Өсімдік негізіндегі көміртекті сорбенттерді ағызынды суларды ауыр металдардан тазарту үшін пайдалану

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Апреля 2014 в 14:30, диссертация

Краткое описание

Түйін сөздер: СОРБЕНТТЕР, МЕНШІКТІ БЕТТІК АУДАН, КАРБОНИЗДЕУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ, КҮРІШ ҚАУЫЗЫ, КӨМІРТЕК МӨЛШЕРІ, СОРБЦИЯ.
Зерттеу нысандары ретінде: Модельді ерітінділерден ауыр металл иондарын наноөлшемді көміртекті сорбенттермен тазалау.
Жұмыстың мақсаты: Ағынды суды ауыр металл иондарынан нанокөлемді көміртекті сорбенттердің көмегімен тазалау.

Содержание

КІРІСПЕ
6
I
ӘДЕБИ ШОЛУ
7
1.1
Табиғи шикізаттардан сорбенттерді карбонизациялау
арқылы алу

7
1.2
Суды ауыр металдар иондарынан тазалау үшін қолданылатын
Сорбенттер

17
1.3
Судың химиялық компоненттерінің санитарлы-токсилогиялық сипаттамасы

19
II
ЭКСПЕРИМЕНТТІК БӨЛІМ
20
2.1
Карбониздеу әдістемесі
20
2.2
Алынған үлгідегі көміртек мөлшерін анықтау әдісі
20
2.3
Карбониздеу процесіндегі үлгі массасының өзгерісін анықтау
21
2.4
Элементтік анализдеу әдісі
21
2.5
Көміртектенген үлгінің меншікті беттік ауданын
газохроматографиялық әдіспен анықтау

21
2.6
ИҚ-спектроскопия әдісі
22
2.7
Электрондық микроскопия әдісі
22
III
НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ
23
3.1
Карбонизделген үлгінің меншікті беттік ауданын зерттеу
25
3.2
Үлгілерді ИҚ-спектроскопиялық әдіспен зерттеу
26
3.3
Карбонизделген сорбенттерді электронды-микроскопия әдісімен зерттеу

27
3.4
Үлгілерді ЭПР-спектроскопия әдісімен зерттеу
30
3.5
Карбонизделген күріш қауызы негізіндегі көміртекті материалдар

31

ҚОРЫТЫНДЫ
36

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Прикрепленные файлы: 1 файл

СУДЫ АУЫР МЕТАЛЛ ИОНДАРЫНАН ӨСІМДІК НЕГІЗІНДЕГІ КӨМІРТЕКТІ СОРБЕНТТЕРДІҢ КӨМЕГІМЕН ТАЗАЛАУ.doc

— 2.72 Мб (Скачать документ)

 

4-сурет. 500˚С карбонизделген үлгілердің ИҚ-спектрі

3.3 Карбонизделген сорбенттерді электронды-микроскопия әдісімен зерттеу

 

Карбонизделген сорбенттердің беттік құрылымы мен морфологиялары электронды-микроскопия әдісімен зерттелді. Зерттеу нәтижелерінен бастапқы шикізат КҚ микроскопиялық суретінен беттің тығыз көміртекті құрылысты екендігін көруге болады (5-сурет).

Ал карбониздеуден кейін үлгілердің құрылымы мен морфологиясы айтарлықтай өзгеріске ұшырайды. Электронды микроскопия суреттерінен үлгілер әртүрлі морфологияға ие екендігін көруге болады. Карбониздеуден кейін олардың меншікті беттік ауданының өсуі олардың кеуек размерлерінің артуымен түсіндіріледі.

 

 

5-сурет. Бастапқы КҚ үлгісінің электронды-микроскопиялық суреті

 

      

         а                      б 

 

6-сурет. 400˚С (а) және 450˚С (б) температурада карбонизделген КҚ үлгісінің электронды-микроскопиялық суреті

 

6-суретте 400˚С температурада карбонизделген КҚ үлгісінің электронды-микроскопиялық суреті көрсетілген.  Мұнда бастапқы КҚ микроскопиялық суретіне қарағанда борпылдақ, кеуекті екендігін көруге болады. Карбониздеу температурасын 450˚С температураға көтере отырып алынған үлгіде талшықты құрылым пайда болады.

Карбониздеу температурасы 500˚С және 550˚С болатын үлгілерде  қабыршақты түзілулер және әртүлі борпылдақ бөлшектерден түзілген талшықты құрылымнан тұратынын көруге болады.

