Інвестування як процес створення капіталу

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2013 в 08:04, курсовая работа

Краткое описание

Мета написання курсової роботи –вивчення умов інвестування капіталу в Україні й оцінка інвестиційного клімату з метою визначення основних проблем і недоліків для подальшого пошуку шляхів їх подолання, розробка рекомендацій щодо покращення умов інвестування в економіку України.
Виходячи з поставленої мети, основними завданнями написання курсової роботи є:
− визначити роль інвестицій в економічному розвитку як країни в цілому, так і окремого підприємства;
− дослідити економічну сутність і значення інвестицій, а також основних джерел їх формування та факторів, що сьогодні впливають на їх розвиток;
− провести загальну характеристику нормативно-законодавчого забезпечення інвестування в Україні ;
− провести аналіз динаміки інвестицій в економіку України;
− розглянути стан країни як потенційного інвестора

Содержание

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Економічний зміст інвестицій та їх класифікація 6
Нормативно-законодавче забезпечення інвестицій в Україні 11
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА
Джерела і процес формування інвестиційних ресурсів фірми 16
Порівняльний аналіз динаміки інвестицій в економіку України 23
Проблеми і шляхи покращення інвестиційної діяльності в Україні 33
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42
ДОДАТКИ 44

Прикрепленные файлы: 1 файл

ОСТАТОЧНИЙ ВАРІАНТ.doc

— 424.00 Кб (Скачать документ)


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

Кафедра економічної  теорії та конкурентної політики

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

 

 

З ЕКОНОМІЧНОЇ  ТЕОРІЇ

( основи економічної теорії, мікроекономіка,

макроекономіка )

 

на тему №97 «Інвестування  як процес створення капіталу»

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Студентки 2 курсу 3 групи

 денної форми навчання

Факультету ресторанно-готельного

та туристичного бізнесу

Маркевич Людмили  Олегівни

 

Науковий керівник :

 

 

 

 

КИЇВ 2013

ЗМІСТ

 

ВСТУП                     3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

  1. Економічний зміст інвестицій та їх класифікація             6
  2. Нормативно-законодавче забезпечення інвестицій в Україні         11

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА  

  1. Джерела і процес формування інвестиційних ресурсів фірми         16
  2. Порівняльний аналіз динаміки інвестицій в економіку України         23
  3. Проблеми і шляхи покращення інвестиційної діяльності в Україні     33

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ               39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ              42

ДОДАТКИ                   44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

 

На сучасному  етапі розвитку економічних процесів і взаємовідносин між підприємствами, фінансовими інститутами, державами  на внутрішньому і зовнішньому ринках гострою проблемою є ефективне вкладення (інвестування) капіталу з метою його збільшення.

Переміщення капіталу суттєво впливає як на економіку  країни в цілому, так і на розвиток окремого підприємства.

Одним із процесів, що сприяє глобалізації економічної діяльності, є інтернаціоналізація капіталу, котрий нерозривно пов’язаний з інтернаціоналізацією виробничої діяльності та розвитком інформаційних технологій. Перелив фінансових ресурсів з однієї країни в іншу відбувається здебільшого у формі інвестицій.

Розмаїття терміна "інвестиції" у вітчизняній та зарубіжній літературі значною мірою пояснюється широтою сутнісних рис цієї доволі складної економічної категорії. У сучасній економічній теорії категорія "інвестиції" (від лат. слова "invest." — вкладати) становить процес вкладення капіталу з метою наступного його збільшення.

Варто зазначити, що сьогодні приплив іноземних інвестицій стає одним із ключових критеріїв статусу країни, успішності її входження у світове господарство.

Питання аналізу інвестицій та інвестиційного капіталу відображені в монографіях, періодичних виданнях, статтях та підручниках. Цими питаннями займались такі видатні зарубіжні та вітчизняні економісти, як: Бланк І.А., Бутинець Ф.Ф., Ткаченко О.І., Федоренко В.П., Шатило Н.В., Шевчук В.Я., Шклярук С.Г., Бондар М.І., Пересада А.А., Татаренко Н.О., Поручник А.М.,  Л. Гітман,  М. Джонкт, У. Шарп,  інші, також вони відображені в законодавчій базі щодо питань інвестування в Україні, офіційних даних Державного агентства України з інвестицій та інновацій.

