CorelDRAW Graphics Suite

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Января 2014 в 19:05, реферат

Краткое описание

1.CORElDRAW.
2. CORElDRAW-ДыҢ ФИГУРАЛЫҚ МӘТІН
3. ТІК ЖӘНЕ КӨЛДЕНЕҢ ЫҒЫСУ
4. ФИГУРАЛЫҚ МӘТІННІҢ АБРИСІ МЕН БОЯУЫ

Прикрепленные файлы: 1 файл

Corel.docx

— 37.40 Кб (Скачать документ)

КОНТУРГА АЙНАЛДЫРУ ЖЕНЕ РЕДАКЦИЯЛАУ 

КОНТУРГА АЙНАЛДЫРУ (АУЫСТЫРУ) — БАҒДАРЛАМАНЫҢ ЕДЕТТЕГI ОПЕРАЦИЯСЫ. ОНЫ ЭЛЛИПСТЕР, ТIКБҰРЫШТАР, ҚАРАПАЙЫМ ФИГУРАЛАР ЖЕНЕ КЕЗ КЕЛГЕН БАСКА СТАНДАРТ- ТЫ ОБЪЕКТIЛЕР УШIН ОРЫНДАЙДЫ. ОСЫ ОПЕРАЦИЯНЫЦ АРҚАСЫНДА СIЗДЕР ОБЪЕКТIНI НҮКТЕЛЕР БОЙЫНША РЕДАКЦИЯЛАУ МУМКIНДIГIН АЛАСЫЗДАР, БIРАҚ ОБЪЕКТIЛЕРДIҢ ЕРЕКШЕ ҚАСИЕТТЕРI ЖОҒАЛАДЫ.

ӨЗГЕРТУ (АЙНАЛДЫРУ) НӘТИЖЕСI — КӨП КОНТУРЛАРДАН ТҰРАТЫН КҮРДЕЛI ОБЪЕКТ — ОНЫ ТЕК ФИГУРА (SHАРЕ ТООI) ИНСТРУМЕНТIНIҢ КЕМЕГIМЕН РЕДАКЦИЯЛАУҒА БОЛАДЫ. ӨКIНIШКЕ ОРАЙ, ҚАСИЕТТЕР ПАНЕЛIНДЕ МЕТIНДIК ОБЪЕКТIНI КОНТУРҒА АУЫСТЬТРУ БАТЫРМАСЫ ЖОҚ, СОНДЫЦТАН МЕТIНДIК ОБЪЕКТIНI КОНТУРҒА БАСТЫ МЕНЮДI ПАЙДАЛАНЫП АУЫСТЫРУҒА ТУРА КЕЛЕДI.

1. НҰСҚАҒЫШ (РIСК ТООI) ИНСТРУМЕНТIН ТАҢДАҢЫЗДАР ЖЕНЕ ОНЫҢ КЕМЕГIМЕН МЕТIНДIК ОБЪЕКТIНI БЕЛГIЛЕЦIЗДЕР.

2. МОНТАЖ (АRRANGE) МЕНЮIНЕН ПРЕОБРАЗОВАТЬ В КРИВЫЕ (СОNУЕГT TО СUГVЕS) КОМАНДАСЫН ТАҢДАҢЫЗДАР. МЕТIН КОНТУРҒА АЙНАЛДЫ. ЕНДI ОНЫМЕН КӘДIМГI КОНТУР СИЯҚТЫ ЖУМЫС IСТЕУГЕ БОЛАДЫ.

З.ИНСТРУМЕНТТЕР ЖИЫНЫНАН ФИГУРА (SHАРЕ ТООI) ИНСТРУМЕНТIН ТАҢДАҢЫЗДАР.

4. ОНЫҢ КӨМЕГIМЕН БIЗ ЛОГОТИПКЕ ОРНАЛАСТЫРАТЫН МӘТIНДIК ОБЪЕКТIНI БЕЛГIЛЕҢIЗДЕР.

5. ИНСТРУМЕНТТI АУЫСТЫРМАЙ-АҚ, “P” ӘРПIНIҢ ТӨМЕНГI ШЫҒЫҢҚЫ ЭЛЕМЕНТIН ҚҰРАЙТЫН ТОРАПТАРДЫ БЕЛГIЛЕҢIЗДЕР.

