Рефераты по теплотехнике

Ентальпійная теплова модель

06 Января 2014, контрольная работа

У реальності всі вихідні величини мають похибку, яка є причиною розкиду вихідних параметрів, таких, як кінцевий хімічний склад і маса фаз. Крім того, існують величини, які безпосередньо або не вимірюються, або їх вимір пов'язано зі значними труднощами. Це - вихідні маси металу і шлаку в металургійному агрегаті; маса футеровки ковша, розмивається в ході випуску рідкого металу, знос льотки і пов'язане з цим потрапляння надлишкової кількості пічного шлаку в ківш і т. п. Середні значення таких величин і діапазон їх зміни доводиться оцінювати статистично.

Жарықшақты коллекторлы кен орындарын игеру ерекшеліктері

09 Октября 2015, реферат

Зерттеу нәтижелері мен мұнай кен орындарын игеру тәжірибесіне қарап мынандай қорытындыға келуге болады: тек қана корбонатты емес, сонымен қатар, терригенді жыныстан құралған, құмтасты немесе алевролитті, қабаттардың көбісі жарықшақты болып келеді.
Жыныс азкеуекті немесе төмен болған кезде, жарықшақ- бұл осындай жыныстарды игеру кезінде мұнайдың игеру ұңғысына қарай жүретін негізгі каналы болып табылады. Көбінесе негізгі өткізгіштік керн бойынша анықталған өткізгіштіктен жоғары болып келеді.
Жарықшақты- кеуекті қабатты серпімді режимде игеру кезінде қысымның өзгеруі жарықшақ жүйесімен тез таралады, нәтижесінде жыныс блоктары мен жарықшақ арасында сұйықтықтың жылжуы орын алады.

Жидкостные термометры

02 Октября 2014, реферат

Измерение представляет собой процесс нахождения значения физической величины опытным путём с помощью специальных технических средств. В процессе измерения происходит сравнение измеряемой величины с физической, которой присвоено числовое значение, равное единице, и которое называется единицей измерения.
Температура является одним из важнейших параметров, определяющих состояние тела.

Жылу динамикасының бірінші заңы

22 Февраля 2014, лекция

Жылу динамикасының бірінші заңы М.В. Ломоносов ашқан энергияның сақталу және айналу заңының газға арналған бір түрі болып саналады. Бұл заң материяның, қозғалыстың және күштік жойылмайтының оның бір түрден екінші түрге айналатынын көрсетеді. Жылудинамикалық процестерге изохоралық, изотермиялық, изобаралық, адиабаттық және политроптық процестер жатады. Жылу техникасында процестерге және олардың есептеуне үлкен көңіл бөлінген. Жылудинамикалық процестердің есептеліуне олардың басындағы және соңыедағы барлық параметрлерін табу, жылулық және жұмыс мөлшерін анықтау және осы процесті P-V жылудинамикалық диаграммада көрсету.

Жылу энергетикалық жабдықтардың тоттануынын сақтау

04 Сентября 2014, реферат

Металлургиялық өнеркәсіп қызметінің маңызды бағыты болып құбырларды дайындау табылады. Құбырлар өнеркәсіптік және магистральдық құбыржолдарды тұрғызған кезде, бөлгіш құбыржол желілерін жасау үшін кеңінен қолданылады. Металл құбырлар берік көміртекті немесе төмен қосындалған болаттан өндіріледі және төзімділігімен ерекшеленеді. Бірақ құбыр қандай металлдан дайындалғанына қарамастан, пайдалану барысында ол ақырындап бұзыла бастайды. Осы үрдісті уақытша тоқтату үшін тоттануға қарсы әртүрлі жабындарды қолданады

Жылуалмасу теориясының негіздері

08 Мая 2013, реферат

Термодинамиканың екінші заңына сәйкес жылу тасымалының өздігінен жүру процесі қоршаған ортасында температураларының әр түрлілігіне байланысты туындайды және температураның азаятын жағына қарай бағытталған.
Жылу тасымалының заңдары және осы процесстің сандық сипаттамалары жылуалмасу теориясының зерттеу нысаны болып табылады.
Жылу кез-келген затта таралуы мүмкін және вакуум арқылы да болады. Мінсіз жылуизоляторлары жоқ.