 

       

                        а                     б 

 

7-сурет. 500˚С (а) және 550˚С (б) температурада карбонизделген КҚ үлгісінің электронды-микроскопиялық суреті

 

8(а)-суреттен 600˚С температурада карбонизделіп алынған үлгілердің микроскопиялық суретінен күйетәріздес құрылысты байқауға болады.

 

         а                      б 

 

8-сурет. 600˚С (а) және 650˚С (б) температурада карбонизделген КҚ үлгісінің электронды-микроскопиялық суреті

Ал 650˚С температурада карбонизделген үлгілерде әртүрлі майда бөлшектердің түрлері және перделі түзілулердің үлкен мөлшері бақыланды. Ұсақ дәнекті және әртүрлі қалыңдықтағы сынықты және қабыршақты бөлшектер де кездеседі [39].

Карбониздеу температурсын ары қарай жоғарылату ұсақ күйетәріздес бөлшектерден тұратын талшықтардың өсуіне әкеледі (9-сурет, а). 750˚С температурада алынған үлгіде көміртекті бөлшектер мен тығыз көміртекті құрылымдар байқалады.

 

           

         а                      б 

 

9-сурет. 700˚С (а) және 750˚С (б) температурада карбонизделген КҚ үлгісінің электронды-микроскопиялық суреті

 

Карбониздеу температурасы 750˚С  жоғары жағдайда алынған үлгілердің микроскопиялық суретінен беттік қабатындағы құрылымның тығыздалғанын көруге болады.

 

10-сурет. 800˚С температурада карбонизделген КҚ үлгісінің электронды-микроскопиялық суреті

 

Құрылымның тығыздалуы олардың кеуек өлшемдерінің кішіреюіне, яғни меншікті беттік ауданының азаюына алып келеді. Бұл жылулық десорбция  әдісімен анықталған мәліметтермен сәйкес келеді  [36].

Қорытындылай келгенде, микроскопиялық суреттерді сараптай отырып, карбониздеу температурасы өскен сайын жоғары кеуекті, беттік ауданы жоғары, әртүрлі морфологиялы сорбент алуға болатындығы анықталды.

 

3.4 Үлгілерді ЭПР-спектроскопия  әдісімен зерттеу

 

Карбонизделген сорбенттердің парамагнитті қасиеттерін зерттеу кезінде кейбір жағдайларда мыс иондарының Сu+2 адсорбциялау нәтижесінде сорбенттердің бос радикалдар күйінің бастапқы концентрациясы өзгеретіні байқалды. Осыған байланысты зерттеліп отырған карбонизделген КҚ негізіндегі сорбенттердің парамагниттік салыстырмалы зерттеу қызығушылық тудырды. Зерттеу үшін 3см диапазонда жұмыс істейтін модернизделген ИРЭС-1001 ЭПР-спектрометрінде жүргізілді. Тіркеу шарттары қанығу эффектілері мен ЭПР сызығы формаларының өзгеруін болдырмау үшін таңдалынып алынды. КҚ ЭПР-спектрлерінің параметрлерін өлшеу нәтижелері 3-кестеде келтірілген.

Кестеден бос радикалдар күйлерінің концентрациясы үлкен шамаға (1018 сп/г) жететінін көруге болады. Карбониздеу температураларына байланысты радикалдарды күйінің концентрациясы карбониздеу температурасы 650˚С кезінде максимум арқылы өтеді, ал одан әрі температураны көтеру кезінде концентрация күрт төмендейді. Карбониздеу температурасы 800˚С кезінде концентрация максималдымен салыстырғанда 200 ретке азаяды. Сонымен бірге айта кететін мәлімет, сызық ені температураның көтерілуімен азайып, 550˚С температурада карбонизделген үлгілерде 5,7 э береді. Ал 800˚С температурада карбонизделген үлгілерде 2,8 э болады. Карбониздеу температурасына байланысты g-фактор мәні де өзгереді. Бастапқы карбониздеу температураларында алынған үлгілердің g-фактор мәні көбінесе бос радикалды жүйеге сәйкес келеді.

Бос-радикалды күйдің максималды концентрациясына сәйкес келетін 650˚С карбонизделген сорбентте ең эффективті адсорбциялау процестері байқалды. Осыған байланысты алынған адсорбентте сорбция процесі парамагниттік орталықтар болуына тура немесе жанама тәуелді деген болжам жасауға болады [37].

Парамагниттік орталықтардың адсорбция өту уақытына тәуелділігін зерттеу мақсатында жасалынған зерттеулер белгілі бір дәрежеде болжамды дәлелдейді. Адсорбция уақытының карбонизделген КҚ парамагниттік сипаттамаларының әсері келтірілген. 4-кестеде, парамагнитті орталықтардың концентрациясы сорбция уақыты неғұрлым көп болса, соғұрлым бос-радикалды күй концентрациясы аз болады.

