Аналіз структури доходів населення

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2013 в 17:03, реферат

Краткое описание

Рівень життя – характеристика економічного добробуту населення, що вимірюється як реальний доход на душу населення та кількість населення за межею бідності. Часто також приймаються до уваги доступ до системи охорони здоров'я, економічна нерівність, рівень освіти, доступ до певних товарів, очікувана тривалість життя при народженні. Часто терміну протиставляється термін «якість життя», що також приймає до уваги різноманітні неекономічні показники.

Содержание

ВСТУП 3
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ. 4
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДАНИХ 5
ВИСНОВОК 13
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 15

Прикрепленные файлы: 1 файл

Аналіз структури доходів населення. Шкода Ярослав ТР-11.docx

— 67.12 Кб (Скачать документ)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ  ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

Наукова доповідь на тему:

«СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ДОХОДІВ

 НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ»

 

 

 

 

Виконав:   студент групи ТР-11                                                         Шкода Я.Л.

факультету  торгівлі,

готельно-ресторанного

та туристичного бізнесу 

 

Перевірив:  асистент кафедри обл і ауд.                                  Вещипан О.О.

 

 

 

 

 

ХАРКІВ – 2012 

ЗМІСТ

 

ВСТУП 3

    1. АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ. 4
    2. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДАНИХ 5

ВИСНОВОК 13

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 15

 

 

 

ВСТУП

Рівень життя – характеристика економічного добробуту населення, що вимірюється як реальний доход  на душу населення та кількість населення  за межею бідності. Часто також  приймаються до уваги доступ до системи  охорони здоров'я, економічна нерівність, рівень освіти, доступ до певних товарів, очікувана тривалість життя при  народженні. Часто терміну протиставляється термін «якість  життя», що також  приймає до уваги різноманітні неекономічні показники.

Доходи населення —  як їх загальний обсяг, так і рівень — являють собою вихідний пункт  для оцінювання й прогнозування  процесу відтворення національного  продукту, а отже, національного  доходу та національного багатства  країни. Безперервність процесу «виробництво — споживання — виробництво» зумовлюється, з одного боку, виробництвом продукції, що за структурою та якістю відповідає потребам населення, а з іншого —  наявністю у відповідних категорій  населення достатніх доходів  для придбання цієї продукції  за цінами, що дозволяють виробникам працювати  з рівнем прибутковості не нижчим за середній.

Аналізують  стан доходів за кількістю та складом населення, трудовими можливостями, рівнем та якістю життя. Показники кількості, складу, динаміки населення, рівня життя дають змогу судити про можливості соціально-економічного розвитку країни, його тенденціях, вказують державі заходи, які необхідно вжити для розвитку народонаселення.

Мета роботи  полягає у визначенні теоретичних  положень поняття «рівень життя» як економічної категорії, проаналізувати сучасний стан соціально-економічного розвитку регіонів України та країни загалом.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ  ДОСЛІДЖЕННЯ.

В сучасних умовах ринкової економіки рівень життя і диференціація  доходів населення стали однією з головних проблем. Разом із здобуттям  незалежності в Україні відбулися  докорінні зміни в економічному житті суспільства. Відбулося зниження рівня життя широких верств населення  внаслідок падіння реальних доходів, посилилася майнова диференціація  і розширилася зона бідності.

Актуальність дослідження  проблем диференціації доходів  населення та рівня життя засвідчують  публікації провідних вітчизняних  економістів, серед яких можна виокремити праці таких вчених і публіцистів: Бондар І. , Вергелес Т. , Галушка З.І., Гордей О., Кордин О.В., Мазнева М.В., Ривак О.С., Юрчишин I.I..

Політичні та економічні загрози сьогодення актуалізують соціальну складову державної політики України. Соціально-економічні перетворення, пов’язані із затвердженням ринкових відносин в Україні, впливають як на умови фінансування економіки країни, так і на соціальну політику держави в сфері соціально-трудових відносин, тобто на загальний рівень доходів громадян та рівень життя України.

 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДАНИХ

Категорія «рівень життя» слугує важливим соціально-економічним критерієм при виборі напрямків і пріоритетів економічної та соціальної політики держави, а також для планування соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. Основними складовими рівня життя є: розміри ВВП на душу населення, рівень освіти, забезпеченість населення житлом, його захворюваність, стан природного середовища, а також величина реальних доходів трудящих тощо.

