Розробка бізнес-плана розведення птахів в умовах міста

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Февраля 2014 в 21:57, контрольная работа

Краткое описание

Питання фінансово-економічного управління в умовах переходу до ринкових стосунків – одні з найважливіших серед всього комплексу проблем суспільно-економічних перетворень. Від їх грамотного рішення залежить стійкість розвитку ринкової економіки в нашій країні і скорочення перехідного періоду. Особливо значущим тут представляється використання нових форм планування, властивих розвиненій ринковій економіці, зокрема бізнес-плану, який при необхідності має бути адаптований до специфічних українських умов. У даній контрольній роботі ми розглянемо написання бізнес-плану підприємства як теоретично, так і на практиці, розробивши бізнес-план розведення птахів в умовах міста.

Содержание

ВСТУП................................................................................................................ 3
1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ.......................................4
1.1 Сутність і завдання бізнес-планування...................................................4
1.2 Структура бізнес-плану............................................................................6
2 БІЗНЕС-ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА З РОЗВЕДЕННЯ ПТАХІВ ...................10
2.1 Резюме..................................................................................................10
2.2 Підприємство і продукція...................................................................10
2.3 Аналіз ринку........................................................................................12
2.4 План маркетингу......................................................................................13
2.5 Інвестиційний план..................................................................................14
2.6 Організаційний план................................................................................16
2.7 Фінансовий план......................................................................................18
ВИСНОВКИ......................................................................................................20
Список використаних джерел.........................................................21

Прикрепленные файлы: 1 файл

Розробка бізнес плана розведення птахів в умовах міста.doc

— 212.00 Кб (Скачать документ)


3

32

Розробка  бізнес плана розведення птахів в  умовах міста

 

 

ПЛАН

 

ВСТУП................................................................................................................ 3

1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ.......................................4

1.1 Сутність і завдання бізнес-планування...................................................4

1.2 Структура бізнес-плану............................................................................6

2 БІЗНЕС-ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА З РОЗВЕДЕННЯ ПТАХІВ ...................10

2.1 Резюме..................................................................................................10

2.2 Підприємство і продукція...................................................................10

2.3 Аналіз ринку........................................................................................12

2.4 План маркетингу......................................................................................13

2.5 Інвестиційний план..................................................................................14

2.6 Організаційний план................................................................................16

2.7 Фінансовий план......................................................................................18

ВИСНОВКИ......................................................................................................20

Список  використаних джерел.........................................................21

 

Зауваженння:

 

  1. Треба виправити усi помилки по розробцi проекту.

 

  1.  Проект 4 млн. грн. Треба розрахувати по роках. 

ВСТУП

 

Питання фінансово-економічного управління в умовах переходу до ринкових стосунків – одн з найважливіших  серед всього комплексу проблем  суспільно-економічних перетворень. Від їх грамотного рішення залежить стійкість розвитку ринкової економіки в нашій країні і скорочення перехідного періоду. Особливо значущим тут представляється використання нових форм планування, властивих розвиненій ринковій економіці, зокрема бізнес-плану, який при необхідності має бути адаптований до специфічних українських умов.

Керівник підприємства, організації зможе добитися успіху, якщо він  чітко організовує свою фінансово-господарську діяльність, активізує  збір і аналіз інформації про ситуацію на ринках, особливостях поведінки на них конкурентів, зважуватиме свої перспективи і можливості.  Цьому неабиякою мірою сприяє застосування такого інструменту планування, як бізнес-план.

Світовий досвід свідчить про те, що підприємці можуть отримати позики тільки після ретельного аналізу їх бізнес-планів. Бізнесмен повинен уміти обгрунтувати заявки, переконливо довести, що ефективно витрачатиме гроші, отримані від кредитора, зможе повернути в строк і з відсотками.

Мета розробки бізнес-плану – спланувати господарську діяльність фірми на найближчий і віддалений періоди відповідно до потреб ринку і можливостей отримання необхідних ресурсів.

Таким чином, бізнес-план - невід'ємний елемент стратегічного  управління будь-якою фірмою, незалежно від форми власності і напряму діяльності, один з передінвестиційних етапів ділових проектів.

У даній контрольній роботі ми розглянемо написання бізнес-плану підприємства як теоретично, так і на практиці, розробивши бізнес-план розведення птахів в умовах міста.

 

 

1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

1.1 Сутність і завдання бізнес-планування

 

Досвід зарубіжних і  вітчизняних підприємств свідчить, що в ринкових умовах стабільного успіху в бізнесі неможливо досягнути не здійснюючи бізнес-планування. Воно є важливою умовою функціонування підприємств, їх економічного росту та розвитку.

