Акціонерне товаритсво

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Апреля 2013 в 21:30, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність теми дослідження. Світова історія та практика свідчать про те, що найбільш розповсюдженою та ефективною формою спільної участі для здійснення підприємницької діяльності шляхом об'єднання капіталів, є акціонерні товариства. Акціонерне товариство - одна з найбільш складних організаційно-правових форм підприємства.

Содержание

ВСТУП…………………………………………………………………..…….3

РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА ТИПИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ………..5
1.1. Поняття та ознаки акціонерних товариств ………..…………….5
1.2. Типи акціонерних товариств……..………………..………….…..9

РОЗДІЛ 2 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ…………………………………………………………….13
2.1. Загальні збори акціонерного товариства………………………..13
2.2. Наглядова рада акціонерного товариства……………….…….19
2.3. Виконавчий орган акціонерного товариства…………………….25
2.4. Ревізійна комісія акціонерного товариства……………………. 29

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….34

Прикрепленные файлы: 1 файл

КУРСОВАЯ_3.doc

— 162.50 Кб (Скачать документ)

Наглядова рада приймає  рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні  протягом 10 днів з моменту отримання  вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у наступних випадках: - якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства; - неповноти даних у вимозі про скликання позачергових загальних зборів.

Позачергові  загальні збори акціонерного товариства мають  бути  проведені  протягом  45  днів  з  дати отримання товариством  вимоги про їх скликання.

Якщо протягом визначеного  терміну наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. У такому випадку повідомлення про скликання загальних зборів та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства.

Таким чином, розглянувши властивості загальних зборів як вищого органу управління, можна зазначити, що вони проявляються в тому, що їх компетенції віднесені найважливіші питання діяльності товариства (збільшення та зменшення статутного капіталу, внесення змін до статуту товариства, обрання та відкликання наглядової ради, формування виконавчого органу, припинення акціонерного товариства, тощо).

 

 

2.2. Наглядова рада акціонерного товариства

 

 

Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

В акціонерних товариствах  з кількістю акціонерів - власників  простих акцій 10 осіб і більше створення  наглядової ради є обов'язковим. У товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів  наглядової ради визначаються Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором  (контрактом),  що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою  виконавчого  органу  чи іншою   уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової   ради  товариства  цивільно-правового  договору  такий договір може бути оплатним або безоплатним [11, с. 25].

 Член наглядової  ради повинен виконувати свої  обов'язки особисто і не може  передавати власні повноваження  іншій особі, крім члена наглядової  ради - юридичної особи - акціонера.

Члени наглядової  ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства.  Визначення  умов  оплати  покладається  на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України Про акціонерні товариства, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції  наглядової ради належить:

- затвердження в межах  своєї компетенції положень, якими  регулюються питання, пов'язані  з діяльністю товариства;

- підготовка порядку  денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних  зборів  відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

- прийняття рішення  про розміщення товариством інших  цінних паперів, крім акцій;

- прийняття рішення  про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- затвердження ринкової  вартості майна у випадках, передбачених  Законом України «Про акціонерні товариства»;

- обрання та припинення  повноважень голови і членів виконавчого органу;

- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

- прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу  від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови  виконавчого органу;

- обрання та припинення  повноважень голови і членів  інших органів товариства;

- обрання реєстраційної  комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України  Про акціонерні товариства;

- обрання аудитора  товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- визначення дати складення  переліку осіб, які мають право  на отримання дивідендів, порядку  та строків виплати дивідендів  у межах граничного строку;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

- вирішення питань  про участь товариства у промислово-фінансових  групах та інших об'єднаннях, про  заснування інших юридичних осіб;

- вирішення  питань,  віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

- прийняття рішення  про вчинення значних правочинів;

- визначення ймовірності  визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- прийняття рішення  про обрання оцінювача майна  товариства та затвердження умов  договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- прийняття рішення  про обрання (заміну) реєстратора  власників іменних цінних паперів  товариства або депозитарія цінних  паперів та затвердження умов  договору, що укладатиметься з  ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- надсилання  пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами,  що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону;

- вирішення   інших питань,  що належать до виключної компетенції  наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій  документарної  форми  існування  у  бездокументарну форму існування [3].

Питання, що  належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

Посадові особи органів  акціонерного товариства забезпечують  членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.

Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних  осіб - акціонерів.

Член наглядової  ради  -  юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій  раді визначається самим акціонером.

 Повноваження члена  наглядової ради дійсні з   моменту  його обрання  загальними  зборами товариства.  Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні  з  моменту  видачі  йому довіреності  акціонером  -  членом  наглядової  ради  та отримання товариством письмового повідомлення про призначення  представника

Член наглядової ради - юридична особа  несе  відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді.