 

 

3-кесте. КҚ-ның карбониздеу температурасына  байланысты ЭПР спектр параметрлерінің  өзгеруі

 

Үлгі

ЭПР түзуінің ені, ΔН (эрстед)

Бос-радикалды күй концентрациясы, сп/г 1018

g-фактор

КҚ-400˚С

5,9

3,2

2,0022

КҚ-450˚С

5,8

4,1

2,0025

КҚ-500˚С

5,8

5,7

2,0027

КҚ-550˚С

5,7

5,9

2,0030

КҚ-600˚С

5,3

7,0

2,0030

КҚ-650˚С

4,6

8,3

2,0020

КҚ-700˚С

4,4

2,7

2,0017

КҚ-750˚С

2,9

0,1

2,0018

КҚ-800˚С

2,8

0,04

2,0019


 

4-кесте. 650˚С температурада карбонизделген КҚ ЭПР сперктрлері параметрлерінің мыс тұздарын адсорбциялау уақытына байланысты өзгеруі

 

Сорбциялау

уақыты, мин

Бос-радикалды күй концентрациясы, сп/г 1018

ЭПР түзуінің ені, ΔН (эрстед)

g-фактор

Спиндер концентрациясының бастапқы конц-ға қатынасы

0

8,3

4,6

2,002

1

5

5,4

4,6

2,002

0,65

15

5,4

4,2

2,002

0,65

30

4,9

4,2

2,002

0,59

60

4,2

4,8

2,002

0,50

90

3,6

4,4

2,002

0,47


 

Процестің ұзақ жүруі (30-60 мин) парамагнитті орталықтар концентрациясы екі есе кемітеді. Адсорбциялау уақытын одан әрі ұзарту парамагнитті орталықтар концентрациясының өзгеруіне әсер ететіндігі байқалды. Осы берілген мәліметтер негізінде сорбция өткізудің оптималды уақыты 60 минут деген болжам жасауға болады.

 

3.5 Суды ауыр металл иондарынан тазартуда алынған көміртекті сорбенттерді қолдану

 

Суды ауыр металл иондарынан тазартуда әртүрлі температурада карбонизделген сорбенттер қолданылды. Мыс пен кадмий иондарын сорбциялау дәрежесінің сорбциялау уақыты мен карбонизация температурасына тәуелділігі зерттелді. Зерттеу статикалық жағдайда жүргізілді. Алынған карбонизделген үлгілердің 1 г мөлшерінің 100 см3 металл тұздары ерітіндісіндегі сорбциялық қасиеті қарастырылды. Тұз концентрациясын мыс үшін шамамен 5 мкг/см3, ал кадмий үшін 0,1 мкг/см3 құрады. 5, 15, 30, 60, 90 минут аралықтарындағы сорбциялау кезіндегі ерітіндідегі металл иондарының концентрациялары атомдық-адсорбция спектроскопия әдісінің көмегімен анықталды. Содан кейін бастапқы және соңғы концентрация айырымынан сорбция дәрежесін табылды. Мыс пен кадмий иондарын сорбциялау нәтижелері 5, 6 кестелерде көрсетілген.

 

 

11-сурет. Карбонизделген КҚ-ның үлгілерімен ерітіндегі мыс

иондарының сорбциялық дәрежесінің уақытқа тәуелділігі

 

11-суреттен мыс иондарының сорбциясы 6000C-та және одан жоғары температурада карбонизделген үлгі үшін бастапқы 5 минуттың өзінде 96-99% құрайды. Яғни, 6000C-тан төмен температурада синтезделген үлгілердің сорбциялық қасиетінің біршама төмен екендігін көруге болады.

12-сурет. Карбонизделген КҚ-ның үлгілерімен ерітіндегі кадмий

иондарының сорбциялық дәрежесінің уақытқа тәуелділігі 

5-кесте. 1г сорбенттің әртүрлі  уақыт аралығындағы мыс ионын  сорбциялау нәтижелері

 

Сорбциялау уақыты, мин

КҚ-400˚С (ерітіндідегі бастапқы мыс концентрациясы 4,51 мкг/см3)

КҚ-450˚С (ерітіндідегі бастапқы мыс концентрациясы 4,8 мкг/см3)