6. СTRL ПЕРНЕСIН БАСЫҢЫЗДАР, БЕЛГIЛЕНГЕН ТОРАПТАРДЫҢ КЕЗ КЕЛГЕНIН IЛIП АЛЫҢЫЗДАР ДА ОНЫ ТӨМЕН АПАРЫҢЫЗДАР. НҰСҚАҒЫШТЫҢ АРТЫНАН БЕЛГIЛЕНГЕН КОНТУРДЫҢ ҮЗIНДIСI ТҮГЕЛ СОЗЫЛАДЫ. ОНЫ ҮЛГIГЕ СӘЙКЕС КЕЛТIРУ ҮШIН ҚАЖЕТ АРА ҚАШЫҚТЫҒЫНА АПАРЫҢЫЗДАР.

 

7. СОЛ ТӘСIЛДЕРДI ҚОЛДАНЫП  “Ч” ӘРПIНIҢ ЖОҒАРҒЫ СОЛ ЖАД ЭЛЕМЕНТIН АЗДАП СОЛҒА СОЗЫҢЫЗДАР.

8. ЖАДТАУДЫҢ КӨМЕГIМЕН “ЧУДЕС” СӨЗIНIҢ БАРЛЫҚ ТОРАПТАРЫН БЕЛГIЛЕҢIЗДЕР. ОСЫ ЖАҒДАЙДА СIЗДЕРДЕ “Р” ЖӘНЕ “С” ӘРIПТЕРIНIҢ ДЕ ТОРАПТАРЫ

БЕЛГIЛЕНЕДI. SHIFT ПЕРНЕСIН БАСЫП ЖӘНЕ ЖIБЕРМЕЙ ОТЫРЫП, ОЛАРДАН БЕЛГIЛЕУЛЕРДI АЛЫП ТАСТАҢЫЗДАР. СОНАЕ СОҢ “ЧУДЕС” СӨЗІН “P” ӘРПІНІҢ ТӨМЕНГІ ШЫҒЫҢҚЫ ЭЛЕМЕНТІ “Ч” ӘРПІНІҢ ЖОҒАРҒЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ АРАСЫНДА БОЛАТЫНДАЙ ЕТІП ЖЫЛЖЫТЫҢЫЗДАР.

ФИГУРАЛЫҚ МӘТIННІҢ АБРИСI МЕН БОЯУЫ

МIНЕ, ЛОГОТИПТЕГI БIРIНШI ЖАЗУ ДА ДАЙЫН БОЛДЫ. ТЕК ҚАНА ОНЫ КӨК ТҮСПЕН БОЯУ ҒАНА ҚАЛДЫ. КЕЗ КЕЛГЕН ФИГУРАНЫ БОЯҒАНДАҒЫДАЙ АЛДЫМЕН ЖАЗУДЫ БЕЛГIЛЕҢДЕР, СОНАН СОЛ СОГЕL DRAW ТҮСТЕР ПАЛИТРАСЫНДАҒЫ ҚАЖЕТТI ТҮСТЕ ТIНТУIР НҰСҚАҒЫШЫН ШЕРТIҢIЗДЕР.

ФИГУРАЛЫҚ МӘТIН ҮШIН КЕЗ КЕЛГЕН БОЯУ МЕН АБРИС ТИПТЕРIН ПАЙДАЛАНУҒА БОЛАДЫ.

НҰСҚАҒЫШ (РIСK ТООI) ИНСТРУМЕНТIНIҢ КӨМЕГIМЕН ҮЛГIМЕН САЛЫСТЫРА ОТЫРЫП, ӨЗIМIЗ ЖАСАҒАН МӘТIНДIК ОБЪЕКТIНI ЛЕНТА ҮСТIНЕ ОРНАЛАСТЫРЫҢЫЗДАР.

