Аналіз фінансових коефіцієнтів та показників

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Сентября 2013 в 21:14, курсовая работа

Краткое описание

У зв’язку з цим дана тема є досить актуальною, оскільки на даний час багато підприємств знаходиться у приватній власності і кожен власник зацікавлений в отриманні потенційних можливостей збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного і об’єктивного аналізу фінансового стану підприємств за допомогою фінансових коефіцієнтів та показників.
Систематична оцінка фінансового стану підприємства необхідна ще й тому, що дохідність будь - якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежить від його платоспроможності. Враховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Содержание

Вступ ……………………………………………………………………………...… 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу фінансових коефіцієнтів та показників
Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства …………………………………………………………………… 6
Платоспроможність та ліквідність підприємства …………………………... 11
Сутність фінансової стійкості …………………………………….………..... 17
Поняття ділової активності підприємства ………………………………….. 22
Рентабельність підприємства та її основні показники ……………………... 25
Розділ 2. Аналіз фінансового стану ТОВ «АгроРось»
2.1 Загальна оцінка балансу підприємства ……………………………………… 30
Аналіз показників платоспроможності та ліквідності ……………………... 33
Аналіз фінансової стійкості ………………………………………………..… 36
Аналіз ділової активності підприємства ………………………………….… 37
Аналіз прибутковості капіталу ……………………………………………..... 39
Розділ 3. Прогнозування фінансового стану ТОВ «АгроРось»
3.1 Основні напрямки покращення фінансового стану підприємства ………... 40
Розробка заходів по покращенню фінансового стану ТОВ «АгроРось» …. 42
Оцінка результатів реалізації запропонованих заходів ……………………. 44
Висновки ………………………………………………………………………...... 51
Список використаних джерел ……

Прикрепленные файлы: 1 файл

КУРСОВА РОБОТА.docx

— 154.45 Кб (Скачать документ)

Державна служба статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудиту

 

 

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

з курсу «Стратегічний  аналіз»

на тему:

«Аналіз фінансових коефіцієнтів та показників»

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2013

Зміст

Вступ ……………………………………………………………………………...… 3

Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу фінансових коефіцієнтів та показників

  1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства …………………………………………………………………… 6
  2. Платоспроможність та ліквідність підприємства …………………………... 11
  3. Сутність фінансової стійкості …………………………………….………..... 17
  4. Поняття ділової активності підприємства ………………………………….. 22
  5. Рентабельність підприємства та її основні показники ……………………... 25

Розділ 2. Аналіз фінансового стану ТОВ «АгроРось»

2.1 Загальна оцінка балансу підприємства ……………………………………… 30

  1. Аналіз показників платоспроможності та ліквідності ……………………... 33
  2. Аналіз фінансової стійкості ………………………………………………..… 36
  3. Аналіз ділової активності підприємства ………………………………….… 37
  4. Аналіз прибутковості капіталу ……………………………………………..... 39

Розділ 3. Прогнозування фінансового стану ТОВ «АгроРось»

3.1 Основні напрямки покращення фінансового стану підприємства ………... 40

  1. Розробка заходів по покращенню фінансового стану ТОВ «АгроРось» …. 42
  2. Оцінка результатів реалізації запропонованих заходів ……………………. 44

Висновки ………………………………………………………………………...... 51

Список використаних джерел …………………………………………………… 53

Додатки ………………………………………………………………………….… 55

 

ВСТУП

За умов ринкових відносин в економіці  України, відбувається розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності. Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств, їх ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності в умовах виникнення різноманітних форм власності.

У зв’язку з цим дана тема є  досить актуальною, оскільки на даний  час багато підприємств знаходиться у приватній власності і кожен власник зацікавлений в отриманні потенційних можливостей збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного і об’єктивного аналізу фінансового стану підприємств за допомогою фінансових коефіцієнтів та показників.

Систематична оцінка фінансового  стану підприємства необхідна ще й тому, що дохідність будь - якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежить від його платоспроможності. Враховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів [13].

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської  діяльності. Перш за все на фінансовому  стані підприємства позитивно визначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Як правило, чим вищі показники  обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча  їх собівартість, тим вища прибутковість  підприємства, що позитивно впливає  на його фінансовий стан.

Метою оцінки фінансового стану  підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення  комерційного розрахунку, як основи стабільності підприємства і виконання ним  зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Аналіз фінансового стану  підприємства – це своєчасне виявлення  та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства та пошук на цій основі резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

Предметом дослідження при здійсненні фінансового аналізу підприємства є його фінансові ресурси, їх формування та використання.

