Тулга теориясы

Дата поступления: 12 Марта 2013 в 19:01
Автор работы: d****@mail.ru
Тип: реферат
Скачать полностью (308.95 Кб)
Прикрепленные файлы: 1 файл
Скачать документ  Просмотреть файл 

тулга теориясы.doc

  —  1.06 Мб

Адамның мінезінің қалыптасуына отбасы, қоршаған ортадағы жетекші салт-дәстүр мен әдет-ғұрып, өзінің қарым-қатынас  жасайтын кіші тобы, сынып оқушылары, группадағы студенттер, жолдастар мен достар, оқыған кітап, көрген кино кейіпкерлері үлкен әсерін тигізеді. Өйткені адам басқаларға қарап, олардың тәжірибесін меңгеріп адам болады.

Мінез детеминиз ұстанымына сай  барлық психикалық қасиеттермен тағыз  байланысты. Мінезге темпераменттің тигізетін әсері өте үлкен. Холериктің жеңілтектігі мен қызбалығы, сангвиниктің сөзшеңдігі, флегматиктің байсалдылығы, меланхоликтің тұйықтығы мен ұстамадылығы мінезге әсерін тигізіп тұрады. Мінез бен темпераменттің өте тығыз байланыстылығы психиканың динамикалық ерекшеліктерімен анықталады. Дегенмен темпераментті өзгертуге болмайды, ал мінез тәрбиеленеді. Холерик пен сангвиникке белсенділікті, шығармашылық қасиетті қалыптастыру оңай, ал флегматик ерінбестен оның бәрін меңгеруге шамасы келеді, меланхоликке ашық-жарқын болу өте қиын. Осы ерекшеліктерді ескерсе отырғанда тәрбие нәтижелі болады. Мінез - тәрбие және өзін-өзі тәрбиелеу нәтижесі.

Психолог өз қызметін ұйымдастыру  үшін психолог басқа адамдардың мінезін  біліп, ол адамның неше түрлі жағдайларда  өзін қай жағынан көрсететінін болжамдауға болады. Сондықтан мінез ерекшеліктерін біліп алу негізінде ол адамды тәрбиелеуге, жекелік ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік туады.

Мінез өзі өте күрделі психикалық қасиет. Ол бірнеше көрсеткіштермен  сипатталады. Сондықтан жеке тұлғаға мінездеме бергенде оның ерекшеліктерін басқалармен салыстыра отырып қарама-қарсы көрсеткіштермен сипаттайды: кеңпейілді - іші тар; жеңілтек - байсалды; адал - арам; сыйысымды - сыйысымсыз; қорқақ - батыл, сезімтал - қатыгез т.с.с. Бұл жеке көрсеткіштер мінездің құрамды бөліктері, оның көрсеткіштері болып табылады. Осы көрсеткіштердің ішінде біреу жетекші, доминанта болады. Адамды бағалағанда сол доминантасы бойынша мінездеме береді.

Мінездің барлық көрсеткіштері  бір-бірімен тәуелді байланыста. Сондықтан егер адам қорқақ болса ол көп жерде белсенділік көрсетіп жүруі өте  қиын.  Қорқақтың сыйсымдылығы,  басшыларға ерекше  ізет көрсетіп, иланушылық (ұйып сенуі), тілалғыштықпен көзге түсіп жүруі мүмкін. Олар өте сараң,  материалдық байлықты қорғау үшін басқаларды  сатып кетуі, сөзінен айнып кетуі жиі кездесіп тұрады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан  Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

 

 

«Сырдария»  университеті


 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Гуманитарлық білім» факулътеті

 

 

 

«Педагогика және психология» кафедрасы

 

 

«Жеке адам психологиясы»  пәні бойынша

 

050103 «Педагогика және психология» мамандықтарының студенттері үшін

 

 

 

 

 

Семинар сабақтары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетісай – 2007 ж.

