Науково-дослидна робота архивних установ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2013 в 22:55, курсовая работа

Краткое описание

Одним із найважливіших напрямів діяльності державних архівів є науково-дослідна та методична робота. Основною метою якої є розвиток і вдосконалення архівної справи, підвищення ефективності виконання основних завдань і функцій архівів, удосконалення організації документів у діловодстві. "Самостійними установами науково-дослідчого типу" вважав архіви на початку 1930-х років професор В. Веретенников

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ АРХІВНИХ УСТАНОВ
Поняття науково-дослідної роботи……………………………………5
Основні етапи НДР………………………………………………………
РОЗДІЛ 2. Методична робота
2.1.Основні поняття методичної роботи……………………………….
2.2. Впровадження результатів наукових досліджень
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….

Прикрепленные файлы: 1 файл

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ.doc

— 139.00 Кб (Скачать документ)

ЦДА та ДА областей є відповідно центральними та регіональними науково-методичними  центрами з питань архівної справи - тобто установами, які ведуть науково-дослідну і методичну роботу з профільних питань.

Виконання державними архівами функцій науково-методичних центрів  передбачає: координацію роботи з  науково-дослідних робіт їхньої компетенції, підготовку збірників  документів і довідників про склад  і зміст профільних архіву документів; організацію методичної та консультативної допомоги установам, організаціям, навчальним закладам з питань архівної справи; вивчення методичної забезпеченості головних напрямів роботи; участь у підготовці та впровадженні нормативних і методичних документів галузевого значення; узагальнення і поширення передового досвіду роботи; організацію стажування працівників архівів за різними напрямами робіт, поширення передового досвіду; проведення методичних нарад, семінарів за участю працівників інших архівів.

2.2

Впровадження - це важливий етап НДМР архівної установи, що здійснюється комплексом організаційних, методичних і практичних заходів, спрямованих  на забезпечення повного або часткового використання у практичній діяльності пропозицій та рекомендацій, отриманих у ході наукового дослідження і метою якого є одержання позитивного практичного ефекту.

Впровадженню підлягають усі нормативні документи та методичні  посібники, необхідні для діяльності державних архівних установ, підготовлені будь-якою установою і затверджені у встановленому порядку.

Впровадження результатів  наукових досліджень буває експериментальним  і практичним. Експериментальне (дослідне) впровадження здійснюється на стадії розроблення теми і є одним  з його етапів.

Практичне впровадження - це повне або часткове використання положень і висновків теоретичних та прикладних досліджень у науково-дослідній, методичній та практичній діяльності архівних установ.

Залежно від кінцевого  результату дослідження розрізняють  такі форми впровадження:

теоретичні дослідження (монографії, концепції, наукові звіти тощо) впроваджують шляхом їх опублікування;

нормативні розробки (стандарти, правила, нормативи, інструкції, переліки тощо) впроваджують затвердженням  відповідною установою, виданням, тиражуванням, розсиланням зацікавленим юридичним і фізичним особам;

документи конгресів, конференцій, круглих столів, семінарів впроваджують через опублікування, оприлюднення на конференціях, семінарах.

5.2. Організація та  порядок впровадження

Організаційним та координаційним центром галузі з питань впровадження результатів наукових досліджень є Держкомархів.

Результати наукових досліджень впроваджують у практику роботи архівних установ всіх рівнів згідно з річним планом.

План впровадження результатів  наукових досліджень і методичних розробок складається УНДІАСД, ЦДА, ДА при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, державними архівами областей, міст Києва та Севастополя.

До плану впровадження включають завершені науково-дослідні та методичні розробки, враховуючи всі форми впровадження. Назви розробок розміщують у плані впровадження у послідовності, аналогічній тексту плану НДМР.

План має форму таблиці (додаток 11).

За необхідності до плану  складають стислу пояснювальну записку.

План підписує укладач  і затверджує керівник архівної установи.

План складається щорічно  до 30 грудня та направляється разом  з іншими плановими документами  до Держкомархіву до 5 січня.

Експериментальне (дослідне) впровадження передбачається планом НДМР архівної установи як етап розроблення  теми, його проведення узгоджується з Держкомархівом та установою, зацікавленою у впровадженні розробки. Про результати експериментального впровадження керівник теми і представник установи складають акт.

Архівна установа-розробник  здійснює методичне забезпечення та авторський нагляд за впровадженням розробок на всіх етапах, надає установам, що впроваджують, консультативно-методичну допомогу, за необхідності організовує семінари, наради, практичні заняття, де пояснюються основні положення впроваджуваних робіт, визначаються сфери застосування і можливості використання розробки, необхідні заходи щодо організації праці. Аналогічні наради, семінари, консультації проводяться і для співробітників зацікавлених відомств.

5.3. Оформлення результатів  впровадження

Результати впровадження відбиваються у річному звіті архівної установи про виконання плану впровадження результатів наукових досліджень і методичних розробок. Звіт складається УНДІАСД, ЦДА, ДА при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, державними архівами областей, мм. Києва та Севастополя.