МӘТІНДІ КОНТУР БОЙЫНША ОРНАЛАСТЫРУ

КОНТУР БОЙЫНША ОРНАЛАСҚАН МӘТІН – КЕҢ ТАРАҒАН БЕЗЕНДІРУ  ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ БІРІ. ОЛ ЛОГОТИПТЕРДЕ, МӨРЛЕРДЕ, ЖАРНАМАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДА КЕЗДЕСЕДІ. СОГЕL DRAW МӘТIНДI КЕЗ КЕЛГЕН КОНТУР БОЙЫНДА ОРНАЛАСТЫРУҒА ЖӘНЕ ОНЫҢ ОРНАЛАСУЫН ИКЕММЕН БАҚЫЛАУҒА МҮМКIНДIК БЕРЕДI.

“СТРАНА ЧУДЕС” ФИРМАСЫНЫҢ КӘСIБI ЖАЙЛЫ МӘТIНДI ОНЫҢ ЛОГОТИПIНЕ ОРНАЛАСТЫРУ ҮШIН СОГЕL DRAW-ТЫҢ ОСЫ ФУНКЦИЯСЫН ҚОЛДАНАЙЫҚ. АЛДЫМЫЗДА ЖИI КЕЗДЕСЕТIН ЖАЙ — МӘТIН ЭЛЛИПС БОЙЫМЕН ОРНАЛАСҚАН. СОНДЫҚТАН, ЖҰМЫС БАСТАУ ҮШIН МӘТIН ЖӘНЕ ЭЛЛИПС КЕРЕК БОЛАТЫНЫ БЕЛГIЛI.

1. ЭЛЛИПСТI ОНЫҢ КОНТУРЫ  БIЗДIҢ ЛОГОТИПТIҢ ЖҰЛДЫЗЫНЫҢ СЫРТҚЫ ҰШТАРЫНА ТИIП ТҰРАТЫНДАЙ ЕТIП САЛЫҢЫЗДАР. КЕЙIННЕН БIЗ ЭЛЛИПСТI ЖАСЫРЫН ТҮРГЕ КЕЛТIРЕМIЗ.

2. МӘТIН (ТЕХT ТООI) ИНСТРУМЕНТIН ТАҢДАҢЫЗДАР.

З. ЭЛЛИПСТIҢ ЖОҒАРҒЫ НҮКТЕСIНЕ ТIНТУIР НҰСҚАҒЫШЫН АЛЫП КЕЛIҢIЗДЕР. НҰСҚАҒЫШ ТҮРIН ӨЗГЕРТЕДI — ВЕРТИКАЛДЫ СЫЗЫҚТЫҢ ТӨМЕНГI ЖАҒЫНДА КЕРЕК СЫЗЫҚ ПАЙДА БОЛАДЫ, ОЛ СЫЗЫҚТА “А” ӘРПI САЛЫНҒАН. БҰЛ ЕНГIЗУ КЕЗIНДЕ МӘТIННIҢ ТАҢДАҒАН КОНТУР БОЙЫНДА ОРНАЛАСАТЫНЫН БIЛДIРЕДI. ТIНТУIРДIҢ СОЛ ЖАҚ БАТЫРМАСЫН ШЕРТIҢIЗДЕР. ФИГУРАЛЫҚ МӘТIНДI ЕНГIЗУ КЕЗIНДЕГIДЕЙ, ЭКРАНДА ПЕРНЕТАҚТА КӨМЕГIМЕН ЕНГIЗIЛГЕН СИМВОЛДАРДЫҢ ОРНЫН БЕЛГIЛЕЙТIН ЕНГIЗУ НҮКТЕСI ПАЙДА БОЛАДЫ.

4. ҚАСИЕТТЕР ПАНЕЛIНДЕ АГIАL ҚАРПIН ЖӘНЕ 8 ПУНКТ ҚАРIП (ШРИФТ) ӨЛШЕМІН ТАҢДАҢЫЗДАР.

5. «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК»  ДЕГЕН МӘТIНДI ЕНГIЗIҢIЗДЕР. МӘТIН ТЕРУ БАРЫСЫНДА ЭЛЛИПС КОНТУРЫНЫҢ БОЙЫНДА ОРНАЛАСАДЫ.