 

10. Семинар сабақтарының жоспары

 

 

Тақырыптардың мазмұны  мен бөлімдері

Сағат саны

Әдебиеттері

1

Жеке тұлғаның психодинамикалық теориясы

1. Либидо;

2. З.Фрейд бойынша жеке тұлға  дамуының кезеңдері;

3. Ид, эго, супер эго;

1

2,3,5,6,8

2

Жеке тұлғаның психоаналитикалық  теориясы

1. Архетиптер;

2. Ұжымдық санасыздық,

3. Экстроверсия және интроверсия;

1

2,3,5,6,9,10

3

Жеке тұлғаның гуманистік теориясы

1. “Клиникалық” және “мотивациялық”  бағыт;

2. Өіндік актуалдылық;

3. А.Маслоу бойынша мотивацияның  бес деңгейі;

4. “Мен” құрылымы, біртұтас жеке  тұлға сипаттамасы;

1

2,3,5,6

4

Жеке тұлға когнитивтік теориясы

1. Жекелік құрылым;

2. Супердинаттық және субординаттық  құрылым;

3. “Ядролық” және перифериялық  құрылым;

1

1,2,3,5

5

Жеке тұлға мінез-құлық теориясы

1. Рефлекторлық және әлеуметтік  бағыт;

2. Рефлекстер және әлеуметтік  дағдылар жеке тұлға элементтері ретінде;

3. Өзіндік тиімділік;

1

1,2,3,6,9

6

Жеке тұлғаның іс-әрекеттік теориясы

1. Іс-әрекетті жеке тұлға дамуының  бастауы ретінде;

2. Интериоризация;

3. Предметтік және субектілік  іс-әрекет сипаттамасы ретінде;

1

2,3,4,5,6,7

7

Жеке тұлға диспозиционалдық теориясы

1. “Қатаң”, “жайлы” аралық  бағыт;

2. Кескін теориясы;

3. Жеке тұлғаның формалды динамикалық  және маңызды қасиеттері;

1

1,2,3,4,5,6

8

Адамның психикалылық дамуының факторлары

1. биологиялылық және қоршаған  орта факторлары;

2. Қазіргі психогенетиктер;

3. Психикалық дамудың сатылылығы  мен үздіксіздігі;

1

1,2,3,4,5,6,7

9

Психикалық дамудың кезеңділігі

1. Дамудың гетерехрондылығы;

 1. Сензитивтік және сыни кезеңдері;
 2. Адамның өмірлік циклінің кезеңдері;

1

2,3,4,5,6

10

Когнитивті даму кезеңдері

1. Ж.Пиаже кезеңдері;

2. А.Валлон бойынша балалар даму  сатысы;

3. Л.Колберг бойынша өнегелі  даму деңгейі;

4. З.Фрейд, Э.Эриксон, Д.Б.Эльконин  бойынша адамның жекелік даму  кезеңдері; 

1

2,3,5,6

11

Өмірлік бағыт жолын іріктеу  мен жоспарлау

1. Өмірлік бағыт мәселе ретінде;

2. Өмірлік жоспарлар мен өмірлік  сценарий;

1

3,4,5,6,7

12

Психологиялық портретті қалай  құру керек

1. Жалпы түсінік;

2. Психологиялық портретті құруға  тесттік тапсырмалар а) Темперамент  құрылымын анықтайтын сұрақ-жауап  әдісі; б)Г.Шмишектің сипаттамалық сұрақ-жауап әдісі;

1

2,3,5,6,8,9

13

“Еркін сурет” тесті

1. Көріну түрін анықтау;

2. К.Юнг бойынша психологиялық  типтер интерпретациясы; 

1

4,5,6,7,8

14

“Адамның геометриялық фигуралардан құралған суреті” тесті

1. Теориялық мәліметтер;

2. Орындау ережелері;

1

5,6,7,87,9,10

15

Сіздің көңіл-күйіңіздің түсі тесті

1. М.Люшердің түстік іріктеу  тесті;

2. Тестілеу нәтижесінің интерпретациясы;

1

1,2,3,4,5,6


 

 

Қолданылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі

1.Ананьев Б.Г О проблемах современного  человекознания  \ АН СССР Ин-т психологии –М, :Наука 1977

2.Ананьев В.Г,Рыбалко Е.Ф Особености  восприятия пространства у детей  –М Просвещение ,1964

3.Веккер.М Психические процессы  В-3 т. Т.1.-Л.:Изд-во ЛГУ1974

4. Величовский Б.М., Зиченко В.П  ., Лурия А.Р Психолгические восприятие Учеб пособие.-М.Изд-во МГУ1973

5.Выготский Л.ССоьрание сочинений  В 6-ти т. Т.2.: Проблемы общей  психологий \ Гл.ред А.В Запрожец.-М.: Педагогика, 1982.