Про низький рівень життя населення, а отже і про низькій рівень доходів свідчать опубліковані у вересні 2010 р. ірландським журналом «International Living» рейтинги рівня життя країн світу. Індекс «International Living» враховує, номінальні та реальні доходи населення, вартість проживання, рівень заощаджень, інфраструктуру, стан навколишнього середовища, охорону здоров'я, рівень культури, економічні показники, свободу слова, ризик та безпеку, а також кліматичні умови. Максимальний бал за кожним критерієм 100. Україна зайняла 68-ме місце.

Отже, в Україні практика підвищення рівня і якості життя населення ще не стали головною метою, основною причиною цього науковці вбачають у підвищенні рівня бідності населення. При цьому, з одного боку, незадовільне матеріальне становище обумовлює ризик втрати здоров'я через неякісне харчування, неможливість отримання кваліфікованої медичної допомоги та ін., а з іншого - проблеми зі здоров'ям призводять до зниження працездатності та скорочення доходів. А саме їхній розмір та структура є основним показником рівня життя населення.

 

 

 

 

Показник

2008

2009

2010

Абсолютне відхилення

2009 до 2008

2010 до 2009

Доходи - всього

845641

894286

1101015

48645

206729

заробітна платня

366387

365300

459153

-1087

93853

прибуток та змішаний доход

131139

129760

161214

-1379

31454

доходи від власності (одержані)

28432

34654

56958

6222

22304

соціальні допомоги

180455

204101

237776

23646

33675

 інші одержані поточні трансферти

26092

32984

32927

6892

-57

 соціальні трансферти в натурі

113136

127487

152987

14351

25500

Наявний доход

634493

661915

841591

27422

179676

Наявний доход у розрахунку на одну особу, грн.

13716,3

14372,8

18346,8

656,5

3974

Реальний наявний доход, у відсотках  до відповідного періоду попереднього року

107,6

90,0

110,2

-17,6

20,2

Індекси споживчих цін (у % до попереднього року)

122,3

112,3

109,1

-10

-3,2


Табл. 1 Структура доходів населення  України за 2008-2010 роки млн. грн.

 

 

 

 

 

З табл. 1 видно, що доходи населення України зросли протягом 2010 року на 206729 млн. грн. у порівнянні з 2009 роком. Наявний сукупний дохід у розрахунку на одну особу в 2010 році становив 18346,8 грн., що на 3974 грн. більше ніж в 2009 році. Крім того спостерігається позитивна динаміка показника реального номінального доходу у 2010 року – за січень-грудень темпи зростання становили 110,2% порівняно з 90% у 2009 році.

Сформовані в економічно розвинених країнах високі стандарти  рівня життя досягаються, головним чином, через високі доходи від зайнятості, і саме це є важливим мотивом активізації  поведінки населення на ринку  праці.

Основною складовою доходів  населення розвинутих країн є  заробітна плата, що складає до 70%

Рис. 1. Динаміка середньої заробітної плати у 2008-2010 рр.

 

 

 

 

За даними рис. 1 показник середнього рівня заробітної плати  у січні- грудні 2010 р. становив 2205 грн, що значно менше не тільки порівняно з європейськими країнами, а й з країнами СНД, зокрема Росією, Білоруссю, Казахстаном.

Крім того за результатами дослідження 2010 р. Центру «Соціс», 13% населення витрачали майже весь свій бюджет на продукти харчування, а за дослідженням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології, кожен шостий українець вказав, що йому бракує грошей навіть на їжу.

Не маючи змоги отримувати достойну заробітну платню, робітники  переходять працювати у тіньовий сектор економіки, де пропонують вищу оплату праці, без соціальних відрахувань  до бюджету та без офіційного оформлення на роботу. Маючи скрутне матеріальне  положення більшість робітників погоджуються працювати неофіційно, особливо в умовах, коли взагалі  дуже важко знайти для себе робоче місце. Дана проблема є особливо актуальною для молоді нашої країни. З одного боку, населення забезпечується робочими місцями, а з іншого - зменшуються  надходження до держбюджету України. А з бюджету країни виплачуються заробітні плати працівникам  бюджетних установ, пенсії, здійснюються соціальні виплати.

