Delphi визуальды бағдарламасы ортасында электронды оқулық құру технологиясы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2013 в 06:31, курсовая работа

Краткое описание

Бастапқыда компьютер болмаған кезде адамдар барлық есептеу, іс-жұмыстары қолмен істеген. Кейін технологияның қарқынды дамуына байланысты көптеген қажетті ақпарат құралдары пайда бола бастады.Осы пайда болған құралдар ішінде әрине өзімізге аса тиімді ақпарат құралы компьютер де бар.Компьютер арқылы ақпаратты сақтауға, өңдеуге, тасымалдауға және де қабылдауға болады.

Содержание

Кіріспе.................................................................................................................7 1 Delphi ортасы туралы түсінік ..................................................... 9
1.1 Delphi-де жұмыс істеу .................................................................. 9
1.2 Бағдарлама кодының терезесі ................................................ 15
1.3 Визуалды бағдарламалаудың негіздері ......................... 16
2 Электрондық оқулық туралы түсінік .................................. 18
2.1 электрондық оқулықтардың қолдануы ...................... 18
2.2 Оқытудың компыотерлік құралдарын жасау әдістемесі .................................................................................................... 23
2.3 ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫН ДАЙЫНДАУ
МӘСЕЛЕЛЕРІ ................................................................................................... 27
2.4 Электронды оқулық қашықтықтан оқытудың
бір әдісі ........................................................................................................... 31
2.5 Оқытудың компьютерлік кұралдарының
бір түрі тестілеу ....................................................................................... 35
3 математикалық физика теңдеулері пәнінен электрондық оқулық құру .............................................................. 38
3.1 Програманың бас формалары ............................................... 38
3.2 Электрондық оқулықтың тақырыптары
мен мысалдары....................................................................................... 42
3.3 Тестті құру бағдарламасы ........................................................46
3.4 Формаға мәліметтерді енгізу ................................................ 50
4 Экономикалық бөлім ..................................................................... 53
4.1 Жүйені құруға және енгізуге кеткен шығын есептеулері................................................................................................ 53
4. 2 Экономикалық сферасының есептеулері ................. 55
5 Бизнес-жоспар бөлімі ................................................................... 57
Қорытынды .................................................................................................64
Түйін .................................................................................................................. 66
Қосымша ...................................................................................................... 67
Қолданылған әдебиеттер ................................................................ 90

Прикрепленные файлы: 1 файл

Дип.-Delphi-ортасында-МФТ-пәні-бойынша-электрондық-оқулық-құру.doc

— 8.16 Мб (Скачать документ)

 

1.2 Бағдарлама кодының терезесі

 

Бағдарлама (немесе модуль) кодының терезесі бағдарламаның  мәтінін құруға және оны түзетуге арналған. Бұл мәтін арнайы ережелер бойынша құрылып, алгоритм жұмысын  анықтайды. Delphi жүйесінде Pascal тілінің  ұлғайтылған және дамытылған нұсқасы Object Pascal бағдарламалау тілі қолданылады.

Delphi ортасы іске қосылғанда  бағдарлама кодының терезесі Windows ортасының бос терезесінің бастапқы  кодынан (яғни минималды қажетті  кодынан) тұрады:

unit Unit1;

        interface       

// интерфейстік бөлігі

uses           

// стандартты модульдер

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics,

Controls, Forms,

Dialogs;

type

  TForm1 = class(TForm)

   Button1: TButton;

private

    { Private declarations }

public

    { Public declarations }

end;

  var

  Form1: TForm1;

Implementation      

// орындалатын бөлігі

{$R *.dfm}

end.

 Жаңа форманың кодына Delphi ортасы бұл қатарларды автоматты  түрде қосып отырады.

Жобаны құру барысында  осы кодқа қажетті өзгерістер енгізіледі. Delphi ортасы  unit Unit1; және Implementation қатарларының аралығын өзгертіп отырады, ал бағдарламаушыларының жұмыс аумағы - {$R *.dfm} және end қатарлар аралығы.

 

1.3 Визуалды бағдарламалаудың негіздері

 

Delphi ортасындағы бағдарламалау  екі процестің тығыз әрекеттігіне  негізделген: бағдарламаның құруын визуалды (яғни оның Windows терезесін) көрсету мен бағдарлама кодын жазу. Бағдарлама кодын жазу үшін код терезесі, ал бағдарламаны құру үшін  Delphi ортасының басқа терезелері қолданылады.  Мысалы: (1.6-сурет)

                     (1.6)-сурет. Delphi формасына шақырылған терезе.

 

Форма терезесінің мазмұнымен бағдарлама кодының арасында тығыз  байланысты Delphi ортасы мұқият бақылап  отырады. Мысалы, формада жаңа элемент  орналастыру бағдарлама кодының  автоматты түрде өзгеруіне себеп болады, керісінше бағдарламаның кодына  автоматты түрде орналастырылған кейбір элементтерін алып тастау әрекеттері формадағы сәйкес компоненттердің жойылуына алып келеді.