Бізнес-план - це комплексний багатофункціональний письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи та засоби її реалізації, охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні, фінансові аспекти майбутнього бізнесу та особливості управління ним, спрогнозовані очікувані результати від реалізації запропонованої комерційної ідеї. Для бізнес-плану характерні такі ознаки:

По-перше, в бізнес-плані визначається комерційна ідея майбутнього бізнесу, формулюються перспективні та поточні шляхи реалізації ідеї, оцінюються сильні і слабкі сторони бізнесу, наводяться результати аналізу ринку та його особливостей, викладаються подробиці функціонування підприємства під час реалізації комерційної ідеї, визначаються обсяги фінансових ресурсів, потрібних для реалізації підприємницького проекту тощо.

По-друге, бізнес-план - це документ, який охоплює всі сторони діяльності підприємства: виробничу, маркетингову, комерційну, економічну, фінансову, соціальну, правову тощо.

По-третє, бізнес-план не має законодавчого характеру і не є сталим документом. Він систематично поновлюється, до нього регулярно вносяться корективи.

По-четверте, бізнес-план - це активний робочий документ, відправний пункт усієї планової та виконавчої діяльності підприємства, який визначає оптимальні за часом і найменш ризиковані шляхи реалізації підприємницької ідеї [1, с.5].

Отже, бізнес-планування – це процес розроблення і детального обґрунтування реалізації підприємницької ідеї, який включає аналіз ринкових, виробничих, організаційних і фінансових аспектів передбачуваного бізнесу та визначення найкращих способів досягнення наперед встановлених цілей. Бізнес-планування дозволяє передбачити проблеми, які можуть з’явитися в процесі реалізації підприємницьку ідею та знайти ефективні шляхи їх вирішення.

Бізнес-планування також може моделювати систему управління новим бізнесом, забезпечує основу для прийняття ефективних управлінських рішень та сприяє зниженню ризиків підприємницької діяльності.

В процесі бізнес-планування вирішуються такі основні стратегічні та тактичні завдання:

- оцінювання організаційно-управлінського  та фінансово-економічного стану підприємства;

- аналіз зовнішнього бізнес-середовища  підприємства, його сильних і слабких сторін діяльності;

- формування цілі, розробка стратегії і тактики конкурентної боротьби підприємства;

- визначення потреби та джерел  надходження матеріальних, трудових  і фінансових ресурсів, необхідних для досягнення цілей підприємства;

- оцінювання фінансових результатів  на перспективу та виявлення ризиків у діяльності підприємства;

- інформування працівників підприємства  про цілі бізнесу й засоби  їх досягнення;

- розроблення заходів з мотивації  працівників підприємства на  виконання завдань підприємства тощо [2, с.9].

В умовах ринкової економіки бізнес-план розглядається як активний інструмент управління, як відправна точка всієї планової та виконавчої діяльності підприємства (фірми), в якому визначено оптимальні за часом та найменш ризиковані способи реалізації підприєницького проекту [3, с.255].

1.2 Структура бізнес-плану

 

Послідовність розроблення  бізнес-плану та його побудову на прикладі втілення перспективної бізнес-ідеї подано в табл. 1.1.

 

Таблиця 1.1 – Композиція бізнес-плану для перспективної  бізнес-ідеї [4, с.363]

Види робіт

Відповідний розділ бізнес-плану

1. Збирання й аналіз інформації про продукт (послугу). Опис продукту

Розділ 3. Опис продукту (послуги)

2. Збирання й аналіз інформації про ринок збуту

Розділ 4. Маркетинг і збут продукції

3. Аналіз стану й можливостей підприємства, перспективності галузі

Розділ 2. Опис підприємства та галузі

4. Визначення потреби в ресурсах (площа, обладнання, кадри)

Розділ 5. План виробництва продукту

5. Обчислення потреби в капіталі та фінансуванні

Розділ 7. Фінансовий план

6. Визначення спрямованості та масштабності проекту, розрахунок ефективності

Розділ 8. Спрямованість і ефективність проекту

7. Розроблення організаційної структури, правового забезпечення та графіка реалізації проекту

Розділ 6. Організаційний план

8. Вирішення питань ризиків і гарантій

Розділ 9. Ризики й гарантії

9. Підбір матеріалів і складання додатків

Додатки

10. Складання короткого змісту проекту

Розділ 1. Резюме

11. Складання анотації на проект

Анотація 

12. Оформлення титульного аркуша

Титульний аркуш


 

В процесі складання бізнес-плану важливим є правильно і в дохідливій формі викласти його тему, суть проекту і форми його здійснення. Бізнес-план необхідно будувати так, щоб за його допомогою можна було зробити висновок про суть бізнесу та його власників.