Задача по "Теплотехнике"

18 Ноября 2012, задача

Рассчитать кожухотрубчатый теплообменник для нагревания m кг/час жидкости от температуры t2В,0C до температуры t2K,°C. Греющий теплоноситель - водяной пар. Давление пара Рабс, атм.
В результате расчета определить:
Коэффициенты теплопередачи и теплоотдачи.
Поверхность теплообмена.
Основные размеры теплообменника.
Толщину изоляции и тепловые потери в окружающую среду.
Расход греющего пара.

Задачи по теплотехнике

15 Сентября 2012, задача

Задача 4
V1, м3, газа при абсолютном давлении p1 температуре t1°С расширяется до увеличения объема в ε раз. Определить параметры конечного состояния газа, количество теплоты, работу, а также изменения внутренней энергии, энтальпии и энтропии в процессах: а) изотермическом, б) адиабатном при k = 1,4; в) политропном при показателе политропы n=1,47. Принять cv=0,7 кДж/(кг•К) и Rг=290 Дж/(кг•К). Процессы изобразить (совместно) в pv - и Ts - диаграммах. Данные для расчета выбрать из табл. 5, по двум последним цифрам шифра.
Задача 5
В изобарном процессе расширения к 1 кг водяного пара начального давления p1 и степени сухости x1 подводится q1, кДж/кг, теплоты. Определить, пользуясь hs - диаграммой, параметры конечного состояния пара, работу расширения, изменения внутренней энергии, энтальпии и энтропии. Изобразить процесс в pv - и Ts - диаграммах. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. 6, по двум последним цифрам шифра.

Изучение оборудования котельной

24 Декабря 2010, отчет по практике

Испарительная установка (см. чертеж) включает в себя два корпуса испарителя (по 8 ступеней в каждой), головной подогреватель, вакуумный деаэратор, водоструйный эжектор, баки цирк.воды, баки дистиллята, цирк.насосы, дистиллятные насосы

Изучение особенностей тепло- и массообмена в ограждающих конструкциях жилых зданий и сооружений

15 Мая 2013, дипломная работа

Сложные процессы тепломассообмена постоянно происходят в окружающей нас среде, на производстве, и в сооружениях, создаваемых человеком. Жилые дома и многие другие объекты можно рассматривать некоторый ограниченный объем с внутренними источниками или стоками тепла. Исследование теплообмена в таких случаях – важная научно-практическая задача, актуальность решения которой многократно возросла всвязи с увеличением энергопотребления и необходимостью его сокращения. Жилищно-коммунальные расходы энергии составляют 30 – 40% от общего объема энергопотребления. Их сокращение – важный резерв повышения эффективности экономики. Ее потенциал достаточно велик, но его реализация требует определенных шагов, начиная с подготовки соответствующих специалистов.

Интеллектуальные системы в электроэнергетике - "умные сети"

26 Ноября 2013, реферат

Тысячявековая эволюция живых существ привела к их чрезвычайному усложнению и многоуровневой иерархической организации множества включенных друг в друга систем и подсистем. Каждому уровню свойственны свои специфические закономерности информационных процессов, системной организации и процессов управления. Для общего ознакомления с кибернетическими свойствами живых, организмов акцентируем внимание на общих принципах организации, конкретных механизмах целесообразного регулирования и активного взаимодействия с окружающей средой.

Использование тепловых ВЭР.Регенераторы и рекуператоры

16 Июня 2013, реферат

Тепловые ВЭР –тепловые отходы, представляющие собой энтальпию отходящих газов технологических агрегатов, основной, побочной, промежуточной продукции и отходов производства, теплоту рабочих тел систем охлаждения технологических агрегатов и установок, энтальпию горячей воды и пара, отработанных в технологических установках. К тепловым ВЭР также относятся пар и горячая вода, попутно полученные в технологических установках.
Тепловые ТЭР. Наибольшие трудности возникают при решении вопросов, связанных с утилизацией тепловых ВЭР промышленности, которые обусловлены большим разнообразием последних по температуре, режиму их выдачи, виду и физико-химическим свойствам их носителя и другими факторами. Некоторые из них не используются, поскольку нет соответствующих технических решений и оборудования для их утилизации (либо оборудование так дорого, что делает это мероприятие экономически неоправданным).

Использование ЧРП для насосов. Экономический эффект

08 Апреля 2014, реферат

Регулирование насосов с помощью частотно-регулируемого привода (ЧРП), позволяет существенно снизить потребление электроэнергии, при этом, используя обратную связь, можно постоянно поддерживать необходимые параметры в сети, например, давление в магистрали. Кроме этого, использование ЧРП существенно снижает аварийность в системах, т.к. частотное регулирование позволяет исключить гидроудары и снизить нагрузки.