Концентрация, мкг/см3

Сорбциясы, %

Концентрация, мкг/см3

Сорбциясы, %

5

1,69

64,2

1,49

62,5

15

1,61

69,6

1,13

64,3

30

1,47

75,7

0,844

67,4

60

1,1

79,1

0,8

75,6

90

0,8

80,3

0,8

82,3

 

КҚ-500˚С (ерітіндідегі бастапқы мыс концентрациясы 4,8 мкг/см3)

КҚ-550˚С (ерітіндідегі бастапқы мыс концентрациясы 5,1мкг/см3)

5

1,1

69

1,828

77,1

15

0,662

76,5

1,552

86,2

30

0,602

82,4

1,241

87,5

60

0,556

83,3

1,069

88,4

90

0,553

83,3

1,003

88,5

 

КҚ-600˚С (ерітіндідегі бастапқы мыс концентрациясы 5,1 мкг/см3)

КҚ-650˚С (ерітіндідегі бастапқы мыс концентрациясы 5,1мкг/см3)

5

0,223

95,6

0,077

97,5

15

0,145

97,2

0,067

98,8

30

0,115

97,7

0,029

99,5

60

0,068

98,6

0,029

99,6

90

0,065

98,7

0,027

99,8

 

КҚ-700˚С (ерітіндідегі бастапқы мыс концентрациясы 4,81 мкг/см3)

КҚ-750˚С (ерітіндідегі бастапқы мыс концентрациясы 4,81мкг/см3)

5

0,046

99

0,118

98,5

15

0,043

99,1

0,06

98,7

30

0,024

99,5

0,022

99,4

60

0,022

99,5

0,019

99,4

90

0,019

99,6

0,01

99,5

 

КҚ-800˚С (ерітіндідегі бастапқы мыс концентрациясы 4,81мкг/см3)

Концентрация, мкг/см3

Сорбциясы, %

5

0,59

87,7

15

0,13

97,3

30

0,096

98

60

0,068

98,6

90

0,051

98,9


6-кесте. 1г сорбенттің әртүрлі  уақыт аралығындағы кадмий ионын  сорбциялау нәтижелері

 

Сорбциялау уақыты, мин

КҚ-400˚С (ерітіндідегі бастапқы кадмий концентрациясы

0,1 мкг/см3)

КҚ-450˚С (ерітіндідегі бастапқы кадмий концентрациясы

0,1 мкг/см3)

Концентрация, мкг/см3

Сорбциясы, %

Концентрация, мкг/см3

Сорбциясы, %

5

0,0355

64,5

0,025

75,0

15

0,0291

70,9

0,0233

76,7

30

0,0228

77,2

0,0169

83,1

60

0,0179

82,1

0,0151

84,9

90

0,0176

82,4

0,0146

85,4

 

КҚ-500˚С (ерітіндідегі бастапқы кадмий концентрациясы

0,1 мкг/см3)

КҚ-550˚С (ерітіндідегі бастапқы кадмий концентрациясы

0,1 мкг/см3)

5

0,0326

67.4

0,0411

58,9

15

0,0224

77,6

0,0273

72,7

30

0,015

85,0

0,0117

88,3

60

0,0152

84,8

0,0073

92,7

90

0,0117

88,3

0,0039

96,1

 

КҚ-600˚С (ерітіндідегі бастапқы кадмий концентрациясы

0,1 мкг/см3)

КҚ-650˚С (ерітіндідегі бастапқы кадмий концентрациясы

0,1 мкг/см3)

5

0,0275

72,5

0,077

97,5

15

0,0256

74,4

0,067

98,8

30

0,0158

84,2

0,029

99,5

60

0,0121

87,9

0,029

99,6

90

0,0076

92,4

0,027

99,8

 

КҚ-700˚С (ерітіндідегі бастапқы кадмий концентрациясы

0,1 мкг/см3)

КҚ-750˚С (ерітіндідегі бастапқы кадмий концентрациясы

0,1 мкг/см3)

5

0,0071

92,9

0,0018

98,2

15

0,0064

93,6

0,0017

98,3

30

0,0039

96,1

0,0015

98,5

60

0,0028

97,2

0,0016

98,4

90

0,0014

98,6

0,0015

98,5

КҚ-800˚С (ерітіндідегі бастапқы кадмий концентрациясы 0,1 мкг/см3)

 

Концентрация, мкг/см3

Сорбциясы, %

5

0,0155

84,5

15

0,0059

94,1

30

0,0069

95,1

60

0,0035

96,5

90

0,0029

97,1

Информация о работе Өсімдік негізіндегі көміртекті сорбенттерді ағызынды суларды ауыр металдардан тазарту үшін пайдалану