Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Апреля 2014 в 22:56, контрольная работа

Краткое описание

Слово «релігія» зустрічається дуже часто в повсякденній мові й у
наукових текстах, в публіцистиці і в художньо літературі. Може здатися, що,
вживаючи це слово, всі мають на увазі одне й те ж і знають, що це таке.
Насправді здебільшого за цим словом стоять лише подання, виражають
зовнішні прояви релігії, з якими вона, як правило, пов'язана

Содержание

Введення...................................................................................................................3
1. Релігієзнавство: об'єкт і предмет дослідження.................................................5
2. Структура релігієзнавства і специфічні особливості його структуроутворюючих дисциплін..........................................................................7
3. Понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства.........................................14
4. Принципи і методи релігієзнавства.................................................................15
5. Основні риси і функції релігієзнавства і значення його вивчення для ін-телектуального і культурного розвитку людини................................................19
Висновок.................................................................................................................23
Список літератури.................................................................................................25

Прикрепленные файлы: 1 файл

религия.docx

— 40.90 Кб (Скачать документ)

 

 

Введення

«Між нами і Богом - нескінченність хаосу. Десь на краю цієї нескінченності йде гра - що випаде, орел чи решка ...

Не грати не можна, хочете ви того чи не хочете, вас вже втягнули в цю історію. Якщо ви поставите на орла, тобто на Бога, то, вигравши, ви знайдете все, програвши, не втратите нічого ».

Блез Паскаль

Прагнення людини до пізнання Всесвіту, суспільства, самого себе, окремих явищ і процесів у навколишньому світі невичерпна і вічно. Величезний масив накопиченої інформації, велике число галузей природничих і гуманітарних наук, а процес пізнання триває. Неможливо охопити весь обсяг накопичених людством знань. Але, освоюючи основні принципи, положення, поняття і факти відповідної науки, людина входить у її світ, знаходить для себе орієнтири в цьому світі, щоб потім скористатися набутим у своєму практичному житті, у власних духовних шуканнях. Є знання, які необхідні людині для успішної діяльності у своїй області. Але існують і такі поняття, ідеї, теорії, факти, освоєння яких важливо для становлення кожної людини як особистості, для формування його духовної культури. До галузей, що містить такого роду знання, відноситься релігієзнавства.

Слово «релігія» зустрічається дуже часто в повсякденній мові й у наукових текстах, в публіцистиці і в художньо літературі. Може здатися, що, вживаючи це слово, всі мають на увазі одне й те ж і знають, що це таке. Насправді здебільшого за цим словом стоять лише подання, виражають зовнішні прояви релігії, з якими вона, як правило, пов'язана. Це - сукупність поглядів на світ, які найчастіше грунтуються на вірі в бога, цей світ і самої людини створив і дав йому в «одкровенні» знання, яке має приймати на віру, не вимагаючи доказів (тому релігію називають часто просто вірою). Релігійні вірування складають світоглядний компонент релігії.

Щоб людина мала можливість робити свій світоглядний вибір, перед ним треба представити різні варіанти рішень. Релігієзнавство звертається до розгляду світоглядних питань у специфічному аспекті і пропонує відповідні варіанти відповідей. Вивчення науки про релігію надає сильний вплив на людину, дозволяє йому придбати навички ведення світоглядного діалогу, оволодіти мистецтвом розуміння інших людей, що змушує визнати важливість і актуальність вивчення релігієзнавства як науки та навчальної дисципліни.

Метою даної роботи є визначити об'єкт і предмет дослідження релігієзнавства, охарактеризувати структуру релігієзнавства, основні поняття і категорії, а також показати значення вивчення науки про релігію для розвитку людини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Релігієзнавство: об'єкт і предмет дослідження 

Релігієзнавство як відносно самостійна наука складалося починаючи з XIX ст., Хоча релігієзнавчі знання - філософські, теологічні, історичні, психологічні та ін - накопичувалися протягом століть. Воно вичленяли на стику онтології, теорії пізнання, соціальної філософії, філософії історії, культурології, історії філософії, етики, естетики, соціології, психології, лінгвістики, політології, загальної історії, етнології, археології та інших наук. Об'єктом дослідження релігієзнавства є релігія. Релігія (лат. religio - совісне ставлення, совісність, благочестя, набожність, страх Божий, святість, шанування) - тип світогляду та світовідчуття, одна зі сфер духовного життя, спосіб практично-духовного освоєння світу суспільством, групою, індивідом і особистістю.

