Аналіз стану охорони праці на ТОВ «Агрофірма Евріка»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Апреля 2014 в 10:20, реферат

Краткое описание

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. В поняття охорони праці входять і всі ті заходи, що спеціально призначені для створення особливих полегшених умов праці для жінок і неповнолітніх, а також працівників зі зниженою працездатністю (ст. 1 Закону України «Про охорону праці» ).

Прикрепленные файлы: 1 файл

0963399_ABBED_kursovaya_rabota_analiz_stanu_ohoroni_praci_na_tov_agrofirma.docx

— 61.59 Кб (Скачать документ)

 


 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Одеський державний економічний університет

 

Обліково-економічний факультет

 

 

 

 

Індивідуальна робота

з охорони праці в галузі

на тему «Аналіз стану охорони праці на ТОВ «Агрофірма Евріка»

 

 

 

 

 

 

Виконали:

студентки 55 групи

Штирбулова Ю.Д.

Тохтамишева Л.І.

Перевірила:

ст. викл. Перепельчук Т.В.

 

 

 

 

Одеса 2012

 

Зміст

 

 

 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ НА ТОВ «Агрофірма Евріка»

 

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. В поняття охорони праці входять і всі ті заходи, що спеціально призначені для створення особливих полегшених умов праці для жінок і неповнолітніх, а також працівників зі зниженою працездатністю (ст. 1 Закону України «Про охорону праці» ).

 

1. Загальна характеристика ТОВ «Агрофірма Евріка» з питань охорони праці.

 

Підприємство: ТОВ « Агрофірма Евріка», код ЄДРПОУ 20634070.

Форма власності приватна.

Галузь: аграрна.

Вид економічної діяльності: рослинництво; переробка овочевої продукції, код КВЕД 01.11; 01.13; 10.32; 10.39; 01.61; 47.27.

Метою управління охороною праці на ТОВ «Агрофірма Евріка» є забезпечення безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини під час трудової діяльності. Особливістю системи управління охороною праці на даному підприємстві є те, що підприємство за розмірами належить до малих та здійснює свою діяльність в аграрній галузі (є одним з найбільш великих компаній з вирощування і переробки свіжих овочів).

Підприємство має у своєму розпорядженні необхідні допоміжні виробництва, служби і господарства: виробничо-опалювальну котельню, інструментальне і складське господарство, ремонтно-експериментальні і енерго-ремонтні ділянки, транспортне господарство.

Фірма впроваджує автоматизовані системи на управлінському і технологічному рівні. Ручна праця використовується, в основному, в сезон збору врожаю.

Підприємство використовує сучасну сільськогосподарську техніку закордонних виробників: трактори, комбайни, прибиральні машини, автонавантажувачі, поливальні системи і т.п.

Розробка питань щодо охорони праці на підприємстві є вкрай важливим, адже на підприємстві працює близько 100 чоловік, а в сезон чисельність працюючих збільшується до 1000 чоловік, які задіяні в різних галузях

У виробництві не використовуються штучні консерванти, барвники, ароматизатори, стабілізатори та продукти містять ГМО.

 

2. Загальний стан охорони праці на підприємстві.

 

Суб'єктами управління підприємства виступає головний інженер з техніки безпеки та охорони праці та директор підприємства; об'єктами управління – с/г підрозділ, цех переробки овочів, служба головного інженера, служба головного технолога, служба головного енергетика, складська служба, комерційний відділ, транспортна ділянка,щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках, у цехах і на ТОВ «Агрофірма Евріка» в цілому.

Інженер з ТБ та ОП здійснює функцію «організація діяльності з охорони праці та техніки безпеки». Основними показниками діяльності інженера з ТБ та ОП є: кількість нещасних випадків на підприємстві, своєчасність і якість проведення інструктажів з ТБ і ОП, кількість контрольних перевірок дотримання ТБ і ОП. Інженер з ТБ та ОП адміністративно підпорядковується безпосередньо директору підприємства (див рис. 1).

Інженер з ТБ та ОП відповідає за:

 1. невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого законодавства  з охорони праці;
 2. невиконання своїх функціональних обов’язків, передбачених Положенням про службу охорони праці та посадовими інструкціями;
 3. недостовірність і несвоєчасність підготовки статистичних звітів з  охорони праці;
 4. низьку якість проведеного розслідування нещасних випадків на виробництві.

Головний інженер з охорони праці підпорядковується безпосередньо директору підприємства і у разі виявлення порушень має право:

 1. безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти з метою перевірки стану їх безпеки;
 2. видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;
 3. вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
 4. зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;
 5. надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці. 

