Delphi туралы түсiнiк

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Марта 2014 в 11:04, дипломная работа

Краткое описание

Мектепте информатикадан білім беруді қайта құру осы жұмыстың басты мақсаттарының бірі болып табылады. Оқушылардың информатикаға даярлауды жақсарту проблемасы, әсіресе қазіргі кезеңде, барынша алуан түрлі ғылымдарға информатиканың жедел енуі өмір шындығына айналып отырған кезде ерекше артып отыр. Алайда, оқушыларды мектепке оқыту мен тәрбиелеу ісін жетілдіру болашақ мұғалімді педагогтік институттар мен университеттерде әдістемелік-математикалық, психология-педагогикалық және кәсіптік даярлауды жетілдірумен барынша тығыз байланысты.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Дип.-Delphi-программалау-тілін-пайдалану.doc

— 469.50 Кб (Скачать документ)

begin

Form6.Show;

end;

end;

procedure TForm2.i2Click(Sender: TObject);

begin

Form3.Show;

end;

procedure TForm2.NlClick(Sender: TObject);

begin

Form4.Show;

end;

procedure TForm2.N2Click(Sender: TObject);

begin

Form5.Show;

end;

procedure TForm2.N3Click(Sender: TObject);

begin

Form6.Show;

end;

procedure TForm2.N4Click(Sender: TObject);

begin

Close;

end;

end.

unit Marc3;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics,

Controls, Forms, Dialogs,

StdCtrls, ExtCtrls, DBCtrls, Grids, DBGrids, Db, DBTables;

type

TForm3 = class(TForm)

Panel1: TPanel;

Button1: TButton;

Panel2: TPanel;

DataSourcel: TDataSource;

Tablel: TTable;

GroupBoxl: TGroupBox;

DBGridl: TDBGrid;

DBNavigatorl: TDBNavigator;

procedure ButtonlCHck(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form3: TForm3;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm3.ButtonlClick(Sender: TObject);

begin

Close;

end;

end.

 

unit Marc4;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics,

Controls, Forms, Dialogs,

StdCtrls, ExtCtrls, DBCtrls, Grids, DBGrids, Db, DBTables;

type

TForm4 = class(TForm)

Panel1: TPanel;

Button1: TButton;

Panel2: TPanel;

GroupBoxl: TGroupBox;

DataSourcel: TDataSource;

Tablel: TTable;

DBGridl: TDBGrid;

DBNavigatorl: TDBNavigator;

procedure ButtonlCHck(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form4: TForm4;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm4.ButtonlClick(Sender: TObject);

begin

Close;

end;

end.

program Marka;

uses

Forms,

Marcl in 'Marcl.pas' {Form1},

Marc2 in 'Marc2.pas' {Form2},

Marc3 in 'Marc3.pas' {Form3},

Marc4 in 'Marc4.pas' {Form4},

Marc5 in 'Marc5.pas' {Form5},

Marc6 in 'Marc6.pas' {Form6},

Marc7 in 'Marc7.pas' {Form7},

Marc8 in 'Marc8.pas' {Form8},

Marc9 in 'Marc9.pas' {Form9};

{$R *.RES}

begin

Application.Initialize;

Application.CreateForm(TForml, Form1);

AppHcation.CreateForm(TForm2, Form2);

AppHcation.CreateForm(TForm3, Form3);

Application.CreateForm(TForm4, Form4);

Application.CreateForm(TForm5, Form5);

Application.CreateForm(TForm6, Form6);

AppHcation.CreateForm(TForm7, Form7);

Application.CreateForm(TForm8, Form8);

Application.CreateForm(TForm9, Form9);

Application.Run; end.

unit Marc6;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics,

Controls, Forms, Dialogs,

StdCtrls, ExtCtrls, DBCtrls, Grids, DBGrids, Db, DBTables, Menus, ExtDlgs,

Mask;

type TForm6 = class(TForm)

Panel2: TPanel;

DataSourcel: TDataSource;

Tablel: TTable;

GroupBoxl: TGroupBox;

DBGridl: TDBGrid;

MainMenul: TMainMenu;