Розглянемо зміст основних розділів бізнес-плану.

Резюме

Це короткий огляд  бізнес-проекту, його ключових аспектів, повідомлення про наміри підприємства. Резюме відображує основну ідею проекту, узагальнює основні висновки та результати за розділами бізнес-плану.

Галузь, підприємство та його продукція (послуги)

У даному розділі надається  опис галузі, відзначається роль і  місце підприємства в галузевій ієрархії.

Для характеристики підприємства висвітлюються такі питання:

- історія його створення;

- особливості здійснення господарської діяльності підприємства (наприклад, її сезонність);

- характеристика наявних  основних виробничих фондів і  технологій;

- ступінь завантаження  виробничих потужностей;

- основні показники  фінансово-господарської діяльності  підприємства.

Особлива увага приділяється інформації щодо реалізації стратегій підприємства.

У цьому розділі дається  оцінка продукції, яку планує виготовляти підприємство:

- напрям застосування;

- основні характеристики (споживчі, збутові, функціональні);

- відповідність міжнародним і національним стандартам якості;

- вимоги до гарантійного  та післягарантійного обслуговування;

- новизна конструктивних  та технологічних рішень, споживчих властивостей [3, с.271].

Дослідження ринку

У цьому розділі викладається обґрунтування обсягів продажу продукції на основі аналізу ринків збуту та маркетингової стратегії.

Маркетинг-план

У даному розділі висвітлюються  основні характеристики маркетингової стратегії:

- політика щодо збуту  продукції;

- розрахунок і обґрунтування  ціни;

- оцінка можливих змін обсягів реалізації продукції;

- обґрунтування витрат  на маркетингові дослідження  та рекламу;

- комплекс заходів  щодо просування продукції на  ринки.

При прогнозуванні ціни на продукцію, яку підприємство планує реалізовувати на зовнішніх ринках, враховуються пільги чинного законодавства, а також обмеження і вимоги країни-імпортера.

Виробничий  план

Для підприємства, що вже  працює, в даному розділі необхідно передбачити:

- аналіз відповідності  наявних виробничих потужностей  запланованим обсягам виробничої програми;

- обґрунтування потреби  в додаткових виробничих потужностях  для забезпечення виконання виробничої програми та способи їх створення (будівництво, закупівля, оренда);

- оцінку забезпеченості  виробничих площ інженерними  комунікаціями;

- перелік необхідного обладнання та технологій;

- обґрунтування вибору  постачальників обладнання;

- екологічну оцінку проекту [3, с.273].

З метою матеріально-технічного забезпечення виробництва розглядаються можливості забезпечення проекту сировиною, матеріалами, комплектуючими, запасними частинами й енергією.

У даному розділі дається  обґрунтування витрат виробництва  продукції за кожною статтею (матеріальні витрати, заробітна плата, амортизація, загальновиробничі та загальногосподарські витрати) та прогнозуються їх зміни в перспективі. Крім того, розглядаються витрати на збут продукції.

Організаційний  план

Відповідно до основних етапів реалізації бізнес-плану в  даному розділі має надаватися комплексне обґрунтування організаційних заходів. Головним при цьому є визначення організаційно-штатної структури підприємства, обрання раціональної системи управління виробництвом, персоналом, постачаннями та збутом, підприємством у цілому. Обов’язково визначається необхідна кваліфікація, а також чисельність фахівців і персоналу в цілому.

Оцінка  ризиків

Розглядаються типи можливих ризиків та способи реагування на загрози при реалізації проекту. Доцільно розглянути різні види ризиків, з якими може зіштовхнутися підприємство: виробничий, збутовий, фінансовий, правовий. Необхідно оцінити джерела й момент їх виникнення.

Розробники проекту  мусять орієнтовно оцінити можливі  втрати, розробити заходи щодо скорочення кількості ризиків і зменшення втрат.

Фінансовий  план

В даному розділі даються, розрахунки стосовно результатів реалізації бізнес-плану (прибуток, рентабельність, фінансові коефіцієнти), наводиться схема руху грошових потоків та плановий баланс. Фінансовий план зосереджує результати всіх попередніх розділів, містить основні можливі фінансові підсумки реалізації бізнес-плану.

Планування грошових потоків здійснюється на основі отримання коштів від операційної (виробничої), інвестиційної, фінансової діяльності підприємства та їх відтоку за роками реалізації проекту [3, с.274].

Информация о работе Розробка бізнес-плана розведення птахів в умовах міста