6. Гельфанд С.А Слух Введение  в психологическую и физиологическую  акустику . – М., 1984

 1. ГибсоиДж . Экологическии подход к зрительному воспиятию\ Пер.с анг.поб общ ред. АД.Лигвиненко .-М:прогресс,1988.

 

Қосымша

 1. Грегори Р.Л Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия\Пер.с анг. М.. Прогресс1970
 2. Запорожец А.в  Избранные психологические труды: В 2х т. Т.1 Психические развития ребенка \Под.ред В.В Давыдова , В.п Зинченко.- М.. Педагогика 1986
 3. Коылова А.Л функциональная организация слуховой системы : Учебное пособие. –М .. Изд-во МГУ 1985
 4. Леонтьев А.Я  Деятельност. Сознание .Личность –2х Изд-М.:Политиздат1977
 5. Лернер Г.И Психология восприятия обьемных форм. По изоброжениям.-М .:Изд-МГУ , 1980
 6. Логвиненко  А.Д Психология восприятия :Учебно методическое пособие для студентов факультетов психологии  государственых университетов . –М .: Изд-во МГУ1987
 7. Логвиненко А.Д  Зрительное восприятие пространства .-М.. Изд-во МГУ,1981
 8. Логвиненко А.Д Чувственное основы восприятия пространства .-М..Изд-во МГУ 1985
 9. Лурия Л.Р Ощущение и восприятие –М.:Изд-воМГУ , 1975
 10. Наиссер У Познание и реальность: Смысл и принципы когнитивной психологии \ Пер с анг.  Под.общ. ред Б.М  Ведичковского.-М.:Прогресс,1981
 11. Немов Р.С Психология : Учебник для студ. Высш. Пед. Учеб . заведении:В3х кн. Кн. 1Общие основы психолгии.-2изд-М.:Владос1988
 12. Общая психология курс лекций\ Сост. Е.ИРогов.-М.:Владос  1955
 13. Рок И.Введение в зрительное восприятие.-М.:Педагогика , 1980
 14. Рубинштеин С.Л Основы общеи психолгии.-Спб.: Питер ,1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Қазақстан  Республикасы

                                   Білім және ғылым министрлігі

 

 

                                                «Сырдария»  университеті


 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Гуманитарлық білім» факулътеті

 

 

 

«Педагогика және психология» кафедрасы

 

 

«Жеке адам психологиясы» пәні бойынша

 

050103 «Педагогика және психология» мамандықтарының студенттері үшін

 

 

 

 

 

Студенттің Өзіндік жұмысының  жоспары 

ЖӘНЕ ОРЫНДАУ КЕСТЕСІ

(СӨЖ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетісай – 2007 ж.

 

СӨЖ ТАҚЫРЫПТАРЫ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ КЕСТЕСІ

 

Р/с

Мазмұны

Сағат

саны

Бақылау

түрі

Әдебиеттер

Орындау мерзімі

1

З.Фрейд. Қанағаттану принципінің  тағы бір жағынан;

1. Науқастағы жасырын санасыздық  пен саналылық;

2. “Мен” қанағаттану негізіндегі  қызметте;

3. Невротиктер талпынысы;

2

Сұрақ

жауап

1,2,3,5,9,10

1 апта

2

А.Адлер. Сапасыз сезім және ортақтық сезімі;

1. Сапасыздықты сезінудің жоғарылауы;

а. Органикалық санасыздық:

б. Әлеуметтік қызығушылық;

2. Ортақтық сезімі;

а. Билікке ұмтылу;

б. Достық сезімі;

в. Махаббат сезімі;

1

Реферат

2,3,4,6,8,

1апта

 

3

А.Адлер. Дұрыс мағына және оның болмауы;

1. Мәселелі балалардың ақыл-ой  қабілеттері;

2. Есі ауысқандардың өзіндік  түсінігі мен тілі;

3. Қылмыскердің ақыл-ойы, ойлау  мен мотивтеріндегі зерттелулер;