N14: TMenuItem;

11: TMenuItem;

N1: TMenuItem;

i2: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

OpenPictureDialogl: TOpenPictureDialog;

Buttonl: TButton;

Button2: TButton;

Button3: TButton;

Button4: TButton;

Button5: TButton;

Button6: TButton;

Button7: TButton;

DBMemol: TDBMemo;

DBImagel: TDBImage;

procedure ButtonlClick(Sender: TObject);

procedure NlCHck(Sender: TObject);

procedure I1Click(Sender: TObject);

procedure i2Click(Sender: TObject);

procedure N2Click(Sender: TObject);

procedure Button2CHck(Sender: TObject);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

procedure Button4CIick(Sender: TObject);

procedure Button5CIick(Sender: TObject);

procedure Button6CHck(Sender: TObject);

procedure Button7CIick(Sender: TObject); private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form6: TForm6;

implementation

uses Marc8, Marc7, Marc9;

{ٱuses Unit8, Unit7, Unit9;}

{$R*.DFM}

procedure TForm6.ButtonlClick(Sender: TObject);

begin

Tablel.Edit;

if OpenPictureDialogl.Execute then begin DBImage1.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialogl.File Name);

{DBIMagelLoadPicture;} end;

Tablel.Post; end;

procedure TForm6.NlCHck(Sender: TObject); begin

Form8.Show; end;

procedure TForm6.I1Click(Sender: TObject);

begin

Form7.Show;

end;

procedure TForm6.i2Click(Sender: TObject);

begin

Form9.Show;

end;

procedure TForm6.N2Click(Sender: TObject);

begin Close;

end;

procedure TForm6.Button2Click(Sender: TObject);

begin

Tablel.First;

end;

procedure TForm6.Button3Click(Sender: TObject);

begin

Tablel.Prior;

end;

procedure TForm6.Button4Click(Sender: TObject);

begin

Tablel.Next;

end;

procedure TForm6.Button5Click(Sender: TObject);

begin

Tablel.Last;

end;

procedure TForm6.Button6Click(Sender: TObject);

begin

Tablel.Insert;

end;

procedure TForm6.Button7Click(Sender: TObject);

begin

Tablel.Delete;

end;

end.

unit Marc7;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics,

Controls, Forms, Dialogs,

Menus, Mask, DBCtrls, StdCtrls, Db, DBTables, ExtCtrls, Grids, DBGrids;

type TForm7 = class(TForm)

MainMenul: TMainMenu;

N1: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

Tablel: TTable;

DataSourcel: TDataSource;

GroupBoxl: TGroupBox;

Labell: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabeI;

Label4: TLabeI;

Label5: TLabel;

Editl: TEdit;

DBEditl: TDBEdit;

Edit2: TEdit;

Edit3: TEdit;

DBEdit2: TDBEdit;

DBEdit3: TDBEdit;

DBEdit4: TDBEdit;

DBEdit5: TDBEdit;

Edit4: TEdit;

Edit5: TEdit;

DBGridl: TDBGrid;

procedure N2Click(Sender: TObject);

procedureEditlChange(Sender:TObject);

procedure Edit2Change(Sender: TObject);

procedure Edit3Change(Sender: TObject);

procedure Edit4Change(Sender: TObject);

procedure Edit5Change(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form7: TForm7;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm7.N2Click(Sender: TObject);

begin close;

end;

procedure TForm7.EditlChange(Sender: TObject);

begin

Tablel.Locate('Shigargan zavody', Editl.text,

[locaseinsensitive, loPartialkey]);

end;

procedure TForm7.Edit2Change(Sender: TObject);

begin

Tablel.Locate('Marcasy', Edit2.text, [locaseinsensitive,

loPartialkey]);

end;

procedure TForm7.Edit3Change(Sender: TObject);

begin

Tablel.Locate('Shigargan jily', Edit3.text,

[locaseinsensitive, loPartialkey]);

end;

procedure TForm7.Edit4Change(Sender: TObject);

begin

Tablel.Locate('Tusy', Edit4.text, [locaseinsensitive, 

loPartialkey]);

end;

procedure TForm7.Edit5Change(Sender: TObject);

begin

Tablel.Locate('Bagasy', Edit5.text, [locaseinsensitive,

loPartialkey]);

end;

end.

