Аналіз фінансової звітності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Августа 2013 в 16:36, контрольная работа

Краткое описание

Мета даної роботи – проаналізувати фінансово-економічний стан підприємства, розкрити сутність поняття фінансової стійкості, визначити тип фінансової стійкості підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об'єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності.
Завдання роботи:
- привести загальну характеристику підприємства;
- проаналізувати фінансовий стан підприємства, його ліквідність;
- проведення розрахунків показників фінансової стійкості;
- аналіз отриманих даних;
- підготовка висновків.

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Загальна характеристика підприємства
1.2. Аналіз майнового стану підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Розрахунок коефіцієнтів капіталізації підприємства
2.2. Визначення типу фінансової стійкості підприємства
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛIК ВИКОРАСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Прикрепленные файлы: 1 файл

Kursovaya.docx

— 123.52 Кб (Скачать документ)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА

 

 

 

 

КАФЕДРА «Фінанси»

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Фінансовий  аналіз»

на тему:

«Аналіз фінансової звітності підприємства»

 

 

Виконала:      ____________                                     Студентка групи

                               (підпис)                                               

 

Керівник:       ____________                                     викладач кафедри «Фінанси»

                             (підпис)                                       

                          

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ 2012 рік

 

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

    1. Загальна характеристика підприємства
    2. Аналіз майнового стану підприємства

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Розрахунок коефіцієнтів  капіталізації підприємства

2.2. Визначення типу фінансової  стійкості підприємства

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛIК ВИКОРАСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ 
 

ВСТУП

 

Актуальність теми полягає в тому, що аналіз та вивчення показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства являються головною умовою в визначенні життєздатності підприємства.

Фінансова стійкість відображає такий стан його фінансових ресурсів і такий ступінь їхнього використання, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими засобами, здатне забезпечити  безперебійний процес виробництва  й реалізації продукції, а також  затрати на його розширення й оновлення. Фінансова стійкість також передбачає здатність підприємства зберігати заданий режим функціонування за найважливішими фінансово-економічними показниками. Вона може розглядатися як результуюча категорія, що характеризує рівень стійкості роботи підприємства, його здатність забезпечити стабільні техніко-економічні показники й ефективно адаптуватися до змін у зовнішньому оточенні та внутрішньому середовищі. Тому аналіз фінансової стійкості на певну дату є дуже важливим показником та дозволяє встановити, на скільки раціонально підприємство керує власними та запозиченими коштами протягом періоду, який передував цій даті. Визначення меж фінансової стійкості належить до найбільш важливих економічних проблем, тому що недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства й відсутності засобів для розвитку виробництва, а надлишкова буде перешкоджати розвитку, формуючи на підприємстві зайві запаси і резерви.

Інформаційною базою для  проведення аналізу фінансово-економічного стану підприємства служить бухгалтерська  звітність.

Мета даної роботи – проаналізувати фінансово-економічний стан підприємства, розкрити сутність поняття фінансової стійкості, визначити тип фінансової стійкості підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об'єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності.

Завдання роботи:

-  привести загальну  характеристику підприємства;

-  проаналізувати фінансовий  стан підприємства, його ліквідність;

- проведення розрахунків показників фінансової стійкості;

- аналіз отриманих даних;

- підготовка висновків.

Об’єктом роботи є фінансовий стан підприємства та фінансово –  економічні процеси, що відбуваються на підприємстві.

Предметом дослідження є аналіз та всебічна оцінка ключових показників фінансової стійкості підприємства з метою визначення напрямків щодо його вдосконалення та визначення типу фінансової стійкості.

Робота складається із вступу, основної частини (2-х розділів) та висновків. У вступі обґрунтовується  актуальність обраної теми, визначається мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження. Основна частина присвячена дослідженню  практичних аспектів визначення фінансового  стану підприємства. У висновках  сформульовано основні результати дослідження. 