Бос форма. Жоғарыда айтылғандай, Delphi ортасы жүктелгенде бағдарлама кодының терезесі Windows ортасының бос терезесінің бастапқы кодынан  (яғни минималды қажетті кодынан) тұрады. Бұл код функционалды толық деп саналады және ол жұмысқа даяр болып тұрады. File/New Application опцияларын таңдап бағдарламаны іске қосуға болады.

Форма қасиеттерін өзгерту. Модуль  деп  бағдарламаның  белгілі  бір  тәуелсіз  бөлігін  атайды.  Әр  жаңа  форма  құрылғанда  жаңа  модуль  де  жасалады.  Жалпы  бағдарлама  құрамында  көптеген  формалар  және  олармен  байланысқан  модульдер  болуы  мүмкін.

Delphi  ортасы  әр  бағдарламаны  компиляциалағанда кеңейтілуі  PAS,  DFM  және DCU  файлдарын   құрады.  PAS- файлында   бағдарлама  кодының терезесіндегі мәтін көшірмесі,  DFM-файлында  форма терезесінің мазмұн  анықтамасы,  ал  DCU-файлында  алдынғы  екі  файл  мәтінінің  машина  тіліндегі  аудармалары  орналасады.  DCU-файлы  компилятор  жұмысының  нәтижесі,  енді  компоновщик  (біріктіруші)  осы  файлды  өңдейді,  нәтижесінде  орындалатын  немесе  жүктелетін  EXE-файлы  құрылады.

 

 

 

 

 

 

 

2 Электрондық оқулық туралы түсінік

2.1  электрондық оқулықтардың  қолдануы

 

Ақпараттық технологиялардың білім беру жүйесінде белсенді пайдаланылуы оның нақты педагогикалық есептерді  шешуге арналған құралы қызметін аткаруымен қатар, дидактика мен әдістеменің  дамуына әсер етіп, оқыту мен білім берудің жаңа әдіс-тәсілдерін, формаларын құруға алып келеді. Мысалы, Internet технологияларының кеңінен таралуы қашықтан оқыту әдісінің жедел дамуына мүмкіндік туғызуда. Мулътимедиялық технологияның, компьютерлік графика мен машықтану жүйелерінің дамуы, кәсіби ортадағы іс-әрекетті бейнелейтін виртуал жағдайға "ену" жолымен оқыту әдістемесінің кұрылуына түрткі болды. Ал, компьютерлік желілік машықтандырушы класстардың пайда болуы, іскерлік ойындар мен сайыстар түрінде көп рольді машықтандыру әдістеменің дамуына ықпал жасады.

Қәзіргі кезде негізінен  білім жүйесінің барлық сатылары үшін электронды оқулықтар жасаумен шұғылданып келеді. Электронды оқулық оқушы үшін дайын материал. Оқушылар үшін электрондық оқулық- мектепте оқыған жылдардың барлығында да өздері толықгырып отыра алатын және нәтижелік эмтиханға дайындалуға көмектесетін мәліметтер базасы болып келеді. Электронды оқулықтармен жұмыс істеу әрбір оқушының өз мүмкіндігін есепке ала отырып, оқып үйрену ісін жеке дара жүргізу болып саналады.

Қазіргі уақытта  әлемде қоғамның ақпараттық мәдениет деңгейі мемлекеттің даму көрсеткіштерінің бірі ретінде қарастырылады. Сондықтан біздің мемлекетіміз де коғамның акпараттық мәдениет деңгейін көтеру мәселесінен шеткері кала алмайды. Бұл мәселені шешу жолдарының бірі білім беру саласын жаңа прогрессшіл бағыттарда жүргізу болып табылады. Қазақстан Республикасының 1997 жылы орта білім беру жүйесін ақпараттандырудың мемлекеттік бағдарламасының қабылдануы осы істі қолға алудың алғашқы қадамы болды. Мемлекеттік бағдарламаның қабылдануы арқасында елімізде жоғары оқу орындарының (ЖОО), мектептердің көпшілігі жаңа ақпараттық технологиялармен жабдықталды. Ендігі кезекте осы ақпараттық технологиялармен жұмыс істеуді жоғары деңгейде меңгеру, оларды қолдану шеңберін кеңейту, т.с.с. мәселелер тұр.    Бұл мәселелерді білім беруді ақпараттандыруды одан әрі жетілдіру арқылы ғана жүзеге асыруға болады. 