1

Реферат

5,6,7,8,9

2  апта

4

А.Адлер. Ата-ана әсері. Сезім мен  түс;

1. Баланың мәселелерге алғашқы жолығуы;

2. Ата-аналар әсер етуіндегі  солғын (тұнжыраңқы) сезім;

3. Сезімдер зертеулері;

4. Түс көру туралы жалпы түсінік;

1

Реферат

2,3,6,8,9

2  апта

5

Э.Фромм. Махаббат – адам болмысы  мәселесінің шешімі;

1. Адам табиғаттың бір бөлігі  ретінде;

2. Адамның өзін-өзі тануы;

3. Жалғыздық пен жатырқаушылықты  сезінуі мен оны жеңуі;

4. Екі жыныстылардың қарама-қарсылығы;

5. Қамқорлық пен жауапкершілік,  құрметтеу мен білімнің өзара  байланыстылығы;

2

Сұрақ

жауап

1,2,3,10

3апта

6

Э.Эриксон. Біртұтас эго үміт үзуге қарсы;

1. Адами эго;

2. Кемелденген жасқа келу;

3. “Дағдарыс” ұғымы;

1

Сұрақ

жауап

5,6,9,10

3апта

7

Дж.Б.Уотсон. Дағдылар бұзылысы мен  оның жеке тұлғаға әсері;

1. Кіріспе;

2. эксперименталды, дағдылардың  уақытша бұзылуы;

3. Реакция жүйесінің бітуі мен қайта жасалуы;

2

Сұрақ

жауап

2,3,5,6,9

4 апта

8

А.Маслоу. Автономдылық, орта мен мәдениеттен тәуелсіздік, ерік пен белсенділік;

1. Өсу мотивтері;

2. Заттарға жаңа көзқарас;

3. Өзін-өзі актуалдандырушы индивидтер;

2

Сұрақ

жауап

1,2,3,6,7

4 апта

9

А.Маслоу. Мотивацияның екі типі.

1. “Негізгі қажеттіліктер” ұғымы;

2. Инстинктті бейнелі жетіспеушілік;

3. Мотивациялық статус;

2

Реферат

1,2,3,4,9

5 апта

10

А.Маслоу. Қажеттіліктерге қанағаттану  тиімділігі;

1. Талпыну мен қажеттілік;

2. Қажеттілікке қанағаттанудың клиникалық және субъекттік тиімділгі;

3. Қанағаттану сипаттамасы;

1

Реферат

1,2,3,6,7,8,

5 апта

11

К.Роджерс. Адамдық қатынасқа Кең  гипотеза;

1. Психотерапия формасының тиімділігі;

2. Қорытынды;

2

Реферат

1,2,3,4

6 апта

12

К.Роджерс. Өзгеріске мотивация;

1. Адамдағы алға ұмтылуға потенциалды  қабілет пен тенденция;

2. Нәтижелер;

1

Реферат

5,6,7,8,

6 апта

13

В.Франкл. Руханилық, еркіндік, жауапкершілік;

1. Руханилық;

а. сана үстілік руханилық;

2. Жауапкершілік;

2

Сұрақ

жауап

2,3,5,6,9

7 апта

14

К.Хорни. Мәдениет және невроз.

1. Невротикалық мінез құрылымы;

2. Жаңашыл мәдениет;

2

Сұрақ

жауап

2,3,5,6,8

7 апта

15

Э.Торндайк. Моральды арнайы оқыту;

1. Моральды стимулдар құрыл ретінде;

2. Моралды арнайы оқытудың маңызы;

1

Сұрақ

жауап

2,3,5,6,8

 

8 апта

16

Дж.Б.Уотсон. Жеке тұлғаның жүйелік  өзгерісі;

1. Механика жағынан мүмкін болған  көмек;

2. Жеке тұлға жайлы қорытындылардың  практикалық қолдануы;

3. Жеке тұлға жайлы сипаттаманың  шатасуы;

1

Сұрақ

жауап

2,3,6,9,10

 

8 апта

17

К.А.Абульханов - Славская. Қарым-қатынас және іс-әрекет процесіндегі жеке тұлға.