НҰСҚАҒЫШ (РIСK ТООI) ИНСТРУМЕНТI АКТИВТI БОЛҒАНДА КОНТУР БОЙЫНДА ОРНАЛАСҚАН МӘТIНДI БАПТАУҒА БОЛАДЫ. ЕГЕР БҰЛ ИНСТРУМЕНТПЕН МӘТIНДI КОНТУРМЕН БIРГЕ ТАҢДАСАҢ, ОНДА ҚАСИЕТТЕР ПАНЕЛI ОНЫҢ КЕЗ КЕЛГЕН ПАРАМЕТРЛЕРIН БАПТАУҒА МҮМКIНДIК БЕРЕДI.

6. НҰСҚАҒЫШ (РIСK ТООI) ИНСТРУМЕНТIН ТАҢДАҢЫЗДАР.

7. МӘТIНДЕ ТIНТУIР АРҚЫЛЫ ШЕРТIП, МӘТIНДI ЭЛЛИПСПЕН ҚОСА БЕЛГIЛЕҢIЗДЕР. ЕНДI ҚАСИЕТТЕР ПАНЕЛIНДЕ КОНТУР ҮСТIНДЕ ОРНАЛАСҚАН МӘТIНДI РЕТТЕУГЕ АРНАЛҒАН ИНСТРУМЕНТТЕР ОРНАЛАСҚАН.

ЖОЛ КОНТУРҒА ҚАТЫСТЫ ОРНАЛАСУЫМЕН СИПАТТАЛАДЫ.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ (НОRISONTAL OFFSET) ЕНГIЗУ ӨРIСIНДЕ НӨЛДIК МӘН БЕРIҢIЗДЕР. ЕНДI МӘН ЭЛЛИПСТIҢ ЖОҒАРҒЫ НҮКТЕСIНЕ ҚАТЫСТЫ ДӘЛ ТУРАЛАНДЫ.

ЖОЛДЫҢ БАЗАЛЫҚ СЫЗЫҒЫНАН  КОНТУРҒА ДЕЙIНГI ҚАШЫҚТЫҚ РАСТОЯНИЕ ОТ КРИВОЙ (DISTANCE FROM PATH) ЕНГIЗУ ӨРIСIНДЕ АНЫҚТАЛАДЫ. ОҢ МӘНДЕР ЖОЛДЫ ЖОҒАРЫЛАТАДЫ, ТЕРIСI — ТӨМЕНДЕТЕДI. 2 ММ МӘНIН БЕРIҢIЗДЕР.

СТРЕЛКАНЫ ҚОЛДАНЫП ҚАШЫҚТЫҚТЫ ЕКI ЖАҚҚА ТIЗБЕКТЕП МӘНДЕРДI ӨЗГЕРТУ  ҮШIН ЕНГIЗУ ӨРIСIНIҢ ОҢ ЖАҒЫНДА ОРНАЛАСҚАН СТРЕЛКАЛАРДА ТIНТУIРМЕН ШЕРТУГЕ БОЛАДЫ. ОСЫ ТӘСIЛМЕН ШЕГIНIСТI ӨЗГЕРТIП КӨРIҢIЗДЕР ЖӘНЕ МӘТIННIҢ ОРНАЛАСУЫН БАҚЫЛАҢЫЗДАР.

ОРИЕНТАЦИЯ (ТЕХT ОRIENTATION) ТIЗIМIНДЕ СИМВОЛДАРДЫҢ КОНТУР БОЙЫНДА ОРНАЛАСУ ТӘСIЛДЕРI БЕРIЛЕДI. ҮНСIЗ КЕЛIСIМ БОЙЫНША ӘРБIР СИМВОЛ ОНЫҢ БАЗАЛЫҚ СЫЗЫҒЫ ҚИСЫҚҚА ЖАНАМАМЕН ОСЫ НҮКТЕДЕ ТҮЙIСЕТIНДЕЙ БОЛЫП ОРНАЛАСАДЫ.

БҰЛ ТӘСIЛ БАСҚАЛАРҒА ҚАРАҒАНДА ЖИI ПАЙДАЛАНЫЛАДЫ.