Қазіргі кезде білім  беруді ақпараттандырудың негізгі  талаптарының бірі - оқу процесін электронды оқулық немесе оқытудың компьютерлік құралдарын (ОКҚ) жасау және пайдалану. Мысалы, дәстүрлі оқу-әдістемелік кұралдарды даярлауда оның авторлары мен техникалық жағын орындайтын (безендіру, көбейт, т.с.с.) мамандардың арасында айқын шекара бар. Ал ОКҚ даярлауда оны баспа оқулық ретінде қағазға шығарып, көбейтудің қажеттілігі болмағандықтан, оны жетілдіріп, жаңартып отырудың мүмкіндігі жоғарылайды. Бұл жерде ОКҚ дайындау технологиясынан хабары аз мұғалімдер дидактикалық материалды дәстүрлі құралдар шығару сияқты даярлау жеткілікті деп есептейді. ОКҚ-да дидактика оқу материалымен қоса, программалық өнімнің негізі болып есептелетін алгоритм мен модельдерде де ескерілуі тиіс. Дидактикалық есепті шешуді ақпараттық технология мамандарына жүктеу барысында (программалаушы, безендіруші, мультимедиялық компоненттер жасаушылар) тиімділігі төмен әдістемелік және дидактикалық сауатсыз ОКҚ пайда болады.

Білім беруді ақпараттандырудың негізгі құралдарының бірі компьютерлік дедактикалық программалар (КДП) болып табылады. Бүгінде бақылаушы, оқытушы программалар, программалық тренажерлер, дидактикалық ойындар, гипертекстік жүйелер сияқты КДП кеңінен танымал. Сонымен қатар оқу процесінде сараптау-оқытушы жүйелер мен автоматтандырылған жобалау жүйелері де қолданылуда.   

Мұндай программалардың көпшілігінің ортақ кемшіліктері баспа оқулықтың көшірмесі ретінде ұсынылуында, компьютердің иллюстрациялық, тестілік мүмкіндіктерін ғана пайдалануында және берілетін тапсырмалар жүйесінің өте шектеулі болуында. Бұл жағдай студенттің шығармашылық ойлау қабілетін толығымен пайдалануын жүзеге асыра алмайды, яғни оның интеллектуалдық потенциалын дамытпайды.

Бүгінде білім  беру саласында компьютерлік дидактикалық програм-малардың соңғы жетілдірілген түрі - электрондық оқулықтарды пайдалану қолға алынған. Электрондық оқулық оқу курсын өз бетінше игеруге мүмкіндік беретш программалық-әдістемелік комплекс. Ол жоғарыда аталған КДП-дан универсалдығымен және оқытушының оқыту процесіндегі іс-әрекетінің кейбір аспектілерін (студентке қажет жағдайда, дер кезінде көмек беру, білім деңгейін дұрыс бағалау, т.с.с.) жүзеге асыра алатын интеллектуалдығымен ерекшеленеді.

 Біздін  елімізде электрондық оқулықтар  жасауда әлі де көп жұмыстар атқарылуы тиіс, яғни орта, жоғары мектептің және қосымша білім беретін курстар пәндеріне байланысты көптеген оқулықтар жасалуы керек. Бұл окулықтар қазіргі компьютерлік, коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы жаңа педагогикалық әдістерді қалыптастыруға бағытталған білім беру жүйесін қамтамасыз етеді.

Білім берудің  кез-келген саласында "Электрондык оқулықтарды" пайдалану оқушылар мен студенттердің танымдық белсенділігін арттырып кана коймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды.

Қазіргі ақпараттандыру қоғамында бұл оқулыктарды пайдаланбай  алға жылжу мүмкін емес. Осы бағытта "Білім беруді ақпараттандырудың ғылыми-әдістемелік орталығының" "Білім беруді ақпараттандырудың мемлекеттік бағдарламасын" жүзеге асырудағы атқарып жатқан көп салалы жүмыстарының бір сатысы "Электрондык оқулықтар" шығару болып табылады. Бүгінгі танда бұл орталықтан 11 пәннен электрондық оқулықтар жасалып, оқу жүйесіне енгізіле бастады.

Электрондық окулықтарды дайындаудың бір  жүйеге келтірілген заңдылығы болуы керек. Осыған байланысты электрондық оқулықтарды дайындауда мынадай дидактикалық шарттарды ескеру керек:

  • белгілі бір пәнге байланысты дайындалған электрондык оқулықтың сол пәннің   типтік бағдарламасына сәйкес болуын;
  • электрондық оқулықтар курста оқытылатын тараулар мен тақырыптарға    қатысты лекция конспектісін қамтитын негізгі; зертханалық және практикалық тапсырмаларды орындауға арналған қосымша; материалға қатысты анықтама, библиографиядан түратын көмекші; аралық және қорытынды бақылау сұрақтарынан түратын тест; материалдарды дайындауда пайдаланылған әдебиеттер тізімдері бөлімдерін қамтуын;
  • электрондық оқулықтың кәдімгі оқулықтар мазмүнын қайталамауын, яғни берілетін тақырыпка қатысты ақпараттың нақты әрі қысқа берілуін ескеру керек;
  • белгілі бір тақырыпқа қатысты материал 2-3 экрандық беттен артық болмауы тиіс. Егер мәтін көлемі бірнеше экрандық бетті қамтитын болса онда экранда пайда болатын оң жақ тік, төменгі көлденең жылжыту сызықтарын электрондық оқулықты пайдаланушының көп пайдалануына тура келеді. Мұның өзі пайдаланушының материалға қатысты ойын бөледі және мәтінді жоғары-төмен, оңға-солға жылжыта беру пайдаланушының шыдамдылығына да әсер етеді;
  • бір катардағы мәтін 62-65 таңбадан аспауы тиіс. Себебі, материалды баспаға шығару қажет болса, ол А4 көлемді параққа дұрыс түсетіндей болуы керек;
  • оқулықты шектен тыс иллюстрациялық, анимациялық түрғыдан көркемдеу пайдаланушыға кері әсерін тигізуі мүмкін, бірақ, кейбір пәндерге, атап айтқанда, физика, химия, биология сияқты пәндерге қатысты процестерді анимациялап көрсету, тіпті, кинофильмдер мен диафильмдер үзінділерін МРЕG, АVІ типті файлдар ретінде сақтап, оларды гипермәтінді формат арқылы электрондык оқулыққа кірістіру оқулықтың көркемдік, әдістемелік деңгейін арттырады.

Электрондық оқулықтың құндылығы әрине, оның тақырыптық мазмұ-нында. Егер оқулық кейін сынақ не емтихан тапсырылуы тиіс пәннен болса, онда бір материалды үш түрлі құрылымда берген жөн.

1. Мазмүндау мәтін, сурет, кескін, схема, кесте, график т.с.с. түрінде

беріледі. Сонымен қатар мүнда, баспа оқулықта мүмкін емес, анимация, видео, дыбыстық эффектілер сиякты компьютерге тән элементтер орын алуы мүмкін.

2.  Схемокурс - оқулық мазмүнын қысқартылған мәтін-график қатынасы

түрде бейнелеу. Бүл оқу материалының қүрылымын, ондағы негізгі идеяларды түсінуге септігін тигізеді. Оқулық мазмұнын графикалық образдар арқылы бейнелеу мазмүнды ассоциативті есте сатауда үлкен көмек береді.

3. Өзін өзі бақылаудың  тестік жүйесі - оқу материалынын  мазмүны арнайы интерактивті  жүйені пайдалану арқылы сүрақтар  мен жауаптар түрінде беріледі. Тестік жүйе көбіне алынған білім деңгейін тексеруге арналғандықтан,       пайдаланушы үшін оқулыктың ең қызықты бөлігі болуы да мүмкін.

 Оқу материалының  бүлай үш түрде берілуі, студенттің  оку материалын бірнеше рет қайталап шығуы арқылы материалды есте сақтауын жақсартады.

 

 

 

 

 

2.2 Оқытудың компыотерлік құралдарын жасау әдістемесі

 

Компьютерлік оқу кұралы деп білім берудің компьютерлік технологиясын кеңінен пайдалануға  негізделген электрондық оқып-үйрену құралдарын айтады. Өз функционалдық  мүмкіндіктеріне қарай компьютер  қәзіргі кезде оқытудың ең керекті жабдығына айналды, бірақ оны тиімді түрде пайдалану жолдарының әлі ашылмаған тәсілдері, күнделікті сабақгарға қолдану үшін әлі де айқындалатын жақтары көп екенін ғалымдар да, мүғалімдер де жиі айтып келеді. Соңғы кездегі компьютерлердің көптеп қолданысқа енуі бүл щюблеманың өте өзекті мәселеге айналғанын тағы да дәлелдеп отыр.

Қәзіргі кезде негізінен  білім жүйесінің барлық сатылары үшін электронды оқулықтар жасаумен шүғылданып келеді. Электронды оқулық оқушы үшін дайын материал. Оқушылар үшін электрондық оқулық- мектепте оқыған жылдардың барлығында да өздері толықгырып отыра алатын және нәтижелік эмтиханға дайындалуға көмектесетін мәліметтер базасы болып келеді. Электронды оқулықтармен жұмыс істеу әрбір оқушының өз мүмкіндігін есепке ала отырып, оқып үйрену ісін жеке дара жүргізу болып саналады.

Үйретуші программа  қолданушыға теориялық материалды оқып үйренуді ұсынады. Бұл программадағы  есептер мен сұрақтар адам мен  машина диалогын ұйымдастыру үшін қолданылады.

Информация о работе Delphi визуальды бағдарламасы ортасында электронды оқулық құру технологиясы