1. Жеке тұлға әрекет субъектісі  ретінде;

2. әрекет және оның субъекті;

3. Қарым-қатынас процеснідегі жеке  тұлға;

2

Реферат

2,3,4,5,6,7,8

9  апта

 

18

 А.Маслоу. Шындықты тиімді қабылдау және шындықпен жағдай жасалған өзара қатынас;

1. Актуалданған адам;

2. Мүлдем тиімсіз жекетұлға;

3.Қабылдаулардағы бірнеше салыстырулар;

1

Сұрақ

жауап

1,2,3,4,8,9

9 апта

 

19

А.Маслоу. Қабылдау (өзін, басқаларды, табиғатты)

1. Дені сау адамдардың айырмашылығы;

2

Реферат

5,6,7,8

10 апта

 

20

А.Маслоу. Қызмет ету;

1. Адамдардың жақсы көрген ісі;

1

Сұрақ

жауап

1,2,3,4

10 апта

 

 

21

А.Г.Асмолов. Қозғаушы күштер мен жеке тұлға жағдайы;

1. Орта, тұқымқуалаушылық және жеке  тұлға дамуы;

2. Жеке тұлға дамуындағы екеулік детерминациясы концепциясының методологиялық мәні;

2

Сж

1,3,5,6,7,8,9

 

11апта

22

А.В.Петровский. Индивид және жеке тұлға болуға қажеттілік;

1. А.Н.Леоньтев көзқарастары мен  зерттеулері;

2. Жеке тұлға болуға қажеттілік;

2

Сұрақ

жауап

2,3,6,8,9

 

11апта

23

А.В.Петровский. Жеке тұлға  белсенділік  субектісі ретінде;

 1. Субъект әрекетінің формасы мен қалыптасу этаптары;

2. Субъект белсенділігі;

1

Сж

4,5,6,7

12 апта

24

К.Роджерс. Жеке тұлға өсуіне көмекке  тиісті, бірнеше гипотездер;

1. Негізгі гипотеза;

2. Қатынас;

1

Реферат

4,5,6,8,9

12 апта

25

К.Роджерс. Өзгеруге мотивация;

1. Адамдағы алға ұмтылуға потенциалды  қабілет пен тенденция;

2. Нәтижелер;

2

 

Реферат

5,6,7,8,9

13 апта

 

26

В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев. Жеке тұлға  басқалар үшін шындық;

1. Психологиядағы жеке тұлға  жайлы жалпы түсінік;

2. Жеке тұлға әлеуметтік мәдени  шындық ретінде;

3. Жеке тұлғаның психологиялық  білімі;

1

Реферат

1,2,3,4,5,6,9

13апта

 

27

А.Б.Орлов. Өзіндік эмпирикалық  жеке тұлғаның өзіндік санасы;

1. Персонализация процесі;

2. Жеке тұлғаның персонификациясы;

1

 

Реферат

2,3,5,6,7,8

14 апта

 

28

А.Б.Орлов. Адам мәні. Жеке тұлға мәні.

1. субъект дегеніміз кім?

А. “Мән” терминінің қолданылуы;

Б. Ішкі мен;

2. Жеке тұлғаның қалыптасуы;

3. Г.И.Груджиев зерттеулері мен көзқарастары

2

 

Реферат

2,3,5,6,8

14 апта

29

В.Франкл. Адам ізденіс мәнінде;

1. Маслоу мен Люкас зерттеулері;

2. Мән ұғымындағы көптеген салыстырулар;

1

Сж

2,3,5,6,8

15 апта

 

30

Г.В.Олполрт. Психолоиядағы жеке тұлға.

1. Психикалық саулық: жалпы қалыптасуы;

2. Терапия: жалпы және ерекше  әдістер;

3. Жалпы 

а. Ішкі

б. Сыртқы

2

Сұрақ

жауап

3,5,6,8

15 апта

 

 

 

Барлығы

45

     

 

