Адміністративні послуги

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Ноября 2013 в 15:08, реферат

Краткое описание

Відповідь:
Адміністративні послуги — це ті публічні (тобто державні та муніципальні) послуги , що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень

Прикрепленные файлы: 1 файл

Admynystrativny_poslugi_Tema8.doc

— 184.50 Кб (Скачать документ)

Тема 8. Адміністративні послуги

  1. Поняття та правові засади адміністративних послуг

Відповідь:

Адміністративні   послуги  — це ті публічні (тобто державні та муніципальні)  послуги , що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень

За ознаками суб'єкта, що надає публічні  послуги , розрізняють державні (надаються органами виконавчої влади та державними підприємствами, установами та організаціями) та муніципальні (надаються органами місцевого самоврядування та комунальними підприємствами, установами, організаціями)  послуги . До державних належать також  послуги , які надаються органами місцевого самоврядування та недержавними установами, організаціями, підприємствами в порядку виконання делегованих державою повноважень, а до муніципальних  послуг  —  послуги , які надаються за рахунок місцевих бюджетів та під відповідальність органів місцевого самоврядування. 

Ознаки  адміністративних   послуг :

1.  Адміністративна   послуга  надається за зверненням  фізичної або юридичної особи.

2. Надання  адміністративних   послуг  пов'язане із забезпеченням  юридично значущих умов для  реалізації суб'єктивних прав конкретної приватної особи.

3.  Адміністративні   послуги  надаються виключно  адміністративними  органами  через реалізацію владних повноважень.

4. Право на отримання  особою конкретної  адміністративної   послуги  та відповідне повноваження  адміністративного  органу має визначатися лише законом.

5. Результатом   адміністративної   послуги   є  адміністративний  акт —  рішення чи юридично значуща  дія  адміністративного  органу, яким задовольняється звернення  особи.

  1. Види адміністративних послуг та їхня характеристика

Відповідь:

Адміністративні   послуги  є провідним засобом реалізації прав громадян у сфері виконавчої влади, адже абсолютна більшість справ, що вирішуються органами публічної адміністрації, ініціюються самими громадянами і стосуються їхніх суб'єктивних прав. Класифікація  адміністративних   послуг :

1. За рівнем встановлення  повноважень щодо надання   адміністративних   послуг  та  видом правового регулювання  процедури їх надання:

—  адміністративні   послуги  з централізованим регулюванням (закони, акти Кабінету Міністрів);

—  адміністративні   послуги  з локальним регулюванням (акти органів місцевого самоврядування);

—  адміністративні   послуги  зі "змішаним" регулюванням (коли має місце одночасно і  централізоване, і локальне регулювання).

2. За критерієм  платності:

— платні  послуги ;

— безоплатні  послуги .

3. За змістом публічно-службової  діяльності щодо надання  адміністративних   послуг :

— реєстрація;

— надання дозволу (ліцензії);

— сертифікація - це процедура підтвердження відповідності  результату господарської діяльності, товару, послуги нормативним вимогам, в результаті якої сторона може запевнити документально на законних підставах, що робота, процес чи в кінечному результаті діяльності продукція відповідає вимогам для подальшої реалізації та використання.

— атестація;

— верифікація;

— нострифікація;

— легалізація;

— встановлення статусу  тощо.

4. За предметом  (характером) питань, щодо вирішення  яких звертаються приватні особи:

— підприємницькі (господарські) послуги;

— соціальні послуги;

— земельні послуги;

— будівельно-комунальні послуги тощо.

У науковій літературі містяться різні, подекуди протилежні підходи до виділення певних видів  адміністративних послуг та їх класифікації за тими чи іншими критеріями.

Узагальнюючи  погляди науковців стосовно класифікації адміністративних послуг, слід виділити основні критерії їхнього розподілу залежно від: змісту адміністративної діяльності; рівня встановлення повноважень щодо надання адміністративних послуг та правового регулювання процедури їх надання; форми їх реалізації; предмета (характеру) питань, за розв'язанням яких звертаються особи до адміністративних органів; оплати (безоплатності); суб'єкта, що надає адміністративні послуги.

