Інформаційні технології в готельному хазяйстві

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2013 в 23:10, курсовая работа

Краткое описание

Мета роботи – визначити сутність та особливості інформаційного забезпечення в готельному комплексі.
Задачі дослідження – визначити сутність інформаційних технологій, проаналізувати можливості застосування інформаційних технологій в готельному комплексі, визначити напрямки використання інформаційних технологій у готелі.

Содержание

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ВЗАЄМОЗВЯЗОК ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ І СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 6
Роль інформаційних технологій (ІТ) в сучасних
готельних комплексах 6
Використання в готельному комплексі сучасних
інформаційних систем 7
Інформаційний центр у готельному комплексі 9
РОЗДІЛ 2. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ГОТЕЛІ 13
2.1. Автоматизація управлінської діяльності готельного
Комплексу 13
2.2. Система бронювання 17
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ГОТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ 23
3.1. Шляхи вдосконалення інформаційної системи 23
3.2. Формування комплексної інформаційної системи 25
ВИСНОВКИ 28
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 30

Прикрепленные файлы: 1 файл

КУРСОВАЯ інформ техн.doc

— 154.00 Кб (Скачать документ)


ЗАПОРІЗСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Управління та Права

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни «_____________________________________»

Тема: «Інформаційні технології в готельному хазяйстві»

 

 

 

Студент групи: ____________________________________________

(№ групи)                                           П.І.Б студента

 

Спеціальність «Міжнародний туризм»

 

 

 

Науковий керівник: _________________________________________

(підпис)                             П.І.Б., науковий ступінь, посада

 

 

 

 

 

Запоріжжя

2009

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП                                                                                               4

РОЗДІЛ 1. ВЗАЄМОЗВЯЗОК ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ І СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ                       6

  1. Роль інформаційних технологій (ІТ) в сучасних

готельних комплексах                                                                      6

  1. Використання в готельному комплексі сучасних

інформаційних систем                                                                      7

  1. Інформаційний центр у готельному комплексі                   9

РОЗДІЛ 2. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ

У ГОТЕЛІ                                                                                           13

2.1. Автоматизація управлінської  діяльності готельного 

Комплексу                                                                                          13

2.2. Система бронювання                                                                 17

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ГОТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ                      23

3.1. Шляхи вдосконалення інформаційної  системи                       23

3.2. Формування комплексної інформаційної  системи                  25

ВИСНОВКИ                                                                                       28

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ                                                                     30

 

 

ВСТУП

 

Актуальність  роботи зумовлена тим, що інформатизація в області управління господарською діяльністю готельного комплексу здійснюється з метою підвищення продуктивності праці працівників за рахунок зниження вартості готельних послуг, а також підвищення кваліфікації і професійних знань фахівців. Інформаційні технології (ІТ) – це системно організована для вирішення завдань управління сукупність методів і засобів реалізації операцій збирання, реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки і захисту інформації на базі застосування розвиненого програмного забезпечення, використання засобів обчислювальної техніки і зв’язку, а також способів, за допомогою яких інформація надасться тим, хто її потребує.

Інформаційні технології в даний час можна класифікувати  за рядом ознак, зокрема: способом реалізації в інформаційній системі, ступенем охоплення завдань управління, класами  здійснюваних технологічних операцій, типом призначеного для користувача інтерфейсу, варіантами використання мережі ЕОМ тощо.

Управління пов’язане  з обміном інформацією між  компонентами системи, а також системи з навколишнім середовищем. В процесі управління одержують відомості про стан системи в кожен момент часу, про досягнення (або не досягнення) заданої мети з тим, щоб впливати на систему і забезпечити виконання управлінських рішень.

Автоматизована інформаційна система є сукупністю інформації, економічно-математичних методів і фахівців, технічних, програмних, технологічних засобів і фахівців, призначена для обробки інформації і прийняття управлінських рішень.

Таким чином, інформаційну систему (ІС) можна визначити з  технічної точки зору, як набір  взаємопов’язаних компонентів, які збирають, обробляють, зберігають і розповідають інформацію, що необхідна для прийняття рішень і управління готельним комплексом. Крім цього, інформаційні системи можуть також допомагати менеджерам проводити аналіз проблем, дають можливість аналізувати комплексні об’єкти і створювати нові послуги. Інформаційні системи містять інформацію про контрагентів, місця і об’єкти усередині готельного комплексу або в навколишньому середовищі.