Қолданылатын әдебиеттер тізімі

    1. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. Москва—Воронеж, 1996.
 1. Асмолов А.Г. Психология личности:
 2. Басов М.Я. Избр. психологич. произв. М., 1975.
 3. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968.
 4. Брушлинский А.В. О субъекте психологии. М., 1995.
 5. Выготский Л.С. Собр. соч. в 6-ти томах. Т. 1. М., 1982; Т. 2. М., 1982.
 6. Лазурский А.Ф. Психология общая и экспериментальная. Л., 1925.
 7. Леонтьев А.Н. Избр. психологич. произв. Т. I, 2. М., 1983.
 8. Ломов Б.Ф. Системность в психологии. Москва—Воронеж, 1996.
 9. Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы. Т. 1. М., 1963; Т. 2. М., 1970.
 10. Павлов И.П. Поли. собр. соч. 2-е изд. Т. 3. Кн. 1, 2. М.-Л., 1951.
 11. Петровский А.В. Вопросы истории и теории психологии. М., 1984.
 12. Петровский В.А. Личность в психологии. Парадигма субъектности. Ростов-на-Дону, 1996.
 13. Психология развивающейся личности/Под ред. А.В. Петровского. М., 1987.
 14. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Т. 1, 2. М., 1989.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан  Республикасы 

Білім және ғылым министрлігі

 

 

«Сырдария »  университеті


 

 

 

 

 

 

 

 

«Гуманитарлық білім» факулътеті

 

 

 

«Педагогика және психология» кафедрасы

 

 

«Жеке адам психологиясы» пәні бойынша

 

050103 «Педагогика және психология» мамандықтарының студенттері үшін

 

 

 

 

 

 

ОҚЫТУШЫНЫҢ  БАСШЫЛЫҒЫМЕН  СТУДЕНТТЕРДІҢ 

ӨЗІНДІК   ЖҰМЫС   ЖОСПАРЫ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ КЕСТЕСІ

 

(ОБСӨЖ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетісай – 2007 ж.

 

ОБСӨЖ  ТАҚЫРЫПТАРЫ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ КЕСТЕСІ

 

Мазмұны

Сағат саны

Бақылау

түрі

Әдебиеттер

Орындау мерзімі

1

З.Фрейд. Психикалық өмірдің бөлінуі;

1. Мен;

2. Жоғарғы мен;

3. Ол;

1

Сұрақ

жауап

1,2,3,5,9,

10

1 апта

2

Антисоциалды жеке тұлға;

1. Ассоциалды жеке тұлға сипаттамасы  мен термині;

2. Ассоуиалды жеке тұлға дамуына  мүмкіндік туғызатын факторлар;

3. Әлеуметтік әсер ету;

2

Реферат

2,3,4,6,8,

1апта

 

3

А.Адлер. Индивидуалды психология, оның гипотезасы мен нәтижелері;

1. Салыстырмалы индивидуалды психология;

а. Индивидуалдылықтың біртұтастығы;

б. Жалған мақсат;

в. Ішкі қозғалыстармен өмірлік жоспар;

г. Субъективті бағалау;

2. Басымдылық (артықшылық) жетістігіне  жету мақсаты;

3. Атаққұмарлық кескіні;

1

Реферат

5,6,7,8,9

2  апта

4

А.Адлер. Индивидуалды психологияның принциптері. Мақсатқа ұмтылу;

1. Индивидуалды психология зерттеулері;

2. Телеологиялық күш және оның  белгілері;

3. Тәрбиелеушінің балаларды және  өзін-өзі тәрбиелеудегі әрекеті;

2

Реферат

2,3,6,8,9

2  апта

5

А.Адлер. Апперцепция кестесі;

1. Баланың жеке аперцепциялық  схемасы;

2. Баланың шындыққа енуі;

3. Тұқымқуалаушылық мәселелері;

1

Сұрақ

жауап

1,2,3,10

3апта

6

Б.Г.Ананьев. Жеке тұлға құрылымының  кейбір кескіндері;

1. Жеке тұлға құрылымының тарихы  және психиканың жалпы құрылымы;

2. Жеке тұлғаның динамикалық  қызметі;

3. “Жеке тұлғаның құрылымдық  бірлігі” ұғымы;

4. Жеке тұлғаның индивидуалды  құрылымы мен байланыстары;

5. Жеке тұлға бағыттылығы мен  қабілеттері;

2

Сұрақ

жауап

5,6,9,10

3апта

7

Б.Г.Ананьев. Жеке тұлға дамуындағы генетикалық және құрылымдық өзара байланысы; Шығу тегі құрылысы.

