Delphi программалау ортасы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2013 в 14:40, реферат

Краткое описание

Әлемдегі миллиондаған программистер Delphi-де жұмыс жасайды және олардың көбісі Delphi-де мәліметтерді өңдеуге және сақтауға арналған программалар құрады. Күнбе-күн коммерциялық және жеке мәліметтерді санамағанда (адам аттары, мекен-жайлар, есепшоттар) визуальды интерфейс көмегімен жұмыс істеу керек болатын көптеген ақпараттар бар: дыбыс файлдары, видео көріністер, WEB –парақшалары және т.б. Осындай көп ақпарат арасында өзімізге керекті мәліметтерді алу үшін, оларды өңдейтін программалар қажет. Программа құруға ыңғайлы тамаша ортаның бірі – Delphi ортасы таңдап алынды. Оны оқып үйрену , түсіну және логикалыңқ ойлауға өте қарапайым , әрі жеңіл.

Содержание

Кріспе 3
1 Delphi программалау ортасы 6
1.1 Delphi программалау жүйесі 6
1.2 Delphi–дің артықшылықтары 7
1.3 Өнімнің негізгі сипаттамалары. 7
1.4 Ұйымдастырушының ортасын икемдеу . 13
1.5 Компоненттер 16
1.6 Delphi программалау ортасының графикалық мүмкіндіктері 17
1.7 Мәтінді шығару 19
1.8 Canvas объектінің қасиеттері 21
2. Delphi ортасынның графикалық мүмкіндіктерін сипаттайтын программа 21
Қорытынды 23
Пайдаланылған әдеиеттер көзі 26
Қосымша 27

Прикрепленные файлы: 1 файл

delphi.doc

— 374.50 Кб (Скачать документ)

 

 

Қосымша

unit Main;

interface

uses

  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms,

  Dialogs, ExtCtrls, Buttons, StdCtrls, ComCtrls, ToolWin, ImgList;

type

  TForm1 = class(TForm)

    tmrRoll: TTimer;

    imgPic1: TImage;

    imgPic2: TImage;

    imgPic3: TImage;

    imgPic4: TImage;

    imgPic5: TImage;

    imgPicRollMask: TImage;

    tmrViewInfo: TTimer;

    ToolBar: TToolBar;

    QuitBtn: TToolButton;

    Separator1: TToolButton;

    Suivant: TToolButton;

    Precedent: TToolButton;

    lbInfo: TLabel;

    ToolList: TImageList;

    Timer1: TTimer;

    Label1: TLabel;

    Bevel1: TBevel;

    ToolButton1: TToolButton;

    ToolButton2: TToolButton;

    procedure imgPic5MouseLeave(Sender: TObject);

    procedure imgPic5MouseEnter(Sender: TObject);

    procedure imgPic4MouseLeave(Sender: TObject);

    procedure imgPic4MouseEnter(Sender: TObject);

    procedure imgPic3MouseLeave(Sender: TObject);

    procedure imgPic3MouseEnter(Sender: TObject);

    procedure imgPic2MouseLeave(Sender: TObject);

    procedure imgPic2MouseEnter(Sender: TObject);

    procedure imgPic1MouseLeave(Sender: TObject);

    procedure imgPic1MouseEnter(Sender: TObject);

    procedure SmallPicsClick(Sender: TObject);

    procedure tmrViewInfoTimer(Sender: TObject);

    procedure tmrRollTimer(Sender: TObject);

    procedure FormDestroy(Sender: TObject);

    procedure FormCreate(Sender: TObject);

    procedure QuitBtnClick(Sender: TObject);

    procedure SuivantClick(Sender: TObject);

    procedure PrecedentClick(Sender: TObject);

    procedure Timer1Timer(Sender: TObject);

    procedure FormCenter;

    procedure SaveBtnClick(Sender: TObject);

    private

    { Private declarations }

    public

    { Public declarations }

  end;

 

const

  Info: Array[0..3] of String = ('Қ.  Жұбанов атындағы АМУ',

  'Физико-математикалық  факультет',

  'Информатика кафедрасы',

  'Дельфидің графикалық  мүмкіндіктері');

 

var

  Form1: TForm1;

  BigStream: TBitmap;

  DestR: TRect;

  SmallW, SmallH: Integer;

  W,

  H,

  NewX,

  dX1,

  dX2,

  X1,

  X2: Integer;

 

  MaskBevelW,

  CurrFrame,

  LastPicId,

  PicId: Byte;

 

  InfoId, Count: Byte;

 

  AFormat: Word;

  AData: THandle;

  APalette: HPalette;

  flag1:Integer;

  BlendFunc: TBlendFunction;

 

implementation

uses about;

{$R *.dfm}

 

 

 

procedure Tform1.FormCenter;

begin

  with form1 do begin

  Left := Screen.Width  div 2 - Width  div 2;

  Top  := Screen.Height div 2 - Height div 2;

end;

end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var

  i: Byte;

begin

  flag1:=0;

  Left := (Screen.Width - Width) div 2;

  Top := (Screen.Height - Height) div 2 - 16;

  with BlendFunc do

  begin

    BlendOp := AC_SRC_OVER;

    BlendFlags := 0;

    SourceConstantAlpha := 127;

    AlphaFormat := 0;

  end;

end.
Информация о работе Delphi программалау ортасы