Предметом релігієзнавства є закономірності виникнення, розвитку та функціонування релігії, її різноманітні феномени, як вони поставали в історії суспільства, взаємозв'язок і взаємовплив релігії й інших галузей культури. Воно вивчає релігію на рівні суспільства, груп і особистості. Головне в релігієзнавстві - філософський зміст, що обумовлено принаймні двома обставинами. По-перше, центральним у ньому є розробка найбільш універсальним понять і теорій об'єкта. Ці поняття і теорії надають допомогу конкретним наук - літературознавства, фольклористики, мовознавства, правознавства, етнографії, мистецтвознавства та іншим, коли вони звертаються до аналізу релігії зі своєї приватної точки зору. По-друге, дослідження релігії неминуче звертається до філософсько-світоглядних питань про людину, світ, суспільство. При розгляді цих питань релігієзнавство спирається на спадщину філософської думки, на історію природничих та суспільних наук, особливо на досягнення сучасної науково-технічної революції, на наукове пояснення релігії. Успіхи антропології, медицини, психології, педагогіки, біології, космології, екології та інших наук служать основою розв'язання світоглядних проблем.

Передумовою розвитку науки про релігію стало переконання в тому, що релігію можна і потрібно вивчати як деяку людську реальність, доступну емпіричному дослідженню і теоретичному аналізу. У релігієзнавстві є ряд розділів, основними є: філософія, соціологія, психологія, феноменологія, історія релігії. Іноді висловлюється думка, що релігієзнавство як відносно самостійна, комплексна галузь не існує; розвиваються лише окремі дисципліни - філософія, соціологія, психологія, історія релігії, які представлені у відповідних галузях знання. Проте варто підкреслити, що розділи всередині релігієзнавства вивчають один об'єкт і результати досліджень інтегруються в систему знань про даний об'єкт; це підвищує ефективність і наукових досліджень в галузі релігії, і релігієзнавчого знання. Звичайно, вивчення релігії може здійснюватися і здійснюється в рамках різних наук, але в них воно має статус прикладних областей знання, за необхідності відірваних один від одного.

Таким чином, релігія - явище складне, різноманітне. Тому релігієзнавство характеризує не тільки різноманітність підходів, методів, точок зору, але і багатодисциплінарного. Розвиток релігієзнавства в XIX ст. йшло шляхом розробки цілої сукупності дисциплін, кожна з яких розглядає релігію в одному з її аспектів.

 

 

 

 

 

 

 

2. Структура релігієзнавства  і специфічні особливості його  структуроутворюючих дисциплін

Релігієзнавство містить ряд розділів, основними з яких є: філософія, соціологія, психологія, феноменологія, історія релігії. Це означає, що зміст релігієзнавчого знання не зводиться тільки до філософського аспекту, в системі цього знання є соціологічні, психологічні, лінгвістичні та інші компоненти, що дають розуміння і опис певних сторін об'єкта за допомогою відповідних теорій і методів.

Філософія релігії є базовим розділом релігієзнавства. Філософія в ході свого розвитку завжди робила предметом розгляду релігію; осмислення релігії було складовою частиною історико-філософського процесу. Філософія релігії не представляла і не представляє собою якогось різноманіття, сукупності одностайних рішень і суджень. Можна говорити про плюралізм, альтернативності підходів до вирішення комплексу філософських завдань, пов'язаних з релігією. Це відноситься і до проблем визначення предмета, методу, статусу філософії релігії, побудови її змісту. Відповіді на подібні запитання залежать від вихідних, базових філософських посилок, розуміння природи філософського та релігієзнавчого знання, від уподобань того чи іншого мислителя.

Деякі автори вважають, що філософія релігії з'явилася разом із філософією як своєрідним способом осмислення світу, перш за все, в античності. Інші дослідники вважають, що філософія релігії виникає в новий час в ході звільнення філософії від теології, коли філософія перестала бути служницею теології. Друга точка зору представляється краще; стосовно більш раннім періодам історії доречно говорити про розвиток філософських знань про релігію. Експлікація філософії релігії як спеціальної предметної області філософського знання відбувається в XVII-XIX ст. завдяки працям філософів Б. Спінози, Д. Юма, П. Гольбаха, І. Канта, протестантського теолога і філософа Ф. Шлейєрмахера, філософів І. Фіхте, Ф. Шеллінга, Г. Гегеля, К. Маркса, Ф. Енгельса, філософа У . С. Соловйова та ін

У ХХ ст. проблеми релігії отримують розробку в творах ряду видатних представників різних напрямків філософії. Зміст філософії релігії утворюють філософські поняття і концепції. Ці концепції різноманітні, інтерпретація релігії в них здійснюється під кутом будь-якого принципу - натуралізму, матеріалізму, екзистенціалізму, прагматизму, позитивізму, аналітичної філософії і т.д.

