Электр тогы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Апреля 2013 в 18:46, реферат

Краткое описание

Зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы электр тогы деп аталады. Электр тогы еркін электрондардың немесе иондардың реттелген орын ауыстыруы кезінде ғана пайда болады.
Дегенмен, егер бейтарап тұтас дене орын ауыстырса, ондағы қисапсыз көп электрондар мен атом ядроларының реттелген қозғалысына қарамастан, электр тогы пайда болмайды. Бұл жағдайда өткізгіштің кез келген қимасы арқылы орын ауыстыратын толық заряд нөлге тең, өйткені таңбалары әр түрлі зарядтар бірдей орташа жылдамдықпен орын ауыстырады.

Содержание

Кіріспе
Негізгі бөлім
Тұрақты электр тогы.
Ом, Джоуль- Ленц заңы, Кирхгоф ережесі
Электромагниттік индукция құбылысы.
Электромагниттік индукция құбылысының ашылу тарихы. Фарадей заңдары.
Электростатика
Электр өрісінің өткізгіштерге әсері.
Қорытынды

Прикрепленные файлы: 1 файл

Мазмұны.docx

— 52.44 Кб (Скачать документ)

3.Кез-келген  зарядталған дене немесе оқшауланған  зарядтар қоршаған ортаның қасиетін өзгертеді, электр өрісін туғызады.

Электр  өрісін зерттеу үшін нүктелік заряд  қолданылады. Екі зарядтың бір-біріне әсер күші                       

 F= qсын (1/4πεo* qr/R2r) сыншы зарядқа тәуелді. барлық сыншы зарядтар F/ qсын   ол үшін q-шы r-ге тәуелді.                       

 Ē= F/ qсын             Ē – электр өрісінің кернеулігі                                                                           

  q – сыншы заряд                                  

  Ē=1/4πεo* q qсынr/ R2r = q          *  r          Е=В/М                                                         

  qсын                             4πεoR2        r

электр  өрісі қозғалмайтын зарядтар q1, q2, q3, q4... qn әсерінен болсын электр өрісінің нүктелік зарядқа әсер күші                       

                                           F= F1+ F2+ F3+...                     

  q0Ē= q0Ē1+ q0Ē2+ q0Ē3+...+ q0Ēі    немесе                                    

  q0Ē= q0 Σ Ēі                                         

  Ē= Σ Ēі           электр өрісінің суперпозициясы деп аталады. А – нүктесіндегі электр өрісін анықтау үшін суперпозиция принципін қолданамыз.             

 Ē= Ē++ Ē-                   

  Ē+= q+/4πεo r2 2= q+/4πεo(r-L/2) 2                   

  Ē-= q-/4πεo r1 2= q-/4πεo(r-L/2) 2   мәндерінің орнына қойсақ жалпы                   

  Е= 2р/4πεo r3                р – векторлық шама

р= q/L     (Р – дипольдің моменті)

жалпы жағдай үшін диполь моменті                   

  Е =1/4πεo* Р/r3√1+3cos2α

3.Зарядтардың  электр өрісін анықтау кейбір математикалық қиындықтарға байланысты электр өрісінің күш сызықтар жиілігі Е-ге тең болсын және ds-ауданшадан өтсін            

N= Еds немесе N=Еdscosα

электр  өрісінің (Е), (ds) беттен өтетін векторлық ағыны        

 Ф=∫Еnds    бұл формуланы Остраградский – Гаусс теоремасын тұйықталған бет үшін қолданып Ф=∫Еnds=1/εoΣqі

тұйықталған бет үшін кернеулік ағыны (Ф) осы  бет үшін ішіндегі қоршщалған зарядтың алгебралық қосындысы εo–ге бөлгенге тең.

Электр  өрісін анықтау үшін қосымша шамаларды  анықтап алып Остраградский – Гаусс  теоремасын қолданайық. Ол үшін зарядтардың кеңістікте орналасуына байланысты, зарядтардың сызықтық, аудандық және көлемдік тығ ыздықтары қолданылады.             