Всі види інформації, що необхідно для управління готельним  комплексом, складають інформаційну систему. Система управління і система інформації на будь-якому рівні управління взаємопов’язані та взаємозалежні. Управління без інформації неможливо.

Мета роботи – визначити сутність та особливості інформаційного забезпечення в готельному комплексі.

Задачі дослідження – визначити сутність інформаційних технологій, проаналізувати можливості застосування інформаційних технологій в готельному комплексі, визначити напрямки використання інформаційних технологій у готелі.

Об’єкт дослідження – інформаційні технології у готелі.

Предметом дослідження – є інформація, то чим ми оперуємо.

Методи дослідження – описовий, порівняльний, аналітичний.

Практичне значення – впровадження інформаційних технологій щодо вдосконалення систем управління. Вони можуть розглядатися як засоби виробництва готельних послуг, для відновлення повноцінного туристського бізнесу.

Структура, зміст  та обсяг роботи. Курсова робота має вступ, 3 розділи, висновки, список використаних джерел. Загальний обсяг роботи нараховує 30 сторінок друкованого тексту. Список використаних джерел містить 20 найменувань.

 

РОЗДІЛ І. ВЗАЄМОЗВЯЗОК ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ І СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 

  1. Роль інформаційних технологій (ІТ) в сучасних готельних комплексах.

 

Вплив інформаційних технологій на управління готельним комплексом величезний, оскільки прямо пов'язаний підвищенням ефективності роботи як кожного менеджера окремо, так і готельного комплексу в цілому. Це безпосередньо впливає на його конкурентноздатність на сьогоднішньому ринку. Використання комп’ютерних мереж, Інтернету та Інтернет-технологій, програмних продуктів автоматизації всіх бізнес-процесів готельного комплексу на сьогодні не просто питання лідерства і створення конкурентних переваг; але і виживання на ринку в найближчому майбутньому [1].

Сьогодні будь який готельний  комплекс має справу з потоками різної інформації, які потребують швидкої і оперативної обробки. Кількість інформації залежить в основному від розміру готельного комплексу – чим більший готельний комплекс, тим більший обсяг і рівень складності оброблюваної інформації. Величезну допомогу тут надають сучасні комп’ютерні інформаційні технології. Професійно розроблена комп’ютерна інформаційна система істотно полегшує роботу бухгалтерії, керівників та інших працівників, дозволяє вести оперативний облік в готельному комплексі швидко і точно, надає широкі можливості для аналізу, автоматизувавши облікові операції, позбавляє від величезної кількості зайвого паперу, дозволяє уникнути безліч людських помилок, що приводять до фактичної втрати контролю над фінансовим станом готельного комплексу, не дозволяючи керівникам приймати своєчасні та правильні рішення, а також до порушення термінів здачі бухгалтерської звітності та порушення правил ведення обліку, що в свою чергу приводить до втрати від податкових санкцій.

1.2. Використання в  готельному комплексі сучасних  інформаційних систем.

 

Застосування сучасних комп’ютерних технологій звичайно вимагає  чималих витрат від готельного комплексу  як на розробку і впровадження, так  і на подальше їх обслуговування і розвиток, тому багато готельних комплексів не наважуються [2].

Розглянемо взаємозв’язки  між готельним комплексом та інформаційними системами. В готельних комплексах є різні рівні управління, для  яких необхідні свої типи інформаційних систем. У свою чергу, співвідношення ролей менеджерів і комп’ютерів у прийнятті рішень також залежить від типів інформаційних систем.

Інформаційні системи  та готельні комплекси мають взаємний вплив один на одного. З одного боку ІС необхідні готельному комплексу для забезпечення необхідною інформацією. В той же час готельний комплекс повинен слідкувати за розвитком інформаційних систем і освоювати нові технології в цій області.

З економічної точки  зору технології інформаційних систем можуть розглядатися як засоби виробництва готельних послуг, які можуть вільно замінювати персонал готельного комплексу. Оскільки вартість інформаційних технологій падає, вони замінюють найманих працівників, вартість яких зростає. Таким чином, інформаційні технології повинні призвести до зниження числа середніх менеджерів і службовців, оскільки інформаційні технології замінюють їх. Інформаційні технології також зменшують собівартість готельних послуг внаслідок зниження операційних витрат.