ТIЗIМНIҢ БАСҚА ЭЛЕМЕНТТЕРIН ТАҢДАП КӨРIҢIЗДЕР ЖӘНЕ МӘТIННIҢ ОРНАЛАСУЫНЫҢ ӨЗГЕРУIН БАҚЫЛАҢЫЗДАР. ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ БIРIНШI ТӘСIЛIНЕ ТОҚТАЛЫЛЫҢЫЗДАР.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ (ТЕХT РLACEMENT) ТIЗIМI ГАБАРИТТI ТIКБҰРЫШТЫҢ ТӨРТ НҮКТЕСIНIҢ БIРIН ТАҢДАУ МҮМКIНДIГIН БЕРЕДI. МӘТIН СОЛ НҮКТЕГЕ ҚАТЫСТЫ ОРТАҒА ДӘЛ КЕЛТIРIЛЕДI. ФИГУРАНЫ ҚОРШАЙТЫН ГАБАРИТ ТIКБҰРЫШТЫҢ ЖОҒАРҒЫ ТӨМЕНГI СОЛ ЖӘНЕ ОҢ ҚАБЫРҒАЛАРЫНЫҢ ОРТАСЫНА ҚАТЫСТЫ ЖҮРГIЗIЛЕДI. ЭЛЛИПСТIҢ ТӨМЕНГI ЖАҒЫ БОЙЫНША ОРНАЛАСТЫРУ НҰСҚАСЫН ТАҢДАҢЫЗДАР.

ТҰЙЫҚТАЛМАҒАН КОНТУРДАҒЫ МӘТIН

ЕГЕР МӘТIН ТҰЙЫҚТАЛМАҒАН (АЖЫРАТЫЛМАҒАН) КОНТУРДА ОРНАЛАСҚАН БОЛСА, ОНДА ТIЗIМ ТУРАЛАУДЫҢ ҮШ НҰСҚАСЫН ҰСЫНАР ЕДI: ҚИСЫҚ СЫЗЫҚТЫҚ БАСЫНАН, СОҢЫНАН, ОРТАСЫНАН.

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ (РLАСЕ ТЕХT ОN ОTHER SIDE) БАТЫРМАСЫ ӘДЕТТЕ МӘТIНДI ЭЛЛИПСТIҢ ТӨМЕНГI ШИРЕГIНЕ ОРНАЛАСТЫРҒАНДА ҚОЛДАНЫЛАДЫ. ОЛ МӘТIНДI ОРНАЛАСТЫРУ БАҒЫТЫН КЕРIСIНШЕ ӨЗГЕРТУГЕ МҮМКIНДIК БЕРЕДI. “СОЛДАН ОҢҒА” ДЕГЕНДI “ОҢНАН СОЛҒА” ДЕГЕНГЕ ЖӘНЕ КЕРIСIНШЕ. БҰЛ БАТЫРМАНЫ БАСЫҢЫЗДАР ДА НӘТИЖЕСIН БАҒАЛАҢЫЗДАР.

ҚАСИЕТТЕР ПАНЕЛIНДЕ ҚАРАСТЫРЫЛҒАНДАРДАН БАСҚА ДА БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТТЕРI БАР. ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ (VERTIСА1 Р1АСЕMENT) ТIЗIМI МӘТIН ЖОЛЫНЫҢ КОНТУРДАН ШЕГIНIСIНIҢ — БАЗАЛЫҚ СЫЗЫҒЫ БОЙЫНША, ТӨМЕНГI ШЫҒЫНҚЫ ЭЛЕМЕНТТЕРIНIҢ СЫЗЫҒЫ БОЙЫНША БЕКIТIЛГЕН МӘНIН ТАҢДАУДЫ ҰСЫНАДЫ. ОБРАЗЦЫ (РГЕSENTS) ТIЗIМIНIҢ БIРНЕШЕ ДАЙЫН МӘТIНДI ОРНАЛАСТЫРУ НҰСҚАСЫ БАР. ҮЛГIНI ТАҢДАП АЛЫП ТIНТУIРДI ШЕРТУМЕН КОНТУРДАҒЫ МӘТIНГЕ ҮЛГIДЕ САҚТАЛЫНҒАН СИПАТТАМАЛАР БЕРIЛЕДI. ТIЗIМГЕ ӨЗДЕРIҢIЗДIҢ МЕНШIКТI ҮЛГIЛЕРIҢIЗДI ОРНАЛАСТЫРУ ҮШIН ТIЗIМНIҢ ЖАНЫНДАҒЫ “ПЛЮС” БАТЫРМАСЫН ШЕРТУ ЖЕТКIЛIКТI. СОХРАНИТЬ КАК (SAVE AS) ДИАЛОГТЫҚ ТЕРЕЗЕСI АШЫЛАДЫ, ЕНДI ОҒАН ҮЛГIНIҢ АТАУЫН ЕНГIЗУ КЕРЕК. ОК БАТЫРМАСЫНДА ШЕРТКЕННЕН КЕЙIН ЖАҢА ҮЛГI ТIЗIМГЕ КIРЕДI. БАҒДАРЛАМАНЫҢ ИНСТРУМЕНТТЕРIНIҢ КӨБI ҮЛГI ТIЗIМДЕРIМЕН ҚАМСЫЗДАНДЫРЫЛҒАН.

