Функції обмеженої варіації

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2012 в 14:25, курсовая работа

Краткое описание

Варіація функції, одна з найважливіших характеристик функції дійсної змінної. Нехай функція f (x) задана на деякому відрізку [a, b]; її зміною, або повною варіацією, на цьому відрізку називається верхня грань сум при будь-якому розбитті відрізка [a, b] на скінченне число частин. Геометрично зміна неперервної функції f (x) являє собою довжину проекції кривій на вісь ординат, враховуючи кратність покриття (теорема Банаха). Варіацію функції f (x) на відрізку [а, b] прийнято позначати символом

Содержание

ВСТУП…………………………………………………………………………..…3
1. Визначення функції обмеженої варіації……………………………………....4
2. Класи функцій обмеженої варіації…………………………………………….6
3. Властивості функцій обмеженої варіації…………………………………..…9
4. Критерії для функцій обмеженої варіації……………………………………12
5. Неперервні функції обмеженої варіації……………………………………...14
6. Спрямні криві………….....……………...…………………………………....18
7. Теорема Жордана……………………………………………………………...19
ВИСНОВОК………………………………………………………………...……21
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….22

Прикрепленные файлы: 1 файл

Курсова робота (мат. аналіз).doc

— 692.50 Кб (Скачать документ)

монотонно зростаюча  і обмежена в силу властивості 5. Нерівність

випливає із самого визначення повної варіації функції.

Достатність для випадку кінцевого проміжку випливає з нерівності

а для нескінченного  — отримуємо граничним переходом.

Дуже важливою є інша форма критерію:

7. Для того щоб функція  мала на проміжку обмежену варіацію, необхідно й достатньо, щоб вона подавалася на цьому проміжку у вигляді різниці двох монотонно зростаючих і обмежених функцій:

                                                  (10)

Необхідність. У силу властивості 6, для функції  з обмеженою зміною існує монотонно зростаюча й обмежена мажоранта . Покладемо

так що (10) виконується. Залишається переконатися в монотонності функції  але при

за визначенням мажоранти.

Достатність випливає з того, що при наявності рівності (10) функція

буде мажорантою, або

Із приводу теореми 7 зробимо додаткове зауваження.

Так як функції і обмежені, те шляхом додавання до них однієї й тієї ж сталої завжди можна досягти того, щоб вони стал додатніми. Аналогічно, додаючи до функцій і яку-небудь зростаючу, але обмежену функцію (наприклад, ), прийдемо до розкладання виду (10), де обидві функції будуть вже строго зростаючими.

Установлена в 7 можливість зведення функцій з обмеженою зміною до монотонних функцій не повинна створювати в ілюзій відносно «простоти» приведення функцій з обмеженою зміною: адже нескінченно варіююча функція

також допускає подання  її у вигляді різниці двох монотонних функцій.

Проте, саме у зв'язку з виставою (10), деякі властивості монотонних функцій переносяться й на функції з обмеженою варіацією. Так, якщо згадати, що для монотонної обмеженої функції при будь-якому існують односторонні границі

 то, застосовуючи цю властивість до кожної з функцій і , будемо мати властивість 8.

8. Для функції з обмеженою варіацією на проміжку у будь-якій точці цього проміжку існують кінцеві односторонні границі.

5. Неперервні функції з обмеженою варіацією.

9. Нехай на проміжку задана функція з обмеженою варіацією. Якщо у деякій точці неперервна, то в цій же точці неперервна і функція

Припустимо, що і доведемо, що неперервна у точці справа. Для цього візьмемо довільне , розіб’ємо проміжок точками

 

на частини так, щоб

Спираючись на неперервність функції , можна припустити при цьому, що уже настільки близький до , що виконується нерівність

 (при необхідності, можна було б вставити ще одну точку ділення, при цьому сума лише збільшиться). Тоді з (12)випливає, що

тоді

і

Звідси 

отже, враховуючи довільність  вибору ,

Аналогічно доводиться, що (при )

тобто що неперервна зліва.

З доведеної теореми випливає такий наслідок:

10. Неперервну функцію обмеженої варіації можна подати у вигляді різниці двох неперервних  зростаючих функцій.

Насправді, якщо повернутися до доведення властивості 7 (зокрема необхідності) і в якості монотонної мажоранти взяти саме функцію

неперервну в силу 9, то й отримаємо необхідне розкладання.

На закінчення покажемо, що для неперервної функції у визначенні повної варіації:

supremum можна замінити границею як і у випадку, коли повна варіація скінченна, так і у випадку, коли вона нескінченна.

11. Нехай функція неперервна на проміжку . Розклавши цей проміжок на частини точками

і склавши суму

будемо мати

                                           (13)

 

де .

Як ми вже відзначали, сума не зменшується від додавання нової точки поділу **. З іншого боку, якщо ця нова точка належить проміжку між і , то збільшення суми , що виникає з появою цієї точки, не перевершує подвоєної варіації функції на проміжку .