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 

    1. Загальна характеристика підприємства

 

Публiчне акцiонерне товариство "Київська кондитерська фабрика "Рошен" є повним правонаступником всiх прав та обов"язкiв Закритого акцiонерного товариства "Київська кондитерська фабрика iм. Карла Маркса". Закрите  акцiонерне товариство "Київська кондитерська фабрика iм. Карла Маркса" створено шляхом реорганiзацiї (перетворення) Орендного  пiдприємства "Київська кондитерська фабрика iм. Карла Маркса" внаслiдок  повного викупу державного майна  цього пiдприємства Органiзацiєю орендарiв  Київської кондитерської фабрики iм. Карла Маркса за договором купiвлi-продажу  державного майна вiд 30.12.1993 р. № 48. Засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, що набули право власностi на акцiї Товариства в процесi реорганiзацiї (перетворення) Орендного пiдприємства "Київська кондитерська фабрика iм. Карла Маркса".

Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння Товариства. Наглядова рада - орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством України та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї. Дирекцiя - виконавчий орган Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя - орган, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. .

Основнi види продукцiї: шоколад  та цукристi кондитерськi вироби; какао,сухарi, печиво, пироги, тiстечка тривалого  зберiгання; хлiб та хлiбобулочнi вироби; оптова торгiвля цукром, шоколадними  та кондитерськими виробами.

Придбання за 2010 рiк основних засобiв здiйснено на суму 29542, 5 тис.грн., в т.ч. основнi придбання: обладнання для КБ "Рошен" - 4712,8 тис.грн.; машини загортальнi з системою управлiння - 4091,2 тис.грн.; обладнання для котельнi - 3210,4 тис.грн.; конвеєри для дiльницi "Корiвка "Рошен" - 1871,5 тис.грн. Вiдчудження основних засобiв здiйснено на суму - 3 134,2 тис.грн.

Придбання за 2009 рiк: Електронавантажувачi - 10 шт. на суму 1444833, 33 грн. Меблi для лабораторiї  на суму 1184871, 69 грн. Млин шаровий Nova2000 на суму 2138214, 00 грн.

Інформація про чисельність  працівників та оплату їх праці за 2010 рік:

Середньооблiкова чисельнiсть  штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 2423 Середня чисельнiсть позаштатних  працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 Фонд оплати працi: 153922, 00 тис. грн. Факти змiни розмiру фонду  оплати працi, його збiльшення або  зменшення вiдносно попереднього року: фонд оплати працi працiвникiв збiльшено на 25 680, 00 тис. грн. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв  операцiйним потребам емiтента.

Інформація про чисельність  працівників та оплату їх праці за 2009 рік:

Середньооблiкова чисельнiсть  штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 2651. Середня чисельнiсть позаштатних  працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 Фонд оплати працi: 124948, 50 тис. грн. Факти змiни розмiру фонду  оплати працi, його збiльшення або  зменшення вiдносно попереднього року: фонд оплати працi зменшено на 9 444, 33 тис. грн. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення пiдвищення рiвня квалiфiкацiї  працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

Інформація про чисельність  працівників та оплату їх праці за 2008 рік:

Середньооблiкова чисельнiсть  штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 2732. Середня чисельнiсть позаштатних  працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 Фонд оплати працi: 135809, 30 тис. грн. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

Юридична адреса ПАТ "Київської  кондитерської фабрики "Рошен": 03039, м. Київ, проспект Науки, будинок 1.

Оцінка та аналіз фінансового стану являє собою глибоке, науково обґрунтоване дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у єдиному виробничо-торговельному процесі.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке визначається сукупністю виробничо-господарських  факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Отже, розрахуємо всі необхідні показники.

 

    1. Аналіз майнового стану підприємства

 

Так як аналіз діяльності підприємства поширюється на досить широке коле показників, які розкривають суть економічних явищ з кількісного та якісного боку, тоді розрахуємо ті основні, які найбільш повно зможуть описати стан та динаміку в усіх процесах діяльності підприємства.

Для початку розглянемо та проаналізуємо головні показники діяльності підприємства в техніко – економічному розрізі, що дасть нам змогу охарактеризувати рівень техніки, тобто ефективність їх використання, трудові ресурси (їх плинність), затрати на виробництво продукції.

Метою проведення аналізу техніко – економічних показників є оцінка господарської діяльності, виявлення причинних взаємозв'язків і взаємодії факторів техніки та економіки, резервів виробництва, опрацювання заходів для раціоналізації використання ресурсів. Результати аналізу містяться в табл. 1.1.

 Таблиця 1.1

ОСНОВНІ ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Показник

2008

2009

2010

Відхилення 

2009-2008

Відхилення 

2010-2009

тис.грн.

%

тис.грн.

%

1. Кількість працюючих,чол.

2732

2651

2423

-81

-2,965

-228

-8,601

2. Чистий дохід від реалізації  продукції, тис.грн.

574987

474837

619126

-100150

-17,418

144289

30,387

3. Валовий прибуток, тис.грн.

27576

20102

30090

-7474

-27,103

9988

49,687

4.Чистий прибуток, тис.грн.

1915

1351

2743

-564

-29,452

1392

103,035

5. Вартість основних засобів, тис.грн.

237162

317110

300524

79948

33,710

-16586

-5,230

6. Фонд оплати праці, тис.грн.

135809,3

124948,5

153922

-10860,8

-7,997

28973,5

23,188

7.Собівартість реалізованої продукції,  тис.грн.

 490302

395669

518743

-94633

-19,301

123074

31,105


Проаналізувавши вище наведені показники, можна зазначити, що кількість  працюючих на 2009 рік зменшилась відповідно до 2008 року на 2,965%, що становить 81 чоловік. У 2010 році ми також спостерігаємо тенденцію до зниження кількості на 8,601 %, тобто на 228 чоловік.

В той же час ми бачимо, що чистий дохід від реалізації продукції  напротязі усіх 3-х років має не однакову тенденцію. Розглянемо більш детально: у 2009 році, в порівнянні з 2008, чистий дохід зменшився на 100150 тис. грн., що у відсотковому вираженні становить 17,418 %. А в порівнянні з 2009 роком, у 2010  чистий дохід від реалізації продукції зріс на 30,387  %, що становить 144289 тис. грн. і дорівнює 619126 тис. грн.

Валовий прибуток на 2009 рік  становить 20102  тис. грн., а відхилення з попереднім 2008 роком становить -27,103 %, що в абсолютному вираженні  дорівнює -7474 тис. грн. Щодо порівняння 2010 та 2009 років, тут вже ми бачимо  тенденцію до збільшення на 9988 тис. грн. (49,687 %).

З таблиці чітко видно, що ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" у 2008 році спрацювала ефективно у 1915 тис. грн.,без жодного збитку, стан на 2009 рік у підприємства був трохи гіршим, воно отримало чистий прибуток у розмірі 1351 тис. грн. Зменшення становить 564 тис. грн. У 2010 році також підприємство отримало прибуток у розмірі 2743 тис. грн.; збільшення становить 1392 тис. грн., тобто 103,035 % в порівнянні з 2009 роком.

Вартість основних засобів  на кінець 2009 року, в порівнянні з 2008, має тенденцію до збільшення і  дорівнює 79948 тис. грн., що у відносному значенні становить 33,710 %. Але вже  на 2010 рік підприємство придбало основних засобів на суму 300524тис. грн. Відбулося  зменшення на 5, 230 %.

Щодо фонду оплати праці, то за 2009-2008 роки спостерігаємо тенденцію  до зниження у розмірі 10860,8  тис. грн., у відсотках становить 7,997 %. А  в 2010 розмір ФОПу значно зріс на 23,188 % у  розмірі 28973,5 тис. грн.

Собівартість продукції  на 2009 рік, в порівнянні з 2008, зменшилася на 94633 тис. грн. - тобто на 19,301 %.  У 2010 собівартість підвищилась на 31,105% (123074 тис. грн.) і становила 518743 тис. грн.

Наступним важливим показником аналізу фінансового стану є проведення аналізу майнового стану підприємства, зокрема оцінка стану основних засобів, що використовуються на підприємстві. З цією метою розраховуються наступні коефіцієнти:

А) коефіцієнт зносу основних засобів характеризує ту частку вартості основних засобів, що її списано на витрати виробництва в попередніх періодах:

Кз=    (1.1)

Де Зоз – сума зносу основних засобів (Ф №1. р. 032);

ПВк – первісна вартість основних засобів на кін. періоду (Ф №1, гр. 4, р. 031).

Информация о работе Аналіз фінансової звітності підприємства