Незважаючи на різноплановість і глибину уже проведених досліджень щодо оцінки інвестиційного капіталу, наукова думка ще не виробила універсального визначення інвестицій, яке б відповідало потребам як теорії, так і практики, а також було б адекватним з позицій конкретного суб'єкта їхнього здійснення — держави, підприємства, домашнього господарства. Зокрема, чимало уваги вчені економісти приділяють інвестуванню капіталу, Але зважаючи на швидкі темпи інтеграції України у світовий економічний простір, що спричинює появу нових умов функціонування економіки, залишається багато актуальних питань та проблем, пов’язаних з інвестуванням іноземного капіталу, що потребують нагального дослідження та вирішення. Знання щодо інвестицій стають більш насиченими. Тому, усі ці фактори обумовлюють важливість і актуальність теми моєї курсової роботи.

Предметом дослідження є методологічні, теоретичні та практичні аспекти процесу інвестування як створення капіталу, розвитку іноземного інвестування в умовах глобалізації світового  ринку..

Об’єктом дослідження виступає стан інвестиційної діяльності в Україні.

Мета написання курсової  роботи –вивчення умов інвестування капіталу в Україні й оцінка інвестиційного клімату з метою визначення основних проблем і недоліків для подальшого пошуку шляхів їх подолання, розробка рекомендацій щодо покращення умов інвестування в економіку України.

Виходячи з  поставленої мети, основними завданнями написання курсової роботи є:

− визначити  роль інвестицій в економічному розвитку як країни в цілому, так і окремого підприємства;

− дослідити  економічну сутність і значення інвестицій, а також основних джерел їх формування та факторів, що  сьогодні впливають  на їх розвиток;

− провести загальну характеристику нормативно-законодавчого  забезпечення інвестування в  Україні ;

− провести аналіз динаміки інвестицій в економіку  України;

−  розглянути стан країни як потенційного інвестора

− обґрунтувати основні шляхи вирішення проблем інвестиційної діяльності та покращення інвестиційного клімату України.

При написанні  роботи були використані такі методи: нормативний, різноманітні прийоми  статистичних методів, методи аналізу  та синтезу, індукції та дедукції, аналітичний, табличний та порівняльний методи.

Інформаційною базою дослідження виступили законодавчі акти держави, наукові вісники, економічні журнали та статистичні дані державних агенств та міністерств.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

1.1. Економічний  зміст інвестицій та їх класифікація

 

 

 

Сьогодні з активним розвитком ринкової економіки інвестиції почали відігравати надзвичайно важливу роль у розвитку національного виробництва. Завдяки їм сьогодні здійснюється технічне переоснащення підприємств, поповнюються товарні запаси і вдосконалюється товар, здійснюються науково-дослідні роботи, а також, безперечно, створюється капітал.

Тому, дослідження суті інвестицій є дуже важливим кроком на шляху створення теоретико-методичного забезпечення процесу прийняття інвестиційних рішень щодо якнайповнішого використання інвестицій у процесі створення капіталу.

Розкриваючи суть інвестицій, думаю, найперше треба звернутися до поняття капіталу і зрозуміти, як і наскільки  вони між собою  пов’язані, тобто, яким чином інвестиції створюють капітал.

 Отже, одним із важливих факторів виробництва є капітал, одночасно він є і одним із основних елементів суспільного багатства. Підтвердженням цього є значення слова "капітал", що в перекладі із латинського означає "основне майно", "основна сума".

Якщо звернутися до визначення капіталу К.Марксом, то в роботі "Капітал" дається його неоднозначне вираження: по-перше, капітал - це економічні відносини, причому відносини експлуатації. [16]

По-друге, капітал - це вартість, що приносить додаткову вартість. Додаткову вартість, або прибуток, приносить не сама вартість використовуваних ресурсів, а їх використання. Тобто, якщо немає виробництва, немає утворення майбутніх матеріальних благ, немає ринкової економіки. [16]

В сучасній економічній науці капітал розглядається як джерело проценту. Так, І.Фішер (американський економіст) визначає капітал як "дисконтований потік доходу", тобто будь-який елемент багатства, який приносить його власнику регулярний дохід протягом довготривалого періоду часу, можна розглядати як капітал. [15]

Якщо зупинитись на тому , що при аналізі, як правило, розглядають капітал виключно в грошовій формі, припускаючи, що на гроші купують фізичний капітал, то для створення і збільшення капіталу необхідні вкладення грошових коштів, тобто інвестиції.