 τ=lim ∆q/∆L          τ – сызықтық заряд тығыздығы             

 ∆L→0             

 δ=lim ∆q/∆S          δ – аудандық заряд тығыздығы             

 ∆S→0             

 ρ=lim ∆q/∆V                              

  ∆V→0                    ρ -  көлемдік заряд тығыздығы

  1. Біртекті зарядталған шексіз жазықтықтың өрісі 

 

             Е= δ/2εo      

  2. Әраттас зарядталған екі жазықтықтың өрісі                    

  Е= δ/εo

3,Зарядталған  шексіз цилиндр өрісі             

  Е(r)=1/π εo*λ/r        λ – зарядтың сызықтық тығыздығы                                       

 r – цилиндрдің радиусы

Электр  өрісінің потенциалы. Электр өрісі мен  потенциалдар арасындағы байланыс.

Тұрақты электр тогы. Электромагниттік индукция құбылысы

q – зарядтың электр өрісіндегі «сыншы» заряд q1 сыншы зарядтың 1 нүктеден 2 нүктеге көшірейік  орын ауыстыру dL болсын

демек dА=ҒdLcosα          

dLcosα=dr сондықтан           

dА=Ғdr= q q1/4π εor²dr бұл формуланы r1, r2 бойынша интегралдасақ

r2                                                                                   А=∫Ғdr=q q1/4πεo∫dr/r²= 1/4πεo{qq1/r1–qq1/ r2} жақшаны ашып                      

  r1                                                                                              мәндерін қойсақ

А=Wp1– Wp2

Wp1, Wp2 – электр өрісінің потенциаллық энергиясы.

Wp/qсын=φ өрістің потенциалы болса, өрісм потенциалы зарядтардың әр қайсысы жеке-жеке туғызған потенциалдардың алгебралық қосындысына тең                                                                                                            φ= 1/4πεo Σq1/r1

электр  өрісіндегі істелген жұмыс А=ҒdL= qЕdL         

qЕdL=-q*υφ/υL*dL ,    Е=-gradφ. 

Электр өрісінің өткізгіштерге әсері.

Электр өрісінің осы өріске кіргізген нүктелік зарядқа  әсерін сипаттағанбыз. Ал осы өріске өткізгіштерді ө орналастырсақ  қандай өзгеріс болуы мүмкін. өткізгіштерде  еркін электрондар саны 1022 * 1 см3 сәйкес болса, оларға әсер ететін күш өрістің кернеулігіне пропорционал.

  1. Өткізгіштің ішіндегі электр өрісінің кернеулігі Е = 0
  2. Өткізгіштің бар көлемі эквипотенциалды болады.
  3. Зарядталған өткізгіштегі зарядтар өткізгіштің бетіне орналасады.

 

 

Электрсыйымдылық.    

 Нүктелік зарядтың координатасы  ds-ке тәуелді дараланған өткізгіш үшін  φ~q                         

 С= q/φ

Электр сыйымдылық  - С=4πεεo*    1       ;                               

                          φкds/r

Шардың электр сыйымдылығы – С=4πεεo R

Жазық конденсаттардың  электр сыйымдылығы – С=εεoS/d

Электрсыйымдылықтың өлшеу бірлігі :                                                                  

1 ф (фарада)                  

                                                1 мкрф = 10 -6ф                                                                 

1 пикофарада = 10-12Ф

Электр  өрісінің  диэлектриктерге  әсері.      

Диэлектриктерге электр өрісі әсерін қарастырайық.

Біріншісі диэлектриктердің әрбір молекуласы +q, -q зарядтар саны тең.

Екіншісі  кейбір диэлектриктердің  (Н2,N2,CCl4) электрондары ядроға симметр.орналасқан. Көп жағдайда диэлектр. молекуладағы диэлектрондар орналасуы симметриясы болып келмейді. Мұндай молекулаларды полярлық молекулалар деп атаймыз.                                                            (H2 O, NH3, HCL, CH3 CL)                      

                                                                                            

 Ғ=P Еx*υ Еx/ υx*i+ P Еy*dЕ/dx*i                   

 

Диэлектриктердің  поляризациялануы.      

Электр  өрісіндегі диэлектриктерде поляризация  болатынын тәжірибеден байқауға болады. Диэлектрикті электр өрісін кіргізсек  диэлектрик молекулалары  ө мен  ө бағыттары бірдей болады. Мұны поляризация дейміз.                         

                                         

 

Егер  диэлектрик бір текті болса,             

Pe= nope            Pe= 4πεor3   

қолдансақ                   

P = noεoαE = εoλE 

λ = noα диэлектриктік сезімталдық

(сегнотоэлектрик,  пьезоэлектрикті өз бетімен дайындау).  
  