1. Жеке тұлға психологиясы жайлы  түсінік;

2. Қазіргі уақыттағы адам мәселелері;

3. Жеке тұлға дамуының ішкі  қарама-қайшылықтары;

4. Баланың жеке тұлға ретінде  қалыптасуы;

5. Индивидтің ерте әлеуметтенуі;

2

Сұрақ

жауап

2,3,5,6,9

4 апта

8

Л.С.Выготский. Дарындылық мәселесі мен  тәрбиенің индивидуалдық мақсаттары;

1. Әлеуметтік тәрбиедегі жеке  тұлға мәселесі;

2. Тәрбиелеу мен оқыту формаларының  ерекше бағыттары;

3. Дарындылық жайлы дәстүрлі оқытулар;

2

Сұрақ

жауап

1,2,3,6,7

4 апта

9

К.Г.Юнг.Жеке тұлғаның қалыптасуы;

1. Жеке тұлғаны тәрбиелеу-педагогикалық  шындық ретінде;

2. Жеке тұлға айқындығы, тұтастығы  мен жетілуі;

3. Жеке тұлға даму акциясы;

4. Өзіндік заңдылықтар;

2

Реферат

1,2,3,4,9

5 апта

10

Э.Фромм. Психоанализ және этика;

1. Эгоизм;

2. Менмендік;

3. Өзімшілдік, пайдакүнемдік;

2

Реферат

1,2,3,6,7,8,

5 апта

11

А.Н.Леонтьев. Жеке тұлға психологиялық  зерттеудің пәні ретінде;

1. Іс-әрекет субъектісі жайлы  түсінік;

2. Зерттеу әдістері;

3. Этнологиялық мәліметтер;

4. Антипсихизм;

2

Реферат

1,2,3,4

6 апта

12

Э.Эриксон. Өмірлік цикл. Ұқсастық эпигенезі;

1. Индивидтің “Ұқсастық дағдарысынан”  өтуі;

2. Этникалық принцип; 

3. Эпигенетикалық диаграмма; 

2

Реферат

5,6,7,8,

6 апта

13

С.Л.Рубинштейн. Жеке тұлғаның өзіндік санасы мен өмір жолы;

1. Адамның жеке тұлғалық қалыптасу  процесі;

2. Сөйлеудің дамуы;

3. Субъекттің өзіндік қабілеті;

1

Сұрақ

жауап

2,3,5,6,9

7 апта

14

К.Хорни. Мәдениет және невроз;

1. Невротикалық мінез құрылымы;

2. Жаңашыл мәдениет;

2

Сұрақ

жауап

2,3,5,6,8

7 апта

15

Э.Торндайк. Моральды арнайы оқыту;

1. Моральды стимулдар құрыл ретінде;

2. Моралды арнайы оқытудың маңызы;

1

Сұрақ

жауап

2,3,5,6,8

 

8 апта

16

Дж.Б.Уотсон. Жеке тұлғаның жүйелік  өзгерісі;

1. Механика жағынан мүмкін болған көмек;

2. Жеке тұлға жайлы қорытындылардың  практикалық қолдануы;

3. Жеке тұлға жайлы сипаттаманың  шатасуы;

2

Сұрақ

жауап

2,3,6,9,10

 

8 апта

17

К.А.Абульханов - Славская. Қарым-қатынас  және іс-әрекет процесіндегі жеке тұлға.

1. Жеке тұлға әрекет субъектісі ретінде;

2. әрекет және оның субъекті;

3. Қарым-қатынас процеснідегі жеке  тұлға;

2

Реферат

2,3,4,5,6,7,8

9  апта

 

18

А.Маслоу. Шындықты тиімді қабылдау және шындықпен жағдай жасалған өзара қатынас;

1. Актуалданған адам;

2. Мүлдем тиімсіз жекетұлға;

3. Қабылдаулардағы бірнеше салыстырулар;

1

Сұрақ

жауап

1,2,3,4,8,9

9 апта

 

19

А.Маслоу. Қабылдау. (өзін, басқаларды, табиғатты)

1. Дені сау адамдардың айырмашылығы;

2

Реферат

5,6,7,8

10 апта

 

20

А.Маслоу. Қызмет ету.