Відповідно до Рекомендацій Держнаглядохоронпраці щодо застосування "Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 12.12.1997 року № 132, директором ТОВ «Агрофірма Евріка» затверджено такі положення та інструкції, що діють на підприємстві:

  • Положення про систему управління охороною праці на ТОВ «Агрофірма Евріка».  В цьому положенні визначено перелік і склад спеціальних функцій (завдань) управління охороною праці в їх безпосередньому зв'язку з функціональними підсистемами управління ТОВ «Агрофірма Евріка». Система управління охороною праці підприємства розроблена з урахуванням специфіки виробництва консервної продукції. В основу СУОП покладено економіко-цільову спрямованість функціонування і комплексний підхід до вирішення проблем охорони праці.
  • Положення про службу охорони праці ТОВ «Агрофірма Евріка» визначає , що службу охорони праці представляє головний інженер з охорони праці (адже чисельність працюючих на підприємстві становить 100 осіб). Це положення закріплює перелік функцій, які виконує головний інженер з охорони праці, його права, обов'язки та підпорядкованість.
  • Положення про комісію з питань охорони праці ТОВ «Агрофірма Евріка» встановлює, що на підприємстві функціонує постійно діюча комісія з питань охорони праці у кількості трьох осіб. Комісія включає в себе по одному представнику зі сторони власника, трудового колективу та профспілки. Це положення визначає її права та завдання діяльності.
  • Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці ТОВ «Агрофірма Евріка». В ньому встановлено порядок і види навчання, інструктажів, порядок перевірки знань з питань охорони праці робітників, посадових осіб, спеціалістів ТОВ «Агрофірма Евріка».
  • Положення про організацію і проведення первинного та повторного інструктажів, перелік питань, що виносяться на інструктаж. В цьому положенні визначається циклічність проведення повторного інструктажу та обсяг навчальних годин для освоєння матеріалу, вимоги щодо стажування після первинного інструктажу.
  • Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт. На ТОВ «Агрофірма Евріка» відповідно до штатного розпису, за кількістю професій розроблено Інструкції з охорони праці для працюючих. За основу при розробці цих інструкції було взято типову інструкцію з охорони праці. На ТОВ «Агрофірма Евріка»  примірник інструкції з охорони праці за професією видається кожному працівнику підприємства. Ці інструкції встановлюють правила виконання робіт і поведінку на підприємстві й на робочому місці, додержання яких забезпечує збереження здоров'я й працездатності робітників.
  • Цехові інструкції про заходи пожежної безпеки містять перелік заходів пожежної безпеки, яких слід неухильно дотримуватись працівникам на робочому місці.
  • Наказ про порядок забезпечення працівників ТОВ «Агрофірма Евріка»  спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Цей наказ виданий згідно з вимогами ст. 8 Закону України "Про охорону праці" та ст. 163 КЗпПУ на роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими температурними умовами, робітникам і службовцям видаються безкоштовно відповідно до норм спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту

До роботи з виробництва консервів допускаються особи, які досягли за віком 18 років, пройшли навчання, стажування та інструктаж з безпеки праці у відповідальності з ГОСТ 12.0.004-90.

На підприємстві обладнання робочих місць та умови праці на них відповідають вимогам таких нормативних документів:

 • показники мікроклімату (температура, відносна вологість повітря, швидкість руху повітря, теплове випромінювання) в робочій зоні -- Державним санітарним нормам ДСН 3.3.6 042-99;
 • концентрація пилоподібних шкідливих речовин у повітрі робочої зони не перевищує гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони, що містяться у переліку "Предельно допустимыеконцентрации (ПДК) вредныхвеществ в воздухерабочейзоны" № 4617-88, доповненнях № 1-7 до нього, а також ГДК, затверджених Головним державним санітарним лікарем України після 1 січня 1997 р.;
 • рівні виробничого шуму не перевищують допустимих значень Державних санітарних норм ДСН 3.3.6 037-99;
 • параметри виробничого освітлення (коефіцієнт природної освітленості, освітленість робочої поверхні, показники осліпленості) відповідають вимогам СНиП-4-79).

 

3.  Аналіз умов праці  головного технолога

 

Служба головного технолога виконує функції:

 • Організовує розробку і впровадження прогресивних, економічно обґрунтованих, ресурсо- і природозберігаючих технологічних процесів і режимів виробництва продукції, що випускається підприємством,, виконання робіт (послуг), що забезпечують підвищення рівня технологічної підготовки і технічного переозброєння виробництва, скорочення витрат сировини, матеріалів, витрат праці, поліпшення якості продукції, робіт (послуг) і зростання продуктивності праці.
 • Вживає заходи по прискоренню освоєння у виробництві прогресивних технологічних процесів, новітніх матеріалів, широкому впровадженню науково-технічних досягнень.
 • Керує складанням планів упровадження нової техніки і технології, підвищення техніко-економічної ефективності виробництва, розробкою технологічної документації, організовує контроль за забезпеченням нею цехів, ділянок і інших виробничих підрозділів підприємства.
 • Розглядає і затверджує зміни, що вносяться у технічну документацію в зв'язку з коректуванням технологічних процесів і режимів виробництва.
 • Контролює виконання перспективних і поточних планів технологічної підготовки виробництва, строге дотримання встановлених технологічних процесів, виявляє порушення технологічної дисципліни і вживає заходи по їх усуненню.
 • Керує роботою по організації і плануванню нових цехів і ділянок, їх спеціалізації, освоєнню нової техніки, нових високопродуктивних технологічних процесів, виконання розрахунків виробничих потужностей і завантаження устаткування, підвищенню технологічного рівня виробництва і коефіцієнта змінності роботи устаткування, складанню і перегляду технічних умов і вимог, що пред’являються до сировини, основних і допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, розробці і впровадженню прогресивних норм трудових витрат, витрати технологічного палива й електроенергії, сировини і матеріалів, заходів щодо попередження й усунення браку, зниженню матеріаломісткості продукції і трудомісткості її виробництва.
 • Забезпечує вдосконалення технології виготовлення виробництва.
 • Забезпечує вдосконалення технології виготовлення виробів, виконання робіт (послуг), упровадження досягнень науки і техніки, прогресивних базових технологій, високопродуктивних ресурсів природозберігаючих безвідхідних технологій, проектування і впровадження технологічних систем, засобів охорони навколишнього середовища, комплексної механізації й автоматизації виробничих процесів, нестандартного устаткування, технологічного оснащення, пристосувань і інструменту, своєчасне освоєння проектних потужностей, дотримання нормативів використовування устаткування.
 • Здійснює заходи по атестації і раціоналізації робочих місць.
 • Бере участь у роботі по визначенню номенклатури вимірюваних параметрів і оптимальних норм точності вимірювань, по вибору необхідних засобів їх виконання, удосконалюванню методів контролю якості продукції.
 • Розглядає проекти конструкцій виробів або складу продукту, галузевих і державних стандартів, а також найскладніші раціоналізаторські пропозиції і винаходи, що стосуються технології виробництва, дає висновки про їх відповідність вимогам економічної екологічної технології виробництва.
 • Погоджує найбільш складні питання, що відносяться до технологічної підготовки виробництва, з підрозділами підприємства, проектними, дослідницькими організаціями, представниками замовників.
 • Забезпечує впровадження автоматизованих систем управління устаткуванням і технологічними процесами.
 • Бере участь у розробці проектів реконструкції підприємства, заходів щодо скорочення термінів освоєння нової техніки і технології, раціонального використання виробничих потужностей, зниження енерго- і матеріаломісткості виробництва, підвищення його ефективності, поліпшення якості продукції, вдосконаленню організації праці.
 • Керує проведенням дослідницьких і експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів, що розробляються, бере участь у промислових випробуваннях нових видів машин і механізмів, засобів механізації й автоматизації виробництва, у роботі комісій по прийманню систем устаткування в експлуатацію.
 • Керує працівниками відділу, координує і спрямовує діяльність підрозділів підприємства, що забезпечують технологічну підготовку виробництва, організує роботу по підвищенню кваліфікації працівників.

Основними показниками діяльності є: ефективне впровадження нових технологій виробництва, організація зберігаючого технологічного процесу виробництва , доцільне використання заходів щодо прискорення освоєння у виробництві прогресивних технологічних процесів, найновіших матеріалів, широкого впровадження науково-технічних досягнень.

Очолює службу головний технолог. Головний технолог адміністративно підпорядковується безпосередньо директору підприємства..

Важливим елементом організації праці на підприємстві є організація робочих місць з метою створення на кожному з них необхідних умов для високопродуктивної і високоякісної праці при якомога менших фізичних зусиллях і мінімальному нервовому напруженні працівника.

 

3.1 Повітря робочої зони  та мікрокліматичні параметри.

 

Параметри мікроклімату згідно нормам ДСН 3.3.6.042-99. Мікроклімат виробничих приміщень відповідають нормативним значенням.

Приміщення обладнані системами опалювання, кондиціонування повітря або приточування-витяжною вентиляцією відповідно до СНіП 2.04.05-91 "Опалювання, вентиляція і кондиціонування".

Параметри мікроклімату, іонного складу повітря, змісту шкідливих речовин на робочих місцях, відповідають вимогам:

 ДСН 3.3.6-042-99 «Державні  санітарні норми мікроклімату  виробничих приміщень».

ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони",

СН 2152-80 "Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих і суспільних приміщень".

 

Таблиця 3.1

Параметри повітря робочої зони

Період

Температура, С

Відносна вологість, %

Швидкість руху повітря, м/с

Теплий

25-30

60-70

    не більше 0,2

Холодний

› 20

60-70

   не більше 0,2


 

Для виробничих умов у більшості випадків характерна сумарна дія метеорологічних факторів. У нашому випадку на обраному РМ мікрокліматичні параметри цілком сприятливі окрім температури в теплий період.

Фізіологами встановлено, що температура 22°С є тією межею, за якою починається прогресивне зниження працездатності. Так, при підвищенні температури до 26°С вона зменшується на 4 % з кожним градусом, а при подальшому її підвищенні до 30°С — на 6 %.

 

3.2 Аналіз шуму в робочій  зоні.

Информация о работе Аналіз стану охорони праці на ТОВ «Агрофірма Евріка»