ОРНАЛАСТЫРҒАННАН КЕЙIН  МӘТIН МЕН КОНТУР ӨЗАРА ҚОЗҒАЛМАЛЫ БАЙЛАНЫСТА БОЛАДЫ:

1. МӘТIНДI ДЕ, КОНТУРДЫ ДА БЕЛГIЛЕҢIЗДЕР. ОЛ ҮШIН МӘТIНДЕ НҰСҚАҒЫШ (РICK ТООI) ИНСТРУМЕНТIН ШЕРТУ КЕРЕК.

2. МАНИПУЛЯТОРДЫ ТАСЫМАЛДАП, БЕЛГIЛЕНГЕН КҮРДЕЛI ОБЪЕКТТI МАСШТАБТАҢЫЗДАР. ҚҰРАУЫШТЫҢ ЕКЕУI ДЕ ПРОПОРЦИОНАЛДЫ ТҮРДЕ МАСШТАБТАЛЫНАДЫ.

З. ЕНДI КОНТУРСЫЗ, ТЕК ҚАНА МӘТIНДI БЕЛГIЛЕҢIЗДЕР. ОЛ ҮШIН СTRL ПЕРНЕСIН БАСЫП ОТЫРЫП, МӘТIНДЕ ШЕРТУ КЕРЕК. МӘТIН БЕЛГIЛЕНДI, АЛ КОНТУР БЕЛГIЛЕНГЕН ЖОҚ. ҚАСИЕТТЕР ПАНЕЛIНДЕ ФИГУРАЛЫҚ МӘТIНДI БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТТЕРI ПАЙДА БОЛҒАНЫНА НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР.

4. МӘТIННIҢ ПАРАМЕТРЛЕРIН ӨЗГЕРТIҢIЗДЕР, МЫСАЛЫ, КЕГЛЬДI КIШIРЕЙТIҢIЗДЕР, ҚАРIПТI АУЫСТЫРЫҢЫЗДАР.

МӘТIНДI КОНТУРДА РЕДАКЦИЯЛАУ

МӘТIН (ТЕХT ТООI) ИНСТРУМЕНТIН ТАҢДАҒАН СОҢ КОНТУР БОЙЫНДА ОРНАЛАСҚАН МӘТIНДI КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА МӘТIН СИЯҚТЫ РЕДАКЦИЯЛАУҒА БОЛАДЫ.

ЕНДI МӘТIНСIЗ, КОНТУРДЫ ҒАНА БЕЛГIЛЕҢIЗДЕР. ОЛ ҮШIН МӘТIНДЕ ЕМЕС, ДӘЛ КОНТУРДА ШЕРТУ КЕРЕК. ЭЛЛИПСТI МАСШТАБТАҢЫЗДАР. МӘТIННIҢ СИМВОЛДАРЫНЫҢ ПIШIМДЕЛУI ӨЗГЕРМЕЙДI, БIРАҚ ОНЫҢ ЖОЛЫ ЭЛЛИПСТI МАСШТАБТАҒАННАН КЕЙIН АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ӨЗГЕРТIЛГЕН КОНТУР БОЙЫНДА ОРНАЛАСАДЫ.