Лоренц күші сол қол ережесімен анықталады.

Егер қозғалыстағы зарядқа электр өрісі де, магнит өрісі де әсер етсе қорыт күш электр өрісі мен магнит өрісінің тарапынан әсер ететін қорытқы күш күшке тең болады.                 

 Ғ=qĒ+q(υВ)       

 Магнит өрісі үшін  В векторының вакууумдегі циркуляциясы.    

 Берілген  тұйық контур бойымен В векторының циркуляциясы деп төмендегі интегралды айтамыз.            

 φ(Вdl) = φВ1dl немесе В1= Вcosα   

Вакуумдегі магнит өрісі үшін толық ток заңы. В  векторының кез-келген еркін тұйық  контур арқылы циркуляциясы деп токтардың  алгебралық қосындысының көбейтіндісіне тең шама.                                                 

n                  

 φ(Вdl)=φВ1dl=µo∑ Ік                                                         

i=1          

Түзу токтың магнит индукциясы                 

 φВ1dl=φВdl=В∫dl=В2πr=µoІ                   

 В=µoІ/2πr:

электростатикалық өріс векторы Ē – циркуляциясы о тең, яғни электростатикалық өріс потенциалы болады, ал магнит индукциясы В – циркуляциясы о-ге тең емес, сондықтан магнит өрісін құйынды өріс дейміз.     

Соленоидтың магнит өрісі.   

 Ұзындығы l, N орамы бар бойынан электр  тогы өтіп жатқан соленоидтың  магнит индукциясын анықтайық.  Соленоидтың ұзындығы оның диаметрінен  көп үлкен деп есептесек оны  соленоидты шексіз ұзын деп  қарастыруға болады. Соленоидты  зерттеу нәтижесінде өріс соленоидтың сыртында бір текті емес, олай болса соленоидтың магнит өрісі негізінен соленоидтың ішіне жинақталған, ал сыртында о-ге тең болады. АВДС контурын қарастырайық

оның ішінде  N орам бар деп есептесек онда                     

 φВіdl=µoNІ    Ві=о                        

 φВіdl=Вl=µoNІ                

 В=µoN*І/l

соленоид ішінде магнит өрісі

бірдей болады.    

 Магнит индукциясы  векторының ағыны. 

В векторының өрісі  үшін Гаусс теоремасы.   

 Магнит индукциясы векторының ds ауданы арқылы өтетін ағыны              

 dф=Вds=Вnds   немесе    Вn=cosα

бұл ағынның  интегралдық               

 Фв=∫Вds=∫Вnds

Біртекті өріс пен жазық бет үшін, егер В –  векторына перпендикуляр орналасса  онда Вn=В=Const. онда Фв=ВS

Магнит ағынының өлшем бірлігі              

 Вебер(Вб) =1тл*м²   алынады.

Ауданы 1м² жазық бет арқылы перпендикуляр бағытта өтетін магнит ағыны.

В – векторының өрісі Гаусс теоремасы біртекті магнит өрісінің магниттік индукциясы соленоидтыңішінде өзекше болған жағдайда   

 В=µoµNІ/l; бұдан Фі= ВS=µoµNІ/l*S

Толық ағыны  Ψ= ФіN=NВS=µoµN²І/l*S  

Өткізгіш  пен тогы бар контурды магнит өрісінде орын                             

 ауыстырған кездегі  жұмыс.      

 Магнит өрісіндегі өткізгішке  Ампер заңымен анықталатын күш  әсер етеді. егер өткізгіш бекітілмесе,  онда Ампер күшінің арқасында орын ауыстырады. Тогы бар өткізгіште  орын ауыстыру кезінде жұмыс жасайды.  Ғ=ІВl; dА=Ғdх=ІВldх=ІdФ                   

dА=ІdФ  
  
  
  
  
  
Пайдаланылған әдебиеттер : 
 

1. Фриш.  С.Э. Тиморева. А.В.  “Жалпы физика курсы” 

2.       Савельев     “Жалпфы физика курсы 

3.  Абдулаыв  “Жалпы физика курсы” 

4.       Матвеев. А.  « Механика  и  Теория  относительности».


Информация о работе Электр тогы