Інвестиції –

1) процес створення нового капіталу, що вимагає витрат фінансових ресурсів і призводить до змін у запасах капіталу.

2) грошові, майнові, інтелектуальні цінності, які вкладають в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку. Їх можна робити в основні (будівлі, споруди, машини и й устаткування тощо) та оборотні (для формування виробничих запасів товарно – матеріальних цінностей тощо) фонди, у нематеріальні ресурси, людські ресурси, активи (цінні папери. патенти, ліцензії тощо). [12]

У процесі дослідження своєї теми я стикнулася з тим, що в науковій літературі існує багато модифікацій поняття "інвестицій", поява яких, як виявилось, зумовлена специфікою та традиціями різних економічних шкіл та течій.

Термін «інвестиції» першочергово ототожнюється з латинським “investire”, що означає «облачати», «вкладати», або з англійським “investments”, що означає «капітальні вкладення». Сьогодні ж інвестиції - це вкладання капіталу з метою подальшого його збільшення. Приріст капіталу в результаті його інвестування є компенсацією за ризик втрат від інфляції та неодержання процентів від банківських вкладень капіталу. [12]

Широко розповсюдженою є інтерпретація інвестицій як здійснення певних економічних проектів у теперішній час, щоб у майбутньому одержати дохід.

З точки  зору економічної теорії інвестиції – це частина ВВП, не спожита в поточному періоді і яка забезпечує приріст капіталу в економіці, тобто інвестиції є часткою сукупних витрат, що складаються з витрат на нові засоби виробництва, інвестицій у нове житло і приріст товарних запасів.

З точки  зору мікроекономіки інвестиції – це процес утворення нового капіталу.

3 точки  зору фінансів під інвестиціями розуміють придбання реальних або фінансових активів, або – це всі види активів (коштів), які вкладаються в економічну діяльність з метою одержання доходу

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що інвестування - це процес створення або поповнення запасу капіталу. В літературі дається також і більш ширше визначення: "Інвестиції - це довготермінові вкладення капіталу в різні сфери та галузі народного господарства всередині країни та за її межами з метою привласнення прибутку".

Основним мотивом  інвестування, джерелом приросту капіталу є одержуваний прибуток. Обидва процеси - вкладання капіталу і одержання прибутку - відбуваються в певному поточному часі, а саме: можна поступово вкладати капітал, а потім одержати прибуток; паралельно вкладати капітал та отримувати прибуток; вкладати капітал з інтервалами, а через деякий час отримати прибуток. У першому випадку прибуток буде одержано одразу після завершення інвестування в повному обсязі; у другому випадку прибуток можливий за умови повного завершення процесу інвестування; у третьому випадку між періодом інвестування та одержанням прибутку минає певний час, що залежить від форми інвестування та особливостей інвестиційного проекту.

В економічній  літературі зустрічаються різноманітні класифікації інвестицій, проте детальної  класифікації, а особливо єдиної, не існує.

Отже, інвестицій в найзагальнішому вигляді поділяються на:

Валові  інвестиції - це загальний обсяг інвестування за певний період, що спрямований на нове будівництво, придбання засобів виробництва та приріст товарно-матеріальних засобів.

Чисті інвестиції - це сума валових інвестицій без суми амортизаційних відрахувань у певному періоді.

Динаміка чистих інвестицій характеризує економічний  розвиток під-приємства, галузі, держави: 1) якщо сума чистих інвестицій від'ємна, це свідчить про зменшення обсягу випуску продукції; 2) якщо сума чистих інвестицій дорівнює нулю, це означає відсутність економічного зростання; 3) якщо сума валових інвестицій перевищує суму амортизаційних відрахувань, то це означає, що економіка розвивається.

Крім того, інвестиції класифікують і за іншими ознаками, які упорядковано і розглянуто нижче ( рис.1.1.).

 1. За об'єктами вкладання коштів (майна)
 • реальні ( вкладення коштів (майна) у реальні активи - матеріальні та нематеріальні (інновації);
 • фінансові ( вкладення коштів у фінансові інструменти (активи), переважно цінні папери).
 1. За характером участі в інвестуванні
  • прямі ( пряме інвестування здійснюють інвестори, які безпосередньо добирають об'єкти інвестування та вкладають в них кошти (майно, активи);
  • непрямі ( інвестування відбувається через посередника).
 1. За періодом інвестування

Информация о работе Інвестування як процес створення капіталу