Delphi - дің мультимедиалық мүмкіндіктері

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2014 в 19:12, курсовая работа

Краткое описание

Әлемдегі миллиондаған программистер Delphi-де жұмыс жасайды және олардың көбісі Delphi-де мәліметтерді өңдеуге және сақтауға арналған программалар құрады. Күнбе-күн коммерциялық және жеке мәліметтерді санамағанда (адам аттары, мекен-жайлар, есепшоттар) визуальды интерфейс көмегімен жұмыс істеу керек болатын көптеген ақпараттар бар: дыбыс файлдары, видео көріністер, WEB –парақшалары және т.б. Осындай көп ақпарат арасында өзімізге керекті мәліметтерді алу үшін, оларды өңдейтін программалар қажет.

Прикрепленные файлы: 1 файл

курсовая графикалык мумкиндиктери.docx

— 272.39 Кб (Скачать документ)

 

 

 

Қосымша

unit Main;

interface

uses

  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms,

  Dialogs, ExtCtrls, Buttons, StdCtrls, ComCtrls, ToolWin, ImgList;

type

  TForm1 = class(TForm)

    tmrRoll: TTimer;

    imgPic1: TImage;

    imgPic2: TImage;

    imgPic3: TImage;

    imgPic4: TImage;

    imgPic5: TImage;

    imgPicRollMask: TImage;

    tmrViewInfo: TTimer;

    ToolBar: TToolBar;

    QuitBtn: TToolButton;

    Separator1: TToolButton;

    Suivant: TToolButton;

    Precedent: TToolButton;

    lbInfo: TLabel;

    ToolList: TImageList;

    Timer1: TTimer;

    Label1: TLabel;

    Bevel1: TBevel;

    ToolButton1: TToolButton;

    ToolButton2: TToolButton;

    procedure imgPic5MouseLeave(Sender: TObject);

    procedure imgPic5MouseEnter(Sender: TObject);

    procedure imgPic4MouseLeave(Sender: TObject);

    procedure imgPic4MouseEnter(Sender: TObject);

    procedure imgPic3MouseLeave(Sender: TObject);

    procedure imgPic3MouseEnter(Sender: TObject);

    procedure imgPic2MouseLeave(Sender: TObject);

    procedure imgPic2MouseEnter(Sender: TObject);

    procedure imgPic1MouseLeave(Sender: TObject);

    procedure imgPic1MouseEnter(Sender: TObject);

    procedure SmallPicsClick(Sender: TObject);

    procedure tmrViewInfoTimer(Sender: TObject);

    procedure tmrRollTimer(Sender: TObject);

    procedure FormDestroy(Sender: TObject);

    procedure FormCreate(Sender: TObject);

    procedure QuitBtnClick(Sender: TObject);

    procedure SuivantClick(Sender: TObject);

    procedure PrecedentClick(Sender: TObject);

    procedure Timer1Timer(Sender: TObject);

    procedure FormCenter;

    procedure SaveBtnClick(Sender: TObject);

    private

    { Private declarations }

    public

    { Public declarations }

  end;

 

const

  Info: Array[0..3] of String = ('Қ. Жұбанов атындағы  АМУ',

  'Физико-математикалық факультет',

  'Информатика кафедрасы',

  'Дельфидің графикалық мүмкіндіктері');

 

var

  Form1: TForm1;

  BigStream: TBitmap;

  DestR: TRect;

  SmallW, SmallH: Integer;

  W,

  H,

  NewX,

  dX1,

  dX2,

  X1,

  X2: Integer;

 

  MaskBevelW,

  CurrFrame,

  LastPicId,

  PicId: Byte;

 

  InfoId, Count: Byte;

 

  AFormat: Word;

  AData: THandle;

  APalette: HPalette;

  flag1:Integer;

  BlendFunc: TBlendFunction;

 

implementation

uses about;

{$R *.dfm}

 

 

 

procedure Tform1.FormCenter;

begin

  with form1 do begin

  Left := Screen.Width  div 2 - Width  div 2;

  Top  := Screen.Height div 2 - Height div 2;

end;

end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var

  i: Byte;

begin

  flag1:=0;

  Left := (Screen.Width - Width) div 2;

  Top := (Screen.Height - Height) div 2 - 16;

  with BlendFunc do

  begin

    BlendOp := AC_SRC_OVER;

    BlendFlags := 0;

    SourceConstantAlpha := 127;

    AlphaFormat := 0;

  end;

end.

 


 Информация о работе Delphi - дің мультимедиалық мүмкіндіктері