Існує зростаюча взаємозалежність між діловою стратегією, правилами та процедурами, з одного боку, та інформаційним програмним забезпеченням систем, устаткуванням, базами даних і передачею даних з іншою. Зміна в одному з цих компонентів часто призводить до змін в інших компонентах. Цей зв'язок стає критичним, коли планується управління на перспективу. Збільшення частки на ринку, рух у бік підвищення якості або здешевлення собівартості послуг при підвищенні продуктивності праці службовців все більше залежить від видів і якості інформаційних систем в готельному комплексі.

 Якщо змінилася  технологія в готельному комплексі  (наприклад, програмне забезпечення), ця зміна впливає на інші  компоненти. Можуть бути кадрові  перестановки, зміна методів роботи, перетворення організаційної структури. Інформаційні системи можуть потужними інструментами для створення більш конкурентноздатних і ефективних готельних комплексів. Вони можуть використовуватися, щоб перепроектувати організацію, трансформувати її структуру, область дії, засоби сполучення і механізми управління роботою, трудовими процесами, наданням послуг [3].

Сучасна технологія передачі даних надала багатьом готельним комплексам можливість більш гнучко реагувати на зміни ринку. Маленькі готелі можуть використовувати інформаційні системи, щоб мати можливість виживати поряд з великими. Вони можуть координувати дії типу виконання замовлень або стеження за інвентарем, маючи невеликий кадровий склад менеджерів. Великі готельні комплекси можуть використовувати інформаційні технології, щоб досягти частини маневреності та чутливості маленьких готелів.

Інформаційні технології мають наступні властивості, які  корисні для економіста-менеджера:

 • допомагають долати прірву між економікою і математикою;
 • є найефективнішими носіями сучасних методів вирішення економічних задач;
 • сприяють узгодженню економічних процедур з міжнародними вимогами;
 • підключають готельний комплекс до єдиного інформаційного простору. Комп’ютерні технології дають можливість оптимізувати та раціоналізувати управлінські.

Система інформаційних  технологій, використаних в готельних комплексах, складається з комп’ютерної системи резервування, системи проведення телеконференцій, відео систем, комп’ютерів, інформаційних систем управління, електронних інформаційних систем, електронної пересилки грошей, телефонних мереж, рухомих засобів сполучення і т.д. Більше того, використання кожним сегментом готельної індустрії системи інформаційних технологій має значення для всієї решти сегментів. Наприклад, системи внутрішнього управління готелем можуть бути пов’язані з комп’ютерними глобальними мережами, які забезпечують, у свою чергу, основу для зв’язку з системами резервування, які, вже у зворотному напрямі, можуть бути доступні тур агентам через їх комп’ютери. Отже, ми маємо справу з інтегрованою системою інформаційних технологій, яка розповсюджується в готельному бізнесі. З вищевикладеного стає ясно, що в готельній індустрії розповсюджуються не комп’ютери, не телефони, не відео термінали самі по собі – тут функціонує система взаємозв’язаних комп’ютерних і комунікаційних технологій [4].

 

1.3 Інформаційний центр  у готельному комплексі

 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій привів до того, що за останні кілька років у сервісному секторі економіки стали широко застосовуватись найрізноманітніші інформаційні технологічні рішення. Інформаційне управління пов’язане з бурхливим розвитком технологій, що забезпечують швидкі й ефективні методи передачі, обробки, зберігання й одержання інформації. Істотним елементом, від якого буде залежати надійне функціонування всієї операційної системи готельного комплексу, є інформаційний центр, що забезпечить об’єднання процесів постачання, споживання і надання послуг; перетворюючи їх у єдину високоефективну систему. Це дозволить в умовах швидкої зміни потреб і бажань клієнтів на ринку готельних послуг оперативно і гнучко адаптувати операційну систему (рух трудових, інформаційних, матеріальних і фінансових потоків) під індивідуальні потреби різних сегментів клієнтів. Це надасть можливість скоротити витрати на надання послуг і час обслуговування, прискорити процес одержання інформації різними службами та підвищити рівень сервісу [5].

Інформаційний центр  – це складний людино-машинний комплекс, ядром якого є інформаційна комп’ютерна  система, орієнтована на досягнення наступних цілей: відстеження стану готельного комплексу і ситуації довкола нього; оперативний аналіз; виявлення, ідентифікацію та оцінку несприятливих змін стану готельного комплексу (потенційних небезпек і загроз клієнтам тощо); підтримку прийняття оперативних і стратегічних рішень для управління готельним комплексом з повним врахуванням змінних умов і факторів його стану.

Информация о работе Інформаційні технології в готельному хазяйстві