І. Залежно  від змісту адміністративної діяльності щодо надання адміністративних послуг виділяють:

а) видачу дозволів (наприклад, на зайняття окремими видами підприємницької діяльності; на проведення мітингів, демонстрацій; на розміщення реклами; на придбання, зберігання, носіння  і перевезення зброї; у тому числі  акредитація, атестація, сертифікація (наприклад, акредитація вищих навчальних закладів, закладів охорони здоров'я; атестація підприємств, робочих місць; сертифікація товарів, робіт і послуг);

б) реєстрацію з  веденням реєстрів (наприклад, реєстрація актів цивільного стану, суб'єктів підприємницької діяльності, автомототранспортних засобів), у тому числі легалізація суб'єктів (наприклад, легалізація об'єднань громадян);

в) легалізацію  актів (консульська легалізація  документів), нострифікація (визнання дипломів, виданих в інших країнах) та верифікація (встановлення достовірності сертифікатів про походження товарів з України);

ІІ. Залежно  від рівня встановлення повноважень  щодо надання адміністративних послуг та правового регулювання процедури  їх надання, зокрема:

а) адміністративні  послуги з централізованим регулюванням (закони, акти Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади);

б) адміністративні  послуги з локальним регулюванням (акти органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади);

в) адміністративні  послуги зі "змішаним" регулюванням (коли відбуваються водночас централізоване і локальне регулювання).

ІІІ. Залежно від форми їх реалізації поділяють на такі групи:

а) послуги, пов'язані  з реальним здійсненням конституційних прав і свобод громадян (медичні послуги, послуги у сфері культури, соціального захисту, освіти та ін.);

б) власне адміністративні  послуги, пов'язані з юридичним  оформленням умов, необхідних для  реалізації прав і свобод громадян (видача свідоцтв, ліцензій).

IV. Залежно від предмета (характеру) питань, за розв'язанням яких звертаються особи до адміністративних органів:

1) підприємницькі (або господарські);

2) соціальні;

3) земельні;

4) будівельно-комунальні;

5) житлові та  інші види адміністративних послуг.

Такий підхід до поділу адміністративних послуг не вступає в жодну суперечність із загальним поняттям "адміністративні послуги", оскільки всі ці відносини належать до галузей законодавства, які "виросли" з адміністративного права і мають адміністративний характер. У процедурному аспекті також не простежується жодних суттєвих відмінностей між цими послугами: надають їх адміністративні органи, процедурний результат той самий - рішення адміністративного органу. Аналіз виокремлених вище груп послуг засвідчує наявність у них і деяких власних формальних та змістових ознак. Сучасна нормативна база, що регулює соціальні питання, характеризується надзвичайною "рухливістю", наявністю багатьох змін та доповнень, хоча здебільшого є досить детальною. Соціальні послуги, як правило, надаються на найнижчих рівнях влади, що цілком виправдано, адже коло споживачів таких послуг є досить широким і для останніх зручно, коли відповідні служби стоять якнайближче до них. Скажімо, дуже зручно, якщо за призначенням житлових субсидій можна звертатися через житлово-експлуатаційні організації. Із прикладу призначення житлових субсидій можна запозичити позитивний досвід надання адміністративних послуг: порівняно велика кількість прийомних годин, обґрунтований перелік документів, що вимагаються, тощо.

V. За критерієм  платності адміністративні послуги  можна поділяти на платні й  безоплатні.

Концепція адміністративної реформи України, затверджена Указом Президента України від 22 липня 1998 р., встановила безоплатний стандарт адміністративних послуг. У той самий час передбачалася можливість отримання платних адміністративних послуг на розсуд суб'єкта. Разом із тим, сучасне бачення розвитку адміністративних послуг спрямоване на розвиток платних адміністративних послуг. Активно запроваджується позиція, що безоплатними повинні бути виключно послуги: 1) у справах державного пенсійного та соціального забезпечення; 2) у справах, які безпосередньо стосуються реалізації основних прав і свобод людини.

