Рефераты по информатике

Құрылыс фирмасының жөндеу жұмыстарын есепке алуды автоматтандыру

01 Июня 2015, дипломная работа

Дипломдық жобамның тақырыбы құрылыс фирмасының жөндеу жұмыстарын есепке алуды автоматтандыру. Жобаның мақсаты қарастырылып отырған құрылыс фирмасының мәліметтер қорын құру,жоспарланған және орындалған жөндеу жұмыстарын есепке алуды, қаржы шаруашылық бөлімінің, яғни құрылысқа қажет материалдық шығындарды есептеу жұмысын автоматтандыру.
Қойылған мақсатқа жету үшін келесідей міндеттер қарастырылған:
- өндiрic iciн, coның iшiндe жоспарланған және орындалған жөндеу жұмыстарын есепке алуды aвтoмaттaндырy;
- delphi объектілі-бағытталған программалау тіліне шолу;
- delphi прoгрaммaлay oртacындa мәлiмeттeр қoрын құрy;
- мекеменің қызметі туралы деректерді тіркейтін және жасақтайтын автоматталған ақпараттық жүйені жасаудың негіздемесін талдау.

Өндірістік және Экономикалық процестредің нұсқасын келтіру пәнінің жалпы мінездемесі

18 Декабря 2013, курсовая работа

Жоғары экономикалық білімі бар мамандарға қойылатын талаптың бірі математикалық үлгілеу (молельдеу) әдістерін қолдана білу. Онсыз экономикалық жүйелер мен үрдістерді (процестерді) талдау мен болжауды қарастырып, зерттеулер жүргізу мүмкін емес. Математикалық үлгілер ақпараттарды компьютерлік үлгілеу мен өңдеудің де негізі болып табылады.

“Гусляр” Игоря Лученка

12 Мая 2014, реферат

Тема реферата косвенно соприкасается с темой магистерской диссертации, по которой сделана мультимедийная презентация. Интерес к аналоговому, цифровому звуку и их преобразованию связан с вопросами звукозаписи, работы с электроинструментами и микрофоном, а также личным интересом к изучению программ, связанных с записью звука, его обработкой, мастерингом и сведением.
Для композитора и музыканта-исполнителя вопрос работы со звуком в настоящее время может иметь большое значение, поскольку современное искусство, в основном, массово ориентировано, а одним из наиболее быстрых средств распространения информации, в том числе, и музыкальной является интернет. Знания о записи, обработке, хранении музыкальной информации в этом случае просто необходимы.

“Каспийскии” банкі акционерлік қоғамының

07 Апреля 2015, курсовая работа

Ақпараттың жиналуының, өндірудің және таралуының (ауыстырудың) есебі адамзат алдында оның қалыптасуының барлық кезеңдері алдында тұрды. Көп уақыт бойы оны шешудің негізгі құралдары адамның миы, тілі және естуі болды. Бірінші тібегейлі өзгеріс жазу түрі келгеннен бастап, ал содан кейін кітапжазулықты жасап шығарумен пайда болды. Түбірлі қалып электронды есептеуіш машиналары (ЭЕМ) пайда болғаннан бастап өзгерді. Негізінде бөлек есептерді шешу үшін ЭЕМ қолданудан бастап ақпаратты өндіру бойынша адам қызметінің сол не басқа аяқталған бөлшектерін комплекстік түрде автоматтау үшін олардың қолдануына келген кезде жаңа қадам жасалды.

“Форматы графических файлов”

16 Декабря 2010, реферат

опнглп

”Интернет” в современном мире

18 Сентября 2014, контрольная работа

Таким образом, можно констатировать, что сеть Интернет есть "наиболее важная инфраструктура развивающегося информационного общества, инфраструктура социального регулирования". Невозможно переоценить роль сети в распространении информации и организации других информационных процессов.
В последнее время Интернет предоставляет своим пользователем большие возможности по поиску разнообразной правовой информации, представленной на сайтах государственных органов власти и управления, сайтах правовой направленности, в сетевых справочных правовых системах, электронных юридических изданиях, электронных библиотеках и т.д.