04 Мая 2012, контрольная работа

Все частіше в навчальних закладах можна почути термін «інтерактивна дошка» і навіть «мультимедійна дошка», дедалі більше учнів та викладачів зі щирим захопленням оглядають це «чудо техніки».
Інтерактивна дошка (ІД) являє собою периферійний пристрій комп’ютера і виконує роль додаткового комп’ютерного монітора.
ІД відрізняється від звичайного монітора поверхнею, яка чутлива до дотику та має великі розміри — для зручності в роботі з аудиторією.

Удосконалення маркетингової комунікаційної політики підприємства

09 Июня 2015, курсовая работа

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що маркетингова діяльність, а особливо формування маркетингової комунікації - одна з найсуттєвіших та найскладніших етапів процесу маркетингу. Здійснення маркетингових аналізів для подальшої розробки цілей, опрацювання стратегій, приводить до найкращих результатів. Це досить складна річ в умовах постійної зміни факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ маркетингу, накопичення і розгляд даних усіх результатів про діяльність підприємства важливо проводити на динамічній основі.
Дотримання основних вимог до маркетингового аналізу (точність, послідовність, системність виконання) дає змогу на кожному відрізку часу мати необхідну інформацію для контролю або коригування маркетингової стратегії.

Умение задавать вопросы покупателю: выясняющие и ведущие вопросы

30 Января 2014, реферат

Ответы клиента на открытые вопросы позволяют сузить темы возможного разговора. Чтобы убедиться в том, что вы правильно поняли клиента, используйте уточняющие вопросы (не более одного). Ближе к середине разговора начинайте задавать наводящие вопросы (один – два). Они помогут вам «подвести» клиента к нужной теме разговора и получить его согласие обсудить эту тему. Так вы еще больше сузите предмет разговора. Чтобы разговор не выходил за рамки определенных границ, можно воспользоваться альтернативными вопросами (не более одного).

Уникальное торговое предложение

16 Мая 2013, контрольная работа

Объектом данной курсовой работы является теория уникального торгового предложения.
Задачи контрольной работы:
изучение теоретических основ уникального торгового предложения;

Упаковка в маркетинге

26 Марта 2012, доклад

Зарубежные и отечественные специалисты уделили большое внимание особенностям восприятия цветов, доказав, что посредством обращения к эмоциям покупателя возможно побудить его совершить покупку. Как правило, использование определенных цветов на упаковке связано с общим образом марки и несет в себе те же стимулы и образы, что и реклама данного продукта

Упаковка и маркировка товара

24 Декабря 2013, реферат

Работа содержит требования, предъявляемые к упаковке и маркировке товаров.

Упаковка и склад

14 Января 2014, практическая работа

Становление и развитие упаковочной индустрии Республики Беларусь происходит при активном использовании международного опыта и современных передовых технологий. Многие производители продукции еще в начале пути, и не оценили по достоинству значение и роль упаковки в мировом масштабе потребления. Задача форума - обратить внимание специалистов на тему упаковки, определить современные тенденции на рынке упаковки, сориентироваться в потребительских предпочтениях. Форум «Упаковка и Склад» - это уникальная коммуникационная среда, демонстрационная платформа для современных технологических решений, обеспечивающих потребности самых разных отраслей экономики в упаковке, складировании, хранении и транспортировке товаров.

Упаковка как элемент маркетинговой деятельности

13 Марта 2013, лекция

Исходными идеями, лежащей в основе маркетинга, являются идеи человеческих нужд и потребностей. Для удовлетворения потребностей производители предпринимают целенаправленные действия для стимулирования желания обладать товарами. Потребности людей безграничны, а вот ресурсы для их удовлетворения ограничены. Производитель товара должен искать потребителей, которым он хочет продавать товар, выяснить их потребности, а затем создавать товар, как можно полнее удовлетворяющий их потребности. Товар в реальном исполнении имеет пять характеристик: уровень качества, набор свойств, специфическое оформление, марочное название и специфическая упаковка.

Упаковка как элемент маркетинговой деятельности

06 Мая 2012, реферат

Целью данного реферата является изучение роли упаковки в маркетинговой политике.Для решения данной цели в работе поставлены следущие задачи: изученние упаковки как элемента маркетинговой деятельности и функции упаковки.

Упаковка как элемент рекламной коммуникации. Творческий и технологический аспект

25 Октября 2012, курсовая работа

Традиционное представление об упаковке связано, прежде всего, с ее изначальной функцией - быть оболочкой, контейнером для какого-либо продукта. Но рассмотреть упаковку не просто, как малозначимое приложение к продукту, а прежде всего как мощнейший маркетинговый инструмент представляется весьма интересным.
Упаковка на сегодняшний день является самым массовым объектом дизайна. Она может быть уникальным результатом кропотливого труда талантливого дизайнера, или уродливым предметом, если и имеющим отношение к дизайну, то только как его антипод. Она может быть произведена с учетом последних технических достижений, а может быть

Упаковка товара

20 Декабря 2010, курсовая работа

Каждый пятый покупатель руководствуется при выборе товара упаковкой. Ведь упаковка работает как маркетинговый и рекламный инструмент постоянно, а не только во время рекламной кампании. Доказано, что активнее всего взгляд покупателе привлекает желтый цвет, Исходя из этого, стоит помнить, что шаблонный подход к упаковке сводит ее ресурс к нулю, тогда как обосновано рискованные решения могут уловить и закрепить ту эмоцию, которая сделает упаковку (следовательно - товар) запоминающимся и желанным.

Основные этапы создания упаковки:

Разработка концепции

Разработка элементов

Тестирование

Упаковка товара в системе товарной политики промышленного предприятия

02 Сентября 2014, курсовая работа

В 1922 году в раскопках поселения в Иране, археологи нашли сосуд, сделанный пять тысяч лет назад, в котором был обнаружен осадок, оказавшийся по химическому составу пивом. На старинных клеймах кувшина встречается рельефный рисунок, изображающий людей, сидящих вокруг больших кувшинов и потягивающих пиво через соломинки. Эти кувшины еще не были упаковкой, но они были началом, первым опытом упаковки. Там же был найден кувшин, в котором когда-то содержалось вино. Кувшины отличались друг от друга. Тот, что для пива, устанавливался вертикально, а кувшин для вина должен был лежать на боку и закрывался затычкой из необоженной глины, разбухающей, как пробка, и непропускающей воздух, тем самым предохраняя вино от скисания. Тара символически изображала продукт. Такое яркое отождествление тары с ее содержимым и символикой говорит о том, что коммуникативный аспект упаковки имеет очень древние корни.

Упаковка товара и ее роль в товарной политике фирмы

14 Января 2014, курсовая работа

Цель курсовой работы – проанализировать значение упаковки товара в товарной политике организации.
Задачи работы: • Показать необходимость упаковки товара, ее свойства и функции;
• Раскрыть значение упаковки для товарной политики организации;
• Выделить виды упаковок товаров;
• Провести исследование марки напитка Coca-Cola;
• Определить эффективность упаковки при продажах.

Упаковка товаров. Определение, функции упаковки

23 Июня 2013, реферат

Дизайнеры ломают головы над тем, чем можно привлечь покупателя. Главный принцип в их работе - создание устойчивой связи “человек - товар”. Почему покупатель приобретает этот товар, и не желает покупать другой. Ответы на эти вопросы можно получить, лишь проводя серьезные маркетинговые исследования. Чем большее внимание дизайнер уделяет запоминающимся элементам, тем успешнее складывается судьба товара на рынке. Влияние, конечно, оказывает и название. Важны два компонента: внимание и степень запоминания. Немаловажно и легкое произношение.

Упаковка товару, вплив на споживача

11 Декабря 2013, реферат

Класик теорії упаковки Т. Хайн уважає, що головна відмінність між супермаркетом і традиційним ринком полягає в тім, що в першому акт продажу фактично відбувається без участі людини, бо роль продавця значною мірою відіграє упаковка. Упаковка стала невід'ємною частиною нашого життя. Упаковок так багато, що людина вже не зосереджує на них спеціальної уваги, але вони діють через підсвідомість. Люди постійно перебувають у контакті з різними упаковками: яскравими, які привертають увагу, оригінальними, які полегшують користування товарами. Інформативними, які допомагають зрозуміти, що люди матимуть, коли придбають той чи той товар.

Упаковка як засіб комунікації

21 Марта 2013, реферат

Упаковка багато важить для виробника товару, бо вона є одним із основних засобів привертання уваги споживача та створення довіри до товару. Покупця готують до покупки за допомогою різних заходів (рекламування, персональний продаж, стимулювання попиту тощо), але найчастіше примушує його щось вперше купити саме вдала упаковка. Якщо куплене сподобається, покупець надалі шукатиме тільки таку упаковку, бо вона створює так необхідні виробникові асоціації з товаром та із самим виробником.

Упаковка,как инструмент маркетинга

03 Января 2011, курсовая работа

Целью работы является рассмотрение упаковки, как одного из важнейших элемента маркетинга. Для достижения данной цели, необходимо рассмотреть историю создания и развития, функции и разнообразие видов упаковки; а также пример изготовления упаковки, на примере фирмы “Мир упаковка”. Целью работы является рассмотрение упаковки, как одного из важнейших элемента маркетинга. Для достижения данной цели, необходимо рассмотреть историю создания и развития, функции и разнообразие видов упаковки; а также пример изготовления упаковки, на примере фирмы “Мир упаковка”.

Упаковка: функции, характеристики, требования

11 Декабря 2013, реферат

При разработке упаковки главным является - верное использование и применение основных правил дизайна, чтобы избежать неприятных моментов и разочарований. Иногда эти правила целенаправленно нарушаются. Эти «нарушения» заранее предусмотрены опытными маркетологами и дизайнерами и делаются специально, чтобы выделить свое изделие на фоне других. Такая упаковка вызывает интерес у людей искусства, молодежи, оригиналов и бунтарей. Понятно, что для простого потребителя, составляющего основную массу покупателей, она не подойдет. Поэтому при выборе упаковке следует руководствоваться вопросом: Для какой целевой аудитории она предназначена?

Управління діловою карєрою

30 Мая 2014, курсовая работа

Мета роботи полягає у розробці шляхів вдосконалення товарної політики в системі маркетингу підприємства.
Для досягнення мети поставлені наступні завдання:
- проаналізувати теоретичні засади товарної політики оптово-роздрібного підприємства;
- розглянути практику розробки товарної політики в цілому та її складових на досліджуваному підприємстві;
- дослідити основні господарсько-економічні показники підприємства
- запропонувати шляхи оптимізації та вдосконалення товарної політики.

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

05 Февраля 2014, дипломная работа

Темою даної роботи є управляння системою маркетингової діяльності на підприємстві. Актуальність теми, обраної автором цієї роботи, для українських підприємств важко переоцінити. Можна скільки завгодно довго вивчати теоретичні джерела, що розповідають про маркетинг як інструменті підвищення прибутку, але знати – не значить уміти, а вміти – не значить робити.
Черговий етап розвитку української економіки впритул підвів українські підприємства до усвідомлення проблеми необхідності практичного застосування маркетингових принципів у своїй повсякденній діяльності. Однак, для цього потрібні не тільки підготовлені фахівці, а значні зусилля по створенню управлінських структур, у задачу яких входить аналіз, планування, організація і контроль маркетингової діяльності на підприємстві.

Управління якістю продукції на підприємстві (ТОВ Глобино)

22 Декабря 2013, курсовая работа

Ступінь задоволення ринку визначають не розмірами виробленої, а обсягами фактично реалізованої (проданої) продукції за умови її якості і конкурентоспроможності. Плановий (очікуваний) показник реалізованої продукції визначають з обсягу товарної продукції на певний рік, з урахуванням зміни залишків, не реалізованих на його початок і кінець.
Якість - це економічна категорія, яка відображає сукупність властивостей продукції (технічних, технологічних, економічних, екологічних тощо), що зумовлюють ступінь її здатності задовольняти потреби споживачів відповідно до свого призначення.

Управлени брендингом

07 Ноября 2012, курсовая работа

В условиях жесткой конкуренции перед даже широко известными предприятиями возникает достаточно сложная задача: как удержать свои позиции на рынке и сохранить эффективность деятельности. Обычно руководством организаций осуществляется ряд мероприятий по увеличению доли на рынке, по снижению затрат в целях осуществления ценовой конкуренции и еще множество других.

Управление коммерческими рисками

24 Декабря 2012, курсовая работа

Предметом данной курсовой работы является изучение теории и практики управления коммерческими рисками. Объектом курсовой работы являются предприятия как субъекты экономической деятельности. Актуальность определила цель исследования курсовой работы – исследовать основные методы оценки и профилактики коммерческих рисков в современных экономических условиях.

Управление ассортиментом товаров в торговом предприятии

19 Марта 2014, реферат

На современном рынке в условиях конкурентной борьбы на объёмы спроса потребителей, и, соответственно на успех экономической деятельности торговых предприятий существенно влияют свойства товаров, их качество, экологическая чистота, а также немаловажное значение имеют показатели ассортимента. В связи с этим работники торговли должны не только уметь проводить экспертизу товаров при приёмке их на реализацию и создавать условия для сохранения качества при хранении, но и знать ассортимент товаров и поддерживать его на необходимом уровне.
Рыночные отношения обусловили предъявление повышенных требований к формированию и рациональному управлению ассортиментом потребительских товаров, что служит одним из критериев конкурентоспособности фирм.

Управление брендовым портфелем предприятия ОАО «Белшина»

28 Октября 2013, курсовая работа

Целью исследования является совершенствование маркетинговой стратегии ОАО «Белшина» на внешних рынках для узнаваемости бренда предприятия.
В рамках достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1.Теоретические и методологические основы создания бренда,
2.анализ ситуационного положения ОАО «Белшина» на рынке,
3.совершенствование маркетинговой стратегии ОАО «Белшина» на внешних рынках для узнаваемости бренда предприятия,