Исследование и проектирование механизмов пресса

31 Мая 2012, курсовая работа

При графическом методе построения кривой профиля кулачка используется метод обращенного движения, для чего сообщим кулачку и толкателю общую угловую скорость , равную и обратно направленную угловой скорости кулачка.
Кулачок на чертеже считают неподвижным, а стойку – вращающейся с угловой скоростью . Построение выполняют в масштабе, соответствующем требуемой точности и допускаемой погрешности построений .

Исследование и разработка системы менеджмента качества теплоснабжения на основе интеллектуальных систем управления

12 Февраля 2014, отчет по практике

Целями данной практики являются:
 приобретение и развитие профессиональных умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;
 подготовка магистранта к научно-исследовательской работе;
 закрепление и углубление теоретических знаний по блоку профессиональных дисциплин и приобретение практических навыков работы;
 сбор необходимых материалов для написания научной диссертации.

Исследование и расчет термических циклов при дуговой наплавке на тонкий лист

26 Февраля 2012, лабораторная работа

Освоение методики экспериментального определения термических циклов основного металла при автоматической дуговой наплавке на тонкий лист. Проведение эксперимента и получение экспериментальных данных о параметрах термических циклов по схеме мощного быстродвижущегося источника теплоты в пластине. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных.

Исследование кривой насыщения водяного пара при высоких давлениях

17 Февраля 2014, лабораторная работа

Цель работы – изучение зависимости между давлением и температурой вещества в двух – и однофазной областях в процессе изохорного нагревания при значениях удельного объёма 150см³.

Исследование параметров влажного воздуха в процессах сушки

22 Сентября 2014, лабораторная работа

Цель работы: ознакомиться с основными характеристика-ми влажного воздуха и Hd-диаграммой; освоить методику экс-периментального исследования процесса нагревания влажного воздуха и сушки материалов.
Задание
1. Исследовать процессы нагревания влажного воздуха и сушки материалов (мокрые фарфоровые бусинки – кольца Рашига) нагретым воздухом:
а. Измерить параметры влажного воздуха на входе воздуха в установку и на выходе из нее;
б. Рассчитать тепловой поток, полученный воздухом в электронагревателе Q, Вт (1 Вт = 1 Дж/с);
в. Рассчитать массу влаги Мп, г влаги/ч, получаемую нагретым воздухом от высушиваемого материала за единицу времени;
2. Составить отчет о выполненной работе, который дол-жен содержать: задание, основы теории (кратко), схему экспе-риментальной установки, результаты измерений (в виде таблиц и расчетов). Представить процессы нагревания и сушки в Hd-диаграмме.

Исследование режимов работы паровых котлов типа “Е” при их работе на газообразном топливе

17 Февраля 2013, курсовая работа

Котлы типа “Е” (ДКВР) Бийского завода широко используются в промышленных и промышленно - отопительных котельных. Они являются крупными потребителями органического топлива. Для водотрубных парогенераторов горизонтальной ориентации характерно то, что разворот их в серию осуществляется путем увеличения размеров агрегата по продольной оси и в ширину для сохранения высоты.

История первого электрического прибора для нагревания воды

24 Февраля 2012, реферат

Кипятильник – это бытовой электрический прибор, предназначенный для приготовления большого количества кипятка или горячей воды в столовых, кафе, барах и ресторанах. Чаще всего кипятильники используются на предприятиях общепита в составе линий самообслуживания или как самостоятельное оборудование на кухне.

История развития теплоэнергетики в России

28 Сентября 2013, реферат

В его формулировке этого закона еще не содержатся количественные соотношения, но, несмотря на это, отчетливо и полно определяется сущность закона сохранения и превращения энергии. Лишь столетие спустя этот закон благодаря работам Майера, Гельмгольца, Джоуля получил всеобщее признание. В 1842 году появилась работа естествоиспытателя Майера “Размышления о силах неживой природы”. Его формулировка первого закона термодинамики в основном была философски умозрительной. В 1847 году была издана монография немецкого врача Гельмгольца “О сохранении силы”, где подчеркивается общее значение первого начала как закона сохранения энергии, дается его математическая формулировка и приложение к технике. В 1856 году Джоуль экспериментально доказал существование этого закона.