Помітивши це, візьмемо яке-небудь число

і знайдемо суму * таку, що

                 

Нехай ця сума відповідає наступному способу поділу:

Виберемо тепер таке , що

як тільки (в силу рівномірної неперервності функції ). Доведемо, що для будь-якого способу поділу, якому відповідає , буде

                      (15)

Насправді, маючи такий спосіб поділу (I), складемо новий спосіб (II), що виходить із (I) додаванням усіх точок . Якщо способу (II) відповідає сума , то

                                                (16)

З іншого боку, спосіб (II) отримуємо із (I) шляхом m-кратного додавання по одній точці. Так як кожне додавання призводить до збільшення суми , менш ніж на , то

Звідси, а також із (16) і (14), випливає, що

Отже, при виконується (15); але, оскільки завжди

то дійсно має місце (13), що й треба було довести.

6. Спрямні криві.

 Поняття функції з обмеженою варіацією застосовується при дослідженні спрямлюваності кривої лінії, у зв'язку з чим дане поняття й було вперше введене Жорданом.

Нехай крива ( ) задана параметричними рівняннями

                                       (17)                        

де функції і неперервні. Припустимо при цьому, що крива не має точок поділу.

Обравши за вершини вписаної в криву ламаної точки кривої, що відповідають значенням параметра

                                           (18)

отримаємо таке значення периметра ламаної

Довжина розглянутої дуги кривої визначається як точна верхня грань множини всіх периметрів . Якщо ця грань скінченна, крива називається напрямною.

7. Теорема Жордана.

Для спрямлювальності кривої (17) необхідно і достатньо, щоб функції і мали обмежену варіацію на проміжку .

Необхідність. Якщо крива напрямна і має довжину , то на будь-якому підпроміжку (18) проміжка маємо

звідки, у силу очевидної нерівності

випливає, що

так що функція , дійсно, має обмежену варіацію. Аналогічний висновок застосовний і до функції .

Достатність. Припустимо, що обидві функції і мають обмежену варіацію. Через очевидну  нерівність

можна стверджувати, що всі числа обмежені зверху, наприклад, числом

А звідси, за доведеним вище, слідує спрямлювальність кривої ( ).

Додамо ще два важливі зауваження.

З вище доведеного слідує, що вся довжина кривій (17) задовольняє нерівності

Розглядаючи  дугу , що відповідає проміжку зміни параметра, використаємо дану нерівність на проміжку , де, . Тоді

Так як при нескінченно малому обидві варіації справа, а з ними і , також нескінченно малі, то ми приходимо до висновку: для неперервної спрямлювальної кривої дуга є неперервною функцією параметра.

Так як ця функція монотонно зростає від 0 до довжини кривої, то, яке б не було натуральне число , дану криву можна подати розділеною на частин довжини . Якщо площина покрита сіткою квадратів зі стороною , то кожна зі згаданих частин не може зустріти більше чотирьох таких квадратів. Таким чином, сума площ усіх квадратів, що зустрічають нашу криву, у всякому разі не перевищує і може бути зроблена як завгодно малою: крива має площу рівну нуль.

Наслідок: область, обмежена спрямлювальною кривою (або декількома такими кривими), має площу.

 

 

Висновок

Отже, в даній курсовій роботі було розглянуто важливий клас функцій – функції обмеженої варіації.

Функції обмеженої варіації вивчалися К. Жорданом. Спочатку клас функцій з обмеженою варіацією був запроваджений К. Жорданом у зв'язку з узагальненням ознаки Діріхле збіжності рядів Фур'є кусково монотонних функцій. Жордан довів, що ряди Фур'є 2π-періодичних функцій класу збігаються в кожній точці дійсної осі. Однак у подальшому функції обмеженої варіації знайшли широке застосування в різних галузях математики, особливо в теорії інтеграла Стільтєса.

Розглянуто класи функцій обмеженої варіації, властивості, було подано змістовне їхнє означення, критерій для розпізнавання таких функцій. Досліджувались неперервні функції обмеженої варіації, а також монотонні функції, спрямні криві, а також теорема Жордана для спрямлювальних кривих.

Функції з обмеженою  зміною використовуються в теорії інтеграла Стільтєса,теорії тригонометричних рядів, у геометрії і мають дуже важливе значення при розв’язанні різних задач математичного аналізу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Александров П.С., Колмогоров А. Н., Введение в теорию функций действительного переменного, 3 изд., М. — Л. — 1938.
  2. Вайнберг М.М. Функциональный анализ. — М.: Просвещение. — 1979. — С. 128.
  3. Лебег А. Интегрирование и отыскание примитивных функций. – М.: ГТТИ. –  С. 1934.
  4. Натансон И.П. Теория функций вещественной переменной. – М.: Наука. – 1974.             

5.       Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В трех томах. Том III/ - СПб.: Лань. —  1997. —  С. 672.

6.       Фролов Н.А. Теория функций действительного переменного. Учебное пособие для пединститутов. Изд-во 2-е. —  М.: Учпедгиз. — 1961.

 

 

 


Информация о работе Функції обмеженої варіації