МӘТIНДI КОНТУРДА ОРНАЛАСТЫРУ ОПЕРАЦИЯСЫ, БАСҚА ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ КӨБI СИЯҚТЫ КЕРIСIНШЕ ДЕ ОРЫНДАЛАДЫ. МӘТIННIҢ ҚИСАЙТЫЛҒАН ЖОЛЫН ОДАЙ ҮЗУГЕ БОЛАДЫ, СОНДАЙ-АҚ ҚАЙТАДАН ТҮЗЕТУГЕ ДЕ БОЛАДЫ.

1. НҰСҚАҒЫШ (РIСK ТООI) ИНСТРУМЕНТIМЕН КОНТУР МЕН МӘТIНДI БЕЛГIЛЕҢIЗДЕР.

2. МОНТАЖ (ARRANGE) МЕНЮIНДЕГI ОТДЕЛИТЬ  ТЕКСТ (ВГЕАK ТЕХT АРАГT) КОМАНДАСЫН ТАНДАҢЫЗДАР. ЕНДI МӘТIН ӨЗ КОНТУРЫНАН АЖЫРАТЫЛДЫ, ОЛАРДЫ ТӘУЕЛСIЗ ТҮРДЕ ЖЫЛЖЫТУҒА ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУГЕ БОЛАДЫ. МҰНЫ ЭЛЛИПСТIҢ ӨЛШЕМIН КIШIРЕЙТIП, СОНАН СОҢ ОНЫ БАСҚА ОРЫНҒА ЖЫЛЖЫТЫП, ТЕКСЕРIҢIЗДЕР

З. ЭЛЛИПСТI МАСШТАБТАУДЫ ЖӘНЕ ЖЫЛЖЫТУДЫ БОЛДЫРМАУ ӘРЕКЕТIН ОРЫНДАҢЫЗДАР.

4. НҰСҚАГЫШ (РIСK ТООI) ИНСТРУМЕНТIМЕН МӘТIН ТАҢДАҢЫЗДАР. МӘТIН (ТЕХT) МЕНЮIНДЕГI ВЫПРЯМИТЬ ТЕКСТ (STRAIGHTEN TEXT) КОМАНДАСЫН ТАҢДАҢЫЗДАР. МӘТIННIҢ ЖОЛЫ ТҮЗЕТIЛДI.

СОГЕL DRAW-ДА ЖҰМЫС IСТЕУ ТӘСIЛДЕРI ӨТЕ ЫҢҒАЙЛЫ БОЛЫП КЕЛЕДI. МIНЕ, КОНТУР ҮСТIНЕ МӘТIНДI ОРНАЛАСТЫРУ МӘСЕЛЕСI ДЕ ӘР ТҮРЛI ТӘСIЛДЕРМЕН ОРЫНДАЛАДЫ.

1. ТҮЗЕТIЛГЕН МӘТIН МЕН ЭЛЛИПСТI ҚАТАР БЕЛГIЛЕҢIЗДЕР.

2. МӘТIН (ТЕХT) МЕНЮIНДЕГI РАСПОЛОЖИТЬ ТЕКСТ ПО КОНТУРУ (FIT ТЕХT ТО РАTH) КОМАНДАСЫН ТАҢДАҢЫЗДАР. МӘТIН ЭЛЛИПСТIҢ ЖОҒАРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАТЫСТЫ ОРТАҒА ДӘЛДЕНГЕН. БҰЛ ЛОГОТИПТIҢ ҚАЖЕТТI ТҮРI БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.

ЭСКИЗДЕРДI ЖАСАҒАНДА, ЕГЕР ӨЛШЕМДЕРДIҢ  АБСОЛЮТТI МӘНI МАҢЫЗДЫ ЕМЕС БОЛҒАНДА, МӘТIНДI ИНТЕРАКТИВТI ТҮРДЕ ЖЫЛЖЫТУ МҮМКIНДIГI ӨТЕ ҚОЛАЙЛЫ БОЛАДЫ.

1. НҰСҚАҒЫШ (РIСK ТООI) ИНСТРУМЕНТI АКТИВТI БОЛУЫ КЕРЕК. МӘТIННIҢ СОЛ ЖАҒЫНДА ШАҒЫН ҚЫЗЫЛ РОМБ БАР, ОЛ КОНТУРДАҒЫ МӘТIННIЦ ГЛИФІ. ГЛИФТI ТАСЫМАЛДАҢЫЗДАР. МӘТIН СӘЙКЕС ЖЫЛЖИДЫ. ЭКСПЕРИМЕНТТЕП КӨРIҢIЗДЕР.