Теоретичні та практичні  аспекти аналізу і прогнозування  фінансового стану підприємства глибоко досліджені у працях вітчизняних  вчених: М.Білик, І.Бланка, Є.Бойко, В.Забродського, М.Кизима, Г.Крамаренко, Л.Лахтіонової, Л.Лігоненко, В.Мец, Є.Мниха,О.Павловської, Н.Притуляк, В.Савчука, В.Сопко, О.Терещенка; та зарубіжних фахівців: Е.Альтмана, В.Артеменка, І.Балабанова, А.Белікова М.Белендера, Т.Берднікової, Л.Бернстайна, У.Бівера, Є.Бріхгема, В.Хорна, О.Волкова, Г.Давидової, Л.Донцової, О.Зайцевої, Г.Кадикова, А.Ковальової, В.Ковальова, А.Кудінової, Е.Маркоряна, Є.Негашева, А.Недосєкіна, Е.Нікбахта, Г.Савицької, Р.Сайфуліна, Р.Таффлера, Е.Хелферта, Д.Чессера, А.Шеремета та інших.

До основних методів аналізу  фінансового стану підприємств відносять: горизонтальний; вертикальний; трендовий; коефіцієнтний. Пріоритетним є коефіцієнтний метод аналізу фінансового стану підприємства, який здійснюють на основі розрахунку декількох груп показників [14, c. 386]:

 • показники оцінки ділової активності;
 • показники оцінки ліквідності і платоспроможності;
 • показники оцінки фінансової стійкості підприємства;
 • показники оцінки прибутковості діяльності.

Метою курсової роботи є оцінка фінансового  стану ТОВ «АгроРось», напрямки його покращення на наступні роки, а також вивчення і аналіз показників, що характеризують фінансовий стан даного підприємства за допомогою відповідних коефіцієнтів.

При написанні даної роботи найважливішими є такі завдання, як – повний, всебічний аналіз фінансового стану підприємства за 2011 - 2012 рр.:

 • визначення мети та етапів проведення аналізу фінансового стану підприємства;
 • оцінка фінансової стійкості підприємства;
 • проведення аналізу ліквідності балансу підприємства;
 • розрахунок і вивчення показників, що характеризують фінансовий стан підприємства та ефективність його діяльності за 2011 - 2012 рр.;
 • виявлення резервів та розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства у наступному періоді.

Об’єктом дослідження є фінансова звітність ТОВ «АгроРось» за 2011 – 2012 рр.: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до річної фінансової звітності.

 

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти аналізу фінансових коефіцієнтів та показників

  1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства

Під фінансовим станом підприємства розуміють ступінь забезпеченості підприємства необхідними фінансовими  ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності, а також  своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями. У ньому знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства з управління фінансовими ресурсами.

Головною метою аналізу фінансового  стану є своєчасне виявлення  та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук  резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності [11, c. 82].

При цьому першочерговими завданнями аналізу насамперед є [19, c. 87]:

 • загальна оцінка фінансового стану та чинників, що його зумовлюють;
 • вивчення відповідності між коштами і джерелами регіональності їх розміщення та ефективності використання;
 • визначення причинно - наслідкових зв’язків між різними показниками виробничої, комерційної та фінансової діяльності і на основі цього оцінка виконання плану, щодо надходження фінансових ресурсів та їх використання з позиції зміцнення фінансового стану підприємства;
 • дотримання фінансової, розрахункової і кредитної дисципліни;
 • визначення платоспроможності, ліквідності, фінансової та ринкової стабільності підприємства;
 • аналіз ефективності використання капіталу;
 • оцінка ділової активності підприємства;
 • прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і залучених коштів, розробка моделей фінансового стану при різних варіантах використання ресурсів;
 • розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

Слід зазначити, що завдання аналізу  фінансового стану підприємства змінюються залежно від зацікавленості різних груп користувачів аналітичним  матеріалом.

Аналіз фінансового стану може здійснюватися як управлінським  персоналом підприємства, так і будь - яким зовнішнім аналітиком, оскільки такий аналіз базується на загальнодоступній інформації. Відповідно виділяють 2 види аналізу фінансового стану: внутрішній і зовнішній [6, c. 217].

Внутрішній аналіз проводиться  працівниками підприємства. Інформаційна база для його проведення набагато ширша і включає будь - яку інформацію, циркулюючу всередині підприємства та корисну для прийняття управлінських рішень. Відповідно розширюються і можливості аналізу. Внутрішній аналіз фінансового стану необхідний для задоволення власних потреб підприємства. Його метою є забезпечення надходження грошових коштів, розміщення власних і залучених джерел таким чином, щоб отримати максимальний прибуток і уникнути банкрутства. Результати аналізу використовуються для планування, контролю і прогнозування фінансового стану підприємства.

Зовнішній аналіз проводиться аналітиками - стороннім особами для підприємства, які н мають доступу до внутрішньої інформаційної бази. Його метою є прогнозування ступеня ризику вкладення інвестицій і рівня його дохідності. Зовнішній аналіз менш деталізований і більш формалізований.

Оцінку фінансового стану підприємства здійснюють різні економічні суб’єкти, зацікавлені в отриманні найбільш повної інформації про його діяльність. Результати аналізу дозволяють зацікавленим сторонам та підприємствам приймати управлінські рішення на підставі оцінки поточного фінансового стану, діяльності підприємства за минулі періоди і прогнозних даних. Кожна група користувачів переслідує власні цілі при проведенні аналізу фінансового стану підприємства. Інтереси різних користувачів щодо аналізу фінансового стану наведені в табл. 1.1

Таблиця 1.1

Зміст аналізу фінансового стану  для різних користувачів інформації

№ п/п

Користувачі результатів аналізу

Сфера економічних інтересів

1.

Власники

Оцінка  доцільності виробничих витрат і  досягнутих результатів, фінансової стійкості та конкурентоспроможності, можливостей і перспектив подальшого розвитку, ефективності використання залучених коштів; виявлення збитків, невиробничих витрат та втрат; складання аргументованих прогнозів про фінансовий стан.

2.

Акціонери

Аналіз  складу управлінських витрат та оцінка їх цілеспрямованості; аналіз формування загального прибутку та прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства для виплати дивідендів; структурний аналіз напрямів використання прибутку; аналіз ефективності дивідендної політики

3.

Банки та кредитори

Оцінка  складу та структури майна (активів) підприємства; аналіз платоспроможності  та фінансової стійкості; оцінка ефективності використання власного та залученого капіталу; аналіз складу, структури  та співвідношення дебіторської та кредиторської  заборгованості; оцінка розрахунків  за раніше отриманими короткостроковими  а довгостроковими кредитами та позиками

4.

Постачальники та покупці

Оцінка  ліквідності поточних зобов’язань; наявність простроченої дебіторської та кредиторської заборгованостей; аналіз структури оборотних активів; оцінка платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

5.

Інвестори

Оцінка  фінансового стану підприємства; ефективності використання власного та залученого капіталів; дебіторської та кредиторської заборгованостей; майна підприємства, необоротних та оборотних активів; аналіз рівня ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, інвестиційної привабливості; аналіз ефективності довгострокових і короткострокових фінансових інвестицій за рахунок власних засобів підприємства.


Основним джерелом інформації для  аналізу фінансового стану підприємства є фінансова звітність [5, c. 203]:

 • Баланс (ф. № 1),
 • Звіт про фінансові результати (ф. № 2),
 • Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3)
 • Звіт про власний капітал (ф. № 4),

а також виписки з рахунків установ банків, які обслуговують підприємство; картотека рахунків, які підлягають оплаті; фінансовий план підприємства, планово-розрахункові показники виробничої діяльності, дані бухгалтерського та оперативного обліку.

Крім цього, для дослідження  фінансового стану підприємства можуть бути залучені комерційна звітність, конструкторсько - технологічна інформація, маркетингові дослідження, закони, інструкції та експертна інформація.

Напрями використання основних форм фінансової звітності як інформаційних джерел аналізу наведені в табл. 1.2 [6, c. 219]

Таблиця 1.2

Напрями використання форм фінансової звітності як інформаційних джерел аналізу

Форми фінансової звітності

Інформаційні  дані

Напрями використання інформації для потреб аналізу

Баланс

Економічні  ресурси, що контролюють підприємством, та джерела їх формування

Горизонтальний  і вертикальний аналіз; аналіз фінансового  стану із застосуванням коефіцієнтів; оцінка структури ресурсів, ліквідності та платоспроможності підприємства, фінансової стійкості; оцінка й прогнозування змін економічних ресурсів та їх джерел

Звіт  про фінансові результати

Доходи, витрати, фінансові результати діяльності

Аналіз  структури доходів та витрат, прибутковості, ділової активності (їх прогнозування)

Звіт  про рух грошових коштів

Грошові кошти (акумулювання і рух)

Аналіз  грошових потоків від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства

Звіт  про власний капітал

Величина  та зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду

Аналіз  структури капіталу, оцінка та прогнозування  змін

Примітки  до річної фінансової звітності

Облікова  політика, інформація, що вимагає уточнення відповідно П(С)БО, деталізація статей звітності з метою забезпечення її зрозумілості

Різні напрями деталізованого аналізу  фінансового стану, виявлення причин змін

Информация о работе Аналіз фінансових коефіцієнтів та показників