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіони

Середньомісячна номінальна

заробітна плата, грн.

Темп зростання (зменшення)

реальної заробітної плати, у%

до відповідного періоду

Роки

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Україна

1790

1877

2239

132,5

90

110,2

АР Крим

1596

1680

1966

130,8

89,5

109,2

Вінницька

1389

1488

1757

135,1

94,1

112

Волинська

1368

1408

1664

135

90,6

114,3

Дніпропетровська

1871

1940

2345

128,6

88

112,9

Донецька

2041

2088

2510

133

88

112,1

Житомирська

1391

1469

1755

134,6

91,8

111

Закарпатська

1430

1532

1809

131,1

95,1

108,9

Запорізька

1802

1821

2156

129,3

86,6

109,9

Івано-Франківська

1528

1613

1901

129,5

90,9

112,2

Київська

1837

1958

2252

134,9

91,2

108,6

Кіровоградська

1419

1512

1795

134,6

93,9

111,6

Луганська

1760

1849

2239

133

89,6

113,8

Львівська

1554

1642

1914

131,7

89,4

108,9

Миколаївська

1592

1773

2091

132,4

95,5

108,5

Одеська

1603

1737

2014

130,8

92,1

108,5

Полтавська

1649

1706

2064

132,7

88,9

113,7

Рівненська

1498

1582

1924

132,2

91,1

115,1

Сумська

1460

1571

1841

133

93,7

108,1

Тернопільська

1291

1388

1627

136,9

92,6

110,8

Харківська

1663

1775

2029

132,9

89,5

107,7

Херсонська

1355

1460

1703

133,2

93,4

107,9

Хмельницька

1410

1496

1756

134,9

91,2

111,4

Черкаська

1449

1510

1817

133,5

89,2

113,4

Чернівецька

1380

1497

1744

131,3

95,3

111,7

Чернігівська

1356

1451

1689

133,5

90,4

111

м.Київ

3033

3115

3360

131,9

87,9

104,7

м.Севастополь

1694

1843

2121

130,1

94,1

106,7


Табл. 2 Середньомісячна номінальна заробітна плата по регіонах України (за даними Держкомстату України).

 

Одним із основних індикаторів  соціального розвитку регіону є показники нарахованої заробітної плати, яка залишається для більшості населення основним джерелом доходів. Так, диференціація заробітної плати між м. Києвом (найвищий показник – 3600 грн) та Тернопільською областю (1762 грн) на листопад 2010 р. сягнула 2,04 рази. Загалом по Україні 2010 р. середньомісячна заробітна плата становила 2239 грн. Варто зазначити, що лише 5 регіонів України (м. Київ, Київська, Донецька, Дніпропетровська та Луганська області) мають означені показники вище середнього.  Тобто переважна більшість населення регіонів країни отримують заробітну плату нижче за середню по країні. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Волинській, Чернігівській і Херсонській областях та не перевищував 78,0% від середнього по економіці (табл.2).

Серйозне занепокоєння викликає ситуація з безробіттям. Сутність безробіття полягає в тому, що це не випадкове, а закономірне явище, породжене процесом нагромадження капіталу в умовах ринкової економіки, основаної на приватній власності на засоби виробництва. Ринкова економіка за таких умов неминуче породжує безробіття, одночасно останнє є неодмінною умовою її нормального функціонування. Так, за офіційними даними Держкомстату України, кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 січня 2011 р. становила 585,6 тис. осіб, (1,8% населення працездатного віку) або третину всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП (Табл. 3).

 

 

 

 

 

 

Роки

в середньому, тис. осіб

У % до:

економічно активного населення  працездатного віку

населення працездатного віку

2008

596,0

2,9

2,1

2009

693,1

3,4

2,5

2010

452,1

2,2

1,6

2011

505,3

2,5

1,8


Табл. 3 Безробітне населення працездатного віку зареєстроване у державній службі зайнятості.

 

Всі ці негативні наслідки є причиною незваженої соціально – економічної політики, що випливає зі ставлення особистих інтересів окремих впливових чиновників України вище, ніж загальнодержавних.

Информация о работе Аналіз структури доходів населення