2. ЕНДI КОНТУРСЫЗ, ТЕК ҚАНА МӘТIНДI БЕЛГIЛЕҢIЗДЕР. НҰСҚАҒЫШТЫ МӘТIННIҢ СИМВОЛДАРЫНЫҢ БIРIНЕ ОРНАЛАСТЫРЫҢЫЗ ДА ОНЫ ТАСЫМАЛДАҢЫЗ. МӘТIН НҰСҚАҒЫШТЫҢ АРТЫНАН КОНТУРДЫҢ IШIНЕ НЕМЕСЕ СЫРТЫНА ҚАРАЙ ЫҒЫСАДЫ. ОСЫЛАЙ КОНТУР МЕН ЖОЛДЫҒ АРА ҚАШЫҚТЫҒЫ ӨЗГЕРТIЛЕДI. ЕГЕР МӘТIНДI КОНТУРҒА ПАРАЛЛЕЛЬ ТҮРДЕ ТАСЫМАЛДАСА, ОЛ КӨЛДЕНЕҢ ЖЫЛЖИДЫ. БҰЛ ЖҰМЫС ТӘСIЛIН ДЕ СЫНАП КӨРIҢIЗДЕР.

З. МӘТIННIЦ ИНТЕРАКТИВТI ЖЫЛЖУЫН БОЛДЫРМАУ ӘРЕКЕТIН ОРЫНДАҢЫЗДАР.

МӘТIН АҒЫМДАҒЫ БЕЛГIЛЕНГЕН ОБЪЕКТ БОЛЫП ТҰРҒАНДА, ОНЫМЕН БАЙЛАНЫСТАҒЫ КОНТУРҒА ТИIСПЕЙ, БОЯУ МЕН АБРИС ТАҒАЙЫНДАУҒА БОЛАДЫ.

1. ТҮСТЕР ПАЛИТРАСЫНЫҢ  КӨК ТҮСIНДЕ ТIНТУIРДIҢ СОЛ ЖАҚ БАТЫРМАСЫМЕН ШЕРТIҢIЗДЕР, МӘТIН КӨК ТҮСКЕ БОЯЛАДЫ.

2. ЛОГОТИП ҮЛГIСIНДЕ МӘТIН  ЭЛЛИПС КОНТУРЫ БОЙЫНДА ОРНАЛАСҚАН, БIРАҚ КОНТУРДЫҢ ӨЗI КӨРIНБЕЙДI. CTRL БАТЫРМАСЫН БАСЫП ТҰРЫП, ЭЛЛИПСТI БЕЛГIЛЕҢIЗДЕР. ТҮСТЕР ПАЛИТРАСЫНДАҒЫ ҚИҒАШ КРЕСТПЕН БЕЛГIЛЕНГЕН ҮЛГIДЕ ТIНТУIРДIҢ ОҢ ЖАҚ БАТЫРМАСЫМЕН ШЕРТIП, АБРИСТI АЛЫП ТАСТАҢЫЗДАР. ЭЛЛИПС АЛДЫМЫЗДА ЖАСЫРЫН КҮЙДЕ БОЛЫП БЕЙНЕЛЕНЕДI, ЯҒНИ КӨРIНБЕЙДI.

ҚЫЗМЕТ ОБЪЕКТIЛЕРIН ЖОЮ

ЭЛЛИПСТI МҮЛДЕ ЖОЙЫП ТАСТАУҒА БОЛАДЫ. ОЛ ҮШIН ОНЫ БЕЛГIЛЕП, СОНАН СОҢ DELETE ПЕРНЕСIН БАСУ КЕРЕК. ДЕГЕНМЕН, РЕДАКЦИЯЛАУДЫ АЯҚТАҒАНЫНА ҚЫЗМЕТ ОБЪЕКТIЛЕРIН ЖОЮДЫҢ ҚАЖЕТI ЖОҚ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе CorelDRAW Graphics Suite