Звіт має форму таблиці (додаток 12).

Структура тексту звіту  відповідає структурі тексту плану  впровадження результатів наукових досліджень і методичних розробок. Звіт, підписаний керівником архівної установи, засвідчується печаткою та направляється до Держкомархіву до 5 січня.

Наукові дослідження  у галузі архівознавства та документознавства, як правило, не мають прямого економічного ефекту, тому показником ефективності таких робіт є ступінь їхнього  впливу на розвиток архівної справи, підвищення наукового рівня виконуваних робіт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Науково-дослідна робота архівних установ

 

 1. Гаранін О. Діяльність Українського наукового-дослідного інституту архівної справи та документознавства з організації використання Національного архівного фонду в межах реалізації програми “Архівні зібрання України” [Електронний ресурс] / О. Гаранін // Студії з архівної справи та документознавства / голов. ред. С. Г. Кулешов. – К., 2011. – Кн. 2. – С. 5–9. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Studii/2011_19_2/01.pdf. – 21.11.12. – Назва з екрану.
 2. Боряк Г. В. Хрестоматія з архівознавства / упоряд.: Г. В. Боряк [та ін.]. – К., 2003. – 411с.(закон україни)
 3. Архівознавство : підруч. для студ. іст. ф-тів ВНЗ / За заг. ред. Я. Каракули, І. Матяш. – 2-е вид., випр. і допов. – К., 2002. – 356с.
 4. Матяш І. Б.  Нариси історії архівної справи в Україні : навч. посіб. для студ. іст. ф-тів ВНЗ / за ред. І. Матяш, К. Климової. – К., 2002. – 609с.
 5. Меньківська, Н. Види інформаційної діяльності державних архівів України / Н. Меньківська // Вісн. Книжк. палати. – 2011. – № 9. – С. 28–32. – Бібліогр. : с. 32.
 6. Науково-дослідна та методична робота: завдання, зміст, форми [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.archives.gov.ua/Law-base/Provisions/index.php?2001-p-1. – 22.11.12. – Назва з екрану.
 7. Новікова Г. М. Деякі аспекти організаційно-методичного та технічного забезпечення фізичного збереження документних фондів / Г. М. Новіковіа // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наук. доп. всеукр. конф., (19–20 листоп. 1996 р.). – К., 1997. – С. 216–21.

79.3(4УКР)

У 45

 1. Папакін Г. Архіви України в міжнародних та міжрегіональних програмах збереження культурної спадщини: досвід та перспективи [Електронний ресурс] / Г. Папакін // Архіви України. –  2008. – №1/2. – С. 150–157. – Режим доступу : http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_1_2_2008/150-157.pdf. – 22.11.12. – Назва з екрану.
 2. Полякова Ж. В. Защита архивных документов от биоповреждений / Ж. В. Полякова // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наук. доп. всеукр. конф., (19–20 листоп. 1996 р.). – К., 1997. – С. 212–215.

79.3(4УКР)

У 45

 1. Приходько Л. Ф. Фондування архівних документів: до історіографії проблеми [Електронний ресурс] / Л. Ф. Приходько // Архіви України. – 2010. – № 1. – С. 91–116. – Режим доступу : http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_1_2010/6.pdf. – 21.11.12. м Назва з екрану.
 2. Проха Т. В. Організація робти зі зврненнями громадян у Державному архіві Луганської області [Електронний ресурс] / Т. В. Проха // Архіви України. – 2011. – № 2/3. – С. 57 –60. – Режим доступу : http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_2_3_2011/5.pdf. – 22.11.12. – Назва з екрану.
 3. Статут Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства // Хрестоматія з архівознавства : навч. посіб. / М-во освіти і науки України. – К., 2003. – С. 116–119.

79я7

Х 91

 1. Стрельникова А. В. Исследовательские архивы: расширение возможностей для вторичного анализа / А. В. Стрельникова // СОЦИС. – 2005. – № 1. – С. 126–131.
 2. Стрижова І. А. До питання про діяльність Таврійської вченої архівної комісії / І. А. Стрижова // Література та культура Полісся : [збірник] Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [редкол.: Г. В. Самойленко (відп. ред. і упоряд.) та ін.]. – Ніжин, 2005. – Вип. 29. – С. 55–60.

63я43

Л 64

 1. Субота А. Г. Деструктивні властивості мікроміцетів, що вилучені з повтря книго- та архівосховищ Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / А. Г. Субота, Г. М. Новікова // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наук. доп. всеукр. конф., (19–20 листоп. 1996 р.). – К., 1997. – С. 258–259.

79.3(4УКР)

У 45

 1. Юдіна Л. М. Читацька конференція як результат дослідницької роботи користувачів документами Національного архівного фонду [Електронний ресурс] / Л. М. Юдіна // Архіви України. – 2011. – № 6. – С. 66–74. – Режим доступу : http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_6_2011/08.pdf. – 22.11.12. – Назва з екрану.

Информация о работе Науково-дослидна робота архивних установ