1. адамдардың жақсы көрген ісі;

1

Сұрақ

жауап

1,2,3,4

10 апта

 

 

21

А.Г.Асмолов. Жеке тұлғаның жағдайы  мен қозғаушы күштері;

1. Орта, тұқымқуалаушылық және жеке  тұлға дамуы;

2. Жеке тұлға дамуындағы екеулік  детерминациясы концепциясының  методологиялық  мәні;

2

Сж

1,3,5,6,7,8,9

 

11апта

22

А.В.Петровский. Индивид және оның жеке тұлға болуға қажеттілігі;

1. А.Н.Леоньтев көзқарастары мен  зерттеулері;

2. Жеке тұлға болуға қажеттілік;

1

Сұрақ

жауап

2,3,6,8,9

 

11апта

23

А.В.Петровский. Жеке тұлға белсенділік  субектісі ретінде;

1. Субъект әрекетінің формасы  мен қалыптасу этаптары;

2. Субъект белсенділігі;

1

Сж

4,5,6,7

12 апта

24

К.Роджерс. Жеке тұлға өсуіне көмекке  тиісті, бірнеше гипотездер;

1. Негізгі гипотеза;

2. Қатынас;

1

Реферат

4,5,6,8,9

12 апта

25

К.Роджерс. Өзгеруге мотивация;

1. Адамдағы алға ұмтылуға потенциалды  қабілет пен тенденция;

2. Нәтижелер;

1

 

Реферат

5,6,7,8,9

13 апта

 

26

В.И.Слободчиков., Е.И.Исаев. Жеке тұлға  басқалар үшін шындық;

1. Психологиядағы жеке тұлға  жайлы жалпы түсінік;

2. Жеке тұлға әлеуметтік мәдени шындық ретінде;

3. Жеке тұлғаның психологиялық  білімі;

1

Реферат

1,2,3,4,5,6,9

13апта

 

27

А.Б.Орлов. Эмпирикалық жеке тұлғаның өзіндік санасы;

1. Персонализация процесі;

2. Жеке тұлғаның персонификациясы;

1

 

Реферат

2,3,5,6,7,8

14 апта

 

28

А.Б.Орлов. Адам мәні. Жеке тұлға мәні;

1. субъект дегеніміз кім?

А. “Мән” терминінің қолданылуы;

Б. Ішкі мен;

2. Жеке тұлғаның қалыптасуы;

3. Г.И.Груджиев зерттеулері мен  көзқарастары;

1

 

Реферат

2,3,5,6,8

14 апта

29

В.Франкл. Адам ізденіс мәнінде;

1. Маслоу менЛюкас зерттеулері;

2. Мән ұғымындағы көптеген салыстырулар;

1

Сж

2,3,5,6,8

15 апта

 

30

Г.В.Олпорт. Психологиядағы жеке тұлға.

1. Психикалық саулық: жалпы қалыптасуы;

2. Терапия: жалпы және ерекше  әдістер;

3. Жалпы 

а. Ішкі

б. Сыртқы

2

Сұрақ

жауап

3,5,6,8

15 апта

 

 

Барлығы

45

     
Краткое описание
Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.
Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет.
Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.
Содержание
1. Алғы сөз …….…………………………………………......................................
2. Жалпы мәліметтер …………………………….……….....................................
3. Курстың мақсаты мен міндеті .....……………………………………...............
4. Курстың пререквизиттері, постреквизиттері .....…………...............................
5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме .……................................................ ............
6. Оқу сабақтарының құрылымы .…………………………..................................
7. Студентке арналған ережелер ..……………………..........................................
8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып
бойынша бөліну кестесі .………..............................................................................…….
9. Лекция сабақтарының мазмұны .........................................................................
10. Семинар сабақтарының жоспары ........................................................................
11. СӨЖ жоспары және орындау кестесі ..................................................................
12. ОБСӨЖ жоспары және орындау кестесі ......................................................…..
13. Студенттердің білімін бақылау түрлері: ............................................................
а) бақылау сұрақтары
б) жазбаша бақылау жұмысы
в) тест сұрақтары
14. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі ...................
15. Пән бойынша оқу процесінің картасы ...………………....................................