Крім того, передбачається, що безоплатними можуть бути послуги у випадках, коли розмір плати настільки дрібний, що плата не виправдовує витрат, пов'язаних з її стягненням.

Зауважується, що адміністративні послуги повинні  бути платними, тому що:

1) це справедливо,  адже одні особи не звертаються  за певними послугами жодного разу в житті, а інші - регулярно;

2) це може  запобігати корупції, адже "безкоштовна  невизначеність" змушує шукати  шляхи для позазаконної визначеності;

3) плата за  послуги може бути дієвим інструментом  для мотивації службовців надавати  послуги якісно, коли від цих коштів залежатиме фінансування відповідного адміністративного органу та преміювання службовців (Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р.).

З цього приводу  треба зазначити, що встановлення справедливої чіткої плати за адміністративні  послуги може запобігти корупції, адже "безкоштовна невизначеність" часто змушує шукати шляхів до визначеності, але не завжди законної Крім того, плата за послуги може бути дієвим інструментом для мотивації службовців у наданні послуг якісно, особливо у випадку, коли від цих коштів прямо залежатиме фінансування відповідного адміністративного органу та преміювання службовців.

Окремі адміністративні  послуги повинні бути безоплатними для особи (у справах державного пенсійного та соціального забезпечення), але зробити переважну більшість адміністративних послуг безоплатними для користувачів сьогодні не наважуються навіть економічно розвинені держави.

Проблема платності послуг вимагає впорядкування, адже за одні послуги стягується державне мито, за інші - податкові збори чи інші форми платежів (збір за реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності).

Політика цін  і тарифів на адміністративні  послуги не повинна суперечити ст. З Закону України "Про ціни і ціноутворення". Якщо держава визначає, що фінансування певних адміністративних послуг буде здійснюватися лише за рахунок бюджетів, а інших адміністративних послуг - за рахунок утримання плати з отримувача таких послуг, то має бути чіткий та зрозумілий критерій - які адміністративні послуги мають бути безоплатними, а які мають бути безумовно оплатними, чи частково оплатними. Якщо проаналізувати структуру органів, бюджетних установ та організацій, які мають право надавати платні послуги, то виявляється не досить прозорий принцип закріплення цього права, іноді це є елементарним залученням додаткових джерел фінансування своєї діяльності. Така практика є загальноприйнятим явищем у зарубіжних країнах, але там подолано інституційні та інші бар'єри на шляху до одержання дозволу на часткове самофінансування і мають місце позитивні результати роботи.

Визначаючи  розмір плати за послуги, слід також  враховувати недопустимість обмеження  реалізації прав і свобод громадян через надмірну плату за адміністративні послуги. Необхідно пам'ятати, що органи влади утримуються на гроші платників податків і було б цинічно перетворювати державу на комерційне підприємство.

Державні та комунальні підприємства, установи й  організації як звичайні суб'єкти господарювання повинні мати право надавати будь-які послуги нарівні з приватним сектором. Більше того, вони повинні самі "боротися" за свого споживача та за розширення кола клієнтів, необхідно лише забезпечити належний контроль за ефективністю використання виділених їм публічних коштів та ціноутворенням.

VI. Залежно від  суб'єкта, який надає адміністративні  послуги, їх можна поділити  на державні послуги і муніципальні  послуги.

Державні послуги - це послуги, що надаються органами державної влади (насамперед виконавчої) та державними підприємствами, установами, організаціями.

Муніципальні  послуги - це послуги, що надаються органами місцевого самоврядування та комунальними підприємствами, установами, організаціями.

Слід зазначити, що важливими є насамперед ті класифікації, які мають практичне значення, тобто дають можливість давати рекомендації щодо покращання системи надання адміністративних послуг. Враховуючи наведені класифікаційні види адміністративних послуг, для покращення якості надання адміністративних послуг необхідно:

1) інституційно розмежувати  органи, які займаються виробленням  політики, та органи, які займаються  поточним адмініструванням. У другій  категорії необхідно виділити  органи, які надають адміністративні  послуги та зосередити їх увагу на якісному наданні таких послуг;

Информация о работе Адміністративні послуги