Обрання  членів  наглядової  ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

 Обрання членів  наглядової ради приватного акціонерного товариства  здійснюється  за  принципом  представництва у складі наглядової ради представників акціонерів або шляхом  кумулятивного голосування.  Конкретний  спосіб  обрання  членів  наглядової ради приватного акціонерного товариства визначається його статутом.

У разі обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства  за  принципом представництва в її складі представників акціонерів статутом товариства може  бути  встановлена  залежність членства та/або  пропорційність представництва представників акціонерів у складі наглядової ради залежно від кількості належних акціонерам  простих акцій або відсутність обмеження кількості представників акціонера у складі наглядової ради товариства [12, с. 65].

Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що  представляє його  інтереси у складі наглядової ради приватного акціонерного товариства, письмово повідомивши про це товариство.  З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді товариства припиняються.

Одна й та сама особа  може обиратися до  складу  наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може  бути  одночасно  членом виконавчого органу та/або членом  ревізійної  комісії  (ревізором) цього товариства. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

 Член наглядової  ради здійснює свої повноваження, дотримуючись  умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник  акціонера - члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

Від імені товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Засідання наглядової ради може скликатись за ініціативою голови наглядової ради, на вимогу члена наглядової ради, ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал [13, с. 34]. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Статутом або положенням про наглядову раду товариства може передбачатися право вирішального голосу голови наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень. Наглядова рада акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Зокрема, можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики товариства.

Таким чином, наглядова рада акціонерного товариства є тим органом, який визначає стратегічну політику товариства та здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу.

 

 

2.3. Виконавчий  орган акціонерного товариства

 

 

Виконавчий орган акціонерного на відміну від наглядової ради, є обов’язковим для будь якого акціонерного товариства, оскільки він забезпечує оперативне управління поточною діяльністю акціонерного товариства, будучи постійно діючим органом, який формується зазвичай з професіоналів (що може не залежати від їх зв'язку з товариством та/або його акціонерами), може включати (якщо він колегіальний) провідних фахівців (головних спеціалістів) акціонерного товариства, спроможних забезпечити вирішення основних питань діяльності акціонерного товариства. Виконавчий орган вправі вирішувати всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю акціонерного товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів і наглядової ради, а у разі відсутності в товаристві наглядової ради - то й питання, пов'язані з організацією проведення загальних зборів (абз. 2 ч. 2 ст. 51 Закону «Про акціонерні товариства»). Конкретний перелік повноважень виконавчого органу має визначатися статутом акціонерного товариства з врахуванням вимог Закону «Про акціонерні товариства» щодо виключної компетенції загальних зборів і наглядової ради (ч. 2 ст. 33 та ч. 2 ст. 52).

Статус виконавчого органу зумовлює його основний обов'язок: організація виконання рішень загальних зборів і наглядової ради (у разі її наявності). В ієрархії органів управління акціонерного товариства виконавчий орган поступається загальним зборам (вищому органу) і наглядової раді (проміжному органу, що забезпечує організацію та контроль за діяльністю виконавчого органу). Відтак, виконавчий орган є підзвітним і загальним зборам, і наглядовій раді. За загальним правилом, виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства і, відповідно, - представляє його інтереси, однак має при цьому дотримуватися меж, встановлених статутом акціонерного товариства та законом [14, с. 26].

Права та обов'язки членів виконавчого органу акціонерного товариства визначаються Законом, іншими актами законодавства, статутом  товариства  та/або  положенням  про   виконавчий   орган товариства,  а  також  контрактом,  що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради   чи  особа,  уповноважена  на  таке  підписання наглядовою радою.

Закон «Про акціонерні товариства» закріплює можливість вибору (залежно від специфіки конкретного акціонерного товариства, зокрема кількісного складу його акціонерів) форми виконавчого органу - колегіальний (правління, дирекція) чи одноосібний (директор, генеральний директор). Останній варіант є менш витратним, а з іншого боку - більш ризикованим через прийняття рішень одноосібно, без врахування чи обговорення альтернативних точок зору. В статуті акціонерного товариства та положенні про його виконавчий орган (у разі наявності такого локального акта) мають визначатися особливості виконавчого органу конкретного акціонерного товариства: вид виконавчого органу (колегіальний чи одноосібний), назва виконавчого органу залежно від обраного виду (колегіальний - правління чи дирекція; одноосібний - директор чи генеральний директор), кількісний склад колегіального виконавчого органу, компетенція виконавчого органу, вимоги до його членів/одноосібного виконавчого органу (у тому числі пов'язані зі специфікою акціонерного товариства), порядок обрання та відкликання, основні права та обов'язки, відповідальність за невиконання/неналежне виконання обов'язків члена виконавчого органу /одноосібного виконавчого органу. Крім того, членами виконавчого органу укладається згідно з КзПП трудовий договір [5, с. 157].

Информация о работе Акціонерне товаритсво