Delphi процедуралар ұғымы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Декабря 2013 в 20:42, реферат

Краткое описание

Жиырма бірінші ғасырдың басталуы жаппай ақпараттық қоғамға көшумен сипатталады. Оған компьютерлік техника, ақпараттық технология және басқа да ғылыми-техникалық прогресс әсерін тигізуде. Қазақстан Республикасы ғылыми-техникалық прогрестің негізгі белгісі болып табылатын қоғамды ақпараттандырудың жаңа кезеңіне енді. Қоғамды ақпараттандыру – еліміздің экономикасының, мәдениетінің, ғылымының дамуының негізгі алғышарты. Менің курстық жұмысымда дәмханадағы әкімшілік (администратор) жұмысын автоматтандыру мақсаты қойылды. Дәмханадағы әрбір жұмысшының қанша ақша түсіргендігін реттейтін, әрбір столдың жеке қабылдау сияқты жұмыстарын автоматтандыру – осы курстық жұмыстың қойылған талаптарының бірі.

Прикрепленные файлы: 1 файл

DELPHI Ппроцедуралары.doc

— 718.00 Кб (Скачать документ)

 

Қосымша

unit Unit4;

 

interface

 

uses

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

  Dialogs, StdCtrls, Buttons, DB, DBTables, Grids, DBGrids, ShellAPI;

 

type

  TForm4 = class(TForm)

    Label1: TLabel;

    DataSource1: TDataSource;

    DBGrid1: TDBGrid;

    Query1: TQuery;

    DataSource2: TDataSource;

    Query2: TQuery;

    Label2: TLabel;

    BitBtn1: TBitBtn;

    BitBtn2: TBitBtn;

    Query3: TQuery;

    ComboBox1: TComboBox;

    Label3: TLabel;

    Label4: TLabel;

    Edit1: TEdit;

    BitBtn3: TBitBtn;

    DBGrid2: TDBGrid;

    procedure FormCreate(Sender: TObject);

    procedure FormShow(Sender: TObject);

    procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);

    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);

    procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);

    procedure BitBtn3Click(Sender: TObject);

  private

    { Private declarations }

  public

    numb:string;

  end;

 

var

  Form4: TForm4;

 

implementation

 

{$R *.dfm}

 

procedure TForm4.FormCreate(Sender: TObject);

begin

  Query1.DatabaseName := ExtractFilePath(Application.ExeName);

  Query2.DatabaseName := ExtractFilePath(Application.ExeName);

  Query3.DatabaseName := ExtractFilePath(Application.ExeName);

 

end;

 

procedure TForm4.FormShow(Sender: TObject);

var max:string;

begin

 

  with Query1.SQL do

    begin

      clear();

      add('select max(numb) maxi from zakaz');

    end;

  Query1.Open;

  max := IntToStr(Query1.FieldByName('maxi').AsInteger+1);

 

  with Query1.SQL do

    begin

      clear();

      add('select * from zakaz where (act=1) and (numb='+numb+')');

    end;

  Query1.Open;

 

  with Query2.SQL do

    begin

      clear();

      add('select * from tagam');

    end;

  Query2.Open;

 

  with Query3.SQL do

    begin

      clear();

      add('select * from kyzm');

   end;

  Query3.Open;

  ComboBox1.Items.Clear;

  Query3.First;

  while not Query3.Eof do

    begin

      ComboBox1.Items.Add(Query3.FieldByName('nm').AsString);

      Query3.Next;

    end;

  if Query1.RecordCount<>0 then

    begin

      ComboBox1.ItemIndex := ComboBox1.Items.IndexOf(Query1.FieldByName('kznm').AsString);

      Edit1.Text := Query1.FieldByName('numb').AsString;

    end

  else

    begin

      ComboBox1.ItemIndex := 0;

      Edit1.Text := max;

    end;

  Label1.Caption := numb+'-столдың тапсырыстары';

end;

 

procedure TForm4.ComboBox1Change(Sender: TObject);

var nm:string;

begin

  nm:=ComboBox1.Text;

  with Query3.SQL do

    begin

      clear();

      add('update zakaz set kznm="'+nm+'" where numb='+Edit1.Text);

    end;

  Query3.ExecSQL;

end;

 

procedure TForm4.BitBtn1Click(Sender: TObject);

begin

  with Query3.SQL do

    begin

      clear();

      add('insert into zakaz values('+Edit1.Text+', '''+Query2.FieldByName('nm').AsString+''', ');

      add(' '''+ComboBox1.Text+''', '+Query2.FieldByName('bg').AsString+', '+numb+',1)');

    end;

  Query3.ExecSQL;

FormShow(self);

end;

 

procedure TForm4.BitBtn2Click(Sender: TObject);

begin

  with Query3.SQL do

    begin

      clear();

      add('delete from zakaz where  (nm='''+Query1.FieldByName('nm').AsString+''') and (numb='+Edit1.Text+')');

    end;

  Query3.ExecSQL;

FormShow(self);

end;

 

procedure TForm4.BitBtn3Click(Sender: TObject);

var f:textfile;

    i,j,summ,pr:integer;

    path:string;

begin

path:=copy(Application.ExeName,1,length(Application.ExeName)-8);

assignfile(f,'current.xls');

rewrite(f);

writeln(f,'<html><body>');

  writeln(f,'<h3>Есеп №00000'+edit1.text+'</h3>');

  writeln(f,'<h4>Қызметкер: '+combobox1.text+'</h4>'); 

  writeln(f,'<table border=1><tr>');

  for i:=0 to DBGrid1.Columns.Count-1 do

     begin

       writeln(f,'<td><b>'+DBGrid1.Columns[i].Title.Caption+'</b></td>');

     end;

  writeln(f,'</tr>');

 

  Query1.First;

  for i:=1 to Query1.RecordCount do

    begin

      for j:=0 to DBGrid1.Columns.Count-1 do

      writeln(f,'<td>'+DBGrid1.Fields[j].AsString+'</td>');

      writeln(f,'</tr>');

      summ:=summ+Query1.FieldByName('bg').AsInteger;

      Query1.Next;

    end;

 

pr:=round((summ/100)*10);

writeln(f,'<tr><td><b>Қызмет көрсету құны:</b></td><td><b>'+IntToStr(pr)+'</b></td></tr>');

writeln(f,'<tr><td><b>Барлығы:</b></td><td><b>'+IntToStr(summ+pr)+'</b></td></tr>');

writeln(f,'</table></body></html>');

closefile(f);

ShellExecute(0, 'open',PChar(path+'\current.xls'), nil, PChar(path), sw_show);

 

with Query3.SQL do

  begin

    clear();

    add('update zakaz set act=0 where numb='+Edit1.Text);

  end;

Query3.ExecSQL;

Close;

end;

 

end.


Информация о работе Delphi процедуралар ұғымы