unit Marc8;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics,

Controls, Forms, Dialogs,

StdCtrls, Grids, DBGrids, Menus, Db, DBTables, ExtCtrls;

type TForm8 = class(TForm)

GroupBoxl: TGroupBox;

DataSourcel: TDataSource;

Tablel: TTable;

MainMenul: TMainMenu;

N1: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

DBGridl: TDBGrid;

Buttonl: TButton;

RadioGroupl: TRadioGroup;

RadioGroup2: TRadioGroup;

RadioButtonl: TRadioButton;

RadioButton2: TRadioButton;

RadioButton3: TRadioButton;

RadioButton4: TRadioButton;

RadioButton5: TRadioButton;

RadioButton6: TRadioButton;

RadioButton7: TRadioButton;

RadioButton8: TRadioButton;

procedure N2Click(Sender: TObject);

{ procedure ButtonlCIick(Sender: TObject);}

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form8: TForm8;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm8.N2Click(Sender: TObject);

begin

close;

end;

{procedure TForm8.ButtonlClick(Sender: TObject);

begin

case RadioButtonl. end;}

end.

unit Marc9;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics,

Controls, Forms, Dialogs,

StdCtrls, Menus, Grids, DBGrids, Db, DBTables;

type

TForm9 = class(TForm) GroupBoxl: TGroupBox;

DataSourcel: TDataSource;

Tablel: TTable;

DBGridl: TDBGrid;

Buttonl: TButton;

Button2: TButton;

Labell: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

LabeI4: TLabel;

Label5: TLabel;

MainMenul: TMainMenu;

N1: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

Editl: TEdit;

Edit2: TEdit;

Edit3: TEdit;

Edit4: TEdit;

Edit5: TEdit;

Edit6: TEdit;

Edit7: TEdit;

Label6: TLabeI;

Label7: TLabeI;

procedure N2Click(Sender: TObject);

procedure ButtonlCIick(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure FormCreate(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form9: TForni9;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm9.N2Click(Sender: TObject);

begin Close;

end;

procedure TForm9.ButtonlClick(Sender: TObject);

begin

with Tablel do begin SetRangeStart;

FieldByName('Bagasy').AsString:=Editl.text;

SetRangeEnd;

FieIdByName('Bagasy').AsString:=Edit2.text;

ApplyRange;

end;

end;

procedure TForm9.Button2Click(Sender: TObject);

begin

Tablel.CancelRange;

end;

procedure TForm9.FormCreate(Sender: TObject);

begin

Tablel.Indexname:='indBagasy';

end;

end.

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН Әдебиеттер

 

1. Владимир Гофман, Анатолий Работа сбазами данных в Delphi. Санкт-Петербург, "БХВ-Петербург", 2002 г.

2. Бойко B.B., Савинков B.M Проектирование баз данных. Москва. 1998г.

3. Бобровский C. Delphi-5. Учебник курс. Москва, 2000 г.

4. Культин H. CaMoy4.Delphi. Санкт-Перербург. 1999 г.

5. Епанешиков A.M. Программирование в среде Delphi.

6. Шумаков П.В. Delphi и создание базы данных. Москва, 1997 г.

7. Фаронов B.B. Delphi 4.0. Начинающий курс. 1999 г.

8. Гринберг Ф., Гринберг P. Самоучитель программирования на входным языке СУБД Dbase. Москва, "Мир", 1989 г.

9. Дарахвелидзе П., Марков E. Delphi — среда визального программирования — СПБ. ВНУ — Санкт-Петербург, 1996 г.

10. Рубенкинг H. Программирования delphi для "чайников". Киев, "Диалектика", 1996 г.

11. ПотоцкийВ.К. Объектно — ориентированное программирование. Ленинград, 1991 г.

12. О.Камардинов, Х.Жантелі Delphi 5-6. Шымкент, 2002 ж.

 

 


 Информация о работе Delphi туралы түсiнiк