История создания холодильного оборудования

03 Сентября 2013, реферат

Достоверно никто не знает, кто первым пришел к мысли о том, что многие продукты питания хранятся значительно дольше в охлажденном состоянии. Хотя, наверное, подспудно это чувствовали еще в древности, естественно полагая, что жизнь и тепло — понятия если не эквивалентные, то очень близкие. Тот небольшой опыт хранения продуктов, который существовал, подсказывал, что оставленная в тени еда сохранялась дольше, чем на солнце, а зимой продукты оставались пригодными для питания существенно дольше, чем летом.

Источники теплоснабжения

24 Марта 2014, курсовая работа

Задание
Разработать проект теплоснабжения жилого района города в Ленинградской области. Численность населения района – 35000 человек.

Казакстан Тарихы

28 Января 2013, реферат

Облыс экономикасы Қазан революциясына дейін жергілікті шикізатты өңдеуге негізделген шағын 242 диірмен (оның ішінде 4 су, 47 ат күшімен істейтін және 191 жел диірмені) мен тоң май, сабын және кірпіш зауыттарынан, Қалқаман мен Тобылжан көлдеріндегі тұз өндіру кәсіпшілігінен тұрды (1908). Облыс қойнауының кен байлықтарына мол екенін білген шетелдік кәсіпкерлер 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында тау-кен өнеркәсібіне инвестиция берді. Орыс кәсіпкері Попов 1839 ж. Благодатно-Стефанов зауытын салды.

Киотский протокол

11 Декабря 2014, реферат

Посредством разработки Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата была предпринята попытка распространить имеющийся национальный опыт на международный уровень. Однако до последнего времени эту попытку нельзя было назвать полностью успешной. При наличии позитивной позиции ряда стран (в первую очередь, Европейского Союза) Протокол не мог вступить в силу вследствие отказа США от участия в данной схеме (несмотря на внутренний позитивный опыт применения аналогичной схемы для решения экологических проблем) и неопределенности позиции России.

Классификация абсорбционных холодильных машин

13 Декабря 2013, курсовая работа

Абсорбция – поглощение газа в объёме, а так же избирательное поглощение одного или нескольких компонентов газовой смеси жидким поглотителем (абсорбентом). Поглощение происходит либо в результате растворения в абсорбенте, либо в результате химического взаимодействия. В 1-м случае процесс называется физической абсорбцией, во 2-м – хемабсорбцией.
Абсорбентами служат однородные жидкости, либо растворы активного компонента в жидком растворителе.

Классификация и характеристики отечественных энергетических топлив

01 Декабря 2012, реферат

Развиваясь, человечество начинает использовать все новые виды ресурсов (атомную и геотермальную энергию, солнечную, гидроэнергию приливов и отливов, ветряную и другие нетрадиционные источники). Однако главную роль в обеспечении энергией всех отраслей экономики сегодня играют топливные ресурсы. Это отражает "приходная часть" топливно-энергетического баланса.

Энергетическим топливом называются горючие вещества, которые экономически целесообразно использовать для получения в промышленных целях больших количеств тепла. Основными его видами являются органические топлива: торф, горючие сланцы, угли, природный газ, продукты переработки нефти.

Классификация систем теплоснабжения

19 Марта 2014, курсовая работа

Теплоснабжение -- снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. Различают местное и централизованное теплоснабжение. Местное теплоснабжение ориентировано на одно или несколько зданий, централизованное -- на жилой или промышленный район. В Украине наибольшее значение приобрело централизованное теплоснабжение (в связи с этим термин «Теплоснабжение» чаще всего употребляется применительно к системам централизованного теплоснабжение). Его основные преимущества перед местным теплоснабжением -- значительное снижение расхода топлива и эксплуатационных затрат (например, за счёт автоматизации котельных установок и повышения их КПД); возможность использования низкосортного топлива; уменьшение степени загрязнения воздушного бассейна и улучшение санитарного состояния населённых мест.

Классификация холодильного оборудования

25 Февраля 2013, реферат

С позиций термодинамики - это машина, осуществляющая перенос теплоты с низкого температурного уровня на более высокий с целью охлаждения, и содержащая минимально необходимое число элементов (четыре) для осуществления холодильного цикла.

В своей основе холодильные машины классифицируются на компрессионные и абсорбционные.

Классификация ЭС по типу используемых энергоресурсов

18 Октября 2013, курсовая работа

Целью данной работы является краткий обзор видов электростанций в зависимости от типа используемых ресурсов.
Задачи данной курсовой работы: 1. Краткое описание принципа работы электростанций в зависимости от используемых ресурсов; 2. Определение доли производства электрической энергии в зависимости от используемых энергоресурсов в России и с точки зрения перспектив развития