В даний час в якості проблемних областей філософії релігії можна виділити:

- виявлення статусу філософії релігії у загальній системі філософських, релігієзнавчих та інших знань, визначення специфіки філософського осмислення релігії, вирішення питання про філософські методи осягнення об'єкта і т.п. (Коло метапроблем по відношенню до самої філософії релігії);

- розгляд особливостей і структури релігієзнавчого знання, закономірностей його розвитку, місця релігієзнавства в ряді наук (коло метапроблем по відношенню до релігієзнавства як наукової дисципліни);

- аналіз різних (різноманітних) варіантів розкриття сутності релігії, знаходження принципів підходу до її визначення, нарешті, формулювання філософського визначення поняття релігії;

- виявлення онтологічних основ релігії в бутті Космосу, планети Земля, людства, етносу, окремої людини і т.д.;

- вивчення особливостей процесів пізнання в релігійній свідомості (своєрідності суб'єкта, об'єкта, форм і результатів пізнання);

- виявлення змісту і специфіки релігійної філософії - релігійної метафізики і онтології, антропології, етики і т.д.

Можна сказати, що у філософії релігії вихідним і головним є аналіз релігійної свідомості на основі перерахованих аспектів в єдності з мовою релігії; вивчення релігійних вірувань, суджень, понять, а також відмінностей цих компонентів релігійної свідомості від віри, вірувань, понять в інших формах свідомостей. Філософія релігії може поставати як розділ філософських систем, концепцій, спеціально виділений і розроблений, що знаходиться у єдності з цілим, а також як відносно самостійна дисципліна, самостійна побудова, не уплетене в загальнофілософський контекст.

Соціологія релігії як наукова дисципліна починає формуватися з середини XIX ст. В якості близьких джерел соціології релігії послужили ідеї англійських філософів Т. Гоббса і Г. Болінброка, французьких філософів Ш.Л. Монтеск'є, Ж.Ж. Руссо та ін. Засновниками соціології релігії є німецький філософ М. Вебер, французький філософ Е. Дюркгейм, німецький філософ і теолог Е. Трельч.

Складність визначення предмета соціології релігії багато в чому пов'язана з невизначеністю соціологічного знання в цілому; питання про предмет соціології залишається поки ще не вирішеним. Одним з визначень предмету соціології релігії може бути наступне: вона досліджує релігію як суспільну підсистему, вивчає суспільні основи релігії, суспільні закономірності її виникнення, розвитку, функціонування, її елементи і структуру, місце, функції та роль у суспільній системі. Соціологія релігії розглядає релігію як на теоретичному, так і на емпіричному рівнях, аналізує релігійна поведінка людей у ​​єдності з їх свідомістю. До складу соціологічної теорії релігії входять:

- фундаментальні положення, які розкривають суспільно-сутнісні характеристики релігії, її основи в історії та життєдіяльності суспільства, груп, індивідів;

- знання про різні феномени релігії - про релігійній свідомості, культі, відносинах, об'єднаннях, організаціях і т.д.;

- сукупність інтерпретованих понять і емпіричних узагальнень - «релігійність», «релігійна поведінка», «типи релігійності» та ін;

- методика конкретно-соціологічних досліджень в галузі релігії.

У соціології релігії використовуються теоретичні та емпіричні методи: абстрагування, узагальнення, моделювання, порівняльно-історичний аналіз, аналіз архівних матеріалів, різних документів, опитування, спостереження і т.п.

Психологія релігії як наукової дисципліни формується в кінці XIX-початку XX ст. Істотний внесок в її становлення і розвиток внесли німецький психолог, фізіолог, філософ В. Вундт, американський психолог С. Холл, німецький філософ В. Дільтей, французький психолог Т. Флурнуа.

У психології релігії реалізуються як общепсихологический, так і соціально-психологічний підходи до вивчення релігії. Може бути дано таке визначення предмета даної дисципліни: вона досліджує психологічні закономірності виникнення, розвитку та функціонування релігійних явищ індивідуальної, групової та суспільної психології (потреб, почуттів, настроїв, традицій тощо), зміст, структуру, спрямованість цих явищ, їх місце і роль у релігійному комплексі та вплив на позарелігійним сфери життєдіяльності індивіда, груп, суспільства. Психологічну теорію релігії утворюють:

- вчення про психологічні основи релігії;

- сукупність положень, що виявляють специфіку релігійно-психологічних явищ (властивостей, процесів, станів), властивих особистості і групи;

- розкриття різноманіття релігійно-психічного досвіду;

- аналіз психологічних аспектів релігійної діяльності та відносин - культу, релігійної проповіді, навчання, виховання, спілкування віруючих і т.д.;

- методика психологічних досліджень релігійності.

Процеси, стану, особистісні властивості аналізуються у зв'язку з приналежністю індивідів до певних суспільних систем, класам, верствам, етносів, демографічними і професійними групами, релігійним спільнотам та громадам.

Феноменологія релігії складається у ХХ ст. Значний внесок у розробку проблем феноменології релігії внесли голландський теолог та історик релігії П.Д. Шантепі де ла Сосса, німецький філософ і теолог Р. Отто, англо-та франкомовний філософ і історик М. Еліаде, голландський історик релігії К.Ю. Блеекер та ін Великий вплив на розвиток феноменології релігії зробили феноменологічна філософія німецького філософа Е. Гуссерля і екзистенціалізм німецького філософа М. Хайдеггера.

Информация о работе Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна